126/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ZÁKON
z 2. februára 2006
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno s).
Doterajšie písmená t) až zu) sa označujú ako písmená s) až zt).
2.
Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:
㤠80j
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie na základe povolenia vydaného do 31. mája 2006, môžu túto činnosť vykonávať na základe tohto povolenia najneskôr do 31. decembra 2006.“.
3.
V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214 – Ostatné dopĺňajú živnosti poradové čísla 61 a 62, ktoré znejú:
Por. č. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
61. Kvalitatívne
a kvantitatívne
zisťovanie faktorov
životného prostredia
a pracovného
prostredia na účely
posudzovania ich
možného vplyvu na
zdravie
- osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 9 ods. 4 písm. a) zákona
č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
62. Hodnotenie
zdravotných rizík zo
životného prostredia
- osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 9 ods. 4 písm. b) zákona
č. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov".
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342 /2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 znie:
„Položka 150
a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
1.
samosprávnym krajom
1.1. pre fyzické osoby 2 000 Sk
1.2. pre právnické osoby 5 000 Sk
2.
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 15 000 Sk
b)
Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
1.
samosprávnym krajom 1 000 Sk
2.
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 5 000 Sk
c)
Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) 100 Sk
d)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1.
pre fyzické osoby 2 000 Sk
2.
pre právnické osoby 5 000 Sk
e)
Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
1.
pre fyzické osoby 5 000 Sk
2.
pre právnické osoby 15 000 Sk
f)
Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene e)
1.
pre fyzické osoby 3 000 Sk
2.
pre právnické osoby 5 000 Sk
g)
Predĺženie platnosti povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene e)
1.
pre fyzické osoby 2 500 Sk
2.
pre právnické osoby 7 500 Sk
h)
Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia 36a) 500 Sk
i)
Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia uvedeného v písmene h) 100 Sk
j)
Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 500 Sk
k)
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b) 200 Sk
l)
Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena k) 100 Sk
m)
Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok 30 000 Sk
n)
Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva 20 000 Sk
o)
Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách 20 000 Sk
p)
Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách 20 000 Sk
q)
Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen m) a n) 1 000 Sk
r)
Vydanie osobného radiačného preukazu 500 Sk
s)
Vyhotovenie duplikátu osobného radiačného preukazu uvedeného v písmene r) 200 Sk“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:
„36a)
§ 10 ods. 3 až 7 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b)
§ 9 zákona č. 126/2006 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 4 písm. e), § 5 ods. 5 písm. g) a § 6 ods. 5 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok a Malacky.
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda.
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta.
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici pre územný obvod okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pre územný obvod okresov Prievida a Partizánske.
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany.
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky.
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno.
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča.
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno.
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár.
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš.
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca.
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
25 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
26 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
27 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov.
28 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
29 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov.
30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
31 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
33 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
34 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava.
35 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
36 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov.
Príloha č. 2 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE SA NEVZAHUJÚ USTANOVENIA § 9 ods. 13 písm. a), c) a e) TOHTO ZÁKONA
1. Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli
2. Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli
3. Akrylonitril
4. Tekuté stlačené amónium
5. Metylbromid
6. Chlórpikrín
7. Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú
8. Etylén oxid
9. Sírouhlík
10. Fluorid uhličitý
11. Trichlóracetonistril
Príloha č. 3 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
ZOZNAM POVINNE HLÁSENÝCH PRENOSNÝCH OCHORENÍ, PODOZRENÍ NA OCHORENIA A NOSIČSTIEV CHOROBOPLODNÝCH MIKROORGANIZMOV
Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení
na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov
Skupina A
Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneď (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, poslom)
1. Detská obrna
2. SARS
3. Variola
4. Hemorhagické horúčky
5. Osýpky
