634/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

634
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 5. decembra 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 18 ods. 4, § 19 ods. 12, § 20 ods. 6, § 25, § 27 ods. 4, § 38 ods. 4, § 40 ods. 5, § 54 ods. 4, § 55 ods. 3, § 56 ods. 8, § 58 ods. 2, § 62 ods. 2, § 64 ods. 3, § 68 ods. 4, § 71 ods. 6, § 86 ods. 5 a § 93 ods. 6 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Obsah kvalifikačnej skúšky
Kvalifikačná skúška sa vykonáva
a)
z vybraných problémov trestného práva hmotného,
b)
z vybraných problémov trestného práva procesného,
c)
z vybraných problémov kriminalistiky,
d)
z vybraných problémov kriminológie a
e)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
§ 2
Priebeh kvalifikačnej skúšky
(1)
Termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku najmenej 30 dní pred jej konaním; ministerstvo súčasne zašle uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku zameranie kvalifikačnej skúšky so zoznamom študijnej literatúry.
(2)
Uchádzačovi o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na kvalifikačnú skúšku nedostavil alebo sa nemôže dostaviť zo závažných dôvodov a tieto dôvody riadne a včas preukáže a svoju neúčasť ospravedlní, určí ministerstvo náhradný termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky. Náhradný termín a miesto konania o kvalifikačnú skúšku oznámi ministerstvo uchádzačovi najmenej 30 dní pred jej konaním.
(3)
Na uchádzača o kvalifikačnú skúšku, ktorý sa na kvalifikačnú skúšku nedostavil bez riadneho a včasného ospravedlnenia, sa hľadí ako na uchádzača o kvalifikačnú skúšku, ktorý na kvalifikačnej skúške nevyhovel.
(4)
Kvalifikačná skúška sa vykonáva ústne.
(5)
Uchádzač o kvalifikačnú skúšku si vyberá dve skúšobné otázky; na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút.
§ 3
Činnosť skúšobnej komisie na vykonanie kvalifikačnej skúšky
(1)
Skúšobná komisia na vykonanie kvalifikačnej skúšky vedomosti hodnotí takto:
a)
vyhovel, ak preukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu,
b)
nevyhovel, ak nepreukázal odborné vedomosti v potrebnom rozsahu.
(2)
Skúšobná komisia na vykonanie kvalifikačnej skúšky sa uznáša väčšinou hlasov.
(3)
Ak sa uchádzač o kvalifikačnú skúšku na kvalifikačnej skúške správa nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej komisie môže uchádzača vylúčiť z kvalifikačnej skúšky. Za nedovolený spôsob správania sa považuje
a)
používanie písomných, zvukových, obrazových alebo iných pomôcok, ktoré nie sú určené na vykonanie kvalifikačnej skúšky,
b)
získavanie informácií od iných uchádzačov o kvalifikačnú skúšku alebo iných osôb,
c)
poskytovanie informácií iným uchádzačom o kvalifikačnú skúšku,
d)
opustenie miestnosti konania kvalifikačnej skúšky bez súhlasu predsedu skúšobnej komisie,
e)
vyrušovanie alebo iné marenie priebehu kvalifikačnej skúšky.
(4)
O priebehu kvalifikačnej skúšky vypracuje skúšobná komisia protokol, v ktorom uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo a adresu pobytu absolventa kvalifikačnej skúšky a výsledok kvalifikačnej skúšky. Absolventovi sa o úspešnom absolvovaní kvalifikačnej skúšky vydá osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky. Vzor osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
Odborná príprava
(1)
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška”) typu S sa vykonáva v tomto rozsahu:
a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 1 hodina,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 2 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 14 hodín,
d)
základy trestného práva 8 hodín,
e)
základy kriminalistiky 6 hodín,
f)
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(2)
Odborná príprava na skúšku typu P sa vykonáva v tomto rozsahu:
a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 15 hodín,
d)
základy trestného práva 8 hodín,
e)
základy kriminalistiky a kriminológie 6 hodín,
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 8 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 12 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 8 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
l)
manažment (starostlivosť o zákazníka, komunikácia, základné pracovnoprávne vzťahy) 6 hodín,
m)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín.
