85/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2019 do 30.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

85
ZÁKON
zo 4. februára 2005
o politických stranách a politických hnutiach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
V Slovenskej republike môžu pôsobiť politické strany a politické hnutia (ďalej len „strana“) podľa tohto zákona a európske politické strany a európske politické nadácie podľa osobitného predpisu.1a) Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku strany, register strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za nesplnenie povinností, niektoré pravidlá súčinnosti Slovenskej republiky s Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie a niektoré pravidlá týkajúce sa európskych politických strán so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „európska strana“) a európskych politických nadácií so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „európska nadácia“).
§ 2
(1)
Strana, európska strana a európska nadácia nesmú svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.
(2)
Stranám a poslancom za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,1a) sa zakazuje mať zriadenú kanceláriu na území Slovenskej republiky.
(3)
Každý je povinný poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia kancelárie strán, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona, alebo poslancov za strany, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona.
§ 3
(1)
Právo voliť a byť volený do orgánov strany má štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ktorý v deň volieb do orgánov strany dovŕšil 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
(2)
Členom prípravného výboru strany (ďalej len „prípravný výbor“), štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany, môže byť občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
(3)
Po dobu piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany podľa osobitného predpisu1b) nemôže byť členom prípravného výboru, štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany občan, ktorému bolo takéto obmedzenie uložené rozhodnutím správneho súdu.
DRUHÁ ČASŤ
ZALOŽENIE STRANY, REGISTER STRÁN A VZNIK STRANY
§ 4
Založenie strany
(1)
Občania majú právo založiť stranu a združovať sa v nej.
(2)
Strana je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra strán. Register strán vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Do vzniku strany koná vo veciach súvisiacich s jej vznikom prípravný výbor. Prípravný výbor musí byť najmenej trojčlenný.
§ 5
Register strán
(1)
Register strán je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce sa zrušenia a zániku strany.
(2)
Súčasťou registra strán je zbierka listín, ktorá obsahuje návrhy na začatie konania podľa tohto zákona vrátane zákonom ustanovených dokladov, rozhodnutia ministerstva, rozhodnutia príslušných súdov a ďalšie doklady a listiny, ktoré sú strany povinné predložiť ministerstvu podľa tohto zákona.
(3)
Do registra strán sa zapisujú tieto údaje:
a)
názov strany a jej skratka,
b)
adresa sídla strany s uvedením názvu obce, ulice a orientačného a súpisného čísla,
c)
dátum a číslo registrácie strany,
d)
mená, priezviská, rodné čísla a adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru s uvedením osoby, ktorá je splnomocnená konať v jeho mene (ďalej len „splnomocnenec“),
e)
identifikačné číslo strany,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením jej funkcie v strane a spôsobu, akým štatutárny orgán koná v mene strany,
g)
dátum a poradové číslo zápisu zmeny adresy sídla strany, zmeny štatutárneho orgánu alebo zmeny stanov,
h)
dátum zápisu nových stanov,
i)
zrušenie strany a dôvod jej zrušenia,
j)
vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu likvidátora, ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo a sídlo vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva v jej mene pôsobnosť likvidátora, a skončenie likvidácie; počas likvidácie sa používa názov strany s dodatkom „v likvidácii“,
k)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu správcu, ak ide o právnickú osobu, jej názov, identifikačné číslo a sídlo vrátane mena, priezviska, rodného čísla a adresy trvalého pobytu osoby, ktorá vykonáva v jej mene pôsobnosť správcu, a ukončenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; počas konkurzného konania sa používa názov strany s dodatkom „v konkurze“,
l)
dátum a dôvod výmazu strany z registra strán,
m)
nezahladené tresty uložené v trestnom konaní a nevykonané tresty postihujúce právnych nástupcov.
(4)
Údaje zapísané v registri strán sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu, ak nejde o údaje podľa odseku 3 písm. i), j), k) a m), ktoré sú účinné na základe rozhodnutia súdu.
(5)
Údaje zapísané v registri strán sú každému prístupné a ministerstvo ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Rodné čísla fyzických osôb zapísaných v registri strán nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(6)
Každý má právo požiadať ministerstvo o vydanie výpisu z verejnej časti registra strán. Výpis z verejnej časti registra strán obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. O vydanie výpisu z verejnej časti registra strán je možné požiadať aj žiadosťou v elektronickej podobe a výpis je možné vydať aj v elektronickej podobe.
§ 6
Vznik strany
(1)
Strana vzniká dňom zápisu strany do registra strán (ďalej len „registrácia strany“).
(2)
Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor ministerstvu.
(3)
Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru a musí byť uvedené, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom.
(4)
K návrhu musia byť priložené tieto doklady:
a)
zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla; tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie (ďalej len „zoznam občanov“),
b)
stanovy strany (ďalej len „stanovy“) podľa odseku 5 v dvoch vyhotoveniach,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,2)
d)
vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom; sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.
(5)
Stanovy musia obsahovať
a)
názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany,
b)
program strany s uvedením cieľov činnosti,
c)
ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany,
d)
orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí,
e)
spôsob, akým štatutárny orgán3) koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene strany aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,
f)
zásady hospodárenia strany,
g)
ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany; organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami,
h)
spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany.
