93/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

93
ZÁKON
z 9. februára 2005
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania autoškôl,
b)
udeľovanie a odnímanie oprávnenia vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik (ďalej len „inštruktorské oprávnenie“),
c)
doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl a
d)
pôsobnosť orgánov verejnej správy.
§ 2
Autoškola
(1)
Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie
a)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
b)
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1aa) a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný kurz“),
c)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),
d)
doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
e)
dopravnej výchovy obyvateľstva.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) možno vykonávať len v autoškole.
(3)
Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.1) Osobitné podmienky prevádzkovania autoškôl upravuje tento zákon.
(4)
Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy
a)
prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1a)
b)
základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku podľa osobitného predpisu.1b)
(5)
Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4 písm. a), účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.1a)
§ 2a
Skúška z poskytovania prvej pomoci
(1)
Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci.
(2)
Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný podľa osobitného predpisu.1a)
§ 2b
Účastník kurzu
(1)
Účastníkom kurzu je ten, kto vykonáva kurz v autoškole podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d) po dobu, kým nezíska oprávnenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.1c)
(2)
Účastník vodičského kurzu môže byť zaradený do kurzu najskôr dvanásť mesiacov pred dosiahnutím veku na udelenie vodičského oprávnenia, na ktorý sa výcvik vykonáva.
§ 3
Registrácia autoškoly
(1)
Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola.
(2)
Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
c)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
d)
má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
e)
má požadovanú technickú základňu podľa § 5.
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.
(3)
Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo organizácie2) (ďalej len „identifikačné číslo“) a daňové registračné číslo,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,5a)
c)
údaje o inštruktorovi autoškoly v rozsahu meno, priezvisko, číslo vodičského preukazu a číslo inštruktorského preukazu s oprávnením na vykonávanie vodičských kurzov tých skupín vodičských oprávnení, na ktorých udelenie sa bude kurz podľa § 2 ods. 1 vykonávať,
d)
údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu
1.
adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
2.
adresa a právny vzťah k autocvičisku,
3.
kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
4.
typ, výrobné číslo a právny vzťah k trenažéru, ak sa bude pri výcviku podľa § 2 ods. 1 používať.
5.
zoznam učebných pomôcok,
e)
údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť žiadateľa podľa § 4,
b)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
c)
osvedčenia o evidencii Časť I všetkých motorových vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „výcvikové vozidlo“),
d)
doklad preukazujúci právny vzťah k
1.
priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
2.
autocvičisku,
3.
trenažéru, ak sa bude pri výcviku podľa § 2 ods. 1 používať,
e)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra, ak sa bude pri výcviku vodičov podľa § 2 ods. 1 používať,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. b) z informačného systému podľa osobitného predpisu3a) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ predloží prílohy podľa odseku 4 písm. b) na výzvu okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.
(6)
Prevádzkovateľ autoškoly zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k autoškole, alebo inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu.4) Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnoprávnom vzťahu, prílohou žiadosti je doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu a doklad o prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Ak bude žiadateľ zabezpečovať činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu,4) prílohou žiadosti sú zmluvy uzavreté s inštruktormi.
(7)
Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 3 písm. a) a b). Na zodpovedného zástupcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia odseku 4 písm. a) a b) a k žiadosti sa prikladá doklad o vzniku pracovnoprávneho vzťahu k autoškole a doklad o prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Autoškolu možno prevádzkovať len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole; to neplatí pre inštruktora autoškoly, ktorú prevádzkuje tá istá osoba.
(8)
Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d)
kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,
e)
komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.
(9)
Doklady podľa odsekov 4, 6 a 7 sa podávajú v kópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja pri preverovaní technickej základne. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 8 písm. c) a d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča; to neplatí pre cudzinca, ktorý je povinný, okrem dokladov podľa prvej vety, predložiť aj výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty vodiča alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace, pričom okresný úrad v sídle kraja môže vyžadovať jeho úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.
(10)
Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu a miestne príslušnému orgánu Policajného zboru. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.
(11)
Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku autoškoly alebo viacero prevádzok autoškoly. Prevádzkou autoškoly sa rozumie prevádzkovanie autoškoly v mene prevádzkovateľa autoškoly na mieste a v priestore, ktoré nie je miestom prevádzky autoškoly podľa odseku 3 písm. d) prvého bodu. Na zriadenie prevádzky autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Prevádzku autoškoly možno zriadiť len na mieste, ktoré je v územnej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, ktorý vydal osvedčenie o registrácii autoškoly. Na zriadenie prevádzky autoškoly sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 a 5.
(12)
Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii autoškoly a oznámi zmenu v registrácii autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu a miestne príslušnému orgánu Policajného zboru. Za zmenu rozsahu registrácie autoškoly sa považuje zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zriadenie prevádzky, zmena adresy prevádzky autoškoly a zmena zodpovedného zástupcu.
§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je
a)
úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním žiadosti.
(2)
Dokladom o doterajšej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť žiadateľa.
§ 5
Technická základňa autoškoly
(1)
Technickú základňu autoškoly tvorí
a)
priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a
b)
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.
(2)
Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo. Autoškola môže mať zriadenú ďalšiu učebňu na zabezpečenie teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má sídlo alebo prevádzku.
(3)
Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly je
a)
výcvikové vozidlo,
b)
autocvičisko,
c)
trenažér, ak sa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 používa,
d)
učebné pomôcky.
(4)
Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie výcvikového vozidla“).
(5)
Každá učebňa podľa odseku 2 a každý trenažér podľa odseku 3 písm. c) musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému podľa osobitného predpisu3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie učebne a trenažéra“).
(6)
Identitou účastníka kurzu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa jeho bydliska a údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu účastníka kurzu v identifikačnom zariadení. Identitou inštruktora autoškoly podľa odsekov 4 a 5 sa okrem údajov uvedených v § 15 ods. 3 rozumejú aj údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu inštruktora v identifikačnom zariadení.
