93/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 24.04.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

93
ZÁKON
z 9. februára 2005
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania autoškôl,
b)
udeľovanie a odnímanie oprávnenia vykonávať v autoškolách výučbu a výcvik (ďalej len „inštruktorské oprávnenie“),
c)
doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl a
d)
pôsobnosť orgánov verejnej správy.
§ 2
Autoškola
(1)
Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie
a)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
b)
doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1aa) a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný kurz“),
c)
výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),
d)
doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
e)
dopravnej výchovy obyvateľstva.
(2)
Činnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) možno vykonávať len v autoškole.
(3)
Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.1) Osobitné podmienky prevádzkovania autoškôl upravuje tento zákon.
(4)
Autoškola môže okrem výučby a výcviku podľa odsekov 1 až 3 vykonávať aj kurzy
a)
prvej pomoci, ak získala akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci podľa osobitného predpisu,1a)
b)
základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku, ak získala registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku podľa osobitného predpisu.1b)
(5)
Ak autoškola nevykonáva kurz prvej pomoci podľa odseku 4 písm. a), účastník vodičského kurzu je povinný preukázať absolvovanie kurzu prvej pomoci u inej na tento účel akreditovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu.1a)
§ 2a
Skúška z poskytovania prvej pomoci
(1)
Účastník vodičského kurzu je po absolvovaní kurzu prvej pomoci povinný podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci.
(2)
Skúška z poskytovania prvej pomoci sa vykonáva pred inštruktorom prvej pomoci, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci akreditovaný podľa osobitného predpisu.1a)
§ 3
Registrácia autoškoly
(1)
Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola.
(2)
Podmienkou registrácie autoškoly je, že žiadateľ
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
je bezúhonný; ak ide o právnickú osobu, vzťahuje sa to na jej štatutárny orgán,
c)
spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 4,
d)
má inštruktorské oprávnenie a vodičský preukaz skupiny potrebnej na vykonávanie kurzu,
e)
má požadovanú technickú základňu podľa § 5.
f)
nie je zodpovedným zástupcom v inej autoškole registrovanej podľa tohto zákona.
(3)
Žiadosť o registráciu autoškoly obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska, a ak žiadateľ v deň podania žiadosti už je podnikateľ, aj identifikačné číslo podľa predpisov o štátnej štatistike2) (ďalej len „identifikačné číslo“) a daňové registračné číslo,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a identifikačné číslo, a ak ide o obchodnú spoločnosť alebo družstvo, obchodné meno, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b)
údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
c)
identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského preukazu,
d)
údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu
1.
adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola,
2.
adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením cestnej premávky (ďalej len „náhradná výcviková plocha“),
3.
typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru,
4.
kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla,
5.
zoznam učebných pomôcok,
e)
údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie (ďalej len „doklad o vzdelaní“) žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
d)
osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „výcvikové vozidlo“),
e)
doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
f)
osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvičiska,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
h)
doklad o zaplatení správneho poplatku.3)
(5)
Okresný úrad v sídle kraja je povinný zabezpečiť si údaje obsiahnuté v prílohách podľa odseku 4 písm. c) z informačného systému podľa osobitného predpisu3a) alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ predloží prílohy podľa odseku 4 písm. c) na výzvu okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.
(6)
Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu.4) Ak bude žiadateľ zamestnávať inštruktorov autoškoly v pracovnom pomere, prílohou žiadosti sú pracovné zmluvy inštruktorov autoškoly. Ak bude žiadateľ zabezpečovať činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť podľa osobitného predpisu,4) prílohou žiadosti sú zmluvy uzavreté s inštruktormi.
(7)
Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj identifikačné údaje zodpovedného zástupcu podľa odseku 3 písm. a) a údaje o jeho odbornej spôsobilosti, bezúhonnosti a rozsahu vodičského oprávnenia a priložia sa doklady a preukazy podľa odseku 4 písm. a), b), d) a g) a jeho pracovná zmluva. Autoškola môže byť prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej autoškole.
(8)
Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,
e)
komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.
(9)
Doklady a zmluvy podľa odseku 4 písm. a) až f) a odseku 6 sa podávajú vo fotokópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného úradu v sídle kraja na mieste pri preverení technickej základne. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. g) a odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a) Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(10)
Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu. Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.