(6)
Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.
(7)
Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany, člen rozhodcovského orgánu strany nemôže byť členom revízneho orgánu strany.
(8)
Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí
a)
schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,
b)
voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,
c)
voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,
d)
voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,
e)
rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,
f)
rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov strany plnením úloh.
(9)
Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Člen výkonného orgánu strany, ktorý bol zvolený najvyšším orgánom strany, nemôže byť odvolaný iným orgánom strany. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.
(10)
Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.
(11)
Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.
§ 6a
Oznámenie prípravného výboru
(1)
Prípravný výbor môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov podľa § 6 ods. 4 písm. a); oznámenie musí byť písomné, podpísané každým členom prípravného výboru.
(2)
V oznámení sa uvedú identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu podľa § 6 ods. 3, navrhovaný názov strany a jeho skratka, ak sa má používať, a deň začatia zbierania podpisov na zoznam občanov.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní.
(4)
Po dobu uvedenú v odseku 3 ministerstvo
a)
neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,
b)
nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení a
c)
nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení,
d)
nevydá vyhlásenie podľa § 32b, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení.
(5)
Ak prípravný výbor v lehote podľa odseku 3 nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, obmedzenia podľa odseku 4 sa prestanú uplatňovať.
§ 7
Konanie o registrácii strany
(1)
Konanie o registrácii strany sa začína dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh podľa § 6.
(2)
Ministerstvo návrh posúdi a zisťuje, či návrh nemá nedostatky a či nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.
(3)
Ministerstvo stranu zaregistruje do 30 dní od začatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.
(4)
Ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany podľa odseku 9, ale návrh a priložené doklady majú iné nedostatky, ministerstvo najneskôr do 30 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie všetky nedostatky a vyzve ho, aby ich odstránil v určenej lehote s poučením, že inak konanie zastaví. Do uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov sa konanie prerušuje. Rozhodnutie o prerušení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak sa prípravný výbor domáha žalobou na správnom súde určenia, že návrh nemá nedostatky, je povinný o podaní žaloby bezodkladne písomne informovať ministerstvo; odo dňa podania žaloby neplynie lehota podľa odseku 4. Deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu, ktorým určil, že návrh nemá nedostatky, je dňom odstránenia nedostatkov návrhu.
(6)
Ministerstvo stranu zaregistruje do piatich dní od odstránenia nedostatkov návrhu.
(7)
Rozhodnutie o registrácii strany sa nevydáva. Ministerstvo doručí splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov s vyznačeným dátumom a číslom registrácie strany (ďalej len „zaregistrované stanovy“).
(8)
Ministerstvo konanie zastaví, ak prípravný výbor neodstránil nedostatky návrhu v určenej lehote alebo ak správny súd nevyhovel návrhu prípravného výboru na určenie, že návrh nemá nedostatky. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(9)
Ministerstvo do 30 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak
a)
zoznam občanov nie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. a),
b)
prípravný výbor, člen prípravného výboru alebo členovia prípravného výboru nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom,
c)
sídlo strany nie je na území Slovenskej republiky,
d)
názov strany a jej skratka sa nelíši od názvu a skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, alebo od názvu a skratky európskej strany podľa § 32a, alebo
e)
stanovy strany sú v rozpore s § 2 ods. 1.
(10)
Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk; proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad.
§ 8
Konanie o zápise štatutárneho orgánu do registra strán
(1)
Do zápisu štatutárneho orgánu do registra strán koná v mene strany splnomocnenec zapísaný v registri strán. Splnomocnenec nemôže robiť v mene strany právne úkony, ktoré podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov6) môže robiť len štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
(2)
Štatutárny orgán musí byť zvolený najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany, na tento účel zvolá splnomocnenec ustanovujúci najvyšší orgán strany podľa zaregistrovaných stanov.
(3)
Splnomocnenec je povinný podať ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu najneskôr do štyroch mesiacov od vzniku strany. K návrhu musí byť priložené uznesenie ustanovujúceho najvyššieho orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov podpísané zvoleným štatutárnym orgánom alebo všetkými zvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť osvedčená.
(4)
K uzneseniu podľa odseku 3 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(5)
Ak návrh a priložený doklad sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane vykonanie zápisu štatutárneho orgánu do registra strán; rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(6)
Ak návrh a priložený doklad nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak splnomocnenec nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(7)
Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu do registra strán v lehote podľa odseku 3 alebo ak splnomocnenec neodstráni nedostatky podľa odseku 6, ministerstvo zapíše túto stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Splnomocnenec je povinný vymenovať likvidátora a bezodkladne oznámiť ministerstvu údaje o likvidátorovi v rozsahu podľa § 5 ods. 3 písm. j). Ak splnomocnenec neoznámi ministerstvu likvidátora najneskôr do 15 dní odo dňa zápisu strany s dodatkom „v likvidácii“, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
§ 8a
Evidencia členov strany
(1)
Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany a ak bola žiadosť o prijatie za člena zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis.
