558/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
ZÁKON
z 8. novembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 606/2003 Z. z. a zákona č. 69/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „(ďalej len „vstup”)“ vkladajú slová „a vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vycestovanie”)“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. h) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
3.
V § 1 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
podmienky leteckého tranzitu cudzinca cez územie Slovenskej republiky a“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
4.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí požiadali o udelenie azylu na území Slovenskej republiky, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, ktorí požiadali o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky alebo ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, ak osobitný zákon1) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 1 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
7.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „cudzinca z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vycestovanie”)“.
8.
§ 2 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
leteckým tranzitom prechod cudzinca cez priestor verejného letiska na území Slovenskej republiky na účely jeho leteckej prepravy do krajiny určenia,
j)
dobrovoľným návratom návrat do krajiny pôvodu cudzinca, ktorý vzal žiadosť o udelenie azylu1) späť a požiadal o návrat do krajiny pôvodu.“.
9.
V § 3 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt”) umožní vstup cudzincovi s povolením na trvalý pobyt alebo s povolením na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzincovi, ktorému bol vydaný cestovný doklad cudzinca podľa § 48, a to aj v prípade, ak časová platnosť cestovného dokladu uplynula alebo sa ním nemôže preukázať z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia v zahraničí.“.
10.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vízum sa tiež nevyžaduje od rodinného príslušníka občana členského štátu Európskej únie, iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „Európsky hospodársky priestor”) a od cudzinca s pobytom v Európskom hospodárskom priestore, ktorý zodpovedá pobytu podľa § 38 ods. 1 písm. b) (ďalej len „dlhodobý pobyt”), ktorý sa preukáže platným dokladom o pobyte v Európskom hospodárskom priestore.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
12.
V § 5 ods. 1 sa slová „Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt”)“ nahrádzajú slovom „Policajt“.
13.
V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
kontrole dokladov potvrdzujúcich účel pobytu a finančné zabezpečenie pobytu,“.
14.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Ustanovenia odseku 1 písm. d) a § 4 ods. 2 písm. b) sa nevzťahujú na občana Európskeho hospodárskeho priestoru.“.
15.
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho rodinnému príslušníkovi môže policajt odoprieť vstup iba v prípade, ak
a)
je nežiaducou osobou,
b)
existuje dôvodné podozrenie, že ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu verejného zdravia alebo
c)
sa nemôže preukázať cestovným dokladom alebo nemá vízum, ak sa vyžaduje.
(4)
Policajt pred prijatím rozhodnutia o odopretí vstupu umožní občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý sa nemôže preukázať cestovným dokladom,
a)
získať alebo v primeranom časovom období si zabezpečiť cestovný doklad alebo
b)
iným hodnoverným spôsobom preukázať, že má právo slobody pohybu a pobytu.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.
16.
V § 6 odsek 8 znie:
„(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odopretí vstupu nemá odkladný účinok.“.
17.
V § 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky“.
18.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „zákone“ vkladajú slová „alebo osobitnom predpise“ a vypúšťa sa druhá veta.
19.
V § 13 ods. 4 sa za slovo „poistení“ vkladajú slová „na úhradu nákladov spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti cudzincovi na území Slovenskej republiky (ďalej len „doklad o zdravotnom poistení”)“.
20.
V § 15 ods. 6 sa za slovo „útvar“ vkladajú slová „vydá potvrdenie o prijatí žiadosti o overenie pozvania a“.
21.
V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pridelenia“ vkladajú slová „a sú registrovaní v diplomatickom protokole ministerstva zahraničných vecí“.
22.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Policajný útvar môže na žiadosť cudzinca udeliť povolenie na prechodný pobyt na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom, policajný útvar na jeho žiadosť udelí povolenie na prechodný pobyt po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na čas potrebný na dosiahnutie jeho účelu, najviac však na päť rokov.“.
23.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania môže policajný útvar udeliť cudzincovi na základe povolenia na zamestnanie;10a) to neplatí, ak sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje10b) alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b)
§ 22 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.
24.
V § 21 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o žiaka alebo študenta do 26 rokov veku a jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahne sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku.“.
25.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar cudzincovi, ktorý je
a)
manželom cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo s povolením na trvalý pobyt, ak manželia majú najmenej 18 rokov,
b)
slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzincov s povolením na prechodný pobyt alebo cudzinca s povolením na prechodný pobyt, alebo jeho manžela alebo azylanta,1) alebo manžela azylanta, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti na základe zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu,
c)
nezaopatreným dieťaťom11) starším ako 18 rokov cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo jeho manžela,
d)
príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov,
e)
osamelým rodičom odkázaným na starostlivosť cudzinca s povolením na prechodný pobyt podľa § 19 alebo § 20 ods. 1 alebo cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo
f)
závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.11a)
(2)
Policajný útvar udelí povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny cudzincovi, ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s povolením na prechodný pobyt alebo jeho manžela, ak so zlúčením súhlasí aj rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
26.
