630/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006 do 14.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

630
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. decembra 2005,
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
b)
pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
rozpočítavaním množstva dodaného tepla rozpočítavanie nákladov za dodané teplo na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi,
b)
podlahovou plochou bytu alebo nebytového priestoru celková plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, alebo miestností nebytového priestoru nachádzajúcich sa za vonkajšími vstupnými dverami bytu, alebo nebytového priestoru a iných vykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu bez plochy balkónov, lodžií, terás a nevykurovaných priestorov umiestnených mimo bytu alebo nebytového priestoru okrem tých prípadov, keď sa stavebnou úpravou tieto priestory spojili s miestnosťami bytu alebo s nebytovým priestorom,
c)
upravenou podlahovou plochou podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru upravená podľa § 7 ods. 3,
d)
obostavaným objemom bytu alebo nebytového priestoru súčin podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru a konštrukčnej výšky miestností,
e)
objektom rozpočítavania je budova alebo časť budovy s jedným odberným miestom alebo viac budov, ktoré majú jedno odberné miesto so spoločným meraním dodaného množstva tepla, alebo budova s viacerými odbernými miestami, pričom jej spotreba tepla je daná súčtom indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach,
f)
spoločnými priestormi objektu rozpočítavania miestnosti alebo súbor miestností objektu, ktoré sú vybavené vykurovacími telesami a sú určené na spoločné užívanie konečnými spotrebiteľmi, najmä práčovne, sušiarne, kočikárne, chodby, schodištia a podobne,
g)
indikovaným údajom údaj pomerového rozdeľovača tepla zohľadňujúci výkon vykurovacieho telesa alebo určeného meradla1) na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie alebo na prípravu teplej úžitkovej vody, alebo určeného meradla1) na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody, ktorý sa vypočíta ako rozdiel odčítaných údajov na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia.
§ 3
Teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
Dodávateľ teplej úžitkovej vody zabezpečí teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v takej výške, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa dosiahla najmenej 45 oC a najviac 55 oC pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu.2)
§ 4
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody
(1)
Ak indikované údaje určených meradiel teplej úžitkovej vody konečných spotrebiteľov sú k dispozícii 1. februára nasledujúceho kalendárneho roka, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody odberateľom tepla sa vykoná najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Ak sú splnené termíny podľa odseku 1, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok, najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(3)
Náklady na dodané teplo sa určia na základe
a)
údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste,
b)
údaja určeného meradla na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy,
c)
objednaného množstva tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody,
d)
ceny tepla určenej podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Ak dodávateľ dodáva teplo pre viacerých odberateľov tak, že je s odberateľmi dohodnutý na spoločnom meracom mieste s jedným určeným meradlom,4) rozpočítava náklady na dodané teplo na vykurovanie podľa odseku 3 medzi jednotlivých odberateľov v pomere podlahovej plochy bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov odberateľa k súčtu celkovej podlahovej plochy bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov všetkých odberateľov, ak sa dodávateľ s odberateľmi nedohodnú inak. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa postupuje podľa § 8 a 9.
§ 5
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru
(1)
Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá tepla u konečných spotrebiteľov podľa osobitného zákona,5) náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania podľa vzorca
kde
Nks - náklady pre konečného spotrebiteľa [Sk],
N - náklady na dodané teplo na vykurovanie za objekt rozpočítania [Sk],
S - celková podlahová plocha bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov [m2],
Sks - podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].
(2)
Ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere veľkosti podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania, pričom základná zložka sa rozpočíta aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie a nemajú priamo uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla s dodávateľom.
(3)
Náklady na dodané teplo do spoločných priestoroch sa rozpočítavajú konečným spotrebiteľom v pomere podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov jednotlivých konečných spotrebiteľov k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa neuplatňuje, ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov. V takomto prípade sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú, k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov a nebytových priestorov.
(5)
Ak počas zúčtovacieho obdobia došlo k zmene konečného spotrebiteľa, náklady na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 4 ods. 3 sa konečnému spotrebiteľovi rozpočítavajú v pomere nákladov na dodané teplo podľa jednotlivých mesiacov k celkovým nákladom na dodané teplo za zúčtovacie obdobie podľa prílohy č. 1 alebo v pomere počtu dennostupňov v jednotlivých mesiacoch k celkovému počtu dennostupňov za zúčtovacie obdobie, ak sa koneční spotrebitelia nedohodnú inak.
(6)
Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu6) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 1 až 5 sa neuplatňuje.