(2)
Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6a)
Konanie o zmene údajov zapísaných v registri strán
§ 9
Zmena sídla strany
(1)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny adresy sídla strany do 15 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(2)
K návrhu podľa odseku 1 musí byť priložené vyhlásenie o zmene adresy sídla strany podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) K vyhláseniu o zmene adresy sídla strany musí byť priložený doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.
(3)
Ak návrh a vyhlásenie podľa odseku 2 sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane dátum a poradové číslo zápisu zmeny adresy sídla strany. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(4)
Ak návrh a vyhlásenie podľa odseku 2 nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle strane písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak adresa sídla strany nie je na území Slovenskej republiky, ministerstvo odmietne zapísať zmenu adresy sídla strany a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup podľa § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny adresy sídla strany sa doručuje strane do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad.
§ 10
Zmena štatutárneho orgánu
(1)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu zapísaných v registri strán do 15 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(2)
Návrh podľa odseku 1 podáva štatutárny orgán alebo všetci členovia štatutárneho orgánu zapísaní v registri strán. K návrhu podľa odseku 1 musí byť priložené uznesenie orgánu strany, ktorý je podľa zaregistrovaných stanov príslušný na voľbu štatutárneho orgánu, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať, zapísanými v registri strán a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo všetkými novozvolenými členmi štatutárneho orgánu, pričom pravosť podpisov musí byť osvedčená;1) to neplatí, ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri strán zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho.
(3)
K uzneseniu podľa odseku 2 musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(4)
Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi strane dátum a poradové číslo zápisu zmeny štatutárneho orgánu v registri strán. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní zašle strane písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
§ 11
Zmena zaregistrovaných stanov
(1)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov do 15 dní od schválenia ich zmeny. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na zmenu stanov podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
zmeny stanov v dvoch vyhotoveniach.
(2)
K uzneseniu podľa odseku 1 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(3)
Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí strane jedno vyhotovenie zmeny stanov s dátumom a poradovým číslom zápisu zmeny stanov. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(4)
Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle strane písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak zmena stanov nie je v súlade s § 2 ods. 1 alebo § 6 ods. 5, ministerstvo odmietne zapísať zmenu stanov a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup podľa § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny stanov sa doručuje strane do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad.
(6)
Strana môže pre svoju potrebu vypracovať úplné znenie stanov a jedno vyhotovenie zaslať ministerstvu na založenie do zbierky listín. Na úplnom znení stanov sa nevyznačuje dátum a číslo registrácie strany ani dátum a poradové číslo zápisu zmeny stanov.
§ 12
Konanie o zápise nových stanov do registra strán
(1)
Strana môže prijať nové stanovy. Nové stanovy musia obsahovať ustanovenie o zrušení zaregistrovaných stanov s uvedením čísla a dátumu registrácie strany vrátane všetkých dátumov a poradových čísiel zmien stanov, ktoré boli zapísané v registri strán.
(2)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis nových stanov do registra strán do 15 dní od ich schválenia. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na schválenie nových stanov podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
nové stanovy v dvoch vyhotoveniach.
(3)
K uzneseniu podľa odseku 2 písm. a) musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať
a)
zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,
b)
informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,
c)
počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.
(4)
Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí strane jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí dátum a číslo registrácie strany a dátum zápisu nových stanov do registra strán s dodatkom „nové stanovy“. Dňom zápisu v registri strán sa stanú nové stanovy zaregistrovanými stanovami. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle strane písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(6)
Ak nové stanovy nie sú v súlade s § 2 ods. 1 alebo § 6 ods. 5, ministerstvo odmietne zapísať nové stanovy do registra strán a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup podľa § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny stanov sa doručuje strane do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad.
§ 12a
Zmena názvu a skratky strany
(1)
Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12.
(2)
Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zmena názvu strany alebo jej skratky podľa odseku 1, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, až do vyhlásenia výsledkov volieb a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší; ustanovenie § 6a ods. 4 sa použije primerane. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na voľby vyhlásené do orgánov územnej samosprávy podľa osobitného predpisu.7a)
TRETIA ČASŤ
ZÁNIK A ZRUŠENIE STRANY
§ 13
Zánik strany
(1)
Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán.
(2)
Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(3)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak
a)
majetok a záväzky prechádzajú na už jestvujúcu stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zrušenej zlúčením,
b)
strana nemá žiaden majetok,
c)
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zrušený z dôvodu, že majetok strany nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukončení konkurzného konania nezostane strane žiaden majetok.
(4)
Návrh na výmaz strany z registra strán podáva ministerstvu
a)
splnomocnenec (§ 8 ods. 7),
b)
štatutárny orgán,3)
c)
likvidátor.
(5)
Výmaz strany z registra strán oznámi ministerstvo tomu, kto podal návrh podľa odseku 4; rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(6)
Ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.
§ 14
Zrušenie strany
(1)
Strana sa zrušuje
a)
dobrovoľným zrušením,
b)
zlúčením s inou stranou,
c)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
e)
právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo
f)
z iných dôvodov podľa tohto zákona (§ 8 ods. 7, § 22 ods. 8, § 30 ods. 8, § 34 ods. 4 a § 34e ods. 2).