(3)
Odborná príprava na skúšku typu CIT sa vykonáva v tomto rozsahu:
a)
základy právneho poriadku Slovenskej republiky 5 hodín,
b)
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd 4 hodiny,
c)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 25 hodín,
d)
základy trestného práva 15 hodín,
e)
základy kriminalistiky a kriminológie 10 hodín,
h)
teória taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 15 hodín,
i)
praktický výcvik taktiky a techniky vykonávania zásahov a riešenie krízových situácií 30 hodín,
j)
poskytovanie prvej pomoci 9 hodín,
k)
požiarna príprava 5 hodín,
m)
základy sebaobrany 20 hodín,
n)
uplatňovanie oprávnení zamestnanca bezpečnostnej služby v praxi 14 hodín,
o)
všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov 5 hodín,
p)
predpisy týkajúce sa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny a ich uplatnenie v praxi 78 hodín.
(4)
Vyučovacia hodina podľa odsekov 1 až 3 trvá 45 minút. Pri prednáške možno spojiť dve vyučovacie hodiny.
(5)
Odbornú prípravu možno vykonávať v skupine s počtom najviac 30 účastníkov, okrem odbornej prípravy z poskytovania prvej pomoci, ktorá sa vykonáva v skupine s počtom najviac 15 účastníkov. Odborná príprava na skúšky typu S, P a CIT sa vykonáva samostatne. O absolvovaní odbornej prípravy osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba") vydá účastníkovi osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje
a)
obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka,
c)
termín konania odbornej prípravy,
d)
podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.
Obsah a priebeh skúšky a činnosť skúšobnej komisie
§ 5
(1)
Skúška má dve časti, písomný test a ústnu skúšku. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podmienkou účasti na ústnej skúške je úspešné zvládnutie písomného testu.
(2)
Pred začatím skúšky skúšobná komisia overí totožnosť účastníka, ktorý absolvoval odbornú prípravu alebo osoby uvedenej v § 19 ods. 5 zákona (ďalej len „uchádzač“), absolvovanie odbornej prípravy alebo splnenie podmienok podľa § 19 ods. 5 zákona uchádzačom a poučí ho o spôsobe vykonania skúšky.
(3)
Skúšky jednotlivých typov sa konajú oddelene.
§ 6
(1)
Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
(2)
Písomný test na skúšku typu P obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
(3)
Písomný test na skúšku typu CIT obsahuje 36 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
(4)
Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom.
(5)
Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov z najvyššieho počtu bodov. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P a CIT je potrebné získať najmenej 90 % bodov z najvyššieho počtu bodov.
§ 7
(1)
Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút.
(2)
Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.
§ 8
Hodnotenie skúšky
(1)
Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti; inak nevyhovel.
(2)
Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky.
(3)
Ak sa uchádzač na skúške správa nedovoleným spôsobom, predseda skúšobnej komisie môže uchádzača vylúčiť zo skúšky. Na vylúčenie zo skúšky sa vzťahuje § 3 ods. 3.
§ 9
(1)
Na skúške môže byť prítomná osoba zodpovedná za riadne vykonávanie odbornej prípravy, zástupca akreditovanej osoby, osoba vykonávajúca odbornú prípravu, zástupca prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, v ktorej je uchádzač zamestnaný, a zástupca osoby, u ktorej uchádzač má vykonávať fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo. So súhlasom predsedu skúšobnej komisie na skúške môže byť prítomná aj iná osoba. Osoba, ktorá nie je členom skúšobnej komisie, nesmie zasahovať do priebehu skúšky ani nijakým spôsobom ovplyvňovať jej priebeh. Pri hodnotení výsledkov skúšky táto osoba nemôže byť prítomná. Predseda skúšobnej komisie môže osobu, ktorá nie je členom skúšobnej komisie, vykázať z miesta konania skúšky, ak jej prítomnosť narušuje riadny priebeh skúšky.
(2)
Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.
§ 10
Preukaz odbornej spôsobilosti
Vzory preukazov odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 2.
Vzory žiadostí o udelenie licencie, požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty a vzory licencií
§ 11
Vzory žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licencie na prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 12
Farebné vyobrazenie rovnošaty znázorňuje rovnošatu z prednej strany, z obidvoch bočných strán a zo zadnej strany na kontrastnom pozadí; vyobrazenie má rozmer najmenej 9 x 13 cm. Ak má rovnošata rôzne obmeny, napríklad letná, zimná a podobne, farebné vyobrazenie znázorňuje všetky obmeny.
§ 13
Vzory licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a vzory licencií na prevádzkovanie technickej služby sú uvedené v prílohách č. 4 až 13a.