§ 6
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa obostavaného objemu bytu a nebytového priestoru
Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače tepla ani určené meradlá tepla u konečných spotrebiteľov podľa osobitného zákona5) a jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu konštrukčnú výšku jednotlivých miestností, náklady na dodané teplo sa konečným spotrebiteľom rozpočítavajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov konečného spotrebiteľa k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítavania, pričom sa pri rozpočítaní postupuje podľa § 5.
§ 7
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla
(1)
Ak v objekte rozpočítavania sú zabezpečené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá tepla na meranie množstva tepla u konečných spotrebiteľov rovnakej triedy presnosti, náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 40 % a spotrebná 60 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu6) dohodnú, môže byť základná zložka minimálne 30 % a maximálne 50 % a spotrebná zložka minimálne 50 % a maximálne 70 % z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie.
(2)
Základná zložka sa rozpočítava konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa a priemeru základnej zložky na m2 vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania podľa vzorca
kde
ZZks - základná zložka pre konečného spotrebiteľa [Sk],
ZZ - základná zložka [Sk],
S - celková upravená podlahová plocha bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov [m2],
Sks - upravená podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].
(3)
Základná zložka na dodané teplo podľa odseku 2 sa rozpočítava aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie a nemajú priamo uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla s dodávateľom tepla, pričom podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom
a)
0,25 pri bytoch a nebytových priestorov v nadstavbách a v stavbách do podkrovia,
b)
0,30 pri bytoch a nebytových priestorov alebo ich častí, ktoré sa nachádzajú na najvyššom podlaží, nad vchodom do domu, nad chodbami a pivničnými priestormi alebo inými priestormi, ktoré nie sú vykurované,
c)
0,50 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch.
(4)
Konečnému spotrebiteľovi, ktorý nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo tepla alebo odmietol umožniť vykonať ich odčítanie, alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, určí sa spotrebná zložka ako súčin 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových a spoločných priestorov a príslušnej podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa podľa vzorca
kde
SZnks – spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa určená náhradným výpočtom [Sk],
SZ – spotrebná zložka [Sk],
S – celková podlahová plocha bytov, nebytových a spoločných priestorov [m2],
Sks – podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].
(5)
V prípade poruchy pomerových rozdeľovačov tepla alebo určeného meradla tepla alebo ak konečný spotrebiteľ neúmyselne neumožnil ich odčítanie, spotrebná zložka sa konečnému spotrebiteľovi určí ako súčin priemeru spotrebnej zložky na m2 a príslušnej podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru konečného spotrebiteľa podľa vzorca
kde
SZnks – spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa určená náhradným výpočtom [Sk],
SZ – spotrebná zložka [Sk],
S – celková podlahová plocha bytov, nebytových a spoločných priestorov [m2],
Sks – podlahová plocha bytu, nebytového priestoru alebo spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa [m2].
(6)
Rozdiel nákladov spotrebnej zložky a nákladov určených náhradným spôsobom podľa odsekov 4 a 5 sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla s použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru konečného spotrebiteľa podľa prílohy č. 2, ak sa koneční spotrebitelia nedohodnú podľa osobitného predpisu6) inak, alebo metódou, ktorá priamo zohľadňuje nepriaznivú polohu miestnosti. Spotrebná zložka pre jedného konečného spotrebiteľa sa určí v pomere súčtu korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla konečného spotrebiteľa k celkovému súčtu korigovaných indikovaných údajov v objekte rozpočítavania podľa vzorca
kde
SZks – spotrebná zložka pre konečného spotrebiteľa [Sk],
SZ – spotrebná zložka [Sk],
∑SZnks – súčet nákladov na spotrebnú zložku určených náhradným spôsobom [Sk],
Ikks – korigované indikované údaje pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla konečného spotrebiteľa [–, GJ],
∑Ikks – súčet všetkých korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla v objekte rozpočítavania [–, GJ].
(7)
Náklady na dodané teplo do spoločných priestoroch sa rozpočítavajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov podľa pomeru podlahovej plochy alebo obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov jednotlivých konečných spotrebiteľov k celkovej podlahovej ploche alebo celkovému obostavaného objemu všetkých bytov a nebytových priestorov v objekte rozpočítania.
(8)
Ustanovenie odseku 7 sa neuplatňuje, ak sa spoločné priestory využívajú inak ako na účel, na ktorý sa zriadili, a nevyužívajú sa v prospech všetkých konečných spotrebiteľov. V takomto prípade sa náklady na dodané teplo do spoločných priestorov rozpočítavajú podľa podlahovej plochy alebo obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov tým konečným spotrebiteľom, ktorí spoločné priestory využívajú, k celkovej podlahovej ploche alebo celkovému obostavaného objemu všetkých bytov a nebytových priestorov.