(2)
Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
§ 15
Zrušenie strany bez likvidácie
(1)
Ak sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3, strana sa zrušuje bez likvidácie.
(2)
Návrh na výmaz strany z registra strán sa podáva do piatich dní od zrušenia strany.
(3)
Ak sa strana zrušuje dobrovoľným zrušením, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny orgán. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o dobrovoľnom zrušení strany, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
vyhlásenie, že sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo písm. c), podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1)
(4)
Ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny orgán strany, ktorá sa zrušuje zlúčením. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany zlúčením s inou stranou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
písomná zmluva o zlúčení strán.
(5)
Zmluva podľa odseku 4 písm. b) musí byť podpísaná štatutárnymi orgánmi alebo takým počtom členov štatutárnych orgánov, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov zlučovaných strán prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) Zmluva musí obsahovať
a)
označenie zlučovaných strán s uvedením dátumu a čísla ich registrácie,
b)
údaje o majetku a záväzkoch strany zrušenej zlúčením,
c)
označenie právneho nástupcu strany zrušenej zlúčením.
(6)
Ak sa strana zrušuje tým, že návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zrušený z dôvodu, že majetok strany nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukončení konkurzného konania nezostane strane žiaden majetok, ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany z registra strán.
(7)
Ak návrh na výmaz strany a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom alebo ak sú v ňom neúplné alebo nepresné údaje, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle strane upozornenie o potrebe odstrániť nedostatky. Do odstránenia nedostatkov sa konanie prerušuje; o prerušení konania sa nevydáva rozhodnutie, iba sa vyznačí v spise. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(8)
Ministerstvo vykoná výmaz strany do piatich dní od začatia konania alebo do piatich dní od odstránenia nedostatkov, pre ktoré sa konanie prerušilo.
§ 16
Zrušenie strany s likvidáciou
(1)
Vstup strany do likvidácie sa zapisuje do registra strán. O zrušení strany s likvidáciou rozhoduje orgán strany príslušný podľa zaregistrovaných stanov, ktorý je povinný súčasne vymenovať likvidátora. Likvidátorom nesmie byť člen tejto strany, ak tento zákon neustanovuje inak. Náhrada primeraných výdavkov a odmena za výkon funkcie likvidátora sa uhrádza z majetku strany.
(2)
Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, písomne oznámi likvidátor ministerstvu do piatich dní odo dňa zrušenia strany. K oznámeniu musí byť priložené uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany s likvidáciou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať. Pravosť podpisov musí byť osvedčená. Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.
(3)
Likvidátor robí v mene strany iba úkony smerujúce k likvidácii strany.
(4)
Na likvidáciu strany sa primerane použije osobitný predpis.8) Ak sa likvidácia skončí majetkovým zostatkom, naloží s ním likvidátor spôsobom určeným v stanovách podľa § 6 ods. 5 písm. h).
(5)
Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.
§ 17
Rozpustenie strany správnym súdom
(1)
Na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny prokurátor,7) ak strana koná v rozpore s § 2 ods. 1. O návrhu rozhoduje správny súd.
(2)
Ak správny súd rozhodol o rozpustení strany s likvidáciou, náhrada primeraných výdavkov a odmena za výkon funkcie likvidátora sa uhrádza z majetku strany.
(3)
Ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany z registra strán, ak bola strana právoplatným rozhodnutím správneho súdu rozpustená bez likvidácie.
§ 19
(1)
Právoplatné rozhodnutie správneho súdu o žalobe, ktorou sa člen strany domáha určenia, že rozhodnutie orgánu strany je nezákonné alebo odporujúce stanovám, správny súd doručí ministerstvu.
(2)
Žaloba člena strany podľa odseku 1 doručená ministerstvu sa len založí do zbierky listín.
ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY
§ 20
Hospodárenie strany
(1)
Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.
(2)
Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.10)
(3)
Strana môže založiť alebo stať sa spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom; obchodná spoločnosť môže byť založená len na účel podnikania.11)
(4)
Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, môže byť len
a)
prevádzkovanie vydavateľstiev, nakladateľstiev a tlačiarní,
b)
publikačná a propagačná činnosť,
c)
výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany,
d)
usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií,
e)
výkon správy majetku strany.
(5)
Obchodná spoločnosť podľa odseku 3 nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní, ak obstarávateľom je právnická osoba ustanovená osobitným zákonom.12)
(6)
Strana je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.13)
§ 22
Príjmy strany
(1)
Príjmami strany môžu byť len
a)
príjmy z členských príspevkov,
b)
príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c)
príjmy z dedičstva,
d)
príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e)
príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f)
podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g)
výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,18)
h)
príjmy z pôžičiek a úverov,
i)
príspevky zo štátneho rozpočtu,
j)
iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
(2)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia pôžičky alebo úveru, výšky pôžičky alebo úveru a dohodnutého termínu splatenia. V osobitnej evidencii sa uvádzajú o tom, kto poskytol pôžičku alebo úver údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu, uvádza sa názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresa sídla.