(7)
Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov podľa § 2 ods. 1 tej skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná. Na praktický výcvik sa používajú výcvikové vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla.6a) Motorové vozidlá používané ako výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedčení o evidencii časti II. Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa § 2 ods. 1 a 4 možno len medzi autoškolami, školiacimi strediskami6aa) a ich prevádzkami, ktorých prevádzkovateľom je tá istá osoba.
(8)
Na vykonanie vodičského kurzu zdravotne postihnutej osoby, ktorá nemôže ovládať vozidlo bez úpravy jeho riadenia a ovládania, možno použiť vozidlo, ktoré nie je v technickej základni autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja na tento účel overí spôsobilosť vozidla, ktoré v tomto prípade nemusí spĺňať požiadavky podľa odsekov 4 a 7. O jeho prevádzke vedie autoškola počas vedenia vodičského kurzu osobitnú evidenciu.
(9)
Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení autoškoly účtovníctvo podľa osobitných predpisov o účtovníctve.
§ 5a
Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly
(1)
Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.
(2)
Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s informačným systémom.3a) O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ informačného systému správu.
(3)
Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady.
(4)
Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí byť schválené podľa osobitného predpisu.6b)
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, meno a priezvisko osoby, dátum a miesto narodenia osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla alebo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra,
c)
údaje o schválení podľa odseku 4.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je správa o testovaní podľa odseku 2.
(7)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia samostatne.
(8)
Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia podľa odseku 1 na používanie v autoškolách a vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7; inak žiadosť zamietne.
(9)
Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 po vykonaní montáže identifikačného zariadenia vydá prevádzkovateľovi autoškoly potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa osvedčenia podľa odseku 5 písm. a),
b)
identifikačné údaje namontovaného identifikačného zariadenia podľa odseku 5 písm. b),
c)
identifikačné údaje prevádzkovateľa autoškoly podľa § 3 ods. 3 písm. a),
d)
identifikačné údaje vozidla, učebne alebo trenažéra podľa § 3 ods. 3 písm. d), ako aj miesto, kde bolo identifikačné zariadenie namontované,
e)
spôsob montáže,
f)
dátum montáže,
g)
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky.
(10)
Povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. k) môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj prostredníctvom vlastného programového vybavenia, ktoré musí byť kompatibilné na komunikáciu s informačným systémom,3a) najmä na odosielanie záznamov do informačného systému v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Programové vybavenie autoškoly podlieha schváleniu ministerstvom na základe žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(11)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane vzťahujú aj na schválenie programového vybavenia autoškoly podľa odseku 10.
(12)
Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien. Ministerstvo po posúdení zmien môže rozhodnúť o zmene osvedčenia o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách. Ak rozhodnutie o zmene vyžaduje nové testovanie, ministerstvo nariadi výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu zabezpečiť jeho vykonanie na vlastné náklady.
(13)
Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia podľa odseku 8, ak o to písomne požiada držiteľ osvedčenia. Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia aj v prípade, ak
a)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie,
b)
identifikačné zariadenie nespĺňa niektorú z technických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.
(14)
Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách zaniká
a)
rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,
b)
zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia,
c)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
d)
uplynutím času platnosti schválenia podľa odseku 4.
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa autoškoly
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
a)
dodržiavať počas celej doby platnosti registrácie podmienky podľa § 3, podmienky uvedené v registrácii, rozsah registrácie a zabezpečovať činnosť autoškoly prostredníctvom schválenej technickej základne a inštruktorov autoškoly,
b)
zamestnávať ako inštruktorov autoškoly len osoby s platným inštruktorským preukazom a vodičským preukazom,
c)
byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
d)
postupovať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 podľa učebných osnov,
e)
vydať po skončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu len tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov; osvedčenie o absolvovaní kurzu vydané v rozpore s týmto ustanovením je neplatné,
f)
používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, učebné pomôcky a trenažér, ktorých spôsobilosť bola schválená,
g)
udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave.
h)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej prehliadky na základe predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti do informačného systému,3a)
i)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu výsledok psychologického vyšetrenia na základe predloženého dokladu o psychickej spôsobilosti do informačného systému,3a) ak uchádzač má povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu,
j)
viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v informačnom systéme,3a)
k)
používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom,
l)
zabezpečiť, aby praktický výcvik vo vedení vozidla bol vykonávaný len na území Slovenskej republiky,
m)
mať správne označené výcvikové vozidlo, v súlade so schválenými technickými požiadavkami a so schváleným typom komponentu, s platným osvedčením o evidencii časť I , s osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a s osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, ak takejto kontrole podlieha,
n)
zabezpečovať činnosť autoškoly prostredníctvom inštruktorov podľa § 3 ods. 6,
o)
nepretržite disponovať schválenou technickou základňou počas celej doby platnosti registrácie; to neplatí pre výcvikové vozidlá pri ich výmene podľa § 7 ods. 7,
p)
preukázateľne prideliť každému účastníkovi kurzu prístupové údaje do cestného informačného systému s rozhraním zobrazujúcim zaznamenanú výučbu alebo výcvik účastníka kurzu, ak uvedie svoju emailovú adresu, na ktorú mu budú tieto prístupové údaje zaslané,
q)
zabezpečiť, aby identifikačné zariadenie nebolo premiestnené do iného vozidla, alebo na iné miesto, ktoré nezodpovedá vozidlu alebo miestu jeho schválenia či prevádzky autoškoly.
(2)
Ak dôjde k zmene údajov vedených v informačnom systéme podľa osobitného predpisu3a) alebo k zmene podmienok, za ktorých bola autoškola registrovaná, prevádzkovateľ autoškoly je povinný oznámiť zmenu okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly, do piatich pracovných dní odo dňa, keď nastala zmena.. Ak ide o zmenu, ktorá znemožňuje ďalšie prevádzkovanie autoškoly v rozsahu registrácie autoškoly, je povinný podať žiadosť o zrušenie registrácie.
(3)
Autoškola vydá osvedčenie podľa odseku 1 písm. e), len ak účastník vodičského kurzu preukáže absolvovanie kurzu prvej pomoci a vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci podľa § 2 a 2a dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci a dokladom o vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci.
