663/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

663
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. decembra 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti sa mení takto:
Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z. znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z.
INDIKÁTORY KVALITY
Druh
poskytovateľa
Hodnotená oblasť
poskytovania
zdravotnej
starostlivosti
Názov indikátora Popis indikátora Hodnotené
časové
obdobie
Úroveň indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov
Poskytovateľ,
ktorý poskytuje
špecializovanú
ambulantnú
zdravotnú
starostlivosť
Účinnosť a
primeranosť
zdravotnej
starostlivosti
Skríning rakoviny
krčka maternice
Pomer počtu pacientiek, u ktorých bol
vykonaný skríning krčka maternice,
k počtu všetkých pacientiek
v starostlivosti lekára, u ktorých bolo
takéto vyšetrenie indikované
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Manažment
chronickej
starostlivosti -
diabetológia
Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej
starostlivosti sdg. E10-E14 pacientov
dispenzarizovaných v diabetologickej
ambulancii k celkovému počtu pacientov
dispenzarizovaných v diabetologickej
ambulancii
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Manažment
chronickej
starostlivosti -
pneumológia
Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej
starostlivosti s dg. J45 astmatických
pacientov dispenzarizovaných
v pneumologickej ambulancii
k celkovému počtu astmatických
pacientov dispenzarizovaných
v pneumologickej ambulancii
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Nepredpokladané
prijatia po
jednodňovej
chirurgii
Pomer pacientov, ktorí podstúpili
operáciu katarakty alebo inguinálnej
hernie v zariadení jednodňovej
starostlivosti a boli následne preložení
do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku
všetkým pacientom, ktorí podstúpili
operáciu katarakty alebo inguinálnej
hernie v zariadení jednodňovej
starostlivosti
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Výsledky zdravotnej
starostlivosti -
stomatológia
Zubný kaz,
chýbajúce zuby
alebo zuby
s výplňou
u 12-ročných
Priemerný počet zubov chýbajúcich,
vyplnených alebo postihnutých zubným
kazom u 12-ročných poistencov
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Poskytovateľ,
ktorý poskytuje
ústavnú
zdravotnú
starostlivosť
Efektívnosť využitia
zdrojov
Denná liečba Pomer počtu pacientov so sledovanou
chorobou, ktorým bola poskytnutá
starostlivosť formou jednodňovej
ambulantnej starostlivosti, k počtu
hospitalizovaných pacientov so
sledovanou chorobou
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vnímanie
starostlivosti
pacientom
Hodnotenie
poskytovateľa
pacientom
Hodnotenie poskytovateľa na základe
výsledkov reprezentatívneho prieskumu
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné
poisťovne
Počet zrušených
elektívnych
operácií
Pomer počtu elektívnych operácií
zrušených v deň prijatia alebo po ňom
pre nemedicínske dôvody ku všetkým
vykonaným elektívnym operáciám
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Riešenie sťažností Pomer počtu písomných sťažností
vyriešených do 30 dní od ich registrácie
k počtu všetkých registrovaných
sťažností
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Výsledky zdravotnej
starostlivosti
Neodkladné
opakované prijatie
do ústavnej
starostlivosti po
Pomer pacientov prijatých do ústavnej
starostlivosti s diagnózou relevantnou
pre akútny infarkt myokardu (AIM) do 28
dní po prepustení z ústavnej
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
prepustení - AlM starostlivosti po AIM ku všetkým
prepusteným pacientom, ktorí boli
hospitalizovaní s AIM
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Neodkladné
opakované prijatie
do ústavnej
starostlivosti po
prepustení -
pneumónia
Pomer pacientov prijatých do ústavnej
starostlivosti s diagnózou relevantnou
pre pneumóniu do 28 dní po prepustení
z ústavnej starostlivosti po pneumónii ku
všetkým prepusteným pacientom, ktorí
boli hospitalizovaní s pneumóniou
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtia po
zlomenine krčka
stehnovej kosti
(vek nad 65 rokov)
Pomer počtu úmrtí pacientov so
zlomeninou krčka stehnovej kosti do 30
dní po neodkladnom prijatí do ústavnej
zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých
pacientov prijatých s touto diagnózou vo
veku 65 rokov a viac
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtie na infarkt
myokardu po
neodkladnom
prijatí (vek 35 - 74
rokov)
Pomer počtu úmrtí pacientov s infarktom
myokardu (MKCH-10:I21 alebo I22) do
30 dní po neodkladnom prijatí do
ústavnej starostlivosti k počtu všetkých
pacientov prijatých s touto diagnózou vo
veku 35 - 74 rokov
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtie na akútnu
mozgovocievnu
príhodu
Pomer počtu úmrtí pacientov s akútnou
mozgovocievnou príhodou (MKCH-10:
I61 -I64) do 30 dní po neodkladnom
prijatí do ústavnej starostlivosti k počtu
všetkých pacientov prijatých s touto
diagnózou
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtie
v nemocnici po
neodkladnom
prijatí na operačný
výkon
Perioperačná mortalita do 30 dní po
neodkladnom prijatí (hodnotí sa pri
sledovaných chorobách
u poskytovateľov vykonávajúcich
minimálne 200 operácií ročne)
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtie Perioperačná mortalita do 30 dní po I. - IV. Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota Poskytovateľ
v nemocnici po
plánovanom prijatí
na operačný
výkon
plánovanom prijatí (hodnotí sa pri
sledovaných chorobách
u poskytovateľov vykonávajúcich
minimálne 200 operácií ročne)
štvrťrok
2006
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úmrtie po náhrade
bedrového kíbu
Pomer počtu úmrtí pacientov po náhrade
bedrového kíbu do 30 dní po prijatí do
ústavnej starostlivosti k počtu všetkých
pacientov, ktorí podstúpili náhradu
bedrového kíbu
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Bezpečnosť
pacienta
Nozokomiálne
infekcie
v zdravotnej
starostlivosti
Pomer identifikovaných prípadov
nozokomiálnych infekcií v zdravotnej
starostlivosti (týkajúcich sa
predovšetkým katétrov a intravenóznych
kanýl) ku všetkým prepusteným
pacientom po lekárskom a chirurgickom
zákroku
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Infekcie rán Pomer pooperačných infekcií rán ku
všetkým chirurgickým zákrokom
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Poskytovateľ,
ktorý poskytuje
všeobecnú
ambulantnú
zdravotnú
starostlivosť
Účinnosť a
primeranosť
zdravotnej
starostlivosti
Manažment
akútnej
starostlivosti
Pomer neodkladných prijatí do ústavnej
starostlivosti pre vybraté diagnózy:
akútne infekcie dýchacích ciest (MKCH-
10: H66.0, H66.4, H66.9, J02.0, J02.8,
J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0, J06.0,
J06.8, J06.9, J31.0, J31.2) a infekcie
močového traktu (MKCH-10: N30) ku
všetkým pacientom v starostlivosti lekára
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Manažment
chronickej
Pomer neodkladných prijatí do ústavnej
starostlivosti pre vybraté diagnózy:
I. - IV.
štvrťrok
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
starostlivosti astma (MKCH-10: J45-J46) a diabetes
(MKCH-10: E10-E14) ku všetkým
pacientom v starostlivosti lekára
2006 Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Vakcinácia detskej
populácie
Pomer počtu detí očkovaných proti
DITEPER a proti MMR do konca
druhého roku života k celkovému počtu
detí do dvoch rokov v starostlivosti
lekára
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vakcinácia proti
chrípke
Pomer počtu pacientov, u ktorých bolo
vykonané očkovanie proti chrípke,
k počtu pacientov v starostlivosti lekára,
u ktorých je očkovanie proti chrípke
indikované
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Výsledky zdravotnej
starostlivosti
Pacienti vyšetrení
LSPP
Pomer počtu vyšetrení vykonaných
počas LSPP k počtu vyšetrení
vykonaných lekárom počas
ambulantných hodín (týka sa pacientov
v starostlivosti lekára)
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Úroveň 2 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Pacienti, u ktorých
bola vykonaná
preventívna
prehliadka
Pomer počtu pacientov, u ktorých bola
vykonaná preventívna prehliadka,
k počtu všetkých pacientov
v starostlivosti lekára
I. - IV.
štvrťrok
2006
Úroveň 0 : Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlokÚroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ".“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.