(3)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7.
(4)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov, ktorá obsahuje dátum prijatia členského príspevku, jeho výšku a údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Členský príspevok nad 100 eur môže strana prijať, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu; inak je strana povinná členský príspevok členovi vrátiť. Strana môže od jedného člena v kalendárnom roku prijať členský príspevok najviac v celkovej sume 10 000 eur. Nesplnenie povinnosti podľa druhej alebo tretej vety sa považuje za prijatie členského príspevku v rozpore s týmto zákonom.
(5)
Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.
(6)
Zoznam a oznámenie podľa odseku 5 musia byť prístupné na webovom sídle strany najmenej päť rokov.
(7)
Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.
(8)
Strana môže mať počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky príjmy podľa § 22 ods. 1 písm. a), b) a h) najviac 3 500 000 eur. Ak štátna komisia zistí, že príjmy strany podľa § 22 ods. 1 písm. a), b) a h) počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky presiahli sumu 3 500 000 eur, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany; ustanovenie § 30 ods. 9 sa použije primerane.
§ 23
Dary a iné bezodplatné plnenia
(1)
Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.
(2)
Darovacia zmluva musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o darcovi
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe - podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
3.
pri peňažnom dare aj číslo platobného účtu19a) darcu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky19b) (ďalej len „banka“), z ktorého bol dar poukázaný, a obchodné meno tejto banky,
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikačné číslo a v prípade peňažného daru aj číslo platobného účtu19a) obdarovaného vedeného v banke19b) a obchodné meno tejto banky,
c)
údaje o predmete darovania, ktorými sú
1.
hodnota peňažného daru,
2.
presné označenie a hodnotu hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou; ak ide o dar do 5 000 eur, oceňuje sa reálnou hodnotou podľa osobitného predpisu,13) a ak ide o dar nad 5 000 eur, oceňuje sa podľa znaleckého posudku,
3.
pri nehnuteľnosti označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane určenia hodnoty nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku,
d)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
e)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru,
f)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.
(3)
Zmluva o inom bezodplatnom plnení musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o darcovi:
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe – podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla a identifikačné číslo,
c)
označenie iného bezodplatného plnenia a jeho ocenenie podľa osobitného predpisu13) preukazujúce, že cena deklarovaná v zmluve je porovnateľná s obvyklou cenou,
d)
vyčíslenie rozdielu medzi obvyklou cenou iného bezodplatného plnenia a zaúčtovanou cenou, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
e)
miesto a dátum uzavretia zmluvy,
f)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia iného bezodplatného plnenia,
g)
podpis štatutárneho orgánu strany; ak ide o iné bezodplatné plnenie v hodnote najviac 500 eur, môže zmluvu podpísať poverený zástupca strany, a to na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu strany.
(4)
Iným bezodplatným plnením sa na účely tohto zákona rozumie
a)
výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
b)
poskytnutie bezodplatnej služby,
c)
hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou,
d)
hodnota obvyklého úroku pri bezúročnej pôžičke; hodnota sa vyčísľuje na základe priemerných úrokových mier z úverov zverejnených Národnou bankou Slovenska pre ostatné úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam v eurách rezidentom eurozóny za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bolo iné bezodplatné plnenie poskytnuté,
e)
rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou zaúčtovanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak cena zaúčtovaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, alebo
f)
rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou zaúčtovanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak cena zaúčtovaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu,
g)
akékoľvek iné plnenie neuvedené v písmenách a) až f), z ktorého mala strana prospech.
(5)
Strana je povinná preukázať, že hodnota zaúčtovaná v účtovníctve o prijatí iného bezodplatného plnenia je porovnateľná s obvyklou cenou.
(6)
Evidencia darov obsahuje
a)
identifikačné údaje o darcovi, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
b)
údaje o dare podľa odseku 2 písm. c),
c)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
d)
údaj o hodnote daru podľa darovacej zmluvy,
e)
dátum prijatia daru,
f)
číslo platobného účtu darcu vedeného v banke pri peňažnom dare,
g)
číslo platobného účtu strany vedeného v banke pri peňažnom dare,
h)
vyhlásenie darcu o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ak dar nebol prijatý na základe písomnej zmluvy; vyhlásenie môže byť súčasťou písomnej zmluvy.
(7)
Evidencia iných bezodplatných plnení obsahuje
a)
identifikačné údaje o poskytovateľovi iného bezodplatného plnenia, a to v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
b)
popis iného bezodplatného plnenia,
c)
miesto a dátum uzavretia zmluvy o inom bezodplatnom plnení,
d)
údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa zmluvy o inom bezodplatnom plnení alebo údaj o hodnote iného bezodplatného plnenia podľa účtovného dokladu, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie,
e)
vyčíslenie rozdielu, ktorý vznikol pri prijatí iného bezodplatného plnenia,
f)
dátum prijatia iného bezodplatného plnenia,
g)
vyhlásenie poskytovateľa iného bezodplatného plnenia o tom, že nie je osobou podľa § 24 ods. 1; to neplatí, ak iné bezodplatné plnenie nebolo prijaté na základe písomnej zmluvy.
