85/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.2010 do 25.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
ZÁKON
zo 4. februára 2005
o politických stranách a politických hnutiach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“), register strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za nesplnenie povinností.
§ 2
Strana nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.
§ 3
(1)
Právo voliť a byť volený do orgánov strany má štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ktorý v deň volieb do orgánov strany dovŕšil 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
(2)
Členom prípravného výboru strany (ďalej len „prípravný výbor“), štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany môže byť občan, ktorý dovŕšil 18 rokov veku a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
DRUHÁ ČASŤ
ZALOŽENIE STRANY, REGISTER STRÁN A VZNIK STRANY
§ 4
Založenie strany
(1)
Občania majú právo založiť stranu a združovať sa v nej.
(2)
Strana je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra strán. Register strán vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Do vzniku strany koná vo veciach súvisiacich s jej vznikom prípravný výbor. Prípravný výbor musí byť najmenej trojčlenný.
§ 5
Register strán
(1)
Register strán je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce sa zrušenia a zániku strany.
(2)
Súčasťou registra strán je zbierka listín, ktorá obsahuje návrhy na začatie konania podľa tohto zákona vrátane zákonom ustanovených dokladov, rozhodnutia ministerstva, rozhodnutia príslušných súdov a ďalšie doklady a listiny, ktoré sú strany povinné predložiť ministerstvu podľa tohto zákona.
(3)
Do registra strán sa zapisujú tieto údaje:
a)
názov strany a jej skratka,
b)
adresa sídla strany,
c)
dátum a číslo registrácie strany,
d)
mená, priezviská, rodné čísla a adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru s uvedením osoby, ktorá je splnomocnená konať v jeho mene (ďalej len „splnomocnenec“),
e)
identifikačné číslo strany,
f)
meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým štatutárny orgán koná v mene strany,
g)
dátum a poradové číslo zápisu zmeny adresy sídla strany, zmeny štatutárneho orgánu alebo zmeny stanov,
h)
dátum zápisu nových stanov,
i)
zrušenie strany a dôvod jej zrušenia,
j)
vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu likvidátora a skončenie likvidácie; počas likvidácie sa používa názov strany s dodatkom „v likvidácii“,
k)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu správcu a ukončenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; počas konkurzného konania sa používa názov strany s dodatkom „v konkurze“,
l)
dátum a dôvod výmazu strany z registra strán.
(4)
Údaje zapísané v registri strán sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu.
(5)
Údaje zapísané v registri strán sú každému prístupné a ministerstvo ich zverejňuje na svojej internetovej stránke. Rodné čísla fyzických osôb zapísaných v registri strán nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
§ 6
Vznik strany
(1)
Strana vzniká dňom zápisu strany do registra strán (ďalej len „registrácia strany“).
(2)
Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor ministerstvu.
(3)
Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru a musí byť uvedené, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom.
(4)
K návrhu musia byť priložené tieto doklady:
a)
zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla; tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu (ďalej len „zoznam občanov“),
b)
stanovy strany (ďalej len „stanovy“) podľa odseku 5 v dvoch vyhotoveniach,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,2)
d)
vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názvu ulice a čísla domu podpísané splnomocnencom; sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.
(5)
Stanovy musia obsahovať
a)
názov strany a jej skratku, ak sa má používať; názov strany a jej skratka sa musí líšiť od názvu a skratky strany, ktorá už je zaregistrovaná,
b)
program strany s uvedením cieľov činnosti,
c)
práva a povinnosti členov strany,
d)
orgány strany, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí,
e)
spôsob, akým štatutárny orgán3) koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene strany aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,
f)
zásady hospodárenia strany,
g)
ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany; organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami,
h)
spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany.
§ 7
Konanie o registrácii strany
(1)
Konanie o registrácii strany sa začína dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh podľa § 6.
(2)
Ministerstvo návrh posúdi a zisťuje, či návrh nemá nedostatky a či nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.
(3)
Ministerstvo stranu zaregistruje do 15 dní od začatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.
(4)
Ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany podľa odseku 9, ale návrh a priložené doklady majú iné nedostatky, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie všetky nedostatky a vyzve ho, aby ich odstránil v určenej lehote s poučením, že inak konanie zastaví. Do uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov sa konanie prerušuje. Rozhodnutie o prerušení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak prípravný výbor nesúhlasí s upozornením ministerstva, môže sa do 15 dní od doručenia upozornenia domáhať na krajskom súde4) určenia, že návrh nemá nedostatky; odo dňa takéhoto podania neplynie lehota podľa odseku 4. Prípravný výbor je povinný o podaní bezodkladne vyrozumieť ministerstvo. Deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu, ktorým bolo vyhovené prípravnému výboru, je dňom odstránenia nedostatkov návrhu.
(6)
Ministerstvo stranu zaregistruje do piatich dní od odstránenia nedostatkov návrhu.
(7)
Rozhodnutie o registrácii strany sa nevydáva. Ministerstvo doručí splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov s vyznačeným dátumom a číslom registrácie strany (ďalej len „zaregistrované stanovy“).
(8)
Ministerstvo konanie zastaví, ak prípravný výbor neodstránil nedostatky návrhu v určenej lehote alebo ak krajský súd nevyhovel návrhu prípravného výboru na určenie, že návrh nemá nedostatky. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(9)
Ministerstvo do 15 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak
a)
zoznam občanov nie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. a),
b)
prípravný výbor, člen prípravného výboru alebo členovia prípravného výboru nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom,
c)
sídlo strany nie je na území Slovenskej republiky,
d)
názov strany a jej skratka sa nelíši od názvu a skratky strany, ktorá už je zaregistrovaná, alebo
e)
stanovy strany sú v rozpore s § 2.
(10)
Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad; možno ho preskúmať súdom. Proti rozhodnutiu možno podať žalobu na Najvyšší súd Slovenskej republiky5) (ďalej len „najvyšší súd“). Žalobu podávajú a podpisujú všetci členovia prípravného výboru. Deň nadobudnutia právoplatnosti rozsudku najvyššieho súdu, ktorým sa zrušilo rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany a vec bola vrátená na ďalšie konanie, je dňom začatia nového konania o registrácii strany. Ministerstvo je viazané právnym názorom najvyššieho súdu.
§ 8
Konanie o zápise štatutárneho orgánu do registra strán
(1)
Do zvolenia štatutárneho orgánu koná v mene strany splnomocnenec zapísaný v registri strán. Splnomocnenec nemôže robiť v mene strany právne úkony, ktoré podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov6) môže robiť len štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
(2)
Štatutárny orgán musí byť zvolený najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany, na tento účel zvolá splnomocnenec ustanovujúci najvyšší orgán strany podľa zaregistrovaných stanov.
(3)
Strana je povinná podať ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu najneskôr do štyroch mesiacov od svojho vzniku. K návrhu musí byť priložené uznesenie ustanovujúceho najvyššieho orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov podpísané zvoleným štatutárnym orgánom alebo všetkými zvolenými členmi štatutárneho orgánu.
(4)
Ak návrh a priložený doklad sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi štatutárnemu orgánu vykonanie zápisu štatutárneho orgánu do registra strán; rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak strana nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu do registra strán a nedoručí ministerstvu doklad podľa odseku 3, ministerstvo zapíše túto stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Splnomocnenec je povinný vymenovať likvidátora a bezodkladne oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak splnomocnenec neoznámi ministerstvu likvidátora najneskôr do piatich mesiacov od vzniku strany, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
Konanie o zmene údajov zapísaných v registri strán
§ 9
Zmena sídla strany
(1)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny adresy sídla strany do 15 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(2)
K návrhu podľa odseku 1 musí byť priložené vyhlásenie o zmene adresy sídla strany podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1)
(3)
Ak návrh a priložený doklad sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi štatutárnemu orgánu dátum a poradové číslo zápisu zmeny adresy sídla strany. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(4)
Ak návrh a priložený doklad nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle štatutárnemu orgánu strany písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak adresa sídla strany nie je na území Slovenskej republiky, ministerstvo odmietne zapísať zmenu adresy sídla strany a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup podľa § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny adresy sídla strany sa doručuje štatutárnemu orgánu do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad; možno ho preskúmať najvyšším súdom.