6. Vtáčia chrípka
7. Syndrómy neznámej etiológie svedčiace pre infekčnú etiológiu s pozitívnou epidemiologickou anamnézou
Skupina B
Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín
1. Akútne chabé parézy
2. Botulizmus
3. Brušný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosičstva)
4. Cholera
5. Šigelózy
6. Diftéria
7. Bakteriálne meningitídy a encefalitídy
8. Mumps
9. Pertussis
10. Rubeola
11. Tetanus
12. Besnota
13. Kontakt a ohrozenie besnotou
14. Hepatitída typu A
15. Hepatitída typu B (vrátane novozisteného nosičstva HbsAg)
16. Hepatitída typu C
17. Hepatitída typu E
18. Tuberkulóza
19. Škvrnitý týfus
20. Návratná horúčka
21. Mor
22. Legionelózy
23. Akútne hnačkové ochorenia a otravy potravinami (campylobakteriózy, salmonelózy a iné)1)
Skupina C
Ochorenia hlásené do 48 hodín
1. Nozokomiálne infekcie
2. Svrab
3. Varicela
4. Herpes zoster
Skupina D
Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom
I. Všetky ochorenia skupín A a B a ďalej
II. Sexuálne prenosné ochorenia:
1. AIDS, nosičstvo HIV
2. Gonokokové infekcie
3. Infekcie spôsobené chlamýdiami
4. Lymphogranuloma venereum
5. Syfilis
6. Trichomoniáza
III. Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu:
1. Giardiáza
2. Infekcie spôsobené enterohemoragickými E.coli
3. Kryptosporidiózy
4. Leptospirózy
5. Listeriózy (vrátane nosičstva)
6. Rotavírusové infekcie
7. Salmonelózy
8. Tenióza
9. Toxoplazmóza
10. Trichinelóza
11. Yersiniózy
IV. Iné prenosné ochorenia:
1. Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH)
2. CJCH - nový variant
V. Ostatné neuroinfekcie:
1. Vírusové meningitídy a encefalitídy
VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:
1. Antrax
2. Brucelóza
3. Echinokokóza
4. Kliešťová encefalitída
5. Leptospiróza
6. Lymeská borelióza
7. Ornitóza
8. Psitakóza
9. Q-horúčka
10. Tularémia
VII. Závažné importované ochorenia:
1. Malária
2. Žltá zimnica
VIII. Nákazy kože a slizníc:
1. Plynová flegmóna
2. Trachóm
1) Hlásia sa do 24 hodín len vtedy, ak lekár diagnostikuje jeden prípad u osoby vykonávajúcej epidemiologicky
závažnú činnosť v potravinárstve, pri ošetrovaní a liečení iných osôb v kolektívnych zariadeniach
alebo u dvoch a viac osôb, ktoré majú epidemiologickú súvislosť.
Príloha č. 4 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
VZOR INDIVIDUÁLNE HLÁSENIE PRENOSNEJ CHOROBY OŠETRUJÚCIMI LEKÁRMI
Príloha č. 5 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
VZOR INDIVIDUÁLNE HLÁSENIE PRACOVNÍKMI MIKROBIOLOGICKÝCH LABORATÓRIÍ
Príloha č. 6 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
VZOR HROMADNÉ HLÁSENIE AKÚTNYCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ
Príloha č. 7 k zákonu č. 126/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5. 12. 1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) – čl. 2 ods. 1, čl. 4 ods. 1, čl. 5 ods. 3, čl. 7 ods. 1, 3 a 6, čl. 8 ods. 1 až 3 a 7, čl. 9 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 1.
2.
Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie (Ú. v. ES L 31, 5. 2. 1976) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Ú. v. ES L 377, 31. 12. 1991) a nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 o prispôsobení rozhodnutiu 1999/468/ES ustanovení týkajúcich sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v právnych aktoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (jednohlasnosť) (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003) – čl. 1 ods. 2 písm. a) a b), čl. 4 ods. 1 a 4, čl. 6 ods. 1 a 4 a čl. 7 ods. 1.
3.
Smernica Rady 96/29/EURATOM z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 29. 6. 1996) – čl. 1 až 5, čl. 24, čl. 41 a čl. 51.
4.
Smernica Rady 90/641/EURATOM zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných pásmach (Ú. v. ES L 349, 13. 12. 1990) – čl. 3 a čl. 4 ods. 2 písm. a).
5.
Smernica Rady 97/43/EURATOM z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred účinkami ionizujúceho žiarenia na lekárske účely, ktorou sa zrušuje smernica 84/466/Euratom (Ú. v. ES L 180, 9. 7. 1997) – čl. 7 písm. l).
6.
Smernica Rady 92/3/EURATOM z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami do a von zo Spoločenstva (Ú. v. ES L 35, 12. 2. 1992) – čl. 4.
7.
Smernica Rady 89/618/EURATOM z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989) – čl. 6.
8.
Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice Rady 82/368/EHS (Ú. v. ES L 167, 15. 6. 1982), smernice Rady 93/35/EHS (Ú. v. ES L 151, 23. 6. 1993) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES (Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003) – čl. 4a ods. 2 veta 2.4, čl. 7 ods. 3, čl. 7a ods. 1 a 5, čl. 8a ods. 1 až 3, čl. 12 ods. 1.
9.
Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 76/768/EHS, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky (Ú. v. ES L 140, 23. 6. 1995) – čl. 2, čl. 4 ods. 1, čl. 7, čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 9, čl. 10.
10.
Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Ú. v. ES L 307, 18. 11. 1974).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (Ú. v. EÚ L 42, 15. 2. 2003) – čl. 11 ods. 1 až 3, čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 3.
12.
Smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Ú. v. ES L 263, 24. 9. 1983) v znení smernice Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991 (Ú. v. ES L 206, 29. 7. 1991), smernice Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 (Ú. v. ES L 131, 5. 5. 1998) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 97, 15. 4. 2003).
13.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (Ú. v. ES L 177, 6. 7. 2002) – čl. 10 ods. 1 až 4, čl. 13. ods. 1, čl. 14 ods. 2.
14.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (Ú. v. EÚ L 159, 30. 4. 2004) – čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 2.