V § 23 ods. 3 text za bodkočiarkou znie: „to neplatí po 12 mesiacoch nepretržitého pobytu cudzinca podľa odseku 1, ktorý má povolenie na pobyt na účel zlúčenia rodiny s cudzincom, ktorý má povolenie na prechodný pobyt podľa § 19 alebo § 20 ods. 1 alebo ktorý má povolenie na trvalý pobyt s výnimkou cudzinca podľa odseku 1 písm. e).“.
27.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Orgán, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.“.
28.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt môže cudzinec podať aj na policajnom útvare, ak ide o cudzinca, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o prechodný pobyt cudzinca na účel zamestnania, na ktoré sa udeľuje povolenie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce,11b) alebo o pobyt cudzinca podľa § 22 a § 23 ods. 1 písm. b), d) a f), alebo o pobyt manžela azylanta,1) alebo o pobyt cudzinca podľa § 23a alebo ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom, alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 22 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 1/2005 Z. z.“.
29.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za cudzinca podľa § 23, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt, môže podať žiadosť rodinný príslušník cudzinca, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
30.
V § 24 ods. 5 sa slová „21 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.
31.
V § 24 ods. 6 písm. a) sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
32.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Cudzinec s dlhodobým pobytom podáva žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt na policajnom útvare do troch mesiacov odo dňa vstupu.“.
33.
V § 25 ods. 3 písm. b) sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „cudzinca s dlhodobým pobytom“.
34.
V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
dlhodobý pobyt cudzinca,
g)
súhlas podľa § 23 ods. 2.“.
35.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. c) až e) a g) je povinný preukázať ten cudzinec, s ktorým cudzinec podľa § 23 ods. 1 žiada o zlúčenie rodiny.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
36.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci skutočnosť, že nebude záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky. Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca podľa § 22, § 23a a cudzinca s dlhodobým pobytom doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť.“.
37.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
38.
V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak podá cudzinec žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny s azylantom1) do troch mesiacov od udelenia azylu,1) k žiadosti predloží len cestovný doklad a doklad potvrdzujúci príbuzensky vzťah alebo iný dôkaz o existencii tohto vzťahu.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
39.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške minimálnej mzdy3) na každý mesiac pobytu. Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt podľa § 19, preukáže finančné zabezpečenie pobytu najmenej vo výške päťnásobku minimálnej mzdy na každý mesiac pobytu.“.
40.
V § 25 sa vypúšťa odsek 8.
41.
V § 26 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „osobné“ vkladajú slová „záujmy maloletého dieťaťa cudzinca,“.
42.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
43.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
ide o ďalšieho manžela cudzinca s povolením na prechodný pobyt v prípade polygamického manželstva,
f)
cudzinec úmyselne uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady,
g)
cudzinec nespĺňa podmienky na udelenie povolenia na prechodný pobyt.“.
44.
V § 26 odsek 3 znie:
„(3)
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt do 90 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 90 dní. Ak ide o cudzinca podľa § 22, rozhodne policajný útvar do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.
45.
V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Policajný útvar informuje o udelení povolenia na prechodný pobyt štát Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má cudzinec dlhodobý pobyt.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
46.
V § 26 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „,ak tento zákon neustanovuje inak“.
47.
V § 27 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája toto slovo: „alebo“.
48.
V § 27 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
najviac na päť rokov, ak ide o cudzinca s dlhodobým pobytom.“.
49.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
50.
V § 27 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.“.
51.
V § 27 ods. 7 sa slová „o rozhodovaní o žiadosti na prechodný pobyt“ nahrádzajú slovami „§ 25 a 26“.
52.
V § 29 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.
53.
V § 29 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia na prechodný pobyt boli neprimerané dôvodu zrušenia povolenia na prechodný pobyt najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca.
(3)
Policajný útvar informuje o zrušení povolenia na prechodný pobyt štát Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom má cudzinec dlhodobý pobyt.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
54.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Policajný útvar udelí na základe žiadosti povolenie na trvalý pobyt prvýkrát na päť rokov (ďalej len „prvé povolenie”). Po uplynutí piatich rokov udelí policajný útvar na základe ďalšej žiadosti povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený čas (ďalej len „ďalšie povolenie”).“.
55.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Prvé povolenie
Policajný útvar udelí prvé povolenie na trvalý pobyt cudzincovi,
a)
ktorý je manželom občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo závislým príbuzným v priamom rade občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
c)
ktorý je slobodným dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti cudzinca s povolením na trvalý pobyt,
d)
ktorý je nezaopatreným dieťaťom11) starším ako 18 rokov cudzinca s povolením na trvalý pobyt alebo
e)
ak je to v záujme Slovenskej republiky.“.
