566/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

566
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V čl. 1 ods. 5 sa za slovo „sily“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily")“.
2.
V čl. 1 odsek 6 znie:
„(6)
Ozbrojené sily tvoria profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na výkon odbornej prípravy a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu aj vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby.“.
3.
V čl. 1 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Výkon mimoriadnej služby upraví zákon.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
4.
V čl. 1 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
5.
V čl. 2 odsek 4 znie:
„(4)
V čase vojny môže prezident na návrh vlády
a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,
b)
povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,
c)
povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti odopreli výkon mimoriadnej služby, alebo
d)
nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.“.
6.
V čl. 3 odsek 4 znie:
„(4)
V čase vojnového stavu môže prezident na návrh vlády
a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,
b)
povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,
c)
povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti odopreli výkon mimoriadnej služby, alebo
d)
nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.“.
7.
V čl. 4 odsek 5 znie:
„(5)
V čase výnimočného stavu môže prezident na návrh vlády
a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,
b)
povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.“.
8.
V čl. 5 odsek 4 znie:
„(4)
V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády
a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe povolaným na výkon odbornej prípravy,
b)
povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.“.
9.
V čl. 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
10.
V čl. 11 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
škody spôsobené orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci,“.
Čl. II
Účinnosť
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.