§ 10
Zmena štatutárneho orgánu
(1)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu zapísaných v registri strán do 15 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(2)
Návrh podľa odseku 1 podáva štatutárny orgán alebo všetci členovia štatutárneho orgánu zapísaní v registri strán. K návrhu musí byť priložené uznesenie orgánu strany, ktorý je podľa zaregistrovaných stanov príslušný na voľbu štatutárneho orgánu, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať, zapísanými v registri strán a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo všetkými novozvolenými členmi štatutárneho orgánu, pričom pravosť podpisov musí byť osvedčená;1) to neplatí, ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri strán zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho.
(3)
Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo písomne oznámi štatutárnemu orgánu dátum a poradové číslo zápisu zmeny štatutárneho orgánu v registri strán. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(4)
Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní zašle štatutárnemu orgánu písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
§ 11
Zmena zaregistrovaných stanov
(1)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov do 15 dní od schválenia ich zmeny. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na zmenu stanov podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
zmeny stanov v dvoch vyhotoveniach.
(2)
Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí štatutárnemu orgánu jedno vyhotovenie zmeny stanov s dátumom a poradovým číslom zápisu zmeny stanov. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(3)
Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle štatutárnemu orgánu písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(4)
Ak zmena stanov nie je v súlade s § 6 ods. 5, § 7 ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e), ministerstvo odmietne zapísať zmenu stanov a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup podľa § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny stanov sa doručuje štatutárnemu orgánu do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad; možno ho preskúmať najvyšším súdom.
(5)
Strana môže pre svoju potrebu vypracovať úplné znenie stanov a jedno vyhotovenie zaslať ministerstvu na založenie do zbierky listín. Na úplnom znení stanov sa nevyznačuje dátum a číslo registrácie strany ani dátum a poradové číslo zápisu zmeny stanov.
§ 12
Konanie o zápise nových stanov do registra strán
(1)
Strana môže prijať nové stanovy. Nové stanovy musia obsahovať ustanovenie o zrušení zaregistrovaných stanov s uvedením čísla a dátumu registrácie strany vrátane všetkých dátumov a poradových čísiel zmien stanov, ktoré boli zapísané v registri strán.
(2)
Štatutárny orgán je povinný podať ministerstvu návrh na zápis nových stanov do registra strán do 15 dní od ich schválenia. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na schválenie nových stanov podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
nové stanovy v dvoch vyhotoveniach.
(3)
Ak návrh a priložené doklady sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo doručí štatutárnemu orgánu jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí dátum a číslo registrácie strany a dátum zápisu nových stanov do registra strán s dodatkom „nové stanovy“. Dňom zápisu v registri strán sa stanú nové stanovy zaregistrovanými stanovami. Rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(4)
Ak návrh a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle štatutárnemu orgánu písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak strana nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(5)
Ak nové stanovy nie sú v súlade s § 6 ods. 5, § 7 ods. 9 písm. d) alebo § 7 ods. 9 písm. e), ministerstvo odmietne zapísať nové stanovy do registra strán a podá podnet generálnemu prokurátorovi7) na postup podľa § 17. Rozhodnutie o odmietnutí zápisu zmeny stanov sa doručuje štatutárnemu orgánu do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad; možno ho preskúmať najvyšším súdom.
TRETIA ČASŤ
ZÁNIK A ZRUŠENIE STRANY
§ 13
Zánik strany
(1)
Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán.
(2)
Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(3)
Likvidácia sa nevyžaduje, ak
a)
majetok a záväzky prechádzajú na už jestvujúcu stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zrušenej zlúčením,
b)
strana nemá žiaden majetok,
c)
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zrušený z dôvodu, že majetok strany nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukončení konkurzného konania nezostane strane žiaden majetok.
(4)
Návrh na výmaz strany z registra strán podáva ministerstvu
a)
splnomocnenec (§ 8 ods. 5),
b)
štatutárny orgán,3)
c)
likvidátor.