§ 7
Zrušenie registrácie autoškoly
(1)
Na zrušenie registrácie autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ak došlo k zániku živnostenského oprávnenia.7) Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ autoškoly
a)
nemá inštruktorské oprávnenie alebo vodičské oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo nezamestnáva inštruktora autoškoly s potrebným rozsahom inštruktorského oprávnenia alebo vodičského oprávnenia,
b)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
c)
napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta správnym orgánom počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,
d)
poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 6 ods. 1 písm. a), e), o) a q),
e)
získal osvedčenie o registrácii na základe nepravdivých údajov.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.
(5)
Ak bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa odseku 3 písm. c), d) alebo písm. e), prevádzkovateľ autoškoly sa môže opätovne stať prevádzkovateľom autoškoly alebo zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie autoškoly.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu a miestne príslušnému orgánu Policajného zboru.
(7)
Ak prevádzkovateľ autoškoly nespĺňa podmienku registrácie autoškoly súvisiacu s technickou základňou výcvikových vozidiel podľa § 5 ods. 7 z dôvodu, že vykonáva výmenu výcvikových vozidiel, nemusí túto podmienku spĺňať po dobu najviac troch mesiacov. Počas tohto obdobia nesmie vykonávať praktický výcvik vodičských kurzov tej kategórie vozidiel, ktorých sa nesplnená podmienka registrácie autoškoly a výmeny výcvikových vozidiel týka.
§ 8
Inštruktorské oprávnenie
(1)
Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b).
(2)
Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie tomu, kto
a)
má úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
b)
je bezúhonný,
c)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
e)
je najmenej tri roky držiteľom tej skupiny vodičského oprávnenia na ktorú žiada udeliť inštruktorské oprávnenie,
f)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)
Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia podáva žiadateľ na okresnom úrade v sídle kraja. Žiadosť obsahuje údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b) a podpis žiadateľa.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
c)
vodičský preukaz,
e)
aktuálna farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)
Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii.
(6)
Žiadosť podľa odseku 3 možno podať aj elektronicky, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy.
(7)
Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d)
kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia,
e)
komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 6 písm. e), g) a h) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia.
(8)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona, účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.Pre potreby preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) a d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča; to neplatí pre cudzinca, ktorý je povinný okrem dokladov podľa odseku 4 predložiť aj výpis z registra trestov a výpis z evidenčnej karty vodiča alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace, pričom okresný úrad v sídle kraja môže vyžadovať jeho úradne overený preklad.
(9)
Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.
(10)
Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.
(11)
Inštruktorské oprávnenie zaniká
a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, ak inštruktor nepožiadal o predĺženie jeho platnosti podľa § 10 ods. 2,
b)
ak sa inštruktor nepodrobil doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c)
smrťou inštruktora alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, a to ku dňu smrti alebo ku dňu uvedenému v rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho.
(12)
Rozsah inštruktorského oprávnenia možno rozšíriť na základe žiadosti jeho držiteľa, podanej okresnému úradu v sídle kraja, ktorá obsahuje údaje podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) a e) a doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. b). Žiadosť možno podať aj elektronicky podľa § 8 ods. 6.
(13)
Okresný úrad v sídle kraja rozšíri rozsah inštruktorského oprávnenia a vydá nový inštruktorský preukaz na dobu desať rokov v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia, ak žiadateľ
a)
je držiteľom platného inštruktorského preukazu v čase podania žiadosti,
b)
absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. b) a úspešne vykonal skúšku podľa § 9,
c)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora.
§ 9
Inštruktorská skúška
(1)
Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora“) podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Inštruktorská skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom dopravy. Skúšobnú komisiu tvoria dvaja skúšobní komisári, z ktorých jeden je predsedom skúšobnej komisie a zamestnanec okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta konania skúšky.
(3)
Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo dopravy prostredníctvom informačného systému.3a) Ministerstvo dopravy určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe menného zoznamu žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia prihlásených na skúšku odbornej spôsobilosti tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.
(4)
O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Komisia po skončení skúšky zaznamená údaje o výsledku inštruktorskej skúšky do informačného systému3a) a uloží v informačnom systéme elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúšky.
(5)
Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak nevyhovie ani na opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykoná do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, musí opakovať celý inštruktorský kurz.
(6)
Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na inštruktorskej skúške v určenom termíne, ministerstvo môže určiť náhradný termín skúšky; ak sa ani v určenom náhradnom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu inštruktorskú skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.
§ 9a
Skúšobný komisár komory
(1)
Skúšobný komisár komory (ďalej len „skúšobný komisár“) je osoba oprávnená vykonávať skúšky žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia.
(2)
Skúšobným komisárom môže byť ten, kto
a)
je držiteľom platného inštruktorského preukazu v plnom rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
b)
má v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o zaradenie do kurzu na získanie oprávnenia skúšobného komisára najmenej trojročnú prax inštruktora autoškoly v plnom rozsahu skupín inštruktorského preukazu,
c)
absolvoval kurz na vydanie preukazu skúšobného komisára a
d)
úspešne vykonal skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára.
(3)
Prax podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje dokladmi o vykonávaní kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe zmlúv podľa § 3 ods. 6.
(4)
Kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára a doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára organizuje a zabezpečuje komora. Komora predloží zoznam inštruktorov ministerstvu dopravy v lehote najmenej 15 dní pred začatím kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára na jeho schválenie. Spolu so zoznamom inštruktorov komora predloží ministerstvu dopravy aj doklady preukazujúce prax podľa odseku 2 písm. b).
(5)
Prihlášku na zaradenie inštruktora do kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára predkladá žiadateľ komore. Prihláška obsahuje
a)
údaje podľa § 10 ods. 2 písm. a), b) a e),
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) a b).
(6)
Preukaz skúšobného komisára možno vydať osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2. Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára sa vykonáva na základe žiadosti komory o vykonanie skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára do 30 dní odo dňa skončenia kurzu na vydanie preukazu skúšobného komisára. Skúšobná komisia sa skladá z jedného zástupcu ministerstva dopravy, ktorý je zároveň predsedom skúšobnej komisie a z dvoch zástupcov komory. Na skúšku na vydanie preukazu skúšobného komisára sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9.
