66/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.07.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 16. februára 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. a zákona č. 451/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „uvedené“ vkladá slovo „správne“.
2.
V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „byť“ vkladá slovo „správne,“.
3.
V § 3 ods. 5 sa na začiatok textu vkladá slovo „Presné“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Spôsob určenia obsahu a prípustná tolerancia obsahu jednotlivých druhov vláken vo výrobku
(1)
Percentuálny obsah vláken sa určí na základe hmotnosti každého druhu vlákna v suchom stave prepočtom pomocou dohodnutých vlhkostných prirážok na výpočet materiálového zloženia. Hodnoty vlhkostných prirážok sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Podiel vláken vo výrobku sa ustanovuje podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Prípustná odchýlka medzi uvedeným a skutočným zložením je ± 3 % z celkovej hmotnosti každého druhu vláken uvedených v označení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken.“.
5.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6.“.
6.
V prílohe č. 1 sa za poradové číslo 33 vkladá poradové číslo 33a, ktoré znie:
"33a Polylaktid vlákno z lineárnych
makromolekúl, ktoré majú
v reťazci najmenej 85 %
hmotných esterových
jednotiek kyseliny mliečnej
získaných z prírodných
cukrov s teplotou topenia
najmenej 135 °C.".
7.
V prílohe č. 3 sa za poradové číslo 33 vkladá poradové číslo 33a, ktoré znie:
"33a Polylaktid 1,50.".
8.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Komisie 2004/34/ES zo dňa 23. marca 2004, ktorou sa na účely prispôsobovania technickému pokroku menia prílohy I a II smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Pavol Rusko v. r.