(9)
Ak sa v priebehu kalendárneho roka zmení cena tepla, na rozpočítanie spotrebnej zložky ku dňu účinnosti novej ceny tepla sa použijú pomerné množstvá z celoročných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla podľa prílohy č. 1 alebo sa zabezpečí archivácia alebo odčítanie pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel tepla.
(10)
Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú podľa osobitného predpisu6) inak, rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa odsekov 2 až 9 sa neuplatňuje.
§ 8
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odberné miesta
(1)
Na rozpočítavanie nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody sa využívajú určené meradlá na meranie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste a určené meradlá na meranie pretečeného množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom.
(2)
Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, meria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa určí v pomere indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste k súčtu indikovaných údajov všetkých určených meradiel na meranie množstva dodanej teplej úžitkovej vody na odberných miestach podľa vzorca
kde
Qi – množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre i-ty objekt rozpočítavania [GJ],
Q – množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste jej prípravy [GJ],
Ii – indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste i-teho objektu rozpočítavania (spotreba za zúčtovacie obdobie) [m3],
∑Ii– súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel na odberných miestach v jednom okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody (spotreba za zúčtovacie obdobie) [m3].
(3)
Ak dodávateľ, ktorý dodáva teplo na prípravu teplej úžitkovej vody, nemeria množstvo dodanej teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, za indikovaný údaj určeného meradla na odbernom mieste sa považuje súčet indikovaných údajov určených meradiel množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečnými spotrebiteľmi v bytoch, v nebytových priestoroch a spoločných priestoroch v objekte rozpočítavania. Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre objekt rozpočítavania sa v takomto prípade postupuje podľa odseku 2.
§ 9
Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania
(1)
Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt rozpočítavania určené podľa § 8 sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.
(2)
Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je v byte alebo nebytovom priestore zabezpečená dodávka teplej úžitkovej vody.
(3)
Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody inštalovaného u konečného spotrebiteľa k súčtu indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov v objekte rozpočítavania podľa vzorca
kde
SZjsz – spotrebná zložka na prípravu teplej úžitkovej vody pre j-teho konečného spotrebiteľa [Sk],
SZsz – spotrebná zložka na prípravu teplej úžitkovej vody podľa odseku 1 [Sk],
Ij – indikovaný údaj určeného meradla teplej úžitkovej vody u j-teho konečnéhospotrebiteľa (spotreba za zúčtovacie obdobie) [m3],
∑Ii – súčet všetkých indikovaných údajov určených meradiel teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania (spotreba za zúčtovacie obdobie) vrátane určených náhradných indikovaných údajov [m3].
(4)
Odpočty indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, najmenej raz ročne ku koncu zúčtovacieho obdobia.
(5)
Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3. V nasledujúcom zúčtovacom období sa indikovaný údaj pre výpočet spotrebnej zložky určí ako aritmetický priemer indikovaných údajov určeného meradla odčítaných v danom roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj určeného meradla odčítaný, podľa vzorca
kde
Isz – indikovaný údaj na určenie spotrebnej zložky v zúčtovacom období [m3],
It – stav určeného meradla odčítaný v danom roku [m3],
It–n – stav určeného meradla odčítaný v roku, v ktorom sa odčítanie určeného meradla vykonalo posledný raz [m3],
n – počet rokov, za ktoré je vykonaný odpočet určeného meradla [ – ].
(6)
Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa sa môže určiť aj odborným odhadom, ak odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody sa vykoná dodatočne najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka alebo na základe predchádzajúcich pravidelných odpočtov určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa aspoň dvakrát za rok. Takýto postup sa použije aj v prípade poruchy určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody.
(7)
Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, alebo odmietol umožniť vykonať jeho odčítanie, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov určených meradiel na meranie teplej úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3.
§ 10
Údaje uvedené v rozpočítaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla
(1)
Pri rozpočítaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a množstva dodaného tepla sa uvedú údaje podľa odsekov 2 až 6.
(2)
Údaje o objekte rozpočítavania sú:
a)
objekt zúčtovania,
b)
identifikácia zdroja tepla,
c)
podlahová plocha v m2 alebo obostavaný objem v m3 bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania,
d)
merná spotreba objektu na celkovú podlahovú plochu v GJ/m2 alebo obostavaný objem v GJ/m3 bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov.