(7)
Preukaz skúšobného komisára vydáva ministerstvo dopravy na dobu päť rokov. Skúšobný komisár môže pred uplynutím doby platnosti preukazu skúšobného komisára požiadať o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára. Žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára predkladá skúšobný komisár komore. Na vykonávanie doškoľovacieho kurzu a skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára sa primerane vzťahujú odseky 4 a 6 a § 9.
(8)
Ministerstvo dopravy predĺži platnosť preukazu skúšobného komisára o päť rokov skúšobnému komisárovi, ktorý
a)
podal žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
b)
absolvoval doškoľovací kurz skúšobného komisára a
c)
úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(9)
Oprávnenie vykonávať činnosť skúšobného komisára zaniká
a)
uplynutím doby platnosti preukazu skúšobného komisára, ak skúšobný komisár nepodal žiadosť o predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
b)
dňom nevykonanej skúšky alebo neúspešne vykonanej skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,
e)
zánikom inštruktorského oprávnenia.
(10)
Oprávnenie vykonávať činnosť skúšobného komisára, ktoré zaniklo podľa odseku 9 písm. c) sa obnoví, ak sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 9.
§ 10
Inštruktorský preukaz
(1)
Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz, v ktorom sú uvedené údaje o inštruktorovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia, dátum vydania a doba jeho platnosti. Inštruktorský preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja na dobu desať rokov.
(2)
Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti okresný úrad v sídle kraja v poslednom roku jeho platnosti. Žiadosť na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu obsahuje
a)
údaje podľa § 3 ods. 3 písm. a) a b),
b)
číslo inštruktorského preukazu,
c)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
d)
doklad o absolvovaní doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
e)
aktuálnu farebnú fotografiu tváre žiadateľa s rozmermi 20x25 mm.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu žiadateľovi, ktorý
a)
podal žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote podľa odseku 2,
b)
absolvoval doškoľovací kurz inštruktorov podľa § 11 ods. 1 písm. a),
c)
je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora,
d)
je bezúhonný.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja predĺži platnosť inštruktorského preukazu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti vydaním nového inštruktorského preukazu na dobu desať rokov, ak sú splnené podmienky podľa odseku 3.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 je možné podať aj elektronicky podľa § 8 ods. 6.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal inštruktorské oprávnenie, rozhodne o odňatí alebo o obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia, ak zistí, že jeho držiteľ
a)
prestal byť spôsobilý na právne úkony,
b)
stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,
c)
prestal byť bezúhonný,
d)
bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,
e)
opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,
f)
stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
g)
nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. e),
h)
poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 10a ods. 1 písm. i) až m) za účelom klamlivej identifikácie účastníka kurzu alebo inštruktora podľa § 5 ods. 6.
(7)
Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odňatia alebo obmedzenia rozsahu inštruktorského oprávnenia zakazuje vykonávať v autoškole výučbu alebo výcvik až do času jeho vrátenia; ak ide o obmedzenie rozsahu inštruktorského oprávnenia, zakazuje sa mu vykonávať praktický výcvik len na motorovom vozidle tej skupiny inštruktorského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedzený.
(8)
Ak ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže, že sa pominuli dôvody na odňatie alebo obmedzenie inštruktorského oprávnenia, inštruktorské oprávnenie sa mu vráti alebo sa obnoví jeho pôvodný rozsah, ak tomu nebránia zákonné prekážky.
(9)
Vrátiť odňaté inštruktorské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len
a)
po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu zdravotnej spôsobilosti,
b)
po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu psychickej spôsobilosti,
c)
ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodičského oprávnenia,
d)
ak orgán Policajného zboru vrátil zadržaný vodičský preukaz.
(10)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.
(11)
Držiteľ inštruktorského preukazu, ktorému bolo odňaté inštruktorské oprávnenie, je povinný odovzdať inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja do troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(12)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný vrátiť inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja do troch dní odo dňa uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti.
§ 10a
Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)
Inštruktor autoškoly je povinný
a)
používať počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) výcvikové vozidlo označené prevádzkovateľom autoškoly v súlade s vykonávacím predpisom, s platným osvedčením o evidencii časť I, platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola a platným osvedčením o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, ak takejto kontrole podlieha,
b)
používať výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom, vestou, odnímateľnou reflexnou fóliou, alebo iným spôsobom podľa vykonávacieho predpisu len počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b); označenie musí byť v súlade so schválenými technickými požiadavkami a so schváleným typom komponentu podľa vykonávacieho predpisu,
c)
vykonávať výučbu a výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s učebnými osnovami,
d)
prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výcviku podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) len osobu, ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu štátny odborný dozor podľa § 16, prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu autoškoly alebo účastníka inštruktorského kurzu,
e)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c) a úspešne vykonať inštruktorskú skúšku,
f)
dodržať schválenú maximálnu kapacitu učebne počas výučby v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),
g)
podrobovať sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 11,
h)
vykonávať praktický výcvik vo vedení vozidla len na území Slovenskej republiky,
i)
uchrániť svoj identifikačný prvok proti použitiu inou osobou,
j)
zaznamenať výučbu a výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) inštruktorom na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného inštruktorovi autoškoly podľa § 5 ods. 6, ktorý vykonáva túto výučbu a výcvik,
k)
zabezpečiť zaznamenanie výučby a výcviku účastníka v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného účastníkovi kurzu podľa § 5 ods. 6, ktorý sa zúčastňuje na tejto výučbe a výcviku,
l)
zabezpečiť zaznamenanie začiatku a konca výučby a výcviku účastníka v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra a len počas fyzickej prítomnosti účastníka kurzu, ktorý je povinný zúčastniť sa na celej zaznamenanej výučbe a celom zaznamenanom výcviku; bez fyzickej prítomnosti účastníka kurzu nie je možné zaznamenať ani časť výučby a výcviku,
m)
zaznamenávať výučbu a výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b) na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra umiestneného len v zodpovedajúcom vozidle, učebni alebo na mieste jeho schválenia či prevádzky autoškoly,
n)
zabezpečiť, aby počas výučby a výcviku mal účastník kurzu pri sebe doklad totožnosti, ak je jeho držiteľom,
o)
mať počas praktického výcviku pri sebe okrem dokladov potrebných pre vedenie vozidla aj platný inštruktorský preukaz,
p)
oznámiť prevádzkovateľovi autoškoly zmenu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a) až d), a to najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny.