56.
§ 36 znie:
㤠36
Žiadosť o udelenie prvého povolenia podáva cudzinec osobne na zastupiteľskom úrade alebo osobne na policajnom útvare. Cudzinec uvedený v § 35 písm. e) nemusí podať žiadosť o udelenie prvého povolenia osobne. Za cudzinca podľa § 35 písm. a), ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o udelenie prvého povolenia, môže podať žiadosť rodinný príslušník cudzinca, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.“.
57.
V § 37 ods. 3 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o cudzinca mladšieho ako 15 rokov alebo o cudzinca s povolením na prechodný pobyt,“.
58.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci skutočnosť, že nebude záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky.“.
59.
V § 37 ods. 5 sa vypúšťa slovo „dvojnásobku“.
60.
V § 37 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
61.
V § 37 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vo zvlášť zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 90 dní.“.
62.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Ďalšie povolenie
(1)
Policajný útvar na žiadosť cudzinca udelí ďalšie povolenie cudzincovi,
a)
ktorý má udelené prvé povolenie,
b)
ktorý má povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania alebo podnikania alebo ktorý je jeho rodinným príslušníkom podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e), alebo ktorý je rodinným príslušníkom podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) cudzinca, ktorý má povolenie na trvalý pobyt, ak jeho predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt trvá najmenej päť rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, alebo
c)
ktorému zaniklo ďalšie povolenie z dôvodu podľa § 41 písm. g) alebo mu bolo zrušené podľa § 42 ods. 1 písm. e).
(2)
Do doby nepretržitého pobytu podľa odseku 1 písm. b) sa započítava
a)
doba nepretržitého zamestnania podľa § 20 ods. 1 alebo podnikania alebo doba prechodného pobytu rodinného príslušníka podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e); nezapočítava sa však doba zabezpečovania dodávky tovaru alebo služieb alebo dodávania tohto tovaru, alebo uskutočňovania montáže na základe obchodnej zmluvy, prípadne uskutočňovania záručných a opravárenských prác,
b)
polovičná doba štúdia alebo činnosti podľa osobitných programov, ktoré bezprostredne predchádzali zamestnaniu alebo podnikaniu, alebo
c)
doba najviac šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov a najviac desať mesiacov, ak sa cudzinec so súhlasom policajného útvaru zdržiaval mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Ak policajný útvar rozhodne o udelení ďalšieho povolenia cudzincovi s dlhodobým pobytom, toto rozhodnutie oznámi dotknutému štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.“.
63.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
(1)
Žiadosť o udelenie ďalšieho povolenia podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare; za cudzinca, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť, môže podať žiadosť jeho rodinný príslušník. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2)
Žiadosť podľa § 38 ods. 1 písm. a) a b) môže podať cudzinec najneskôr 60 dní pred skončením platnosti povolenia na pobyt.
(3)
K žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia je cudzinec povinný predložiť cestovný doklad a tri fotografie podľa § 25 ods. 2. Ak cudzinec nepredloží cestovný doklad, policajný útvar žiadosť o udelenie ďalšieho povolenia neprijme.
(4)
Cudzinec priloží k žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce
a)
účel pobytu; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 38 ods. 1 písm. a) a c),
b)
finančné zabezpečenie pobytu vo výške podľa § 37 ods. 5,
c)
zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky.
(5)
Policajný útvar môže vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 30 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania a doklad potvrdzujúci, že absolvoval kurz slovenského jazyka.
(6)
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia do 90 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru.
(7)
Prvé povolenie alebo povolenie na prechodný pobyt sa až do doručenia rozhodnutia o žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia považuje za platné.“.
64.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa pred slovo „osobné“ vkladajú slová „záujmy maloletého dieťaťa cudzinca,“.
65.
V § 39 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
cudzinec nespĺňa podmienky na udelenie povolenia na trvalý pobyt,“.
66.
V § 39 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
67.
V § 41 písm. f) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
68.
V § 41 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
ide o ďalšie povolenie podľa § 38 ods. 1 písm. b) a c) a cudzincovi bol udelený dlhodobý pobyt alebo sa zdržiava šesť rokov mimo územia Slovenskej republiky, alebo“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
69.
V § 42 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.
70.
V § 42 ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
71.
V § 42 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
cudzinec podľa § 38 ods. 1 písm. b) a c) sa nepretržite zdržiava mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo“.
72.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
cudzinec úmyselne uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, predloží falošné alebo pozmenené doklady.“.
73.
V § 42 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak by dôsledky zrušenia povolenia na trvalý pobyt boli neprimerané dôvodu zrušenia povolenia na trvalý pobyt najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
74.