§ 24
Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1)
Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a)
štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)
právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)
občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e)
verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f)
fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)
právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i)
európskej strany a európskej nadácie.
(2)
Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.
(3)
Ak darca poukáže strane peňažný dar inak ako prevodom z účtu, strana je povinná tento peňažný dar darcovi vrátiť v lehote do 60 dní. Ak nemožno darcovi peňažný dar vrátiť, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu financií a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Takýto peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.
(4)
Nesplnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za prijatie peňažného daru v rozpore s týmto zákonom.
Príspevky zo štátneho rozpočtu
§ 25
Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú
a)
príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),
b)
príspevok na činnosť,
c)
príspevok na mandát.
§ 26
Príspevok za hlasy
(1)
Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície strán
a)
do 30 dní od predloženia záverečnej správy,26a) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, alebo
b)
do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.26a)
(3)
Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícií s inou stranou alebo stranami, možno príspevok za hlasy vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok za hlasy vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí.
(4)
Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
§ 27
Príspevok na činnosť
(1)
Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou stranou alebo stranami, možno príspevok na činnosť vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok na činnosť vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby, a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(2)
Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyšné podiely. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.
(3)
Príspevok na činnosť sa vyplatí
a)
v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 26,
b)
v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § 30,
c)
v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4)
Príspevok na činnosť sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(5)
Ak bola strana zrušená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola zrušená po vyplatení príspevku na činnosť, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný podiely tohto príspevku pripadajúce na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 30 dní od zrušenia strany.
§ 28
Príspevok na mandát
(1)
Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.
(2)
Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec kandidoval. Ak strana kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na mandát sa vypláca tej strane, pre ktorú sa mandát získal. Nárok na príspevok na mandát vzniká strane za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(3)
Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(4)
Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane každoročne počas volebného obdobia, a to do konca júla.
(5)
V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 do 60 dní po oznámení výsledkov volieb.
(6)
Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, strana má nárok na príspevok na mandát vo výške zodpovedajúcej dĺžke volebného obdobia. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia a strane bol vyplatený príspevok na mandát, strana je povinná časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od skončenia činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
(7)
Ak bola strana zrušená, má nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia vo výške jednej dvanástiny príspevku na mandát za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola po vyplatení príspevku na mandát zrušená, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od zrušenia strany.
§ 29
Použitie príspevkov
(1)
Strana je povinná zriadiť si na účely vedenia a používania príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa § 25 platobný účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „osobitný účet“). Číslo osobitného účtu oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po jeho zriadení ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 po doručení oznámenia čísla osobitného účtu stranou.
(3)
Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. Strana nemôže prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte previesť na svoj platobný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí pri prevode týchto prostriedkov podľa odsekov 4 a 5.
(4)
Strana môže z prostriedkov z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedených na osobitnom účte previesť v každom kalendárnom roku najviac 5 % sumy z prijatého príspevku za hlasy podľa § 26 na svoj platobný účet vedený v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky na úhradu výdavkov na činnosť strany.
(5)
Strana môže previesť prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte na osobitný platobný účet strany zriadený podľa osobitného predpisu26aa) na účely vedenia volebnej kampane vo voľbách, v ktorých strana kandiduje, pričom zostatok týchto prostriedkov nepoužitých na volebnú kampaň je strana povinná previesť späť na svoj osobitný účet.
(6)
Strana je povinná mať osobitný účet, ak jej nárok na výplatu príspevkov zo štátneho rozpočtu podľa § 25 trvá alebo ak sa na osobitnom účte eviduje zostatok finančných prostriedkov.
(7)
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 nemôže strana použiť na
a)
pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e)
darovanie.
§ 30
Výročná správa
(1)
Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana štátnej komisii každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26b) najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla a čísla občianskych preukazov nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Štátna komisia predkladá informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do 31. augusta.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c)
informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
d)
informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e)
prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f)
osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g)
osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7,
h)
potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i)
počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j)
osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie,
k)
prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2, výšky záväzku a dôvodu jeho vzniku,
l)
účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
m)
prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu,26c)
n)
správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom,26c)
o)
adresu webového sídla strany,
p)
zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
q)
zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých členov uvedených v zozname.
(3)
Audítora podľa odseku 2 písm. a) určuje Slovenská komora audítorov žrebom zo zoznamu audítorov.27) Žrebovanie sa musí vykonať najneskôr 28. februára v príslušnom roku za účasti najmenej dvoch členov štátnej komisie. Slovenská komora audítorov žrebovanie vykoná z audítorov, ktorí pred žrebovaním prehlásia, že nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v stranách. Strana je povinná uzatvoriť zmluvu o audite s vyžrebovaným audítorom.
(4)
Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou za to isté účtovné obdobie a vydá k tomu dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou. Preveruje súlad hospodárenia strany s týmto zákonom a vydá k tomu správu o preverení súladu hospodárenia o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom.26c)
(5)
Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) má právo žiadať od štatutárneho orgánu strany všetky potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie auditu.
