609/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

609
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
opatrenie zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.