(5)
Výmaz strany z registra strán oznámi ministerstvo tomu, kto podal návrh podľa odseku 4; rozhodnutie sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.
(6)
Ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.
§ 14
Zrušenie strany
(1)
Strana sa zrušuje
a)
dobrovoľným zrušením,
b)
zlúčením s inou stranou,
c)
vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d)
právoplatným rozhodnutím najvyššieho súdu o rozpustení strany alebo
e)
z iných dôvodov podľa tohto zákona (§ 8 ods. 5 a § 34 ods. 4).
(2)
Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
§ 15
Zrušenie strany bez likvidácie
(1)
Ak sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3, strana sa zrušuje bez likvidácie.
(2)
Návrh na výmaz strany z registra strán sa podáva do piatich dní od zrušenia strany.
(3)
Ak sa strana zrušuje dobrovoľným zrušením, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny orgán. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o dobrovoľnom zrušení strany, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
vyhlásenie, že sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo písm. c), podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1)
(4)
Ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny orgán strany, ktorá sa zrušuje zlúčením. K návrhu musia byť priložené
a)
uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany zlúčením s inou stranou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená,1)
b)
písomná zmluva o zlúčení strán.
(5)
Zmluva podľa odseku 4 písm. b) musí byť podpísaná štatutárnymi orgánmi alebo takým počtom členov štatutárnych orgánov, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov zlučovaných strán prijať; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) Zmluva musí obsahovať
a)
označenie zlučovaných strán s uvedením dátumu a čísla registrácie oboch strán,
b)
údaje o majetku a záväzkoch strany zrušenej zlúčením,
c)
označenie právneho nástupcu strany zrušenej zlúčením.
(6)
Ak sa strana zrušuje tým, že návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zrušený z dôvodu, že majetok strany nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukončení konkurzného konania nezostane strane žiaden majetok, ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany z registra strán.
(7)
Ak návrh na výmaz strany a priložené doklady nie sú v súlade s týmto zákonom alebo ak sú v ňom neúplné alebo nepresné údaje, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle štatutárnemu orgánu upozornenie o potrebe odstrániť nedostatky. Do odstránenia nedostatkov sa konanie prerušuje; o prerušení konania sa nevydáva rozhodnutie, iba sa vyznačí v spise.
(8)
Ministerstvo vykoná výmaz strany do piatich dní od začatia konania alebo do piatich dní od odstránenia nedostatkov, pre ktoré sa konanie prerušilo.
§ 16
Zrušenie strany s likvidáciou
(1)
Vstup strany do likvidácie sa zapisuje do registra strán. O zrušení strany s likvidáciou rozhoduje orgán strany príslušný podľa zaregistrovaných stanov, ktorý je povinný súčasne vymenovať likvidátora. Likvidátorom nesmie byť člen tejto strany, ak tento zákon neustanovuje inak. Náhrada primeraných výdavkov a odmena za výkon funkcie likvidátora sa uhrádza z majetku strany.
(2)
Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor ministerstvu do piatich dní od zrušenia strany. Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.
(3)
Likvidátor robí v mene strany iba úkony smerujúce k likvidácii strany.
(4)
Na likvidáciu strany sa primerane použije osobitný predpis.8) Ak sa likvidácia skončí majetkovým zostatkom, naloží s ním likvidátor spôsobom určeným v stanovách podľa § 6 ods. 5 písm. h).
(5)
Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.
§ 17
Rozpustenie strany najvyšším súdom
(1)
Na podanie návrhu na rozpustenie strany je oprávnený generálny prokurátor,7) ak strana koná v rozpore s § 2. O návrhu rozhoduje najvyšší súd.
(2)
Najvyšší súd pred vydaním rozhodnutia o rozpustení strany zisťuje, či strana má majetok. Ak sa zistí, že strana nemá majetok, najvyšší súd rozhodne o jej rozpustení bez likvidácie. Ak sa zistí, že strana má majetok, najvyšší súd nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.9) Likvidátorom nesmie byť člen tejto strany. Náhrada primeraných výdavkov a odmena za výkon funkcie likvidátora sa uhrádza z majetku strany.