V § 43 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
75.
V § 43 ods. l písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza bodkou.
76.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
77.
V § 43 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie výkonu väzby alebo obdobie výkonu trestu odňatia slobody; to neplatí, ak sa cudzinec oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky. Za tolerovaný pobyt sa považuje aj obdobie od späťvzatia žiadosti o udelenie azylu do uskutočnenia dobrovoľného návratu cudzinca; takémuto cudzincovi prikáže policajný útvar miesto pobytu.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
78.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Policajný útvar udelí na žiadosť cudzinca povolenie na tolerovaný pobyt najviac na 180 dní podľa zistených skutočností, ktoré sú dôvodom na jeho udelenie. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.“.
79.
Názov štvrtej hlavy v tretej časti zákona znie:
„NARODENIE CUDZINCA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY ALEBO INÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU“.
80.
V § 45 ods. 1 sa za slovo „republiky“ v oboch prípadoch vkladajú slová „alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“.
81.
V § 45 ods. 3 a 4 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru“.
82.
§ 45a a 45b znejú:
㤠45a
(1)
Pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý sa mieni zdržiavať na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, sa považuje za pobyt na základe prvého povolenia, ak
a)
je zamestnaný,
b)
podniká,
c)
študuje na štátnej škole alebo štátom uznanej škole a má finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
d)
má finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky alebo
e)
je u neho predpoklad, že sa zamestná.10)
(2)
Občan Európskeho hospodárskeho priestoru môže požiadať o registráciu prvého povolenia. Žiadosť o registráciu prvého povolenia sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare. K žiadosti o registráciu prvého povolenia je občan Európskeho hospodárskeho priestoru povinný predložiť cestovný doklad. Ak cestovný doklad k žiadosti nepredloží alebo je nežiaducou osobou, policajný útvar žiadosť o registráciu prvého povolenia neprijme.
(3)
Policajný útvar vydá v deň podania žiadosti o registráciu prvého povolenia potvrdenie o registrácii prvého povolenia, v ktorom uvedie meno, priezvisko a bydlisko registrovanej osoby a dátum registrácie.
(4)
Pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru na základe prvého povolenia zanikne, ak
a)
písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru,
b)
bol administratívne vyhostený alebo
c)
nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.
(5)
Pobyt na základe prvého povolenia má občan Európskeho hospodárskeho priestoru zachovaný aj vtedy, ak
a)
dôvodom skončenia jeho pracovnoprávneho vzťahu bola choroba z povolania alebo pracovný úraz alebo ak pre úraz alebo chorobu nemôže dočasne podnikať,
b)
je nedobrovoľne nezamestnaný a
1.
bol zamestnaný viac ako jeden rok a zaevidoval sa ako uchádzač o zamestnanie,
2.
skončil mu pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú kratšiu ako jeden rok alebo mu skončil pracovný pomer počas prvých 12 mesiacov a zaevidoval sa ako uchádzač o zamestnanie alebo
3.
nastúpil na odborné vzdelávanie,
c)
je dobrovoľne nezamestnaný a nastúpil na odborné vzdelávanie, ktoré súvisí s predchádzajúcim zamestnaním.
(6)
Na vydanie potvrdenia o registrácii prvého povolenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 45b
(1)
Policajný útvar udelí prvé povolenie cudzincovi, ktorý nie je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý sa mieni zdržiavať na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, ak
a)
je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 45a ods. 1 (ďalej len „zvýhodnený cudzinec”) a
b)
nie je záťažou pre systém zdravotného zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky.
(2)
Rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru je
a)
manžel a jeho dieťa mladšie ako 21 rokov alebo jeho nezaopatrené dieťa,11)
b)
dieťa mladšie ako 21 rokov alebo nezaopatrené dieťa,11)
c)
príbuzný v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
d)
príbuzný manžela v priamom rade, ktorý je od neho závislý,
e)
iný rodinný príslušník, ktorý je od neho závislý, alebo člen jeho domácnosti.
(3)
K žiadosti o udelenie prvého povolenia je zvýhodnený cudzinec povinný predložiť cestovný doklad; ak cestovný doklad k žiadosti nepredloží, policajný útvar žiadosť o udelenie prvého povolenia neprijme. K žiadosti o udelenie prvého povolenia zvýhodnený cudzinec priloží
a)
tri fotografie podľa § 25 ods. 2,
b)
doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru s pobytom na území Slovenskej republiky,
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie s odôvodnením potvrdzujúce, že je závislým príbuzným alebo členom domácnosti; to neplatí, ak ide o rodinných príslušníkov podľa odseku 2 písm. a) a b),
d)
čestné vyhlásenie o tom, že nebude záťažou pre systém zdravotného zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky.
