623/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

623
ZÁKON
zo 7. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z. a zákona č. 69/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Služobný úrad oboznámi policajtov s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.
(6)
Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 policajtom sa považuje za porušenie služobnej povinnosti policajta.“.
2.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zdravotná spôsobilosť v prijímacom konaní sa preukazuje lekárskym posudkom na základe vyšetrenia občana lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v pôsobnosti ministerstva.7a) Zdravotnú spôsobilosť posudzuje služobný posudkový lekár podľa § 222.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 11 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3.
V § 14 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
V § 20 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz, počas ktorej má policajt nárok na polovicu sumy nemocenského,10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 7 ods. 3 a § 12 ods. 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 35 ods. 5 sa vypúšťajú slová „písm. a) až g)“.
6.
V § 43 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov sa zaradí aj policajt v stálej štátnej službe, ktorý bol s jeho súhlasom vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
7.
V § 43 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z dôvodu podľa odseku 4 patrí policajtovi služobný plat podľa § 84 ods. 1 písm. a) až c), ktorý by mal priznaný, ak by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie, a osobitný príplatok vo výške určenej ministrom; tiež mu patria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu11a) okrem náhrad výdavkov, ktoré mu preukázateľne poskytla inštitúcia Európskej únie, do ktorej bol vyslaný, a príspevok od 500 do 2 500 EUR mesačne, ktorý určí minister.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Štvrtá časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 44 ods. 1 sa za slovami „podľa § 152 ods. 2,“ vypúšťa spojka „a“ a na konci sa pripájajú slová „a policajti, ktorým bolo poskytnuté služobné voľno bez nároku na služobný plat na čas dlhší ako 60 dní v kalendárnom roku“.
9.
V § 48 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 2a“.
10.
V § 72 písmeno b) znie:
„b)
dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz s výnimkou doby, počas ktorej má policajt nárok na polovicu sumy nemocenského,10)“.
11.
V § 83 odsek 2 znie:
„(2)
Policajtovi možno poskytnúť služobné voľno bez nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas, ak o to požiada z vážnych dôvodov. O poskytnutí služobného voľna na čas, ktorý vo svojom súhrne nepresiahne 60 dní v kalendárnom roku, rozhoduje nadriadený a o poskytnutí služobného voľna na čas dlhší ako 60 dní v kalendárnom roku rozhoduje minister.“.
12.
V § 87 odsek 1 znie:
„(1)
Policajtom patrí hodnostný príplatok v týchto sumách:
Hodnosť Sk mesačne
strážmajster 2 450
nadstrážmajster 2 650
podpráporčík - podporučík 2 950
práporčík - poručík 3 150
nadpráporčík - nadporučík 3 350
kapitán 3 550
major 3 750
podplukovník 3 950
plukovník 4 150
generál 4 350
13.
V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„“.
d)
vykonávania funkcie národného experta Slovenskej republiky v inštitúcii Európskej únie.“.
14.
V § 107 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie druhej vety sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu.“.
15.
V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 43 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 5 písm. a) až c)“.
16.
V § 128 nadpise a v odseku 1 sa za slovo „vlaku“ vkladajú slová „alebo v zmiešanej hliadke“.
17.
§ 145 vrátane nadpisu znie:
㤠145
Zdravotná starostlivosť
Policajtom sa poskytuje
a)
zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,34)
b)
špecifická zdravotná starostlivosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
Za § 145 sa vkladajú § 145a a 145b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Špecifická zdravotná starostlivosť
§ 145a
(1)
Špecifickou zdravotnou starostlivosťou na účely tohto zákona sa rozumie
a)
periodická preventívna lekárska prehliadka,
b)
mimoriadna preventívna lekárska prehliadka,
c)
zdravotná starostlivosť poskytovaná na žiadosť ministerstva pri služobnej príprave policajtov, zabezpečovaní osôb a objektov a určených krízových situácií.
(2)
Periodická preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva raz za rok, ak nejde o činnosť vyžadujúcu vykonávanie periodických preventívnych lekárskych prehliadok v kratších časových intervaloch.
(3)
Za periodickú preventívnu lekársku prehliadku sa považuje tiež lekárske vyšetrenie vykonané v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak bolo vykonané počas troch mesiacov pred termínom určeným na periodickú preventívnu lekársku prehliadku alebo počas troch mesiacov po tomto termíne a zodpovedalo požadovanému rozsahu podľa odseku 6. Za periodickú lekársku prehliadku sa považuje aj posudzovanie zdravotnej spôsobilosti leteckého personálu.
(4)
Mimoriadna preventívna lekárska prehliadka sa vykonáva u policajtov, u ktorých to určí určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo na základe výsledkov zistených pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a orgán na ochranu zdravia pri nariadení opatrení na predchádzanie vzniku ochorení34a) podmienených výkonom služby a obmedzenie ich výskytu.
(5)
Špecifická zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva a určených zdravotníckych zariadeniach.7a)
(6)
Rozsah periodickej preventívnej lekárskej prehliadky a mimoriadnej preventívnej lekárskej prehliadky podľa druhu činnosti, ktorú policajt vykonáva, a okruh činností vyžadujúcich vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok v kratších časových intervaloch ustanoví minister.
§ 145b
Náklady špecifickej zdravotnej starostlivosti nad rozsah uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia34b) hradí ministerstvo s výnimkou vyšetrení určených orgánom na ochranu zdravia podľa osobitného predpisu.34c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34c znejú:
„34a)
§ 4 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 256/2003 Z. z.
34b)
Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34c)
Zákon č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 192 sa vypúšťa odsek 5.
20.
§ 223 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Náklady spojené s prieskumným konaním uhrádza služobný úrad.“.
21.
Za § 287a sa vkladá § 287b, ktorý znie:
㤠287b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.“.
22.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:
„Príloha č. 4
k zákonu č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 12. 2. 1976) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).“.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z. a zákona č. 518/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Služobný úrad oboznámi colníkov s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.
(6)
Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 colníkom sa považuje za porušenie služobnej povinnosti colníka.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 44 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 5a“.
4.
V § 82 odsek 1 znie:
(1) Colníkovi patrí hodnostný príplatok v sume
Hodnosť Sk mesačne
colný strážmajster 2 450
colný nadstrážmajster 2 650
colný podpráporčík, colný asistent 2 950
colný práporčík, colný kontrolór 3 150
colný nadpráporčík, hlavný colný kontrolór 3 350
colný inšpektor 3 550
hlavný colný inšpektor 3 750
colný radca 3 950
vyšší colný radca 4 150
hlavný colný radca 4 350
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 58/1999 Z. z., zákonom č. 181/1999 Z. z., zákonom č. 356/1999 Z. z., zákonom č. 224/2000 Z. z., zákonom č. 464/2000 Z. z., zákonom č. 241/2001 Z. z., zákonom č. 98/2002 Z. z., zákonom č. 328/2002 Z. z., zákonom č. 422/2002 Z. z., zákonom č. 659/2002 Z. z., zákonom č. 212/2003 Z. z., zákonom č. 178/2004 Z. z., zákonom č. 201/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 727/2004 Z. z., zákonom č. 732/2004 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.