68/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2008 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
ZÁKON
z 3. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovom „správy“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „celkov“ sa vkladajú slová „a obcí“.
2.
V § 11 ods. 1 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
3.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Neprimeranú cenu nesmie dohodnúť
a)
predávajúci a kupujúci pri predaji alebo nákupe tovaru pri vývoze a spätnom dovoze toho istého tovaru, na ktorý sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu alebo prostriedky štátnych fondov,
b)
predávajúci v dominantnom postavení podnikateľa10) pri predaji tovaru.“.
4.
V § 19 ods. 1 sa za slová „vyššie územné celky,“ vkladá slovo „obce,“.
5.
V § 19 ods. 2 sa za slová „vyššie územné celky“ vkladajú slová „alebo obce“.
6.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Pôsobnosť v oblasti cien vykonávajú tieto cenové orgány:
a)
ministerstvo,
b)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis,18a)
d)
vyšší územný celok,
e)
obec,
f)
správy finančnej kontroly,12)
g)
Slovenská obchodná inšpekcia.19)“.
7.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vykonáva pôsobnosť podľa odseku 2 písm. b) až h) v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach19a) v prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 20 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
9.
V § 20 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Obce
a)
určujú maximálne ceny mestskej pravidelnej dopravy osôb a
b)
vykonávajú cenovú kontrolu a uskutočňujú konanie vo veciach porušenia cenovej disciplíny, ak ide o ich rozhodnutia o regulácii cien.“.
10.
V § 20 ods. 7 sa slová „odsekoch 2 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2 až 5“.
11.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
(1)
Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred 1. marcom 2005 dokončia cenové kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti podľa pravidiel platných do 28. februára 2005.
(2)
Cenové kontrolné orgány vykonávajú od 1. marca 2005 kontrolu v rozsahu kompetencií ustanovených v § 20 ods. 2 až 5 a podľa § 11 ods. 2 aj za obdobie pred 1. marcom 2005.“.
12.
Za § 24a sa vkladá § 24b, ktorý znie:
㤠24b
Zrušuje sa výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov (oznámenie č. 4/2004 Z. z.).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
2.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠33a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových poradcov a o výške úhrady za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia v znení vyhlášky č. 35/1996 Z. z. a vyhlášky č. 113/1997 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a zákona č. 204/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo „neprimeraných“ vkladajú slová „cien alebo iných neprimeraných“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 679/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 a 4 sa slová „Bratislava“ nahrádzajú slovami „Bratislava I“.
2.
V § 23 ods. 5 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na spracovanie údajov podľa požiadavky ministerstva súvisiacich s plnením úloh ministerstva vo vzťahu k Európskej komisii“.
3.
V § 103 ods. 9 sa slovo „zaplatia“ nahrádza slovami „majú zaplatenú“.
Čl. V
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. s) sa za slovami „cezhraničných prevodov“ vypúšťa čiarka a slová „vedenia centrálneho registra majetku štátu“.
2.
V § 6 ods. 1 písmená t) a u) znejú:
„t)
spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania informačného systému Štátnej pokladnice,
u)
spolupracuje s ministerstvom pri tvorbe stratégie systému Štátnej pokladnice a pri koordinácii činností ďalšieho budovania systému Štátnej pokladnice,“.
3.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zb), ktoré znie:
„zb) vydáva po dohode s ministerstvom metodické usmernenia pre správcov majetku štátu v oblasti vedenia centrálneho registra majetku štátu.“.
4.
V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ďalšie informácie podľa požiadaviek ministerstva.“.
5.
Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
Klient podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b), ktorým je zdravotnícke zariadenie,33) môže v rokoch 2005 a 2006 postupovať podľa § 2 ods. 2 písm. l).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z. a zákona č. 633/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 51 ods. 44 sa slová „1. mája 2005“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2005“.
Čl. VII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z. a zákona č. 659/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 52 ods. 40 sa vypúšťajú slová „§ 24 ods. 1 písm. a),“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2005 s výnimkou čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.