(2)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný
a)
chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
c)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,9a)
d)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu,9b)
e)
spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 8 ods. 7.
(3)
Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyučovacích hodín denne.
§ 11
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl
(1)
Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl (ďalej len „doškoľovací kurz inštruktorov“) sa vykonáva z dôvodu
a)
ďalšieho vzdelávania inštruktorov,
b)
rozšírenia rozsahu inštruktorského oprávnenia.
(2)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný absolvovať doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) do dvoch rokov od udelenia inštruktorského preukazu a potom periodicky v dvojročnom intervale, a to v rozsahu a za podmienok určených komorou. Na doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) je držiteľ inštruktorského preukazu povinný prihlásiť sa najneskôr dva mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(3)
Inštruktorovi autoškoly, ktorý sa doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a) nemôže zúčastniť, môže komora predĺžiť lehotu na jeho vykonanie najviac o tri mesiace, a to na základe žiadosti inštruktora, ktorý je povinný predložiť dôveryhodný doklad o dôvode jej podania.
(4)
Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na základe žiadosti inštruktora a ukončuje sa skúškou. Na vykonanie skúšky na rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia sa primerane vzťahuje § 9.
(5)
Doškoľovací kurz inštruktorov podľa odseku 1 písm. b) možno vykonať v rámci doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa odseku 1 písm. a).
(6)
Doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa odseku 1 zabezpečuje a organizuje komora a vedie o nich osobitnú evidenciu. Čas a miesto ich konania vyhlasuje komora.
§ 12
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo dopravy
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku autoškôl a inštruktorských oprávnení,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
c)
vydáva preukaz skúšobného komisára,
d)
vydáva skúšobný poriadok a skúšobné testy a vymenúva a odvoláva členov skúšobnej komisie na zabezpečenie vykonávania inštruktorských skúšok, skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
e)
vydáva učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d),
f)
určuje technické požiadavky na trenažéry a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie vo vodičskom kurze,
g)
schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene alebo zrušení takého schválenia,
h)
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného označenia ako komponentu vozidla,
i)
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov a preukazov skúšobného komisára,
j)
môže poskytnúť príspevok na podporu prevádzkovateľov autoškôl v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
(2)
Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe.10)
Okresný úrad v sídle kraja
§ 14
Okresný úrad v sídle kraja
a)
rozhoduje o registrácii autoškôl, o zmene v registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a vedie evidenciu vydaných osvedčení,
b)
udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, vykonáva v nich zmeny, predlžuje ich platnosť,
c)
zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl vedenej v informačnom systéme,3a)
d)
overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,
e)
vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami,
f)
ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky,
g)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.
§ 15
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu inštruktorov autoškôl, ktorá obsahuje údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach v nasledujúcom rozsahu:
a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska,
b)
údaj o rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
c)
údaj o rozsahu skupín vodičského oprávnenia,
d)
údaj o platnosti inštruktorského preukazu a o jeho predĺženiach,
e)
údaj o čase a mieste vykonania inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu,
f)
údaj o prevádzkovateľovi autoškoly, ktorý je zamestnávateľom inštruktora autoškoly, a to obchodné meno, identifikačné číslo, adresu sídla,
g)
dátum vzniku pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, dátum vzniku pracovného pomeru inštruktora, ak pracuje v pracovnom pomere, alebo dátum začatia činnosti inštruktora podľa zmluvy, ak prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,4)
h)
údaj o zmenách v inštruktorských oprávneniach,
i)
údaj o prípadnom zadržaní vodičského preukazu a údaje o odňatí inštruktorského oprávnenia.
(2)
Evidencia inštruktorov autoškôl je súčasťou informačného systému.3a)
(3)
Údaje z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu sa sprístupňujú orgánom Policajného zboru.
(4)
Ministerstvo dopravy vedie evidenciu skúšobných komisárov v rozsahu
a)
meno a priezvisko skúšobného komisára,
b)
údaj o mieste a čase vykonania skúšky na získanie preukazu skúšobného komisára,
c)
údaj o platnosti preukazu skúšobného komisára a predĺžení platnosti preukazu skúšobného komisára.
§ 16
Štátny odborný dozor
(1)
Štátny odborný dozor sa vykonáva ako
a)
hlavný štátny odborný dozor ministerstva dopravy,
b)
štátny odborný dozor okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu.
(2)
Štátnym odborným dozorom sa kontroluje, ako fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kontrolovaná osoba“) dodržiavajú tento zákon, vykonávacie predpisy, učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d), rozhodnutia vydané na základe tohto zákona a ďalšie súvisiace predpisy, štatúty, poriadky a pravidlá. Orgány štátneho odborného dozoru vykonávajú štátny odborný dozor v rozsahu podľa odsekov 3 až 7.
(3)
Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho odborného dozoru s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky kontroluje autoškoly, inštruktorov autoškoly, osoby, ktoré majú vydané osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d), kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára, doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára, inštruktorské skúšky, skúšky na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšky na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(4)
Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje
a)
kontrolou na mieste,
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a osobami podľa odsekov 15 a16,
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby,
d)
z informačných systémov,
e)
z aplikácie na kontrolovanie výcviku a výučby autoškoly v reálnom čase.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja v rámci štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území kraja kontroluje kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), autoškoly a inštruktorov autoškoly.
(6)
Okresný úrad v rámci štátneho odborného dozoru nad autoškolami s pôsobnosťou na území okresu kontroluje kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b), autoškoly a inštruktorov autoškoly.