(11)
Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad v sídle kraja rozhodne o zmene v registrácii autoškoly a vydá žiadateľovi nové osvedčenie o registrácii. Zmenou rozsahu registrácie je zmena rozsahu skupín, druhov kurzov, zmena adresy prevádzkových priestorov a zmena zodpovedného zástupcu. Okresný úrad v sídle kraja vydá nové osvedčenie o registrácii autoškoly aj v prípade, ak dôjde k zmene údajov uvedených v osvedčení z iných dôvodov.
§ 4
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je
a)
úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním žiadosti.
(2)
Dokladom o doterajšej praxi sú listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly. Okresný úrad v sídle kraja môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť žiadateľa.
§ 5
Technická základňa autoškoly
(1)
Technickú základňu autoškoly tvorí
a)
priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, a
b)
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.
(2)
Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo. Autoškola môže mať zriadenú ďalšiu učebňu na zabezpečenie teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má sídlo alebo prevádzku.
(3)
Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú
a)
výcvikové vozidlá,
b)
autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií:
1.
autocvičisko a trenažér,
2.
autocvičisko a náhradná výcviková plocha,
3.
trenažér a náhradná výcviková plocha,
4.
autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha,
c)
učebné pomôcky.
(4)
Každé výcvikové vozidlo podľa odseku 3 písm. a) musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie výcvikového vozidla“).
(5)
Každá učebňa podľa odseku 2 a každý trenažér podľa odseku 3 písm. b) musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému podľa osobitného predpisu3a) (ďalej len „identifikačné zariadenie učebne a trenažéra“).
(6)
Identitou účastníka kurzu podľa odsekov 4 a 5 sa rozumejú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa jeho bydliska a údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu účastníka kurzu v identifikačnom zariadení. Identitou inštruktora autoškoly podľa odsekov 4 a 5 sa okrem údajov uvedených v § 15 ods. 3 rozumejú aj údaje o pridelenom identifikátore pre identifikáciu inštruktora v identifikačnom zariadení.
(7)
Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov podľa § 2 ods. 1 tej skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná. Na praktický výcvik sa používajú výcvikové vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla.6a) Motorové vozidlá používané ako výcvikové vozidlá musia mať údaj o výcvikovom vozidle zaznamenaný v osvedčení o evidencii časti II. Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa § 2 ods. 1 možno len medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje jedna osoba.
(8)
Prevádzkovateľ autoškoly vedie o technickom a technologickom zariadení autoškoly účtovníctvo podľa osobitných predpisov o účtovníctve.
§ 5a
Schvaľovanie identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly
(1)
Výrobca alebo zástupca výrobcu identifikačného zariadenia výcvikového vozidla a identifikačného zariadenia učebne a trenažéra je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.
(2)
Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla a identifikačné zariadenie učebne a trenažéra musí pred schválením prejsť testovaním kompatibility programového vybavenia zariadenia na komunikáciu s informačným systémom.3a) O výsledku testovania vydá prevádzkovateľ informačného systému správu.
(3)
Žiadateľ je povinný zabezpečiť vykonanie testovania na vlastné náklady.
(4)
Identifikačné zariadenie výcvikového vozidla musí byť schválené podľa osobitného predpisu.6b)
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby, dátum a miesto narodenia osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
značku a obchodný názov identifikačného zariadenia výcvikového vozidla alebo identifikačného zariadenia učebne a trenažéra,
c)
údaje o schválení podľa odseku 4.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je správa o testovaní podľa odseku 2.
(7)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva za každý typ identifikačného zariadenia samostatne.
(8)
Ministerstvo schváli spôsobilosť typu identifikačného zariadenia podľa odseku 1 na používanie v autoškolách a vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7; inak žiadosť zamietne.
(9)
Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 po vykonaní montáže identifikačného zariadenia vydá prevádzkovateľovi autoškoly potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa osvedčenia podľa odseku 5 písm. a),
b)
identifikačné údaje namontovaného identifikačného zariadenia podľa odseku 5 písm. b),
c)
identifikačné údaje prevádzkovateľa autoškoly podľa § 3 ods. 3 písm. a),
d)
identifikačné údaje vozidla, učebne alebo trenažéra podľa § 3 ods. 3 písm. d), ako aj miesto, kde bolo identifikačné zariadenie namontované,
e)
spôsob montáže,
f)
dátum montáže,
g)
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky.
(10)
Povinnosť podľa § 6 ods. 1 písm. k) môže prevádzkovateľ autoškoly splniť aj prostredníctvom vlastného programového vybavenia, ktoré musí byť kompatibilné na komunikáciu s informačným systémom,3a) najmä na odosielanie záznamov do informačného systému v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Programové vybavenie autoškoly podlieha schváleniu ministerstvom na základe žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu.