§ 14
Evidencia zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a zmlúv o poskytovaní technickej služby
(1)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby a prevádzkovateľ technickej služby v evidencii zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a v evidencii zmlúv o poskytovaní technickej služby vedie
a)
číslo zmluvy,
b)
obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a miesto činnosti fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu,
c)
druh služby podľa § 3 až 5 alebo § 7 zákona s uvedením vykonávaných činností,
d)
dátum poskytovania služby podľa § 3 až 5 alebo § 7 zákona s uvedením vykonávaných činností,
e)
prílohy k zmluve,
f)
a ak ide o detektívnu službu, meno, priezvisko a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej pátraním, ktorá plnila zmluvu.
(2)
Zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby a zmluvy o poskytovaní technickej služby sa ukladajú v samostatnom zväzku. Záverečné správy o poskytnutí detektívnej služby sú prílohou k zmluve o poskytovaní detektívnej služby. Zmeny údajov podľa odseku 1 sa uvádzajú v prílohe k zmluve v poradí, v akom po sebe nasledujú.
§ 15
Obsah štatistických údajov a vzor výkazu štatistických údajov
Obsah štatistických údajov a vzor výkazu štatistických údajov je uvedený v prílohe č. 14.
§ 16
Identifikačný preukaz
(1)
Identifikačný preukaz je biele tlačivo s čiernou predtlačou, ktoré má rozmery 99 x 68 mm, ktoré je po čitateľnom vyplnení čiernym písmom ustanovených údajov a nalepení fotografie zatavené v priehľadnej bezfarebnej termoplastovej fólii. Fotografia na identifikačnom preukaze je zhotovená na hladkom lesklom polokartóne, ktorý má rozmery 30 x 35 mm, a zobrazuje skutočnú podobu osoby v trojštvrťovom profile. Výška vyhotovenia priezviska je najmenej 10 mm. Šírka písma je úmerná výške písma. Vzor identifikačného preukazu je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Identifikačný preukaz na výkon fyzickej ochrany má označenie S, identifikačný preukaz na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou má označenie CIT, identifikačný preukaz na výkon pátrania má označenie D, identifikačný preukaz na odbornú prípravu a poradenstvo má označenie O.
§ 17
Znak bezpečnostnej služby
(1)
Znak bezpečnostnej služby (ďalej len „znak“) je elipsovitého tvaru s pozdĺžnou osou, ktorá má najmenej 70 mm a najviac 90 mm, a zvislou osou, ktorá má najmenej 50 mm a najviac 60 mm. Na okraji znaku služby je po celom obvode farebne oddelený pás, v ktorého hornej časti je nápis SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA; ak ide o vlastnú ochranu, je nápis VLASTNÁ OCHRANA. V strede znaku je veľkými písmenami, ktoré majú veľkosť najmenej 20 mm, zhotovená skratka SBS, pod ktorou môže byť uvedený názov súkromnej bezpečnostnej služby; ak ide o vlastnú ochranu, skratka VO, pod ktorou môže byť uvedené obchodné meno fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vlastnú ochranu prevádzkuje. Názov súkromnej bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany sa vyhotoví menšími písmenami ako skratka SBS alebo VO. Písmená sa vyhotovujú v kontrastnom odlíšení od podkladu.
(2)
Znak uvedený v odseku 1 sa viditeľne umiestňuje na ľavú stranu rovnošaty vo výške pŕs a je v kontrastnom vyhotovení k rovnošate tak, aby sa vzájomne neprekrýval s iným označením na rovnošate.
(3)
Vzor znaku, ktorým sa označuje, že ide o súkromnú bezpečnostnú službu, je uvedený v prílohe č. 16. Vzor znaku, ktorým sa označuje, že ide o vlastnú ochranu, je uvedený v prílohe č. 17.
Evidencie vedené prevádzkovateľmi bezpečnostných služieb
§ 18
Evidencia osôb
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v samostatnej evidencii osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, evidencii osôb poverených pátraním a evidencii osôb poverených odbornou prípravou a poradenstvom vedie
a)
priezvisko, meno, titul, rodné číslo, adresu pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve, dátum a dôvod skončenia pracovného pomeru,
b)
číslo preukazu odbornej spôsobilosti,
c)
číslo identifikačného preukazu.
