116/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2006 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 1. februára 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3 a 6 znejú:
„2) Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
3) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.
6) Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa za slová „zákon č. 444/2002 Z. z.“ vkladajú slová „v znení zákona č. 344/2004 Z. z.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 16 a 17 znejú:
„14) Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.
16)Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.
17) Čl. 5 a čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 a čl. 3 nariadenia Komisie (ES) 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004).“.
4.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Zjednodušený postup
(1)
Colný úrad, ktorý zaistil tovar pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva alebo prerušil colné konanie pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva, môže aj bez rozhodnutia súdu o tom, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, rozhodnúť o zničení takéhoto tovaru, ak
a)
oprávnená osoba v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a)predloží colnému úradu svoj písomný súhlas so zničením tohto tovaru a
b)
sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.20a)
(2)
Colný úrad zabezpečí zničenie tovaru podľa odseku 1 pod colným dohľadom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.20a)O zničení tovaru colný úrad spíše záznam.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Čl. 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.
5.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Podanie návrhu na začatie konania na súd
Ak sa neuplatní zjednodušený postup podľa § 7a, oprávnená osoba je povinná v lehote podľa osobitného predpisu21) preukázať colnému úradu skutočnosť, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát, alebo nedovolená napodobenina.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) Čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa slová „zákona č. 562/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
7.
§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
prechováva tovar uvedený v písmenách a) až d).“.
8.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis únie30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a) Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003.“.
9.
V § 14 písm. a) a v § 20 písm. a) sa nad slovo „pokutu“ umiestňuje odkaz 31a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a) Čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.
10.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.
11.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Pokutu za priestupok možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.“.
12.
V § 15 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
13.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.“.
14.
V § 19 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis únie30a)“.
15.
V § 21 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.
16.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.“.
17.
V § 21 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
18.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.“.
19.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 2006. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.