(11)
Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa primerane vzťahujú aj na schválenie programového vybavenia autoškoly podľa odseku 10.
(12)
Držiteľ osvedčenia podľa odseku 8 je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách a predložiť o nich doklady najneskôr do 10 dní od vzniku týchto zmien. Ministerstvo po posúdení zmien môže rozhodnúť o zmene osvedčenia o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách. Ak rozhodnutie o zmene vyžaduje nové testovanie, ministerstvo nariadi výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu zabezpečiť jeho vykonanie na vlastné náklady.
(13)
Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia podľa odseku 8, ak o to písomne požiada držiteľ osvedčenia. Ministerstvo rozhodne o zrušení osvedčenia aj v prípade, ak
a)
držiteľ osvedčenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo udelené osvedčenie,
b)
identifikačné zariadenie nespĺňa niektorú z technických požiadaviek ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.
(14)
Osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách zaniká
a)
rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,
b)
zánikom výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia,
c)
smrťou fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo jej vyhlásením za mŕtvu,
d)
uplynutím času platnosti schválenia podľa odseku 4.
§ 6
Povinnosti prevádzkovateľa autoškoly
(1)
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný
a)
prevádzkovať autoškolu v rozsahu registrácie autoškoly,
b)
zamestnávať ako inštruktorov autoškoly len osoby s platným inštruktorským preukazom a vodičským preukazom,
c)
byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
d)
postupovať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 podľa učebných osnov,
e)
vydať po skončení kurzu jeho účastníkovi osvedčenie,
f)
používať na kurzy podľa § 2 ods. 1 autocvičisko, náhradnú výcvikovú plochu, ktoré spĺňajú požiadavky podľa vykonávacieho predpisu, trenažér schváleného typu a učebné pomôcky,
g)
udržiavať technickú základňu autoškoly v prevádzkyschopnom stave.
h)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu alebo osobitného výcviku výsledok lekárskej prehliadky na základe predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti do informačného systému,3a)
i)
zaznamenať pred zaradením uchádzača do vodičského kurzu výsledok psychologického vyšetrenia na základe predloženého dokladu o psychickej spôsobilosti do informačného systému,3a) ak uchádzač má povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu,
j)
viesť dokumentáciu o jednotlivých kurzoch a evidenciu o technickej základni autoškoly elektronicky v informačnom systéme,3a)
k)
používať počas výučby a výcviku identifikačné zariadenie v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.
(2)
Ak dôjde k zmene údajov vedených v informačnom systéme podľa osobitného predpisu3a) alebo k zmene podmienok, za ktorých bola autoškola registrovaná, prevádzkovateľ autoškoly je povinný oznámiť zmenu okresnému úradu v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly, do piatich pracovných dní odo dňa, keď nastala zmena.. Ak ide o zmenu, ktorá znemožňuje ďalšie prevádzkovanie autoškoly v rozsahu registrácie autoškoly, je povinný podať žiadosť o zrušenie registrácie.
(3)
Autoškola vydá osvedčenie podľa odseku 1 písm. e), len ak účastník vodičského kurzu preukáže absolvovanie kurzu prvej pomoci a vykonanie skúšky z poskytovania prvej pomoci podľa § 2 a 2a dokladom o absolvovaní kurzu prvej pomoci a dokladom o vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci.
§ 7
Zrušenie registrácie autoškoly
(1)
Na zrušenie registrácie autoškoly je príslušný okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodol o registrácii autoškoly.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak o to požiada prevádzkovateľ autoškoly alebo ak došlo k zániku živnostenského oprávnenia.7) Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly, ak sa preukáže, že prevádzkovateľ autoškoly
a)
nemá inštruktorské oprávnenie alebo vodičské oprávnenie s potrebným rozsahom oprávnenia alebo nezamestnáva inštruktora autoškoly s potrebným rozsahom inštruktorského oprávnenia alebo vodičského oprávnenia,
b)
nie je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním autoškoly,
c)
vykonáva kurzy v rozpore s týmto zákonom, vykonávacím predpisom a učebnými osnovami a napriek písomnému upozorneniu štátneho odborného dozoru nad autoškolami zistené nedostatky v určenej lehote neodstránil.
d)
nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa tohto zákona.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nemá odkladný účinok.
