82/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2021 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

82
ZÁKON
z 9. februára 2005
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly, povinnosti kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom1) a
a)
nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu2) alebo
b)
je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) ak využíva závislú prácu
a)
fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,2)
b)
fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu2) a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra alebo
c)
štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4)
(3)
Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom8) a ktorý vykonáva závislú prácu.
§ 2a
(1)
Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.
(2)
Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo tohto spoločníka, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,8a) je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.
§ 3
Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
(1)
Fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu.
(2)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 2 a 3. Fyzická osoba nesmie nelegálne zamestnávať podľa § 2 ods. 3.
(3)
Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.8b)
§ 4
Ponuka práce
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba ponúka prácu prostredníctvom informačných prostriedkov,9) je prevádzkovateľ informačných prostriedkov povinný na požiadanie bezplatne oznámiť kontrolnému orgánu podľa § 5 ods. 1 meno a adresu alebo názov a sídlo objednávateľa ponuky.
Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§ 5
(1)
Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:
a)
inšpektorát práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2)
Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.10) Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie v rozsahu svojej pôsobnosti. Orgán vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu je povinný spolupracovať s kontrolným orgánom a poskytovať mu informácie v rozsahu svojej pôsobnosti na účely kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnenia povinností podľa osobitného predpisu.10a)
(3)
Právnická osoba a fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly, výkonu kontroly a plnenia povinností podľa osobitného predpisu;10a) ak ide o právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Fyzická osoba je povinná kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
a)
preukázať totožnosť,
b)
predložiť doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,11)
c)
odôvodniť prítomnosť na pracovisku.
(5)
Fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny, je okrem povinností podľa odseku 4 povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt.
(6)
Na výmenu informácií súvisiacich s kontrolou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a plnením povinností podľa osobitného predpisu10a) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.12)
§ 5a
(1)
Kontrolný orgán posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 3 (ďalej len „rizikové odvetvie“).
(2)
Kontrolný orgán vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 najmä v rizikových odvetviach.
(3)
Národný inšpektorát práce predkladá Európskej komisii každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3 v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol vykonaných v jednotlivých rizikových odvetviach. Kontrolné orgány poskytujú Národnému inšpektorátu práce každoročne do 31. marca informácie v rozsahu podľa prvej vety.
Postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§ 6
Postihy za nelegálne zamestnávanie upravujú osobitné predpisy.13)
§ 7
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto vykonáva nelegálnu prácu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3)
Priestupky prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a inšpektorát práce.
(4)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.14)
§ 7a
Dodatočné platby
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, je povinná zaplatiť
a)
dohodnutú dlžnú mzdu fyzickej osobe, ktorú nelegálne zamestnávala,
b)
dodatočnú platbu v sume rovnajúcej sa preddavku na daň z príjmu, dani z príjmu, daňovému nedoplatku na daň z príjmu, poistnému na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,15) povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,16) príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu17) a poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,18) ktoré by bola povinná odviesť, ak by nelegálne zamestnanú fyzickú osobu riadne zamestnávala, vrátane príslušných sankcií a pokút podľa osobitných predpisov,19)
c)
náklady súvisiace s doručením dlžnej mzdy podľa písmena a) do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaná fyzická osoba vrátila alebo bola administratívne vyhostená.20)
(2)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 je dohodnutou mzdou mesačná minimálna mzda podľa osobitného predpisu21) alebo mzda dohodnutá v kolektívnej zmluve pre porovnateľného zamestnanca,22) ak kolektívna zmluva upravuje mzdu priaznivejšie, ako je výška mesačnej minimálnej mzdy.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3, alebo nelegálne zamestnaná fyzická osoba nepreukáže inak, na účely odseku 1 sa predpokladá, že pracovnoprávny vzťah trval tri mesiace.
(4)
Dodatočná platba podľa odseku 1 písm. b) je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7b
Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba nie je zodpovedná za nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 3, ak splnila povinnosti podľa osobitného predpisu23) a nevedela, že doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované.
(2)
Povinnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) prechádza, ak tento nárok nebolo možné uspokojiť v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,24) na
a)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, pre ktorú právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, na základe zmluvy dodáva prácu, tovar alebo poskytuje služby, alebo
b)
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá sa na základe zmluvy o dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby sprostredkovane podieľa na dodávke práce, tovaru alebo poskytnutí služby podľa písmena a).
