101/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006,
ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
b)
minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
c)
indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
§ 2
(1)
Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE
Indikácia Prírodná liečivá voda/
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
I., XXI. Onkologické choroby klimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
II., XXII. Choroby obehového ústrojenstva prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda jódová
III., XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny
a žliaz s vnútornou sekréciou
prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1
prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
klimatické podmienky vhodné na liečenie - pre indikácie IV/3,4 a
XXIV/2,3
V., XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda vápenatá
klimatické podmienky vhodné na liečenie
VI., XXVI. Nervové choroby prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VII., XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2
v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VIII., XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda síranová
prírodná liečivá voda vápenatá
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
IX. Duševné choroby klimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
X., XXX. Kožné choroby prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda soľanka
XI., XXIX. Ženské choroby a choroby gynekologické prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda radónová
XII. Choroby z povolania prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
klimatické podmienky vhodné na liečenie