(5)
Ak bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu podľa odseku 3 písm. c) alebo d), prevádzkovateľ autoškoly sa môže opätovne stať prevádzkovateľom autoškoly alebo zodpovedným zástupcom najskôr po uplynutí piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie autoškoly.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja oznámi zrušenie registrácie autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu.
(7)
Držiteľ registrácie je povinný vrátiť osvedčenie o registrácii autoškoly.
§ 8
Inštruktorské oprávnenie
(1)
Inštruktorské oprávnenie je oprávnenie vykonávať v autoškole kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b).
(2)
Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie žiadateľovi, ktorý
a)
má najmenej úplné stredoškolské vzdelanie,
b)
dosiahol vek 25 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je plne spôsobilý na právne úkony,
e)
je podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
f)
má vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
g)
má najmenej trojročnú prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú žiada inštruktorské oprávnenie,
h)
úspešne vykonal inštruktorskú skúšku.
(3)
Žiadosť o udelenie inštruktorského oprávnenia sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja (§ 3 ods. 1) príslušnom podľa bydliska uchádzača. Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,
b)
údaje o doterajšej praxi žiadateľa.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
doklad o vzdelaní žiadateľa,
b)
doklad o doterajšej praxi žiadateľa,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
e)
farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)
Doklady podľa odseku 4 sa podávajú v origináli na nahliadnutie alebo v osvedčenej fotokópii. Okresný úrad v sídle kraja môže pripustiť namiesto dokladu podľa odseku 4 písm. b) čestné vyhlásenie.
(6)
Za bezúhonného sa na účely inštruktorského oprávnenia nepovažuje ten,
a)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
b)
kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
c)
komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
d)
kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1,
e)
komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie podľa § 10 ods. 2 písm. e) v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu podľa § 11 ods. 1.
(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a) Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.
(8)
Ak sa lekárskou prehliadkou alebo psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ inštruktorského oprávnenia je spôsobilý viesť len niektoré skupiny motorových vozidiel alebo len niektoré motorové vozidlá, okresný úrad v sídle kraja obmedzí držiteľovi inštruktorské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja zruší inštruktorské oprávnenie alebo zníži rozsah skupín inštruktorského oprávnenia, ak o to požiada inštruktor. Ak inštruktor požiada o zníženie rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia, musí tak urobiť pred zaradením do doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.
(10)
Inštruktorské oprávnenie zaniká:
a)
uplynutím platnosti inštruktorského preukazu,
b)
ak inštruktor neabsolvoval doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl,
c)
smrťou inštruktora autoškoly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
§ 9
Inštruktorská skúška
(1)
Inštruktorská skúška sa vykonáva po skončení inštruktorského kurzu. Inštruktorské kurzy vykonáva Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len „komora“) podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Inštruktorská skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zostavenou ministerstvom. Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo prostredníctvom informačného systému.3a) Ministerstvo určí dátum a miesto vykonania skúšky na základe prijatého hlásenia o ukončení kurzu tak, aby sa skúška mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa skončenia kurzu.
(3)
O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Komisia po skončení skúšky zaznamená údaje o výsledku inštruktorskej skúšky do informačného systému3a) a uloží v informačnom systéme elektronickú kópiu protokolu o vykonaní skúšky.
(4)
Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl nevyhovel na inštruktorskej skúške, môže ju opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak nevyhovie ani na opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykoná do šiestich mesiacov odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, musí opakovať celý inštruktorský kurz.
(5)
Ak účastník inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na inštruktorskej skúške v určenom termíne, ministerstvo môže určiť náhradný termín skúšky; ak sa ani v určenom náhradnom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu inštruktorskú skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní inštruktorského kurzu alebo doškoľovacieho kurzu inštruktorov autoškôl.
§ 10
Inštruktorský preukaz
(1)
Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz. V inštruktorskom preukaze sú uvedené identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, rozsah vodičského oprávnenia, rozsah inštruktorského oprávnenia a lehota jeho platnosti. Inštruktorský preukaz vydáva okresný úrad v sídle kraja na päť rokov, ak žiadateľ nežiadal o kratšiu lehotu jeho platnosti.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o odňatí inštruktorského oprávnenia, ak zistí, že držiteľ inštruktorského preukazu
a)
prestal byť spôsobilý na právne úkony,
b)
stratil podľa lekárskeho posudku zdravotnú spôsobilosť,
c)
prestal byť bezúhonný,
d)
bolo mu odobraté vodičské oprávnenie,
e)
opakovane vykonáva výučbu alebo výcvik v rozpore s učebnými osnovami,
f)
stratil podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly,
g)
nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. d) alebo nevykonal úspešne skúšku podľa § 10a ods. 1 písm. d).
