91/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
ZÁKON
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného predpisu15b) alebo prejednávanie priestupku, oznamuje orgán činný v trestnom konaní alebo orgán prejednávajúci priestupok poisťovateľovi alebo kancelárii na požiadanie údaje o dopravnej nehode v rozsahu podľa osobitného predpisu,15c) alebo mu umožní nahliadať do spisu a vyhotovovať z neho výpisy vo veci týkajúcej sa škodovej udalosti.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b a 15c znejú:
„15b)
Trestný poriadok.
15c)
§ 86 ods. 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 odsek 10 znie:
„(10)
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 50 Sk.“.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak je poistným obdobím kalendárny rok, poisťovateľ je povinný zverejniť výšku poistného a všeobecné poistné podmienky podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie najneskôr do 31. októbra.“.
4.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Pokutu vymáha obvodný úrad. Obvodný úrad o uložených pokutách písomne informuje kanceláriu do 15 dní po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka.“.
5.
V § 20 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel,“.
6.
V § 20 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
7.
V § 25 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Kancelária na účely zabezpečenia činnosti informačného strediska vedie register, ktorý obsahuje údaje o poistení zodpovednosti podľa § 11, údaje o poistných udalostiach, na ktorých malo účasť motorové vozidlo, a údaje z centrálnej evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v elektronickej forme. Tieto údaje kancelárii poskytujú poisťovatelia a príslušný štátny orgán.
(2)
Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla, vlastníkovi motorového vozidla, poistení zodpovednosti a o poistných udalostiach:
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa, vlastníka motorového vozidla,
b)
evidenčné číslo motorového vozidla,
c)
údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d)
údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e)
údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a o likvidačných zástupcoch,
f)
údaje z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v rozsahu, v akom sa tieto informácie poskytujú kancelárii podľa osobitného zákona,15c)
g)
údaje o rozsahu, právnom základe a výške uplatnených a vysporiadaných nárokoch v poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel.
(3)
Na účel overenia pravdivosti údajov o motorovom vozidle a na účely predchádzania poistným podvodom v poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel je kancelária oprávnená požadovať od poisťovateľov údaje podľa odseku 2. Poisťovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa taká informácia týka. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi, že na motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 písm. a) a b) príslušnému obvodnému úradu. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin poistného podvodu v poistení súvisiacom s prevádzkou motorového vozidla, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní a poisťovateľovi, u ktorého boli vznesené nároky z poistenia súvisiaceho s prevádzkou motorových vozidiel.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v. r.