(7)
Orgány štátneho odborného dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú aj osoby vykonávajúce činnosť podľa tohto zákona bez osvedčenia o registrácii, osoby vykonávajúce činnosť bez inštruktorského oprávnenia a osoby, ktorých činnosť súvisí s vykonávaním výcviku a výučby v autoškole a s prevádzkovaním autoškoly.
(8)
Štátny odborný dozor vykonávajú poverení zamestnanci ministerstva dopravy, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu, ktorým ministerstvo dopravy vydalo preukaz kontrolóra (ďalej len „kontrolór“). Preukaz kontrolóra je oprávnením na vykonanie kontroly.
(9)
Na vykonanie kontroly môže orgán štátneho odborného dozoru prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvaná osoba“) s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly. Účasť prizvaných osôb na kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. Prizvaná osoba vykonáva kontrolu len na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril a za účasti kontrolóra.
(10)
Orgány štátneho odborného dozoru pri výkone štátneho odborného dozoru postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti11) a podľa tohto zákona.
(11)
Pri výkone štátneho odborného dozoru nad výcvikom a výučbou teórie v autoškole, nad kurzami a skúškami kontrolóri vypracujú protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa štátnym odborným dozorom v tejto oblasti zistia nedostatky alebo záznam z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste, ak sa nedostatky nezistia. Pri ich vypracovaní postupujú primerane podľa osobitného predpisu,12) pričom neobsahujú dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom a podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený. Zaslaním protokolu z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste alebo záznamu z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste kontrolovanej osobe je štátny odborný dozor ukončený. V protokole z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa kontrolovanej osobe uloží povinnosť v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Protokol z vykonania štátneho odborného dozoru na mieste sa s kontrolovanou osobou neprerokováva a zápisnica o prerokovaní protokolu sa nevypracováva.
(12)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti13) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať na pozemky, do budov, na autocvičisko, do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby, do priestorov, kde sa vykonáva výučba a výcvik, do technickej základne kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel, premeriavať ich rozmery a vybavenie a kontrolovať funkčnosť zariadení a vozidiel,
b)
preskúšavať funkčnosť trenažéra a zisťovať, či ide o trenažér schváleného typu,
c)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve a označenie a vybavenie výcvikového vozidla je v súlade s vykonávacím predpisom a so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii časť I, protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola,
d)
zisťovať, či kontrolovaná osoba má inštruktorské oprávnenie, vodičské oprávnenie ako aj ďalšie doklady súvisiace s vykonávaním činnosti v autoškole alebo s prevádzkovaním autoškoly,
e)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzov a skúšok,
f)
overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti kontrolovanej osoby ako aj totožnosť účastníkov kurzov a skúšok,
g)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli
1.
doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj dokumentáciu potrebnú na účely kontroly a ich fotokópie,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,
h)
nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch, technickej základni a vo vozidlách, prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti,
i)
vyhotovovať fotografie a fotokópie predložených dokladov a materiálov vrátane dokladov totožnosti na účely dokumentácie k výsledku kontroly,
j)
zisťovať označenie prevádzkových priestorov, technickej základne a kontrolovaných vozidiel,
k)
prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať len v pohybujúcom sa vozidle,
l)
vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa preukazom kontrolóra,
m)
zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
n)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a požadovať potrebné sprevádzanie,
o)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
p)
vyžadovať od kontrolovanej osoby pristavenie výcvikových vozidiel v určenej lehote a na určené miesto.
(13)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho odborného dozoru, poskytnúť kontrolórom súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam, v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť orgánu štátneho odborného dozoru správu o ich odstránení. Kontrolovaná osoba je povinná pre prípad svojej neprítomnosti alebo práceneschopnosti poveriť inú osobu na zastupovanie pred orgánom štátneho odborného dozoru počas výkonu štátneho odborného dozoru. Takto poverená osoba má povinnosti kontrolovanej osoby.
(14)
Štátny odborný dozor možno vykonať a jeho výsledok zaznamenať aj prostredníctvom informačného systému3a) vrátane oboznamovania, prerokovania a zasielania dokumentov súvisiacich s kontrolou vzájomnej komunikácie kontrolórov s kontrolovanou osobou a elektronického podpisovania dokumentácie súvisiacej s kontrolou.
(15)
Policajný zbor, inšpektoráty práce, štátne orgány a orgány územnej samosprávy, Sociálna poisťovňa, Národná diaľničná spoločnosť a komora poskytujú ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované doklady, podklady, vyjadrenia, výstupy z informačných systémov a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti, a to bez súhlasu dotknutej osoby.
(16)
Osoby iné, ako sú uvedené v odseku 15, ktoré majú doklady, podklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona sú povinné ich predložiť ministerstvu dopravy, okresným úradom v sídle kraja a okresným úradom na ich vyžiadanie.
(17)
Ministerstvo dopravy a okresné úrady zasielajú výsledné materiály z kontroly miestne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja ako podklad na uloženie sankcií.
§ 17
Správne delikty
(1)
Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly
a)
pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. c), h), i), m) a p), alebo § 6 ods. 2,
b)
pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. b), d), f), g), j), l) a n), alebo § 6 ods. 3,
c)
pokutu od 5 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. a), e), k), o) a q).
(2)
Okresný úrad v sídle kraja uloží inštruktorovi autoškoly
a)
pokutu 50 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. a), b), d), e), g), n) a o), alebo § 10a ods. 3,
b)
pokutu 300 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. c), h) a p), alebo § 10a ods. 2,
c)
pokutu 500 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10a ods. 1 písm. f), i) až m).
(3)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých správnych deliktov, ktoré je príslušný prejednať ten istý správny orgán, prejednajú sa tieto správne delikty v spoločnom konaní, ak odsek 4 neustanovuje inak. Za viac správnych deliktov toho istého páchateľa prejednávaných v spoločnom konaní sa uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Začaté správne konanie o správnom delikte nie je možné spojiť s konaním o inom správnom delikte.