(3)
Rozhodnutím o odňatí alebo obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odňatia alebo obmedzenia rozsahu inštruktorského oprávnenia zakazuje vykonávať v autoškole výučbu alebo výcvik až do času jeho vrátenia; ak ide o obmedzenie rozsahu inštruktorského oprávnenia, zakazuje sa mu vykonávať praktický výcvik len na motorovom vozidle tej skupiny inštruktorského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedzený.
(4)
Ak ten, komu bolo odňaté inštruktorské oprávnenie alebo jeho rozsah bol obmedzený, preukáže, že sa pominuli dôvody na odňatie alebo obmedzenie inštruktorského oprávnenia, inštruktorské oprávnenie sa mu vráti alebo sa obnoví jeho pôvodný rozsah, ak tomu nebránia zákonné prekážky.
(5)
Vrátiť odňaté inštruktorské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len
a)
po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu zdravotnej spôsobilosti,
b)
po preskúmaní psychickej spôsobilosti, ak bolo inštruktorské oprávnenie odňaté alebo bol obmedzený jeho rozsah pre stratu psychickej spôsobilosti,
c)
ak orgán Policajného zboru rozhodol o vrátení odobratého vodičského oprávnenia,
d)
ak orgán Policajného zboru vrátil zadržaný vodičský preukaz.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 nemá odkladný účinok.
(7)
Držiteľ inštruktorského preukazu, ktorému bolo odňaté inštruktorské oprávnenie, je povinný odovzdať inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja do troch dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(8)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný vrátiť inštruktorský preukaz okresnému úradu v sídle kraja do troch dní odo dňa uplynutia jeho platnosti, ak nedošlo k predĺženiu jeho platnosti.
§ 10a
Povinnosti inštruktora autoškoly
(1)
Inštruktor autoškoly je povinný
a)
používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 správne označené výcvikové vozidlo s platným osvedčením o evidencii, platným osvedčením o technickej kontrole a platným osvedčením o emisnej kontrole, ak takejto kontrole podlieha,
b)
vykonávať výučbu teórie a praktický výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s učebnými osnovami,
c)
prepravovať vo výcvikovom vozidle počas výučby len osobu, ktorá je účastníkom kurzu, osobu vykonávajúcu štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 alebo účastníka inštruktorského kurzu pri náčuvoch.
d)
podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu inštruktorov autoškôl a následne skúške na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa § 17 ods. 2 písm. c) alebo podľa § 18 ods. 1 písm. d) za porušenie povinností podľa tohto zákona,
e)
zabezpečiť počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.
(2)
Držiteľ inštruktorského preukazu je povinný
a)
chrániť inštruktorský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím,
b)
oznámiť okresnému úradu v sídle kraja do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených v inštruktorskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
c)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie,9a)
d)
odovzdať okresnému úradu v sídle kraja inštruktorský preukaz bezodkladne po zadržaní vodičského preukazu,9b)
e)
spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa § 8 ods. 6.
(3)
Inštruktor autoškoly vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik spolu v rozsahu najviac 12 vyučovacích hodín denne.
§ 11
Predĺženie platnosti inštruktorského preukazu
(1)
Okresný úrad v sídle kraja na žiadosť držiteľa inštruktorského preukazu predĺži platnosť inštruktorského preukazu, ak je bezúhonný a po účasti na doškoľovacom kurze inštruktorov autoškôl úspešne vykonal skúšku na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Na posúdenie bezúhonnosti žiadateľa o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 6.
(2)
Doškoľovacie kurzy inštruktorov autoškôl zabezpečuje komora. Na organizáciu skúšok na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu po doškoľovacom kurze inštruktorov sa vzťahujú ustanovenia § 9 rovnako.
(3)
Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr šesť mesiacov a najneskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, inak okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, a to meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska, číslo inštruktorského preukazu a dátum a miesto jeho vydania.
(4)
Prílohou žiadosti je
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako tri mesiace,
c)
farebná fotografia tváre žiadateľa s rozmermi 20 x 25 mm.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja vydá žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu, nový inštruktorský preukaz do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Inštruktorský preukaz sa nepredĺži, ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1, 3 a 4.