(3)
Právoplatné rozhodnutie o rozpustení strany doručí najvyšší súd aj ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(4)
Ministerstvo aj bez návrhu vykoná výmaz strany z registra strán, ak bola strana právoplatným rozhodnutím najvyššieho súdu rozpustená bez likvidácie.
§ 18
Vzťah ministerstva a Štatistického úradu Slovenskej republiky
(1)
Vznik strany s uvedením názvu, skratky, adresy sídla a dátum registrácie oznámi ministerstvo do siedmich dní odo dňa registrácie Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Úrad oznámi ministerstvu identifikačné číslo strany do desiatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo oznámi úradu do siedmich dní odo dňa zápisu nových údajov v registri strán tieto údaje:
a)
názov strany a jej skratku,
b)
adresu sídla strany,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
d)
vstup strany do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu likvidátora,
e)
vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty a ukončenie konkurzného konania alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(4)
Zánik strany a dátum výmazu strany z registra strán oznámi ministerstvo úradu do siedmich dní od výmazu strany z registra strán.
§ 19
Súdna ochrana
(1)
Ak člen strany považuje rozhodnutie orgánu strany za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní od prijatia takéhoto rozhodnutia požiadať krajský súd o jeho preskúmanie.
(2)
Právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 doručí krajský súd ministerstvu.
(3)
Podanie člena strany podľa odseku 1 doručené ministerstvu nemá právne účinky, iba sa založí do zbierky listín.
ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE A FINANCOVANIE STRANY
§ 20
Hospodárenie strany
(1)
Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.
(2)
Strana nesmie vo vlastnom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.10)
(3)
Strana môže založiť alebo stať sa spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom; obchodná spoločnosť môže byť založená len na účel podnikania.11)
(4)
Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, môže byť len
a)
prevádzkovanie vydavateľstiev, nakladateľstiev a tlačiarní,
b)
publikačná a propagačná činnosť,
c)
výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany,
d)
usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií,
e)
výkon správy majetku strany.
(5)
Obchodná spoločnosť podľa odseku 3 nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní, ak obstarávateľom je právnická osoba ustanovená osobitným zákonom.12)
(6)
Strana je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.13)
§ 21
Náklady na účely volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(1)
Strana je povinná viesť v účtovníctve osobitnú analytickú evidenciu nákladov na účely volieb do Národnej rady Slovenskej republiky14) (ďalej len „voľby“).
(2)
Strana je povinná vyhotovovať predbežnú správu o nákladoch na voľby (ďalej len „predbežná správa“) a záverečnú správu o nákladoch na voľby (ďalej len „záverečná správa“).
(3)
Predbežnú správu vyhotovuje strana za obdobie začínajúce sa dňom vyhlásenia volieb a končiace sa 30 dní pred začatím volieb. Predbežnú správu predkladá strana ministerstvu financií najneskôr 21 dní pred začatím volieb v listinnej a v elektronickej podobe. Predbežná správa strany je verejná okrem rodného čísla darcu a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Predbežnú správu strany zverejní ministerstvo financií do siedmich dní od jej doručenia na svojej internetovej stránke a bude prístupná verejnosti až do zverejnenia záverečnej správy podľa odseku 4.
(4)
Záverečnú správu vyhotovuje strana za obdobie začínajúce sa dňom vyhlásenia volieb a končiace sa dňom volieb. Záverečnú správu predkladá strana ministerstvu financií do 30 dní odo dňa konania volieb v listinnej a v elektronickej podobe. Záverečná správa strany je verejná okrem rodného čísla darcu a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Záverečnú správu strany zverejní ministerstvo financií do 30 dní od jej doručenia na obdobie šiestich mesiacov na svojej internetovej stránke.