(4)
O viacerých správnych deliktoch toho istého páchateľa, ktorých sa dopustil za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 6 ods. 1 písm. e) a p), alebo v § 10a ods. 1 písm. f), i) až l) sa rozhodne a sankcia sa uloží vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa osoby, v súvislosti s ktorou bol správny delikt spáchaný a osobitne pre každé porušenie povinnosti. Samostatné konania o správnych deliktoch podľa tohto odseku nie je možné spojiť do spoločného správneho konania ani o takých správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím.
(5)
Pokuty podľa odseku 1 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinnosti došlo v čase, keď táto osoba bola prevádzkovateľom autoškoly a ktorej následne bolo osvedčenie o registrácii zrušené, alebo túto činnosť nevykonáva. Pokuty podľa odseku 2 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinnosti došlo v čase, keď táto osoba bola inštruktorom autoškoly a ktorej následne bolo inštruktorské oprávnenie odňaté, alebo túto činnosť nevykonáva. Ak dôjde k zániku právnickej osoby, ktorá prevádzkovala autoškolu v čase porušenia povinnosti, pokuty podľa odseku 1 sa uložia právnemu nástupcovi tejto osoby.
(6)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatku, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno pokuty podľa odsekov 1 a 2 uložiť opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 1, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút podľa odseku 1. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená podľa odseku 2, možno uložiť pokutu až do trojnásobku pokuty podľa odseku 2.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja, ktorý uložil pokutu podľa odseku 2 písm. c), je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o správnom delikte oznámiť túto skutočnosť okresnému úradu v sídle kraja, ktorý vydal inštruktorovi uznanému vinným zo spáchania tohto správneho deliktu inštruktorské oprávnenie.
(9)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, na čas jeho trvania a na výšku prípadnej škody.
§ 18
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
bez osvedčenia o registrácii vykonáva činnosti vyhradené autoškole alebo vydáva osvedčenie o absolvovaní kurzu alebo osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku,
b)
neodovzdá inštruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v držbe,
c)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) sa uloží pokuta od 5 000 eur do 10 000 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) sa uloží pokuta od 30 eur do 100 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) sa uloží pokuta od 50 eur do 150 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13a)
§ 18a
Poriadkové pokuty
(1)
Orgán štátneho odborného dozoru môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 1 000 eur osobe, ktorá neposkytne kontrolórom potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa § 16 ods. 12 alebo poruší povinnosti podľa § 16 ods. 13 alebo ods. 16.
(2)
Pri opakovanom porušení povinnosti možno poriadkovú pokutu podľa odseku 1 uložiť opakovane a to najskôr po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty.
(3)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(4)
Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Konanie
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
prijímanie účastníkov do kurzov podľa § 2 ods. 1 a na vydávanie osvedčení o ich absolvovaní,
b)
zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok, skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
c)
vydávanie skúšobných testov a učebných osnov,
d)
určovanie technických požiadaviek na trenažér alebo cvičisko a na jednotné označenie výcvikových vozidiel,
e)
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškoly,
f)
na vydanie preukazu skúšobného komisára a predlžovanie platnosti preukazu skúšobného komisára.
(2)
Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského preukazu, rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia alebo predĺženie platnosti inštruktorského preukazu vyhovie v celom rozsahu namiesto rozhodnutia sa vydá nový inštruktorský preukaz.
(3)
Ak ministerstvo schváli typ trenažéra, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o spôsobilosti typu trenažéra.
(4)
Ak ministerstvo schváli typ identifikačného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.
(5)
V konaní o zrušení registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ods. 10 okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 16 alebo ak sankcie uložené na základe výsledku štátneho odborného dozoru nenadobudli právoplatnosť.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)
Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie, ktorí chcú prevádzkovať autoškolu alebo vykonávať činnosť zodpovedného zástupcu alebo inštruktora autoškoly, sa vzťahuje všeobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.14)
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 6 a 11 tretej a štvrtej vety, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1 písm. b), h) až k), n), p) a q) a § 10a ods. 1 písm. i) až m) sa nevzťahujú na autoškolu zriadenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a autoškolu zriadenú Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Prevádzkovatelia autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany sú povinní viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly spôsobom ním určeným, v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise14a) a na vyžiadanie ju predložiť orgánu štátneho odborného dozoru.
(3)
Na registráciu autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany, na zriadenie ich prevádzky a na ich zrušenie je príslušné ministerstvo dopravy. Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany môžu zriadiť prevádzky svojej autoškoly na celom území Slovenskej republiky, pričom overenie technickej základne v tomto prípade vykonáva príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť autoškola alebo prevádzka zriadená. Ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak, na registráciu autoškoly ministerstva vnútra a autoškoly ministerstva obrany, zriadenie ich prevádzky a na ich zrušenie podľa predchádzajúcej vety sa rovnako vzťahuje § 3 a § 7.
(4)
Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva vnútra môže byť len príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Horskej záchrannej služby, zamestnanec alebo štátny zamestnanec ministerstva vnútra, ktorému z pracovných povinností, zaradenia, charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.
(5)
Účastníkom kurzu v autoškole ministerstva obrany môže byť len profesionálny vojak a vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, zamestnanec alebo štátny zamestnanec ministerstva obrany, ktorému z pracovných povinností, zaradenia, charakteristiky pracovného miesta alebo z opisu štátnozamestnaneckého miesta vyplýva požiadavka vlastniť vodičské oprávnenie príslušnej skupiny.
(6)
Inštruktorom v autoškole ministerstva vnútra môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo vnútra; toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole. Inštruktorom v autoškole ministerstva obrany môže byť len ten, komu na to vydalo oprávnenie ministerstvo obrany; toto oprávnenie neumožňuje vykonávať výučbu a výcvik v inej autoškole. Ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany zasiela ministerstvu dopravy menný zoznam osôb, ktorým bolo vydané príslušné inštruktorské oprávnenie, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bolo takéto oprávnenie zo strany ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany vydané. Osoba, ktorá je držiteľom tohto oprávnenia, ktoré vydalo ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, a ktorá nie je aj držiteľom inštruktorského preukazu udeleného podľa § 10, nie je oprávnená vykonávať výučbu ani výcvik v autoškole, ktorej vydal osvedčenie o registrácii okresný úrad v sídle kraja.