§ 12
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení,
b)
vykonáva hlavný štátny odborný dozor nad autoškolami,
c)
vydáva skúšobné testy, zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie ich platnosti,
d)
vydáva učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) až d),
e)
určuje technické požiadavky na trenažéry a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a),
f)
schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene a zrušení takéhoto schválenia,
g)
vydáva skúšobný poriadok na vykonávanie inštruktorských skúšok,
h)
určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného označenia ako komponentu motorového vozidla,
i)
zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov, evidenčných kariet inštruktora autoškoly.
(2)
Na kontrolu výkonu štátnej správy sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe.10)
Okresný úrad v sídle kraja
§ 14
Okresný úrad v sídle kraja
a)
rozhoduje o registrácii autoškôl, o zmene v registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a vedie evidenciu vydaných osvedčení,
b)
udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, vykonáva v nich zmeny, predlžuje ich platnosť,
c)
zaznamenáva údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach do evidencie inštruktorov autoškôl vedenej v informačnom systéme,3a)
d)
overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,
e)
vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami,
f)
ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky,
g)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný úrad v sídle kraja podľa tohto zákona.
§ 15
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu inštruktorov autoškôl, ktorá obsahuje údaje o inštruktoroch a inštruktorských oprávneniach v nasledujúcom rozsahu:
a)
meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto narodenia, adresa bydliska,
b)
údaj o rozsahu skupín inštruktorského oprávnenia,
c)
údaj o rozsahu skupín vodičského oprávnenia,
d)
údaj o platnosti inštruktorského preukazu a o jeho predĺženiach,
e)
údaj o čase a mieste vykonania inštruktorskej skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšky na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu,
f)
údaj o prevádzkovateľovi autoškoly, ktorý je zamestnávateľom inštruktora autoškoly, a to obchodné meno, identifikačné číslo, adresu sídla,
g)
dátum vzniku pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, dátum vzniku pracovného pomeru inštruktora, ak pracuje v pracovnom pomere, alebo dátum začatia činnosti inštruktora podľa zmluvy, ak prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,4)
h)
údaj o zmenách v inštruktorských oprávneniach,
i)
údaj o prípadnom zadržaní vodičského preukazu a údaje o odňatí inštruktorského oprávnenia.
(2)
Evidencia inštruktorov autoškôl je súčasťou informačného systému.3a)
(3)
Údaje z evidencie inštruktorov autoškôl o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu sa sprístupňujú orgánom Policajného zboru.
§ 16
Štátny odborný dozor nad autoškolami
(1)
Štátny odborný dozor nad autoškolami je vykonávanie kontrolnej činnosti v autoškolách poverenými zamestnancami ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, okresného úradu a prizvanými osobami (ďalej len „kontrolór“). Obsahom štátneho odborného dozoru nad autoškolami je kontrola dodržiavania tohto zákona, vykonávacieho predpisu a učebných osnov v autoškolách.
(2)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, kontrolóri postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru nad autoškolami podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.11)
(3)
Oprávnením na vykonanie kontroly je preukaz kontrolóra vydaný ministerstvom.
(4)
Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly12) sú kontrolóri oprávnení
a)
vstupovať na autocvičisko a premeriavať jeho rozmery a kontrolovať funkčnosť jeho zariadení,
b)
preskúšavať funkčnosť trenažéra a zisťovať, či ide o trenažér schváleného typu,
c)
zisťovať, či výcvikové vozidlo je vedené v účtovníctve, či jeho označenie je v súlade so schváleným typom a či má platné osvedčenie o evidencii a protokoly o technickej kontrole a emisnej kontrole,
d)
zúčastniť sa na výučbe a výcviku účastníkov kurzu,
e)
zisťovať, či prevádzkovateľ autoškoly, zodpovedný zástupca a inštruktor autoškoly majú inštruktorské oprávnenie a vodičské oprávnenie,
f)
zadržať inštruktorský preukaz a zakázať pokračovať vo výučbe alebo výcviku, ak je inštruktor autoškoly pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo koná amorálne.
(5)
Protokol o výsledku kontroly sa doručuje aj živnostenskému úradu.
