58/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 31. januára 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach je v okrese Trenčín, v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach je v okrese Trenčín, v katastrálnych územiach Dolná Poruba, Omšenie, Horné Motešice, Petrova Lehota, Soblahov, Kubrica, Kubrá, Opatová, Bobot, Trenčianske Teplice, Peťovka, Bošianska Neporadza, Rožnová Neporadza, Dobrá, Trenčianska Teplá, Trenčianske Mitice a Trenčín. Ochranné pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trenčíne a na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.1)
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 58/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH