558/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z. a zákona č. 69/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
e) na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie.”.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z.. zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 18 sa citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 16 “16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.„ nahrádza citáciou “16) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.„.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 24 znie:
„Položka 24
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 7 000 Sk
2. zamestnania 5 000 Sk
3. sezónneho zamestnania 1 000 Sk
4. štúdia a činností podľa osobitných
programov
3 000 Sk
5. zlúčenia rodiny 4 000 Sk
6. plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl
2 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na
trvalýpobyt
5 000 Sk
c) Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 4 000 Sk
2. zamestnania 3 000 Sk
3. sezónneho zamestnania 500 Sk
4. štúdia a činností podľa osobitných
programov
1 000 Sk
5. zlúčenia rodiny 2 000 Sk
6. plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl
1 000 Sk
d) Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý
pobyt na neobmedzený čas
5 000 Sk
e) Vydanie dokladu o pobyte 50 Sk
f) Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za
stratený, zničený, poškodený alebo
odcudzený doklad
200 Sk
g) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 3 000 Sk
h) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 1 000 Sk
i) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území
Slovenskej republiky
100 Sk
j) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 1 000 Sk
k) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
od 5 do 15 rokov
400 Sk
l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
mladšiemu ako 5 rokov
250 Sk
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom.16a)
2.
Od poplatkov podľa písmen a) až d), g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.
3.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
4.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5.
Od poplatku podľa písmen g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.
Od poplatku podľa písmen j), k) a l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.
Od poplatku podľa písmen b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt podľa § 35 písm. a) a § 45a až 45d zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA sa položka 25 vypúšťa.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 sa vypúšťa písmeno b).
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 26 sa na konci pripája táto veta: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj rodinní príslušníci občana členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie.”.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k položke 240 sa dopĺňa bod 6, ktorý znie: „6. osoby, ktorým bolo udelené krátkodobé vízum na jeden vstup na účel prevzatia povolenia na pobyt.”.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII KONZULÁRNE POPLATKY položka 242 znie:
„Položka 242
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný
pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 7 000 Sk
2. zamestnania 5 000 Sk
3. sezónneho zamestnania 1 000 Sk
4. štúdia a činností podľa osobitných
programov
3 000 Sk
5. zlúčenia rodiny 4 000 Sk
6. plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl
2 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na
trvalý pobyt
5 000 Sk
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.
2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené udelenie povolenia na pobyt štipendistom vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3.
Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené povolenie na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.”.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplní niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 606/2003 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.