(5)
Predbežná správa a záverečná správa obsahuje
a)
prehľad nákladov na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,
b)
prehľad nákladov na úhradu platenej inzercie alebo reklamy v periodickej tlači,15)
c)
prehľad nákladov na vysielanie politickej reklamy podľa osobitného predpisu,16)
d)
prehľad nákladov na úhradu volebných plagátov a iných nosičov informácií umiestnených na miestach vyhradených obcou podľa osobitného predpisu,16)
e)
prehľad cestovných výdavkov členov politických strán pri volebnej kampani a prehľad cestovných náhrad17) zamestnancov strany pri volebnej kampani,
f)
prehľad všetkých ostatných nákladov strany na propagáciu jej činnosti a programu,
g)
prehľad o príjmoch strany podľa § 22 ods. 1 písm. b) a h) prijatých v období, za ktoré sa vyhotovuje predbežná správa a záverečná správa,
h)
osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov podľa § 22 ods. 2 a osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 22 ods. 3 prijatých v období, za ktoré sa vyhotovuje predbežná správa a záverečná správa.
(6)
Rozhodujúcim pre zahrnutie nákladov podľa odseku 5 písm. a) až f) do predbežnej správy alebo záverečnej správy je deň uskutočnenia prieskumu verejnej mienky, deň uskutočnenia reklamnej alebo propagačnej akcie.
(7)
Ak predbežná správa alebo záverečná správa neobsahuje všetky údaje alebo ak údaje nie sú úplné, vyzve ministerstvo financií stranu, aby najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy odstránila nedostatky.
§ 22
Príjmy strany
(1)
Príjmami strany môžu byť
a)
príjmy z členských príspevkov,
b)
príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c)
príjmy z dedičstva,
d)
príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e)
príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f)
podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g)
výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,18)
h)
príjmy z pôžičiek a úverov,
i)
príspevky zo štátneho rozpočtu.
(2)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov vrátane dátumu prijatia pôžičky alebo úveru, výšky pôžičky alebo úveru a dohodnutého termínu splatenia. V osobitnej evidencii sa uvádza aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresa sídla, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, hodnoty a identifikačných údajov darcu alebo identifikačných údajov zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.
(4)
Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu prijatých členských príspevkov vrátane mena a priezviska člena strany a adresy jeho trvalého pobytu, ak ide o člena, ktorého členský príspevok v úhrne v danom roku dosiahol 829 eur a viac. Členské príspevky nad 5 000 eur môže strana prijať len bezhotovostnou platbou.
§ 23
Dary a iné bezodplatné plnenia
(1)
Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.
(2)
Darovacia zmluva musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o darcovi
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a pri fyzickej osobe - podnikateľovi aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
názov alebo obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, právnu formu a meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,
b)
identifikačné údaje obdarovaného, a to názov, adresu sídla, identifikačné číslo a v prípade peňažného daru aj obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu obdarovaného,
c)
údaje o predmete darovania, ktorými sú
1.
hodnota peňažného daru,
2.
presné označenie hnuteľnej veci vylučujúce zámenu s inou hnuteľnou vecou a jej hodnotu podľa znaleckého posudku,
3.
pri nehnuteľnosti označenie nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností vrátane určenia hodnoty nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku,
d)
miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy,
e)
podpis darcu osvedčený1) v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru; ak ide o dar v hodnote najviac 500 eur, môže darovaciu zmluvu podpísať poverený zástupca strany.
(3)
Iným bezodplatným plnením sa na účely tohto zákona rozumie
a)
výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
b)
poskytnutie bezodplatnej služby,
c)
hodnota dlhu strany prevzatého fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
d)
rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou dojednanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, alebo
e)
rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou dojednanou, ktorú strana uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu.
(4)
Zoznam darcov je strana povinná zverejňovať na svojej internetovej stránke štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.
(5)
Na zmluvu o inom bezodplatnom plnení sa použijú primerane ustanovenia odseku 2.
§ 24
Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1)
Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a)
štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c)
právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d)
občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e)
verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f)
fyzickej osoby, ktorá nie je občanom,
g)
právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí, ak jej väčšinovým vlastníkom nie je občan alebo právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, okrem politickej strany, zoskupení politických strán, alebo právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo väčšinovým vlastníkom je politická strana,
h)
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
(2)
Strana môže prijať finančný dar hotovostnou platbou od jedného darcu len jedenkrát za príslušný kalendárny rok v hodnote daru najviac 5 000 eur.