(6)
Výsledok kontrolnej činnosti sa zaznamená v informačnom systéme.3a)
§ 17
Správne delikty
(1)
Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly pokutu od 100 eur do 3 350 eur, ak
a)
prevádzkuje autoškolu po zrušení registrácie autoškoly,
b)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 ako inštruktorov autoškoly zamestnancov bez inštruktorského oprávnenia alebo s neplatným inštruktorským oprávnením,
c)
používa priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, ktorý nie je v súlade s rozhodnutím o registrácii alebo s požiadavkami na jeho vybavenie podľa vykonávacieho predpisu,
d)
používa trenažér neschváleného typu, nevyhovujúcu náhradnú výcvikovú plochu alebo nevyhovujúce autocvičisko,
e)
neudržiava technické a technologické zariadenie autoškoly v prevádzkyschopnom stave alebo nevedie jeho niektorú súčasť v účtovníctve ako hmotný majetok,
f)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo, alebo výcvikové vozidlo, ktorého označenie nie je v súlade so schválenými technickými požiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
g)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii alebo bez platných protokolov o technickej kontrole alebo emisnej kontrole alebo prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu,
h)
vydá osvedčenie podľa § 6 ods. 1 písm. e) v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo s učebnými osnovami.
i)
prevádzkuje autoškolu v rozpore s osvedčením o registrácii autoškoly,
j)
nevedie priebežne predpísanú dokumentáciu o jednotlivých kurzoch alebo údaje v dokumentácii o jednotlivých kurzoch nezodpovedajú skutočnosti,
k)
nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2,
l)
použije identifikačné zariadenie v rozpore s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja uloží inštruktorovi autoškoly - podnikateľovi pokutu od 50 eur do 330 eur, ak
a)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) neoznačené alebo nesprávne označené výcvikové vozidlo alebo výcvikové vozidlo, ktorého označenie nie je v súlade so schválenými technickými požiadavkami alebo so schváleným typom komponentu,
b)
používa v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) výcvikové vozidlo bez platného osvedčenia o evidencii alebo bez platného osvedčenia o technickej kontrole alebo platného osvedčenia o emisnej kontrole, ak takejto kontrole podlieha,
c)
vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s učebnými osnovami,
d)
prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 a účastníkov inštruktorských kurzov pri náčuvoch.
e)
poruší povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3,
f)
nezabezpečí počas výučby a výcviku identifikáciu účastníka kurzu prostredníctvom identifikačného zariadenia v súlade s týmto zákonom a vykonávacím predpisom.
(3)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia nedostatku, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu a na čas jeho trvania a na výšku prípadnej škody, ak správnym deliktom vznikla.
§ 18
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
vykonáva činnosti vyhradené autoškole bez registrácie autoškoly,
b)
neodovzdá inštruktorský preukaz, ktorý má neoprávnene v držbe,
c)
neoprávnene používa v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového vozidla,
d)
vykonáva výučbu teórie alebo praktický výcvik v rozpore s týmto zákonom, s vykonávacím predpisom alebo s učebnými osnovami,
e)
prepravuje vo výcvikovom vozidle počas výučby osobu, ktorá nie je účastníkom kurzu; to neplatí pre osoby vykonávajúce štátny odborný dozor nad autoškolami podľa § 16 a účastníkov inštruktorských kurzov pri náčuvoch.
f)
porušil povinnosti podľa § 10a ods. 2 písm. b) až d) alebo ods. 3.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta od 50 eur do 330 eur.
(3)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.13)
§ 19
Konanie
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
prijímanie účastníkov do kurzov podľa § 2 ods. 1 a na vydávanie osvedčení o ich absolvovaní,
b)
zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov,
c)
vydávanie skúšobných testov a učebných osnov,
d)
určovanie technických požiadaviek na trenažér alebo cvičisko a na jednotné označenie výcvikových vozidiel,
e)
overovanie spôsobilosti technickej základne autoškoly.
(2)
Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia alebo o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa vydá inštruktorský preukaz.
(3)
Ak ministerstvo schváli typ trenažéra, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o spôsobilosti typu trenažéra.
(4)
Ak ministerstvo schváli typ identifikačného zariadenia, namiesto rozhodnutia o schválení vydá žiadateľovi osvedčenie o technickej spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách.
(5)
V konaní o zrušenie registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa § 8 ods. 9 okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa § 16.