(7)
Úlohy okresného úradu v sídle kraja podľa § 14 písm. b) zákona voči inštruktorom autoškoly
a)
ministerstva vnútra plní ministerstvo vnútra,
b)
ministerstva obrany plní ministerstvo obrany.
§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti a o označovaní výcvikových vozidiel,
b)
minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1,
c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach, skúškach na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúškach na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára,
d)
podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 a vzory jednotlivých dokumentov a osvedčení o úspešnom ukončení kurzov,
e)
vzor inštruktorského preukazu,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a identifikačné zariadenia učebne a trenažéra, odosielaní záznamu do informačného systému3a) a testovaní kompatibility identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly,
g)
vzor preukazu skúšobného komisára.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah.
§ 21a
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)
Výcvikové zariadenia evidované podľa doterajších predpisov sa považujú za autoškoly podľa tohto zákona do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak do tohto dňa výcvikové zariadenie nesplní podmienky na registráciu autoškoly podľa tohto zákona, vyradí sa z evidencie a ich prevádzkovateľovi zanikne živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie autoškoly.15)
(2)
Inštruktorský preukaz vydaný podľa doterajších predpisov platí do dňa uvedeného v inštruktorskom preukaze, najneskôr do 31. decembra 2007. Doterajšie tlačivá inštruktorských preukazov možno používať do 31. decembra 2005.
(3)
Ustanovenie § 5 ods. 5 sa vzťahuje na trenažér a na výcvikové vozidlo vo finančnom prenájme začatom po 1. januári 2004. Na zahrnovanie trenažéra a výcvikového vozidla vo finančnom prenájme začatom pred 1. januárom 2004 do hmotného majetku a na účtovanie o ňom sa použije osobitný predpis.16)
(4)
Inštruktori autoškoly, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňajú požiadavku vzdelania podľa § 8 ods. 2 písm. a), sa považujú za spôsobilých mať inštruktorské oprávnenie, ak spĺňajú ostatné požiadavky podľa § 8 ods. 2 a ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávali najmenej jeden rok činnosť inštruktora autoškoly podľa doterajších predpisov.
§ 22a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2009
Výcvikové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R schválené a používané do 14. augusta 2005 možno používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 do 31. júla 2010.
§ 22b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle kraja bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly podľa tohto zákona účinného od 1. januára 2016. Inak okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly; na zrušenie registrácie autoškoly sa vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až 7.
(3)
Kondičné kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonávať autoškola, ktorá je registrovaná podľa doterajších predpisov na vykonávanie vodičských kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) v rozsahu skupín vodičského oprávnenia uvedených v osvedčení o registrácii.
§ 22c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020
(1)
Inštruktorské preukazy vydané do 22. mája 2020 zostávajú v platnosti do dátumu, ktorý je v nich vyznačený.
(2)
Držitelia inštruktorských preukazov vydaných do 22. mája 2020 sú povinní absolvovať prvý doškoľovací kurz podľa § 11 ods. 1 písm. a) najneskôr do 22. mája 2022. Ak sa platnosť inštruktorského preukazu skončí pred 23. májom 2022, jeho držiteľ je povinný sa podrobiť doškoľovaciemu kurzu podľa § 11 ods. 1 písm. a) pred uplynutím jeho platnosti. Na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje § 10 ods. 2 až 5 v znení účinnom od 23. mája 2022.
(3)
Inštruktorské kurzy podľa § 9 ods. 1 a doškoľovacie kurzy inštruktorov podľa § 11 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 22. mája 2020 začaté a neukončené do 22. mája 2020 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020. Platnosť inštruktorského preukazu vydaného na základe kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov podľa prvej vety je desať rokov.
(4)
Náhradná výcviková plocha podľa tohto zákona v znení účinnom do 22. mája 2020 sa považuje za autocvičisko podľa tohto zákona v znení účinnom od 23. mája 2020.
§ 22d
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie alebo uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak platnosť inštruktorského preukazu uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(2)
Lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly, ktorá uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Predĺženie lehoty podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prípad, ak lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly uplynie alebo uplynula do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.
(3)
Ustanovenie § 9a sa počas krízovej situácie neuplatňuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(4)
Lehota trvania vodičského kurzu počas krízovej situácie neplynie.
§ 22e
Príspevok na zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19
(1)
Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok podľa § 12 ods. 1 písm. j) na podporu prevádzkovateľov autoškôl v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
(2)
Príspevok podľa § 12 ods. 1 písm. j) možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe prevádzkujúcej autoškolu na základe schémy štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Poskytnutie príspevku podľa § 12 ods. 1 písm. j) musí byť v súlade s podmienkami poskytovania štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci ustanovenými osobitnými predpismi.18)
§ 22f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022
Konanie začaté podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022, ktoré sa právoplatne neskončilo do 30. apríla 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2022.
§ 23
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z. a vyhlášky č. 352/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 8/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 poradové číslo 19 znie:
v stĺpci Živnosť: „Prevádzkovanie autoškoly“,
v stĺpci Preukaz spôsobilosti: „osvedčenie o registrácii autoškoly“,
v stĺpci Poznámka: „§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 15/2005 sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 63 sa slová „vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu“ nahrádzajú slovami „vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 74 písmená c) a d) znejú:
„c) na získanie inštruktorského oprávnenia
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 500 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ... 1 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupiny C1 a D1 ......................... 1 500 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E ............. 2 000 Sk
d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ............................................ 500 Sk“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa v Poznámke k položke 74 na konci pripája štvrtý bod, ktorý znie:
„4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 77 znie:
„Položka 77
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 2 000 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 .... 2 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupín C1 a D1 ............................ 2 000 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E .................... 2 000 Sk
b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii ............................................. 2 000 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.“.
Čl. V
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 93/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).
1)
§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1aa)
§ 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 4a zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 79 a 80 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)
§ 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 23 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6aa)
§ 4a zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 85 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 387/2015 Z. z.
9a)
§ 92 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 70 a 71 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
12)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
13)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
13a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 9 ods. 3 zákona č. 387/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
16)
§ 52 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
17)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
18)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z.