626/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

626
ZÁKON
z 13. decembra 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z. a zákona č. 534/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania26a), nie staršie ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 19 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania26a) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.