(6)
Ak politická strana výročnú správu v lehote podľa odseku 1 nedoručila alebo výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2, ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve štátna komisia stranu, aby výročnú správu doručila alebo odstránila jej nedostatky v ňou určenej lehote; táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní.
(7)
Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do odstránenia nedostatkov. Ak strana odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií strane príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia ich vyplácania znížený o 10 %. Ministerstvo financií koná na základe oznámenia štátnej komisie.
(8)
Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
(9)
Ak bola strana zapísaná podľa odseku 8 v registri strán s dodatkom „v likvidácii“, je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“, vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu; ak tieto údaje neoznámi do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(10)
Strana, ktorá vstúpila do likvidácie, a strana, ktorá skončila likvidáciu a bude vymazaná z registra,
a)
nemusí vyhotovovať výročnú správu za účtovné obdobie končiace dňom pred vstupom strany do likvidácie alebo predo dňom, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok strany, a
b)
nemusí mať overenú účtovnú závierku, overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou ani správu o preverení súladu hospodárenia strany s týmto zákonom.
(11)
Ak štátna komisia zistí, že počas volebného obdobia sa počet členov výkonného orgánu strany, ktorá bola zvolená do Národnej rady Slovenskej republiky, znížil pod ustanovený počet členov podľa § 6, oznámi túto skutočnosť ministerstvu financií, ktoré pozastaví strane vyplácanie príspevku na činnosť. Ministerstvo financií obnoví vyplácanie príspevku na činnosť na základe oznámenia štátnej komisie, ktorej strana preukázala, že dôvod na zastavenie jeho vyplácania zanikol; strana nemá nárok na dodatočné vyplatenie príspevku na činnosť za obdobie pozastavenia jeho vyplácania.
§ 31
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v lehote podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 alebo § 11 ods. 1 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a v lehote podľa § 12 ods. 2 návrh na zápis nových stanov do registra strán.
(2)
Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana alebo jej poslanec porušil ustanovenie § 2 ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(3)
Ministerstvo uloží pokutu 300 eur tomu, kto nesplní povinnosť podľa § 2 ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(4)
Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 11 alebo § 34e ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(5)
Štátna komisia uloží strane pokutu 500 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 8a ods. 2. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.
(6)
Štátna komisia uloží strane pokutu, ak strana použije alebo prevedie prostriedky v rozpore s § 29 ods. 3, 4 alebo 5 vo výške rovnajúcej sa sume finančných prostriedkov použitých alebo prevedených v rozpore s § 29 ods. 3, 4 alebo 5.
(7)
Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho orgánu, najvyššieho, výkonného, rozhodcovského alebo revízneho orgánu je osoba, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 3 ods. 3 tohto zákona.
(8)
Štátna komisia uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. 1.
(9)
Štátna komisia uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky v lehote podľa § 30 ods. 6.
(10)
Štátna komisia uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5, 6 alebo 7.
(11)
Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku, daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala členský príspevok, dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(12)
Pokuty podľa odsekov 1 až 11 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo alebo štátna komisia dozvedeli o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia zákona.
(13)
Pri rozhodovaní o výške pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(14)
Proti rozhodnutiu štátnej komisie nie je možné podať odvolanie.
§ 32
Finančnú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a správnosti ich použitia vykonávajú správy finančnej kontroly.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O EURÓPSKYCH STRANÁCH A EURÓPSKYCH NADÁCIÁCH
§ 32a
(1)
Názov a skratka európskej strany sa musí líšiť od názvu a skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná podľa § 6 a názvu a skratky, na ktorú sa vzťahuje § 6a ods. 4.
(2)
O registrácii európskej strany rozhoduje na základe žiadosti27a) Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“).
(3)
Európska strana nadobúda európsku právnu subjektivitu v deň uverejnenia rozhodnutia o jej registrácii v Úradnom vestníku Európskej únie;27b) pred uverejnením rozhodnutia o registrácii európskej strany sa vyžaduje konzultácia úradu s ministerstvom.
(4)
Európska strana používa na svoju identifikáciu registračné číslo27c) pridelené úradom.
§ 32b
(1)
Ten, kto podáva úradu žiadosť o registráciu európskej strany (ďalej len „žiadateľ“), je povinný k žiadosti o registráciu európskej strany pripojiť vyhlásenie ministerstva o tom, že stanovy európskej strany sú alebo nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
(2)
Žiadosť o vydanie vyhlásenia podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko osoby poverenej konať v mene žiadateľa a korešpondenčnú adresu žiadateľa; k žiadosti musia byť pripojené dve vyhotovenia stanov vrátane ich overeného prekladu do štátneho jazyka.
(3)
Ministerstvo vydá vyhlásenie podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho vydanie.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na zmenu stanov európskej strany.
(5)
Ministerstvo konzultuje s úradom stanovenie dátumu uverejnenia rozhodnutia o registrácii európskej strany a rozhodnutia o výmaze európskej strany z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií v Úradnom vestníku Európskej únie.
