113/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 62 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Odbory činností a oblasti činností
(1)
Zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zoznam“) sa vedie podľa odborov činností a podľa oblastí činností.
(2)
Odbory činností sú:
a)
biológia,
b)
geológia,
c)
pedológia,
d)
fyzika,
e)
chémia,
f)
environmentalistika,
g)
doprava,
h)
lesníctvo,
i)
poľnohospodárstvo,
j)
architektúra,
k)
urbanizmus a územné plánovanie,
l)
vodné hospodárstvo,
m)
odpadové hospodárstvo,
n)
ochrana ovzdušia,
o)
ochrana zdravia,
p)
spoločenské vedy,
q)
cestovný ruch,
r)
geografia,
s)
energetika,
t)
technológie,
u)
baníctvo,
v)
environmentálne právo,
w)
environmentálna ekonómia a plánovanie,
x)
informatika,
y)
ochrana prírody,
z)
hluk a vibrácie.
(3)
Oblasti činností sú:
a)
ťažba a úprava tuhých nerastov,
b)
ťažba, úprava a podzemné uskladňovanie ropy a zemného plynu,
c)
energetické stavby,
d)
líniové stavby,
e)
úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov,
f)
stavby pre strojársku výrobu,
g)
stavby pre odpadové hospodárstvo,
h)
vodné stavby,
i)
stavby pre potravinárske technológie,
j)
poľnohospodárska výroba,
k)
lesné hospodárstvo,
l)
vojenské objekty a činnosti,
m)
stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch,
n)
výstavba športových areálov,
o)
územný rozvoj a územné plánovanie,
p)
jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s jadrovým odpadom,
r)
zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel,
s)
zariadenia pre drevospracujúci a papierenský priemysel,
t)
stavby a zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikácie,
u)
bytové budovy.
§ 2
Vzdelanie a odborná prax odborne spôsobilých osôb
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou fyzickej osoby na zapísanie do zoznamu v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti sa rozumie ukončené
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax alebo
b)
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej sedemročná odborná prax, alebo
c)
stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej deväťročná odborná prax.
§ 3
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobný údaj“), a ak má, uvedie aj číslo faxu, e-mail a telefónne číslo,
b)
odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu.
(2)
Fyzická osoba oprávnená na podnikanie v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno a miesto podnikania, a ak má, uvedie aj číslo faxu, e-mail a telefónne číslo,
b)
identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
osobné údaje, a ak má, uvedie aj číslo faxu, e-mail a telefónne číslo,
d)
overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
e)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe v príslušnom odbore alebo oblasti činnosti,
f)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti (podnikania), personálneho vybavenia, technického vybavenia a iného vybavenia,
g)
odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu.
(3)
K žiadosti podľa odsekov 1 a 2 fyzická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie pripojí
a)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
iné doklady o odbornej profilácii, ak ich získala, najmä doklad o získaní odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov,1) o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
c)
prehľad odbornej činnosti, publikačnej činnosti a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru činnosti alebo oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,
d)
overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, ktorá má byť odborne spôsobilou osobou,
e)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe v príslušnom odbore alebo oblasti činnosti.
(4)
Právnická osoba v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno, sídlo a osobné údaje osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
identifikačné číslo,
c)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti (podnikania), personálneho vybavenia, technického vybavenia a iného vybavenia,
d)
odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba pripojí
a)
overený doklad o zamestnávaní fyzickej osoby zapísanej v zozname s uvedením jej mena, priezviska a čísla osvedčenia,
b)
prehľad o odbornej profilácii právnickej osoby, najmä o projekčnej činnosti, expertíznej činnosti a posudkovej činnosti, technickom vybavení a laboratórnom vybavení.
§ 4
Odborná príprava
Podmienkou zapísania do zoznamu je absolvovanie odbornej prípravy osobami uvedenými v § 3 ods. 1 a 2 a v § 3 ods. 5 písm. a) (ďalej len „žiadateľ“). Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
§ 5
Komisia
(1)
Predsedu komisie na vykonanie skúšky a ostatných členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia zo zamestnancov ministerstva, úradov životného prostredia a organizácií riadených ministerstvom, ako aj z ďalších odborníkov z teórie a praxe. Členom komisie je vždy aspoň jeden zamestnanec Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Štatút a rokovací poriadok komisie vydáva minister životného prostredia.