§ 19
Evidencia služieb
(1)
Prevádzkovateľ strážnej služby v evidencii služieb vedie
a)
dátum služby, druh služby v členení podľa § 3 zákona, časové vymedzenie služby (hodina, minúty od - do),
b)
miesto výkonu služby (adresa chráneného objektu, chránenej osoby, strážneho stanoviska, miesto zdržiavania sa chránenej osoby),
c)
priezvisko, meno, titul a číslo identifikačného preukazu osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany.
(2)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť hodín pred začatím výkonu služby. Ak dôjde k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak aby pôvodné údaje zostali čitateľné.
§ 20
Evidencia zásahov a záznam o zásahu
(1)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v evidencii zásahov vedie
a)
dátum služby a druh služby v členení podľa § 3 a 4 zákona,
b)
presné časové vymedzenie zásahu, presné miesto a dôvod zásahu,
c)
priezvisko, meno, titul, adresu pobytu a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah vykonala alebo sa na ňom zúčastnila,
d)
vecné bezpečnostné prostriedky alebo iné technické prostriedky použité pri zásahu,
e)
priezvisko, meno, titul, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby, proti ktorej bol zásah vedený, ak táto osoba bola zistená; u osoby, ktoré nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, aj adresu pobytu v Slovenskej republike,
f)
výsledok zásahu s uvedením, či došlo k zraneniu osoby, usmrteniu osoby, poškodeniu majetku, s uvedením výšky spôsobenej škody, opatrení vykonaných na obmedzenie škodlivých následkov a príčin zásahu,
g)
dátum a čas oznámenia zásahu miestne príslušnému útvaru Policajného zboru; meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby a číslo preukazu odbornej spôsobilosti osoby, ktorá zásah oznámila.
(2)
Údaje uvedené v odseku 1 uvedie zasahujúca osoba aj v zázname o zásahu.
§ 21
Inšpekčná kniha dozoru
V inšpekčnej knihe dozoru sú dva po sebe nasledujúce listy označené rovnakým poradovým číslom. Uvádza sa v nej záznam o výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti. Inšpekčná kniha dozoru sa vedie v knihe s pevnou nerozoberateľnou väzbou, ktorá obsahuje tieto údaje:
a)
dátum vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,
b)
miesto vykonania štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,
c)
priezvisko, meno a funkčné zaradenie toho, kto štátny dozor, kontrolu alebo kontrolu činnosti vykonal,
d)
priezvisko, meno a funkčné zaradenie toho, kto bol pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti prítomný,
e)
zistenia štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti s uvedením, čo konkrétne bolo kontrolované, porovnanie zisteného stavu s požadovaným stavom,
f)
priezviská, mená a podpisy osôb vykonávajúcich štátny dozor, kontrolu alebo kontrolu činnosti,
g)
priezviská, mená a podpisy osôb prítomných pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti.
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Evidencie podľa § 14 a 18 až 20 sa vedú v knihách, v ktorých sú listy očíslované, previazané špagátom, ktorý je na vnútornú stranu obalu knihy prilepený lepiacou páskou. Na lepiacej páske je podpis prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis štatutárneho orgánu, alebo podpis člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo podpis ustanoveného zodpovedného zástupcu s odtlačkom pečiatky tak, aby najmenej jednou tretinou podpis aj odtlačok pečiatky presahovali na vnútornú stranu obalu knihy. Na vnútornej strane obalu knihy sa uvádza počet listov v knihe a dátum začatia používania knihy a na konci sa uvedie meno, priezvisko a podpis prevádzkovateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo podpis štatutárneho orgánu, alebo podpis člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo podpis ustanoveného zodpovedného zástupcu.
(2)
Evidencie uvedené v § 14 a 18, a ak ide o prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva, inšpekčná kniha dozoru sa vedú v sídle prevádzkovateľa, mieste činnosti alebo v prevádzke. Evidencie uvedené v § 19 a 20, záznam o zásahu a inšpekčná kniha dozoru sa vedú v chránenom objekte alebo v mieste, kde je vykonávaná detektívna služba. Na vonkajšej strane obalu knihy sa uvedie, pre ktorého prevádzkovateľa a prevádzku (chránený objekt) je kniha vedená.