§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)
Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov Európskej únie, ktorí chcú prevádzkovať autoškolu alebo vykonávať činnosť zodpovedného zástupcu alebo inštruktora autoškoly, sa vzťahuje všeobecný predpis o uznávaní odborných kvalifikácií.14)
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 3, § 17 ods. 1 písm. c) sa nevzťahujú na výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
podrobnosti o požiadavkách na technickú základňu autoškôl a overovaní jej spôsobilosti a o označovaní výcvikových vozidiel,
b)
minimálne požiadavky na trvanie, štruktúru a obsah jednotlivých kurzov podľa § 2 ods. 1,
c)
podrobnosti o inštruktorských skúškach a o skúškach na predĺženie platnosti inštruktorských preukazov,
d)
podrobnosti o vedení dokumentácie o jednotlivých kurzoch podľa § 2 ods. 1 a vzory jednotlivých dokumentov a osvedčení o úspešnom ukončení kurzov,
e)
vzor inštruktorského preukazu,
f)
podrobnosti o technických požiadavkách na identifikačné zariadenia výcvikového vozidla a identifikačné zariadenia učebne a trenažéra, odosielaní záznamu do informačného systému3a) a testovaní kompatibility identifikačných zariadení a programového vybavenia autoškoly.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah.
§ 21a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)
Výcvikové zariadenia evidované podľa doterajších predpisov sa považujú za autoškoly podľa tohto zákona do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona. Ak do tohto dňa výcvikové zariadenie nesplní podmienky na registráciu autoškoly podľa tohto zákona, vyradí sa z evidencie a ich prevádzkovateľovi zanikne živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie autoškoly.15)
(2)
Inštruktorský preukaz vydaný podľa doterajších predpisov platí do dňa uvedeného v inštruktorskom preukaze, najneskôr do 31. decembra 2007. Doterajšie tlačivá inštruktorských preukazov možno používať do 31. decembra 2005.
(3)
Ustanovenie § 5 ods. 5 sa vzťahuje na trenažér a na výcvikové vozidlo vo finančnom prenájme začatom po 1. januári 2004. Na zahrnovanie trenažéra a výcvikového vozidla vo finančnom prenájme začatom pred 1. januárom 2004 do hmotného majetku a na účtovanie o ňom sa použije osobitný predpis.16)
(4)
Inštruktori autoškoly, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona nespĺňajú požiadavku vzdelania podľa § 8 ods. 2 písm. a), sa považujú za spôsobilých mať inštruktorské oprávnenie, ak spĺňajú ostatné požiadavky podľa § 8 ods. 2 a ku dňu účinnosti tohto zákona vykonávali najmenej jeden rok činnosť inštruktora autoškoly podľa doterajších predpisov.
§ 22a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2009
Výcvikové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R schválené a používané do 14. augusta 2005 možno používať v kurzoch podľa § 2 ods. 1 do 31. júla 2010.
§ 22b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle kraja bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly podľa tohto zákona účinného od 1. januára 2016. Inak okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu autoškoly; na zrušenie registrácie autoškoly sa vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 4 až 7.
(3)
Kondičné kurzy podľa § 2 ods. 1 písm. b) je oprávnená vykonávať autoškola, ktorá je registrovaná podľa doterajších predpisov na vykonávanie vodičských kurzov podľa § 2 ods. 1 písm. a) v rozsahu skupín vodičského oprávnenia uvedených v osvedčení o registrácii.
§ 23
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov v znení vyhlášky č. 199/1999 Z. z. a vyhlášky č. 352/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 8/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 poradové číslo 19 znie:
v stĺpci Živnosť: „Prevádzkovanie autoškoly“,
v stĺpci Preukaz spôsobilosti: „osvedčenie o registrácii autoškoly“,
v stĺpci Poznámka: „§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 15/2005 sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 63 sa slová „vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského preukazu“ nahrádzajú slovami „vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 74 písmená c) a d) znejú:
„c) na získanie inštruktorského oprávnenia
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 500 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ... 1 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupiny C1 a D1 ......................... 1 500 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E ............. 2 000 Sk
d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ............................................ 500 Sk“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov sa v Poznámke k položke 74 na konci pripája štvrtý bod, ktorý znie:
„4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 77 znie:
„Položka 77
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........... 2 000 Sk
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 .... 2 000 Sk
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupín C1 a D1 ............................ 2 000 Sk
4. skupiny C, C + E, D a D + E .................... 2 000 Sk
b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii ............................................. 2 000 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.“.
Čl. V
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 22c odsek 3 znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. g) možno uložiť vodičovi pokutu do výšky desaťnásobku úhrady na kalendárny rok uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, a v blokovom konaní do výšky trojnásobku tejto úhrady.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 93/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 403, 30. 12. 2006).
1)
§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.
1aa)
§ 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) a ods. 3 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
1b)
§ 4a zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
3a)
Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 23 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
6a)
§ 22 a 22a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 85 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 ods. 1 zákona č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
9a)
§ 92 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 70 a 71 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 52 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.