§ 6
Skúška
(1)
Termín a miesto skúšky sa oznámi žiadateľovi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.
(2)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Obidve časti sa konajú v jeden deň.
(3)
Predpokladom vykonania ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky.
(4)
Predmetom skúšky sú okruhy otázok v rozsahu odbornej prípravy podľa prílohy č. 1.
(5)
Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O úspešne vykonanej skúške vydá komisia žiadateľovi potvrdenie o výsledku vykonanej skúšky.
(6)
Komisia oznámi žiadateľovi výsledok skúšky bezprostredne po vykonaní skúšky.
(7)
Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dva razy. Termín opakovanej skúšky určí predseda komisie. Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, môže sa podrobiť ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.
(8)
Žiadateľovi, ktorý sa na skúšku nemohol dostaviť zo závažného dôvodu a svoju neúčasť riadne písomne ospravedlnil predsedovi komisie, sa určí náhradný termín skúšky.
§ 7
Osvedčenie
(1)
Žiadateľovi, ktorý bol na skúške ohodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“ a preukázal splnenie predpokladov podľa § 3 a 5, ministerstvo vydá na návrh predsedu komisie osvedčenie do 30 dní od zloženia skúšky; prevzatím osvedčenia sa žiadateľ stáva odborne spôsobilou osobou.
(2)
Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 2.
§ 8
Vedenie zoznamu
(1)
Zoznam sa vedie podľa odborov činností a podľa oblastí činností osobitne pre
a)
fyzické osoby,
b)
fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
c)
právnické osoby.
(2)
Do zoznamu osôb podľa odseku 1 písm. a) sa zapisujú:
a)
údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a),
b)
odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej je osoba zapísaná,
c)
číslo osvedčenia a dátum zapísania do zoznamu.
(3)
Súčasťou evidencie, podľa ktorej ministerstvo vedie zoznam osôb podľa odseku 1 písm. a), sú všetky údaje a doklady podľa § 3 ods. 1 a 3.
(4)
Do zoznamu osôb podľa odseku 1 písm. b) sa zapisujú:
a)
b)
odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej je osoba zapísaná,
c)
číslo osvedčenia a dátum zapísania do zoznamu.
(5)
Súčasťou evidencie, podľa ktorej ministerstvo vedie zoznam osôb podľa odseku 1 písm. b), sú všetky údaje a doklady podľa § 3 ods. 2 a 3.
(6)
Do zoznamu osôb podľa odseku 1 písm. c) sa zapisujú:
a)
b)
odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej je osoba zapísaná,
c)
číslo osvedčenia a dátum zapísania do zoznamu.
(7)
Súčasťou evidencie, podľa ktorej ministerstvo vedie zoznam osôb podľa odseku 1 písm. c), sú všetky údaje a doklady podľa § 3 ods. 5.
(8)
Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 113/2006 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY
Rozsahom odbornej prípravy sú znalosti o
1.
zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2.
Dohovore Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (E/ECE/1250, Espoo – Fínsko 25. februára 1991) a naň nadväzujúce príslušné medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná,
3.
právne záväzných aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie z oblasti životného prostredia a zdravia, najmä z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie,
4.
zákone o životnom prostredí a zákone o štátnej správe pre životné prostredie,
5.
základoch právnej úpravy územného plánovania a stavebného poriadku,
6.
význame, cieľoch a metódach posudzovania vplyvov na životné prostredie,
7.
základoch právnej úpravy jednotlivých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, príroda, horniny) a odpadového hospodárstva,
8.
základoch právnej úpravy starostlivosti o zdravie ľudí, vytvárania a ochrany zdravých životných podmienok,
9.
hlavných druhoch vplyvov na životné prostredie a o opatreniach na ich elimináciu alebo zníženie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 113/2006 Z. z.
1)
Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 313/1999 o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon), § 24 a 25 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), § 30 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.