(4)
Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti o udelenie prvého povolenia potvrdenie o jej prijatí.
(5)
Policajný útvar žiadosť o udelenie prvého povolenia zvýhodneného cudzinca zamietne, ak
a)
nie sú splnené podmienky podľa odseku 1,
b)
je dôvodné podozrenie, že počas svojho pobytu ohrozí bezpečnosť štátu alebo závažným spôsobom verejný poriadok, alebo verejné zdravie, alebo
c)
je žiadateľ nežiaducou osobou alebo je dôvodné podozrenie, že zvýhodnený cudzinec uzavrel manželstvo s cieľom získať povolenie na pobyt.
(6)
Právo na prvé povolenie má zvýhodnený cudzinec zachované aj vtedy, ak je zamestnaný alebo podniká, alebo má finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu, aby sa nestal záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky, a zdravotné poistenie a ak
a)
jeho pobyt trval najmenej jeden rok pred úmrtím občana Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
zaniklo jeho manželstvo,
1.
ktoré trvalo najmenej tri roky a jeho pobyt trval najmenej jeden rok,
2.
z ktorého nezaopatrené dieťa bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu zverené do jeho starostlivosti,
3.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo
4.
a zvýhodnený cudzinec na základe rozhodnutia príslušného orgánu má právo stretávať sa na území Slovenskej republiky s nezaopatreným dieťaťom po dobu určenú týmto orgánom alebo
c)
študuje a občan Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je jeho rodičom, zomrel alebo skončil pobyt na území Slovenskej republiky; právo na prvé povolenie je zachované aj pre rodiča študenta, ktorý má dieťa v osobnej starostlivosti, pričom toto právo je zachované až do ukončenia štúdia.
(7)
Prvé povolenie zvýhodnenému cudzincovi zanikne z dôvodu uvedeného v § 45a ods. 4 alebo ak mu policajný útvar zrušil prvé povolenie.
(8)
Policajný útvar zruší prvé povolenie zvýhodnenému cudzincovi, ak
a)
zanikne pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 45a ods. 4 písm. a) a b), ktorého je zvýhodnený cudzinec rodinným príslušníkom,
b)
zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prvého povolenia; to neplatí, ak ide o ohrozenie verejného zdravia, alebo
c)
zistí, že uzavrel manželstvo s cieľom získať prvé povolenie.
(9)
Ustanovenie odseku 7 neplatí, ak by dôsledky zrušenia prvého povolenia boli neprimerané dôvodu zrušenia prvého povolenia najmä s ohľadom na súkromný a rodinný život cudzinca.
(10)
Ak sa žiadosti o udelenie prvého povolenia vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.“.
83.
Za § 45b sa vkladajú § 45c až 45e, ktoré znejú:
㤠45c
(1)
Pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru sa považuje za pobyt na základe ďalšieho povolenia, ak občan Európskeho hospodárskeho priestoru
a)
má najmenej päť rokov nepretržitý pobyt,
b)
má najmenej tri roky nepretržitý pobyt, ktorý sa považuje za pobyt na základe prvého povolenia, a počas tohto pobytu bol zamestnaný alebo podnikal najmenej 12 mesiacov a splnil podmienky nároku na starobný dôchodok17a) alebo predčasný starobný dôchodok;17b) podmienka nepretržitého pobytu sa nevyžaduje, ak ide o občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky alebo ktorý je manželom cudzinca, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky v dôsledku uzavretia manželstva s týmto cudzincom,
c)
má viac ako dva roky nepretržitý pobyt, ktorý sa považuje za pobyt na základe prvého povolenia, a dôvodom skončenia jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo podnikania bola trvalá neschopnosť pracovať alebo podnikať; podmienka nepretržitého pobytu sa nevyžaduje, ak občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru v priebehu pobytu vznikol nárok na invalidný dôchodok v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo ak ide o občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je manželom občana Slovenskej republiky alebo ktorý je manželom cudzinca, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky v dôsledku uzavretia manželstva s týmto cudzincom,
d)
je zamestnaný alebo podniká na území iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a aspoň raz týždenne sa vracia na územie Slovenskej republiky, pričom na území Slovenskej republiky sa predtým nepretržite zdržiaval a súčasne bol zamestnaný najmenej tri roky,
e)
je rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru, s ktorým sa zdržiaval na území Slovenskej republiky a ktorý získal právo trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. b) až d), alebo
f)
je pozostalým po občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru, s ktorým sa zdržiaval na území Slovenskej republiky a ktorý na území Slovenskej republiky bol zamestnaný alebo podnikal
1.
nepretržite najmenej dva roky pred úmrtím,
2.
a k úmrtiu tohto občana došlo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo
3.
a stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky v dôsledku uzavretia manželstva s týmto občanom.
(2)
Občan Európskeho hospodárskeho priestoru môže požiadať o registráciu ďalšieho povolenia. Žiadosť o registráciu ďalšieho povolenia sa podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare. K žiadosti o registráciu ďalšieho povolenia občan Európskeho hospodárskeho priestoru predloží cestovný doklad a priloží doklad potvrdzujúci splnenie podmienok podľa odseku 1 a tri fotografie podľa § 25 ods. 2. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(3)
Ak sa žiadosti o registráciu ďalšieho povolenia vyhovie, žiadateľovi sa vydá iba doklad o pobyte podľa § 46 ods. 5.
(4)
Pobyt na základe ďalšieho povolenia občana Európskeho hospodárskeho priestoru zanikne z dôvodu uvedeného v § 45a ods. 4 alebo ak sa na území Slovenskej republiky nezdržiava dva po sebe nasledujúce roky.
§ 45d
(1)
Policajný útvar udelí zvýhodnenému cudzincovi ďalšie povolenie, ak jeho predchádzajúci nepretržitý pobyt trvá najmenej päť rokov alebo ak sa zdržiava na území Slovenskej republiky ako rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru podľa § 45c ods. 1 písm. b) až f).
(2)
Zvýhodnený cudzinec môže požiadať o ďalšie povolenie najneskôr 60 dní pred skončením platnosti prvého povolenia predložením úradného tlačiva. K žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia predloží cestovný doklad, priloží doklad potvrdzujúci dobu pobytu podľa odseku 1 a tri fotografie podľa § 25 ods. 2. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(3)
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia do 90 dní od podania žiadosti.
(4)
Ak sa žiadosti o udelenie ďalšieho povolenia vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva.
(5)
Ďalšie povolenie zvýhodneného cudzinca zanikne z dôvodu uvedeného v § 45c ods. 4.
§ 45e
Do doby nepretržitého pobytu podľa § 45c a 45d sa započítava čas zdržiavania sa občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca v zahraničí v trvaní 6 mesiacov v roku alebo 12 po sebe nasledujúcich mesiacov zo závažných dôvodov a výkon vojenskej služby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
84.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Doklad o pobyte
(1)
Policajný útvar vystaví cudzincovi doklad o pobyte do 60 dní od rozhodnutia o udelení povolenia na pobyt alebo od hlásenia pobytu podľa § 49 ods. 2 písm. b), alebo od podania žiadosti. Policajný útvar vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(2)
Cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte podľa času povoleného pobytu najviac na päť rokov. Platnosť dokladu o pobyte sa však musí skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu cudzinca.
(3)
Cudzincovi, ktorému bolo udelené prvé povolenie na pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte s platnosťou najviac na päť rokov. Platnosť dokladu o pobyte sa však musí skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu cudzinca. Ak ide o ďalšie povolenie, vystaví policajný útvar doklad o pobyte s platnosťou na desať rokov. V doklade o pobyte cudzinca podľa § 38 ods. 1 písm. b) a c) uvedie policajný útvar názov „osoba s dlhodobým pobytom – ES”.
(4)
Cudzincovi, ktorému bol udelený azyl, vystaví policajný útvar doklad o pobyte podľa osobitného zákona.1)
(5)
Občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru vystaví policajný útvar na požiadanie po predložení úradného tlačiva doklad o pobyte s platnosťou najviac na päť rokov, ak sa zaregistroval na policajnom útvare. Ak ide o ďalšie povolenie, vystaví policajný útvar doklad o pobyte s platnosťou na desať rokov.
(6)
Zvýhodnenému cudzincovi, ktorému bolo udelené povolenie na pobyt, vystaví policajný útvar doklad o pobyte, v ktorom policajný útvar uvedie názov „rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru”, s platnosťou podľa odseku 5.
(7)
Cudzincovi, ktorý má právny nárok na pobyt na základe medzinárodnej zmluvy,8a) vystaví policajný útvar na žiadosť predložením úradného tlačiva doklad o pobyte s platnosťou najviac na päť rokov.
(8)
Cudzinec podľa odseku 3 mladší ako 15 rokov je povinný najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred dovŕšením 15. roku veku požiadať o vystavenie dokladu o pobyte. K žiadosti predloží cestovný doklad a priloží dve fotografie podľa § 25 ods. 2.
(9)
Cudzinec, ktorý má udelené ďalšie povolenie, a cudzinec podľa odsekov 3 až 6 požiada o vystavenie nového dokladu najneskôr 60 dní pred skončením platnosti dokladu o pobyte.