(3)
Postup podľa odseku 2 sa uplatní, len ak sa preukáže, že štatutárny orgán právnickej osoby podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), alebo ich vedúci zamestnanec vedeli, že právnická osoba alebo fyzická osoba, z ktorej by mala prejsť povinnosť zaplatiť pokutu alebo dodatočné platby podľa odseku 2, porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
(4)
Postup podľa odseku 2 sa neuplatní na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, na ktoré sa vzťahuje zákaz prijať prácu alebo službu podľa odseku 5.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú jej na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „poskytovateľ služby“) prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, ak ide
a)
o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu 30 dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo
b)
o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.
(6)
Poskytovateľ služby je povinný na požiadanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ktorým dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa odseku 5, bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, mohli skontrolovať, či poskytovateľ služby neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
(7)
Dodávka práce na účely tohto zákona je
a)
vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného predpisu,24a)
b)
cezhraničná dodávka práce, ktorou je
1.
dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,
2.
vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou24b) alebo medzi ovládanými osobami.
(8)
Kontrolný orgán uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa odseku 5 pokutu od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o dve a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.
(9)
Pokutu podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly a najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia zákazu.
(10)
Pokutu podľa odseku 8 nemožno uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, ktorým bola za to isté porušenie už právoplatne uložená pokuta iným kontrolným orgánom.
(11)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7c
Informačná povinnosť
(1)
Kontrolný orgán je pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania povinný informovať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bol nelegálne zamestnaný podľa § 2 ods. 3, o jeho práve podať podnet,25) ak mu dohodnutá mzda nebola vyplatená, o jeho práve uplatniť si nárok na dohodnutú dlžnú mzdu a o jeho práve na doručenie dlžnej mzdy do krajiny, do ktorej sa vráti alebo bude administratívne vyhostený na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3.
(2)
Právnická osoba založená alebo zriadená podľa osobitného predpisu,26) ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana práv a záujmov štátnych príslušníkov tretích krajín, môže na základe plnomocenstva zastupovať štátneho príslušníka tretej krajiny v občianskom súdnom konaní vo veci ochrany jeho práv podľa tohto zákona. Ak právnická osoba podľa prvej vety prevezme zastúpenie, poverí svojho člena alebo zamestnanca, aby za zastúpeného v jej mene konal.
§ 7ca
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 písm. b) účinného do 31. decembra 2017 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, sa na účely vedenia centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitných predpisov27) na základe ich písomnej žiadosti podanej Národnému inšpektorátu práce nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uplynutím 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak táto právnická osoba alebo táto fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktoré využívali závislú prácu fyzickej osoby, prihlásili túto fyzickú osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra.
§ 7d
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z. a zákona č. 203/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ neposkytne štátnu pomoc podnikateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu8a) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly. Podnikateľ preukazuje neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely poskytnutia štátnej pomoci potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 130 ods. 5 druhá veta znie: „Údaj o celkovej cene práce tvorí súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a úhrady príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.“.
2.
V § 224 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
e)
viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.“.
3.
V § 244 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní.“.
4.
V § 247 odsek 1 znie:
„(1)
Európsku zamestnaneckú radu volia zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní. Členov európskej zamestnaneckej rady za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenujú zástupcovia zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, volia si zástupcu zamestnancov, ktorý sa za nich zúčastní na spoločnom rokovaní, zamestnanci. Rozdelenie hlasov na spoločnom rokovaní sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.“.
Čl. VI
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 721/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 226 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zahŕňa na účely § 231 ods. 1 písm. b) aj zamestnancov podľa § 4 ods. 2,“.
2.
V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
1.
zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),
2.
zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na účely úrazového poistenia a na účely osobitného predpisu100b) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 2 z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu69) nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:
„100b)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 231 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. a) až f), h) až j) a m)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), c) až f), h) až j) a m)“ a na konci sa pripája táto veta: „Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odoslalo faxom alebo elektronickou poštou alebo ak bola informácia podľa odseku 1 písm. b) odoslaná prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).“.
4.
V § 231 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je zamestnávateľ povinný potvrdiť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni.“.
5.
V § 233 ods. 12 sa slová „Príslušný úrad podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ a na konci sa pripája tento text: „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný oznámiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zaradenie fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom prijatia žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vydania rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Lehota na splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odoslalo v ustanovenej lehote faxom alebo elektronickou poštou.“.
6.
Za § 293b sa vkladá § 293c, ktorý znie:
㤠293c
Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred 1. aprílom 2005 a tento pracovnoprávny vzťah naďalej trvá, je povinný prihlásiť tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do 31. mája 2005.“.
Čl. VII
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,5a)“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 7 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z. a zákona č. 1/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.“.
2.
V § 12 písm. m) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 12 písmeno s) znie:
„s)
viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. ES L 039, 14. 2. 1976).“.
4.
