643/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

643
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. decembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely určenia platobnej neschopnosti sa platobne neschopným rozumie ten, kto má viac ako jedného veriteľa, viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti a koho peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finančným majetkom, ktorým sa rozumejú
a)
peňažné prostriedky,
b)
pohľadávky z účtu, vkladu alebo inej formy vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj s výpovednou lehotou kratšou ako tri mesiace,
c)
peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
d)
peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich splatnosti,
e)
peňažné pohľadávky a dlhové cenné papiere, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.
(2)
Za finančný majetok sa nepovažujú peňažné prostriedky, pohľadávky ani cenné papiere, ktoré sú vyjadrené v mene štátu, ktorý nie je členským štátom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(3)
Na účely odseku 1 sa neprihliada na peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti, o ktorom vedie dlžník s veriteľom vzájomné rokovanie o zmene jeho splatnosti alebo o inej jeho reštrukturalizácii a veriteľ má záujem rokovanie viesť, čo dlžníkovi písomne v čase rokovania potvrdil.
(4)
Peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti a finančný majetok dlžníka vyjadrený v tej istej cudzej mene sa na účely odseku 1 v sume, v ktorej sa vzájomne kryjú, započítajú. Vo zvyšnej sume sa prepočítajú na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska. Ak Národná banka Slovenska kurz cudzej meny nevyhlasuje, prepočet na slovenské koruny sa urobí s odbornou starostlivosťou.
§ 2
(1)
Na účely určenia predlženia sa pri stanovení hodnoty majetku vychádza z jeho účtovnej hodnoty. Majetkom sa rozumie majetok podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Na majetok neevidovaný v účtovníctve, ktorý v ňom mal byť evidovaný podľa osobitného predpisu,2) pri stanovení hodnoty majetku na účely určenia predlženia sa neprihliada.
(3)
Pri stanovení hodnoty splatného záväzku sa vychádza z jeho sumy. Splatným záväzkom sa na účely určenia predlženia rozumie peňažný záväzok, ktorý je dlžník povinný plniť veriteľovi.
(4)
Pri stanovení hodnoty majetku dlžníka - fyzickej osoby, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,2) na účely určenia predlženia sa prihliadne aj na jeho osobný majetok a jeho osobné splatné záväzky, ktoré nie sú predmetom jeho účtovníctva. Pri stanovení hodnoty osobného majetku na účely určenia predlženia sa vychádza z jeho obvyklej ceny. Osobným splatným záväzkom na účely určenia predlženia sa rozumie splatný záväzok, ktorý nevyplynul z činnosti, ktorá je predmetom účtovníctva.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Daniel Lipšic v. r.
1)
§ 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
2)
Zákon č. 431/2002 Z. z.