(10)
Ak bol cudzincovi vydaný matričný doklad Slovenskej republiky, policajný útvar uvedie v doklade o pobyte meno a priezvisko v tvare uvedenom v tomto matričnom doklade, inak sa meno a priezvisko a ostatné mená a priezviská cudzinca uvedú podľa tvaru uvedeného latinkou v cestovnom doklade.
(11)
Ak zanikne cudzincovi alebo občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru povolenie na pobyt, vykoná policajný útvar opatrenia na zabránenie zneužitia dokladu o pobyte, a ak je to možné, doklad znehodnotí.“.
85.
V § 49 ods. 1 písm. m) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou.
86.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:
„o)
podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu snímaniu biometrických údajov na účely konania podľa tohto zákona,
p)
predložiť na požiadanie policajného útvaru doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie,
q)
požiadať do troch pracovných dní o vystavenie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak nastanú okolnosti podľa písmena h).“.
87.
V § 49 ods. 2 sa za slovom „dní“ vkladajú slová „a občan Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodnený cudzinec do desiatich pracovných dní“.
88.
V § 49 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová : „policajný útvar na požiadanie cudzinca vydá potvrdenie o jeho pobyte,“.
89.
V § 50 písm. b) sa za slová „štátnu príslušnosť,“ vkladajú slová „trvalý pobyt,“.
90.
V § 51 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Letecký dopravca je povinný na žiadosť policajného útvaru na hraničnom priechode poskytnúť údaje o cestujúcich, ktorých prepravuje na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu štátnu hranicu.19a) Tieto údaje je letecký dopravca povinný zaslať v elektronickej podobe najneskôr do doby ukončenia registrácie cestujúcich pred odletom. V prípade poruchy elektronického spojenia je povinný zaslať tieto údaje iným vhodným spôsobom.
(5)
Údaje podľa odseku 4 obsahujú:
a)
číslo a druh cestovného dokladu,
b)
štátnu príslušnosť,
c)
celé meno a celé priezvisko,
d)
dátum narodenia,
e)
hraničný priechod, cez ktorý sa uskutoční vstup,
f)
číslo letu,
g)
čas odletu a čas príletu lietadla,
h)
celkový počet cestujúcich,
i)
počiatočné letisko nastúpenia.
(6)
Letecký dopravca je povinný informovať cestujúceho o poskytnutí údajov podľa odseku 4. Poskytnuté údaje musí do 24 hodín po prílete zničiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 7 ods. 1 zákona č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
91.
V § 53 ods. 1 sa slová „Národný úrad práce je povinný“ nahrádzajú slovami „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je povinné“.
92.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na občana Európskeho hospodárskeho priestoru.“.
93.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak existuje opodstatnená obava, že občan Európskeho hospodárskeho priestoru nespĺňa podmienky uvedené v § 45a ods. 1 a 5, môže policajný útvar overiť ich splnenie.“.
94.
V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Policajný útvar uchováva údaje o cestujúcich zaslané leteckým dopravcom podľa § 51 ods. 4 v dočasnom súbore. Policajný útvar je povinný tieto údaje do 24 hodín od ich prijatia po vstupe cestujúcich zničiť; to neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.5)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
95.
Nadpis šiestej časti zákona znie:
„ADMINISTRATÍVNE VYHOSTENIE, ZAISTENIE, POLICAJNÝ PREVOZ A LETECKÝ TRANZIT“.
96.
V § 56 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
97.
V § 57 ods. 1 písm. a) sa slová „na desať rokov“ nahrádzajú slovami „do desiatich rokov, najmenej však na päť rokov“.
98.
V § 57 ods. 7 sa slová „rodinný život cudzinca a dĺžku jeho pobytu“ nahrádzajú slovami „rodinný život cudzinca, dĺžku jeho pobytu, vek cudzinca a väzby s krajinou pôvodu“.
99.
V § 57 odsek 8 znie:
„(8)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca, ak ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po troch mesiacoch od vstupu občana Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneného cudzinca.“.
100.
§ 57 sa dopĺňa odsekmi 9 až 13, ktoré znejú:
„(9)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru, zvýhodneného cudzinca alebo cudzinca, ktorí majú ďalšie povolenie, len z vážnych dôvodov ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku.
(10)
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Európskeho hospodárskeho priestoru bez určenia času zákazu pobytu, ak nespĺňa podmienky podľa § 45a ods. 1 písm. d), a zvýhodneného cudzinca, ak nespĺňa podmienky podľa § 45b ods. 1 písm. b); to neplatí, ak ide o ďalšie povolenie.
(11)
Policajný útvar nemôže administratívne vyhostiť
a)
občana Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu,
b)
dieťa mladšie ako osemnásť rokov; to neplatí, ak je vyhostenie tohto dieťaťa v jeho záujme,21a)
c)
cudzinca, u ktorého dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po udelení povolenia na pobyt.