Príspevky zo štátneho rozpočtu
§ 25
Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú
a)
príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),
b)
príspevok na činnosť,
c)
príspevok na mandát.
§ 26
Príspevok za hlasy
(1)
Strane sa poskytuje príspevok za hlasy podľa osobitného predpisu.14)
(2)
Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany alebo koalície
a)
do 30 dní od predloženia predbežnej správy a záverečnej správy, ak neboli zistené nedostatky, alebo
b)
do 30 dní od odstránenia nedostatkov predbežnej správy alebo záverečnej správy podľa výzvy ministerstva financií.
(3)
Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícií s inou stranou alebo stranami, možno príspevok za hlasy vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok za hlasy vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí.
(4)
Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila predbežnú správu alebo záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
§ 27
Príspevok na činnosť
(1)
Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou stranou alebo stranami, možno príspevok na činnosť vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok na činnosť vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby, a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(2)
Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyšné podiely. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.
(3)
Príspevok na činnosť sa vyplatí
a)
v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 26,
b)
v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § 30,
c)
v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4)
Príspevok na činnosť sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila predbežnú správu alebo záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(5)
Ak bola strana zrušená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola zrušená po vyplatení príspevku na činnosť, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný podiely tohto príspevku pripadajúce na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 30 dní od zrušenia strany.
§ 28
Príspevok na mandát
(1)
Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.
(2)
Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec kandidoval. Ak strana kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na mandát sa vypláca tej strane, pre ktorú sa mandát získal. Nárok na príspevok na mandát vzniká strane za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(3)
Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredložila predbežnú správu alebo záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(4)
Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane každoročne počas volebného obdobia, a to do konca júla.
(5)
V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 do 60 dní po oznámení výsledkov volieb.
(6)
Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, strana má nárok na príspevok na mandát vo výške zodpovedajúcej dĺžke volebného obdobia. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia a strane bol vyplatený príspevok na mandát, strana je povinná časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od skončenia činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
(7)
Ak bola strana zrušená, má nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia vo výške jednej dvanástiny príspevku na mandát za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola po vyplatení príspevku na mandát zrušená, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od zrušenia strany.
§ 29
Obmedzenie použitia príspevkov
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 nemôže strana použiť na
a)
pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e)
darovanie,
f)
úhradu pokút a iných peňažných sankcií.
§ 30
Výročná správa
(1)
Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok predkladá strana Národnej rade Slovenskej republiky každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej a v elektronickej podobe. Výročná správa strany je verejná a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej poverenom orgáne. Výročné správy strán zverejní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka. Rodné čísla fyzických osôb nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
účtovnú závierku za účtovné obdobie overenú audítorom určeným Slovenskou komorou audítorov žrebom zo zoznamu audítorov, žrebovanie sa musí uskutočniť najneskôr 28. februára v príslušnom roku za účasti najmenej dvoch členov príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.27) Komora týchto audítorov vylosuje z audítorov, ktorí pred losovaním prehlásia, že nemajú konflikt záujmov s vykonaním uvedeného auditu v politických stranách.
b)
informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c)
informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
d)
informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e)
prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f)
osobitnú evidenciu príjmov z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g)
osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 22 ods. 3,
h)
informáciu o plnení daňových povinností,
i)
počet členov strany k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j)
sumu vybraných členských príspevkov a osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4,
k)
prehľad záväzkov po lehote splatnosti,
l)
účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
(3)
Audítor okrem účtovnej závierky podľa odseku 2 písm. a) overuje aj súlad výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie a súlad hospodárenia strany s týmto zákonom. Správa audítora o výročnej správe je súčasťou výročnej správy predkladanej stranou Národnej rade Slovenskej republiky.
(4)
Audítor overujúci účtovnú závierku podľa odseku 2 písm. a) má právo žiadať od štatutárneho orgánu strany všetky potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie auditu.