V § 12 písmeno v) znie:
„v)
viesť centrálnu evidenciu18b) vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov uvedených v § 23 ods. 9,“.
5.
§ 12 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
rozhodovať o uložení pokuty,
x)
uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.“.
6.
V § 13 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
uložení pokuty,“.
7.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)“.
Doterajšie písmená f) až ad) sa označujú ako písmená g) až ae).
8.
V § 13 ods. 1 písm. r) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,“.
9.
V § 13 ods. 1 písmeno u) znie:
„u)
oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.
10.
V § 13 ods. 3 úvodná veta znie: „Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a cudzinca patrí“.
11.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovami „povolenie na zamestnanie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
12.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
viesť evidenciu18b)
1.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,
3.
vydaných povolení na zamestnanie cudzincom,
4.
údajov uvedených v § 23 ods. 9,
d)
oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie cudzincom a údaje uvedené v § 23 ods. 8 a 9 za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
13.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti“.
14.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa aj kontrolu postupu pri posudzovaní spôsobilosti na prácu uchádzača o zamestnanie a kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti posudkový lekár spolupracuje s ošetrujúcim lekárom podľa osobitného predpisu.22aa)
(12)
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie zahŕňa aj výkon kontroly v byte dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne pracovne neschopný uchádzač o zamestnanie zdržuje.
(13)
Zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu podľa odseku 12 povinný preukázať dočasne pracovne neschopnému uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie kontroly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie potvrdenia o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie.“.
16.
V § 22 ods. 7 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu mu umožňuje osobitný zákon,24a)
c)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov,24b)“.
Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená d) až p).
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
§ 23 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 22 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 606/2003 Z. z.“.
17.
V § 23 odsek 8 znie:
„(8)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7, najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.“.
18.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.“.
19.
V § 28 písmeno b) znie:
„b)
poskytovať ústrediu
1.
údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a o osobách, ktorým bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu, so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,
2.
správu o svojej činnosti raz za rok,“.
20.
V § 33 ods. 1 sa za slová „dátum narodenia“ vkladajú slová „štátnu príslušnosť,“.
21.
V § 34 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 6 a povinnosť periodicity návštev podľa odseku 8 v období trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(10)
Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 6 a povinnosť periodicity návštev podľa odseku 8 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 11 a 12.
22.
V § 36 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nástupu do zamestnania,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
23.
V § 36 ods. 4 úvodná veta znie: „Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 písm. b) až d) sa považuje,“.
24.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:
„c)
dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
25.
V § 36 ods. 5 v úvodnej vete sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d)“.
26.
V § 36 ods. 5 písm. b) a c) sa na konci pripájajú slová „bez vážnych dôvodov“.
27.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti predložené do troch dní odo dňa vystavenia je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 8, ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvá.“.
28.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancov
Evidencia18b) údajov o zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a evidencia18b) údajov o zamestnávaní cudzinca obsahuje najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ukončené vzdelanie, štátnu príslušnosť, odvetvie, druh vykonávanej práce a miesto výkonu práce.“.
29.
V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
30.
V § 56 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas troch rokov.“.
31.
V § 56 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 12.
32.
V § 56 ods. 11 sa slová „v odsekoch 9 a 10“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 8 a 9“.
33.
V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
34.
V § 68 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) aj oprávnenia
a)
vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie,
b)
požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.
(5)
Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, môže ústredie a úrad uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 20 000 Sk, a to aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v novo určenej lehote.
(6)
Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) pri vykonávaní kontrolnej činnosti; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej kontrolnú činnosť alebo marenie výkonu kontrolnej činnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“.
35.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri kontrole podľa § 19 ods. 11 sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného poistenca podľa osobitného predpisu.15)“.
36.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Správne delikty
(1)
Ústredie a úrad sú oprávnené uložiť pokutu
a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 1 000 000 Sk,
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) do výšky 1 000 000 Sk.
(2)
Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a na závažnosť ich následkov.
(3)
Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.
(5)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.
37.
V § 69 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3,“.
38.
V § 70 ods. 1 sa slová „§ 12 písm. j) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 12 písm. j), n) a w)“.
39.
V § 70 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
Čl. IX
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu38a) v celom rozsahu,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„“.
38a)
§ 19 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 82/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30. 6. 2009).
1)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.
2)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
9)
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10a)
§ 12 písm. ad) a § 13 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
§ 7 ods. 3 písm. s) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 235 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
12)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 68a ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
Štvrtá časť zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
21)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
22)
§ 40 ods. 9 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/ 2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
24a)
§ 58 a 58a zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 150 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 124/2006 Z. z.
26)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.