(3)
Údaje o nákladoch na dodávku tepla na vykurovanie za objekt rozpočítavania sú:
a)
objednané množstvo tepla na vykurovanie v GJ,
b)
namerané množstvo tepla na vykurovanie v GJ,
c)
fixná zložka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie v Sk/GJ,
d)
variabilná zložka ceny tepla na dodané teplo na vykurovanie v Sk/GJ,
e)
náklady z prerozdelenie fixných nákladov v Sk,
f)
celkové náklady na dodané teplo na vykurovanie v Sk,
g)
základná zložka celkových nákladov v Sk,
h)
spotrebná zložka celkových nákladov v Sk,
i)
súčet všetkých indikovaných alebo korigovaných indikovaných údajov pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel množstva tepla v objekte rozpočítavania.
(4)
Údaje o nákladoch na prípravu teplej úžitkovej vody za objekt rozpočítavania sú:
a)
objednané množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste prípravy v GJ,
b)
fixná zložka ceny tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v Sk/GJ,
c)
variabilná zložka ceny tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v Sk/GJ,
d)
súčet indikovaných údajov (spotreba za zúčtovacie obdobie) na odberných miestach v okruhu zásobovania teplej úžitkovej vody v m3,
e)
indikovaný údaj (spotreba za zúčtovacie obdobie) pre objekt rozpočítavania na odbernom mieste v m3,
f)
vypočítané množstvo dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody podľa § 8 v GJ,
g)
celkové náklady tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v Sk.
(5)
Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa sú:
a)
meno konečného spotrebiteľa,
b)
podlahová plocha (obostavaný objem) bytu, podlahová plocha (obostavaný objem) nebytového priestoru a spoluvlastnícky podiel podlahovej plochy na spoločných priestoroch (obostavaný objem) v m2 (m3),
c)
základná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v Sk,
d)
indikované údaje alebo korigované indikované údaje pomerového rozdeľovača tepla alebo určeného meradla množstva tepla konečného spotrebiteľa,
e)
spotrebná zložka nákladov na dodané teplo pre konečného spotrebiteľa v Sk,
f)
celkové náklady množstva tepla na vykurovanie pre konečného spotrebiteľa v Sk.
(6)
Údaje o rozpočítavaní množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa sú:
a)
základná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v Sk,
b)
indikovaný údaj (spotreba za zúčtovacie obdobie) určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody konečného spotrebiteľa v m3,
c)
spotrebná zložka nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v Sk,
d)
celkové náklady na prípravu teplej úžitkovej vody pre konečného spotrebiteľa v Sk.
(7)
Pri rozpočítavaní množstva dodaného tepla a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa uvedie aj výška zálohových platieb, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie a množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a výška nedoplatku alebo preplatku konečného spotrebiteľa.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Karol Dvorák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 630/2005 Z. z
Pomerné množstvá z celoročného dodaného tepla podľa mesiacov
Vykurovanie
a teplá úžitková voda
Vykurovanie Teplá úžitková voda
január 17,6 % 19 % 9 %
február 14,5 % 16 % 9 %
marec 14 % 15 % 8 %
apríl 9 % 9 % 8 %
máj 2 % 1 % 8 %
jún 1,6 % 0 % 8 %
júl 1,6 % 0 % 8 %
august 1,6 % 0 % 8 %
september 2 % 1 % 8 %
október 8 % 8 % 8 %
november 12 % 14 % 9 %
december 16,1 % 17 % 9 %
Príloha č. 2 k vyhláške č. 630/2005 Z. z
Doporučené koeficienty k. zohľadňujúce nepriaznivú polohu miestnosti v objekte rozpočítavania:
miestnosť s dvoma vonkajšími stenami (rohová miestnosť) 0,90
miestnosť s dvoma vonkajšími stenami, z ktorých jedna smeruje na sever alebo východ 0,82
tretia stena susediaca s vonkajším prostredím 0,93
najvyššie podlažie - plochá strecha 0,80
najvyššie podlažie - pod nevykurovanou, neupravenou povalou 0,85
najnižšie podlažie - nad terénom, nevykurovanou pivnicou 0,80
Pri prípadnej kombinácii nepriaznivých polôh sa výsledný koeficient k zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
k - výsledný koeficient zohľadňujúci nepriaznivú polohu miestnosti,
ki - koeficient zohľadňujúci jednu nepriaznivú polohu miestnosti.
1)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2)
§ 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
3)
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 18 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
5)
6)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.