§ 23
Preukaz kontrolóra
(1)
Preukaz kontrolóra je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm, s nápisom v záhlaví MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pod nápisom je trikolóra Slovenskej republiky, v strede ktorej je znak Policajného zboru. Pod trikolórou je nápis PREUKAZ KONTROLÓRA ev. č. s textom „podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti“. Vľavo pod týmto nápisom je dátum vydania preukazu kontrolóra, vpravo číslo osobnej známky príslušníka Policajného zboru alebo osobné evidenčné číslo občianskeho zamestnanca orgánu štátneho dozoru alebo kontroly a podpis. V strede preukazu kontrolóra je odtlačok pečiatky so štátnym znakom. Preukaz kontrolóra je zatavený v priehľadnej bezfarebnej termoplastovej fólii.
(2)
Na zadnej strane preukazu kontrolóra sú uvedené oprávnenia kontrolóra podľa § 85 ods. 1 a § 86 ods. 2 zákona s poučením, že nálezca je povinný ihneď odovzdať preukaz kontrolóra príslušníkovi Policajného zboru.
(3)
Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 18.
§ 24
Obsah evidencií informačného systému súkromnej bezpečnosti
(1)
Evidencie uvedené v § 93 ods. 2 písm. a) až f) zákona obsahujú
a)
údaje zo žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo technickej služby,
b)
podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo prevádzkovania technickej služby určené krajským riaditeľstvom Policajného zboru alebo ministerstvom,
c)
zmeny údajov uvedených v písmenách a) a b),
d)
záznamy o výsledku štátneho dozoru alebo záznamy o výsledku kontroly vrátane uložených sankcií a evidenciu sťažností,
e)
údaje o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo licencie na prevádzkovanie technickej služby, o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo technickej služby, o zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu alebo technickú službu.
(2)
Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. g) zákona obsahuje údaje žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo licencie na prevádzkovanie technickej služby a rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.
(3)
Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. h) obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu a obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá má udelenú akreditáciu,
b)
identifikačné údaje osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy v rozsahu písmena a),
c)
identifikačné číslo, ak je udelené,
d)
adresu školiaceho zariadenia,
e)
identifikačné údaje osôb vykonávajúcich odbornú prípravu v rozsahu písmena a),
f)
rozhodnutie o udelení akreditácie.
(4)
Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. i) zákona obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a adresu pobytu osoby, ktorá sa prihlásila na kvalifikačnú skúšku,
b)
dátum vykonania kvalifikačnej skúšky,
c)
výsledok vykonania kvalifikačnej skúšky,
d)
číslo osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky.
(5)
Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. j) zákona obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo a adresu pobytu osoby, ktorá sa prihlásila na skúšku,
b)
dátum vykonania skúšky,
c)
výsledok vykonania skúšky,
d)
meno, priezvisko, obchodné meno a adresu pobytu akreditovanej fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo akreditovanej právnickej osoby, u ktorej bola skúška vykonaná,
e)
číslo preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)
Evidencie uvedené v § 93 ods. 2 písm. k) až o) zákona obsahujú
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu pobytu fyzických osôb alebo obchodné meno a sídlo právnických osôb,
b)
dátum vydania preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 93 ods. 2 písm. k) zákona,
c)
dátum odňatia preukazu odbornej spôsobilosti, uloženia zákazu činnosti, uloženia inej sankcie ako zákazu činnosti za priestupok, uloženia sankcie alebo ochranného opatrenia za iný správny delikt,
d)
dôvody vykonania opatrenia uvedeného pod písmenom c).
(7)
Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. p) zákona obsahuje údaje uvedené vo výkaze štatistických údajov podľa prílohy č. 14.
(8)
Evidencia uvedená v § 93 ods. 2 písm. q) zákona obsahuje identifikačné údaje osôb, ktorých spoľahlivosť bola preverená, v rozsahu odseku 6 písm. a) s výsledkom preverenia a identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá o preverenie spoľahlivosti žiadala.
§ 24a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013
Odborná príprava začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
§ 25
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Vladimír Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor osvedčenia
Príloha č. 2 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT
Vzor 02b
Preukaz odbornej spôsobilosti je tlačivo, ktoré má rozmery 99 x 68 mm.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, vlastnej ochrany alebo technickej služby
Príloha č. 4 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 13a k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok .............................
Príloha č. 15 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzory identifikačných preukazov
Príloha č. 16 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor znaku súkromnej bezpečnostnej služby
Príloha č. 17 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor znaku vlastnej ochrany
Príloha č. 18 k vyhláške č. 634/2005 Z. z.
Vzor prednej strany preukazu kontrolóra
Vzor zadnej strany preukazu kontrolóra