(6)
Ak európska strana svojím konaním závažným spôsobom porušila právny poriadok Slovenskej republiky, ministerstvo požiada úrad o zrušenie jej registrácie.
§ 32c
(1)
Európska strana stráca európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia úradu o jej výmaze z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií.
(2)
Na likvidáciu európskej strany, ktorá sa má vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií, sa primerane použije osobitný predpis.8)
(3)
Ak sa má európska strana vymazať z registra európskych politických strán a európskych politických nadácií, ministerstvo požiada európsku stranu, aby do 10 dní od doručenia žiadosti ministerstva predložila vyhlásenie o vysporiadaní pohľadávok a záväzkov na území Slovenskej republiky; podpis osoby oprávnenej konať v mene európskej strany na vyhlásení musí byť osvedčený.
§ 32d
Ustanovenia § 32a až 32c sa vzťahujú primerane aj na európske nadácie.
§ 32e
Ministerstvo plní úlohy národného kontaktného miesta na účely výmeny informácií podľa osobitného predpisu.1a)
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 34
(1)
Strany, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sú stranami podľa tohto zákona.
(2)
Konania o uložení pokút začaté do 31. mája 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov; uložená pokuta nesmie byť vyššia ako 3319 eur.
(3)
Strany zaregistrované podľa doterajších predpisov sú povinné najneskôr do 30. septembra 2005 doručiť ministerstvu
a)
vyhlásenie o adrese sídla strany podpísané štatutárnym orgánom alebo všetkými členmi štatutárneho orgánu,
b)
vyhlásenie s uvedením údajov o mene, priezvisku, rodnom čísle a adrese trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, o spôsobe, akým štatutárny orgán koná v mene strany; vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo všetkými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1)
(4)
Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 3, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ k 1. októbru 2005 a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 15. októbra 2006 vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15. októbra 2006 neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(5)
Na predkladanie výročných finančných správ za rok 2004 a 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(6)
Ak strana nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, je povinná uviesť svoje právne postavenie v tejto obchodnej spoločnosti do súladu s § 20 ods. 3 a 4 najneskôr do 31. mája 2006.
(7)
Nároky na príspevky zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov zanikajú uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa budú konať voľby po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na príspevky zo štátneho rozpočtu sa prvýkrát použijú po voľbách, ktoré sa budú konať po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 34a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2009
Konania o uložení pokút začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 34b
Príspevok na činnosť v roku 2010 na účely § 27 ods. 2 druhej vety sa vypočíta z celkovej sumy príspevku za hlasy podľa osobitného predpisu,28a) ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Príspevok na činnosť na ďalšie roky sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy vypočítanej podľa osobitného predpisu,28b) ktorá sa rozdelí na 48 podielov.
§ 34c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2015
(1)
Strany predkladajú výročnú správu za rok 2015 podľa pravidiel účinných od 1. júla 2015.
(2)
Prvé oznámenie podľa § 31a za rok 2015 sa predkladá do 31. januára 2016.
(3)
Konania o uložení pokút začaté do 30. júna 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
§ 34d
Osobitné ustanovenie k výročnej správe za rok 2014
Výročná správa za rok 2014 obsahuje sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie.
§ 34e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 podať ministerstvu návrh na zápis stanov upravených podľa § 6 v znení účinnom od 1. januára 2019. Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá už bola zaregistrovaná. Ak strana nepodá návrh v lehote podľa prvej vety, ministerstvo vyzve stranu na podanie návrhu a určí jej lehotu.
(2)
Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 1 alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis stanov upravených podľa § 6 v určenej lehote, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“ vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(3)
Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.
(4)
Strany sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a. Žiadosť o prijatie za člena strany je povinnou súčasťou evidencie členov strany, ak ide o člena prijatého do strany po 1. januári 2019.
(5)
Strany predkladajú výročnú správu za rok 2018 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(6)
Postup podľa § 30 ods. 11 sa neuplatní počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2016.
(7)
Konania podľa tohto zákona začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(8)
Ustanovenie § 29 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvý krát použije pre poskytovanie a použitie príspevku podľa § 25 po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných po 1. januári 2019.
(9)
Pre použitie príspevku podľa § 25 poskytnutého strane po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pred 1. januárom 2019 sa použije znenie § 29 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
§ 34f
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom od nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nevzťahuje na členské príspevky, ktoré strana prijala pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenie § 22 ods. 8 sa počas volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2016 vzťahuje na príjmy podľa § 22 ods. 1 písm. a), b) a h), ktoré má strana po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 35
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1994 Z. z., zákona č. 404/2000 Z. z., zákona č. 152/2001 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 386/2001 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2001 Z. z.
§ 36
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4. 11. 2014) v platnom znení.
1b)
§ 390 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
6a)
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
12)
§ 4 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
18)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
19a)
§ 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19b)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
23)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
26a)
§ 4 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
26aa)
§ 3 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26b)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27)
§ 35 písm. g) zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
27a)
Čl. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
27b)
Čl. 15 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.
27c)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 333, 19. 12. 2015).
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 56a zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 266/2010 Z. z.