(5)
Ak výročná správa neobsahuje údaje podľa odseku 2 a správu audítora podľa odseku 3, ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé, alebo ak sa z výročnej správy zistí iné porušenie zákona, vyzve Národná rada Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán stranu, aby odstránila nedostatky v určenom termíne, najneskôr do 30. júna kalendárneho roka.
(6)
Splnenie alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 v rozsahu odsekov 2 a 3 oznámi Národná rada Slovenskej republiky alebo jej poverený orgán ministerstvu financií do 31. mája kalendárneho roka. Ak výročná správa podľa oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu neobsahuje všetky údaje alebo ak údaje nie sú úplné alebo pravdivé, ministerstvo financií pozastaví vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do oznámenia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu o odstránení nedostatkov v určenom termíne. Ak strana odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií strane príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia jeho vyplácania.
§ 31
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží strane pokutu do 3319 eur, ak strana nezašle ministerstvu v lehote podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a v lehote podľa § 12 ods. 2 návrh na zápis nových stanov do registra strán.
(2)
Ministerstvo financií uloží strane pokutu
a)
do 3319 eur, ak strana
1.
nepredložila ministerstvu financií v termíne predbežnú správu alebo záverečnú správu podľa § 21,
2.
nepredložila Národnej rade Slovenskej republiky výročnú správu podľa § 30,
3.
neodstránila zistené nedostatky v lehote určenej podľa § 21 ods. 7 alebo § 30 ods. 5,
b)
v sume dvojnásobku príjmu z daru alebo iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo alebo ministerstvo financií dozvedelo o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia zákona.
§ 32
Finančnú kontrolu splnenia podmienok poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a správnosti ich použitia vykonávajú správy finančnej kontroly.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 34
(1)
Strany, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sú stranami podľa tohto zákona.
(2)
Konania o uložení pokút začaté do 31. mája 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov; uložená pokuta nesmie byť vyššia ako 3319 eur.
(3)
Strany zaregistrované podľa doterajších predpisov sú povinné najneskôr do 30. septembra 2005 doručiť ministerstvu
a)
vyhlásenie o adrese sídla strany podpísané štatutárnym orgánom alebo všetkými členmi štatutárneho orgánu,
b)
vyhlásenie s uvedením údajov o mene, priezvisku, rodnom čísle a adrese trvalého pobytu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, o spôsobe, akým štatutárny orgán koná v mene strany; vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo všetkými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť osvedčená.1)
(4)
Stranu, ktorá si nesplní povinnosť podľa odseku 3, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ k 1. októbru 2005 a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 15. októbra 2006 vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15. októbra 2006 neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.
(5)
Na predkladanie výročných finančných správ za rok 2004 a 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(6)
Ak strana nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, je povinná uviesť svoje právne postavenie v tejto obchodnej spoločnosti do súladu s § 20 ods. 3 a 4 najneskôr do 31. mája 2006.
(7)
Nároky na príspevky zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov zanikajú uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa budú konať voľby po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na príspevky zo štátneho rozpočtu sa prvýkrát použijú po voľbách, ktoré sa budú konať po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 34a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2009
Konania o uložení pokút začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 34b
Príspevok na činnosť v roku 2010 na účely § 27 ods. 2 druhej vety sa vypočíta z celkovej sumy príspevku za hlasy podľa osobitného predpisu,28a) ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Príspevok na činnosť na ďalšie roky sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy vypočítanej podľa osobitného predpisu,28b) ktorá sa rozdelí na 48 podielov.
§ 35
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení zákona č. 468/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 47/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1994 Z. z., zákona č. 404/2000 Z. z., zákona č. 152/2001 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 386/2001 Z. z.,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 239/1994 Z. z. o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 115/2001 Z. z.
§ 36
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
7)
§ 14 ods. 2 písm. e) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
9)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 4 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 333/2004 Z. z.
15)
§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
16)
§ 24 zákona č. 333/2004 Z. z.
17)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z.
18)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
23)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
25)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
27)
§ 35 písm. g) zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 56a zákona č. 333/2004 Z. z. v znení zákona č. 266/2010 Z. z.