(12)
Ak policajný útvar administratívne vyhostí cudzinca s dlhodobým pobytom, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, je povinný informovať o tom štát Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý mu dlhodobý pobyt udelil. V prípade administratívneho vyhostenia cudzinca s dlhodobým pobytom z obzvlášť závažného dôvodu mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru je policajný útvar povinný svoje rozhodnutie konzultovať so štátom, ktorý mu udelil dlhodobý pobyt.
(13)
Ustanovenie odseku 7 platí primerane aj pre občana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného cudzinca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).“.
101.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Policajný útvar výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení nevykoná, ak nie je možné cudzincovi, ktorý nemá vlastný cestovný doklad, tento zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského úradu štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, uplynula lehota zaistenia a nie je možné zabezpečiť vycestovanie cudzinca ani na cudzinecký pas.“.
102.
V § 61 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Občan Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodnený cudzinec môže požiadať o zrušenie rozhodnutia o administratívnom vyhostení na základe dôkazov potvrdzujúcich, že došlo k podstatnej zmene okolností, pre ktoré bol administratívne vyhostený a bol mu určený čas zákazu vstupu. Ministerstvo vnútra rozhodne o jeho žiadosti do 180 dní od jej doručenia.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
103.
V § 61 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
104.
V § 62 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výkon trestu vyhostenia“.
105.
V § 62 ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
106.
V § 62 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
107.
V § 62 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
ktorý podal vyhlásenie podľa osobitného zákona1) po tom, čo mu bol uložený trest vyhostenia alebo bolo rozhodnuté o jeho administratívnom vyhostení,
g)
ak je to potrebné na výkon jeho prevozu podľa osobitného predpisu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny (Ú. v. EÚ L 050, 25. 2. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte príslušníkom tretej krajiny (Ú. v. EÚ L 222, 5. 9. 2003).“.
108.
V § 62 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak totožnosť zaisteného cudzinca nemožno bezodkladne zistiť, policajný útvar k rozhodnutiu o jeho zaistení pripojí také dôkazy, aby táto osoba nemohla byť zamenená s inou osobou.“.
109.
V § 62 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zaistený cudzinec, o ktorého odovzdaní orgánom susedného štátu bolo začaté konanie podľa osobitnej zmluvy,23b) môže byť umiestnený na policajnom útvare po dobu najviac sedem dní od zaistenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o odovzdávaní a prijímaní osôb cez spoločné štátne hranice (oznámenie č. 116/1994 Z. z.).“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
110.
Šiesta časť zákona sa dopĺňa štvrtou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
LETECKÝ TRANZIT
§ 75a
(1)
Ministerstvo vnútra
a)
prijíma písomnú žiadosť iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru o vykonanie leteckého tranzitu (ďalej len „žiadosť o letecký tranzit”) a rozhoduje o nej,
b)
podáva písomnú žiadosť inému štátu Európskeho hospodárskeho priestoru o vykonanie leteckého tranzitu, ak nie je možné použiť priamy let z územia Slovenskej republiky do krajiny určenia alebo ak takýto let nemôže zo závažných dôvodov vykonať,
c)
bezodkladne prijíma naspäť cudzinca, ak
1.
povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,
2.
cudzinec počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor verejného letiska alebo
3.
letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov,
d)
uhrádza náklady za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú cudzincovi podľa písmena c) iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, ak sú tieto náklady skutočné a vyčísliteľné, a náklady spojené s jeho návratom,
e)
vyžiada náklady spojené s návratom cudzinca podľa § 75c ods. 3,
f)
určuje kontaktné miesta pre tranzitné letiská.
(2)
Písomnú žiadosť o letecký tranzit doručí žiadajúci štát Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „žiadajúci štát”) najneskôr dva dni pred leteckým tranzitom; túto lehotu možno odpustiť v obzvlášť naliehavých a odôvodnených prípadoch. Vzor žiadosti o vykonanie leteckého tranzitu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 75b
(1)
Ministerstvo vnútra rozhodne o žiadosti o letecký tranzit v lehote do dvoch dní od jej prijatia a bezodkladne informuje žiadajúci štát; lehota na rozhodnutie môže byť v odôvodnených prípadoch predĺžená najviac o 48 hodín.
(2)
Ak ministerstvo vnútra neoznámi svoje rozhodnutie v lehote podľa odseku 1, môže žiadajúci štát začať vykonávať letecký tranzit; začatie vykonávania leteckého tranzitu oznámi ministerstvu vnútra.
(3)
Letecký tranzit sa vykoná do 24 hodín od rozhodnutia podľa odseku 1 alebo oznámenia podľa odseku 2.
(4)
Písomnú žiadosť o letecký tranzit môže ministerstvo vnútra zamietnuť, ak
a)
môže žiadajúci štát uskutočniť priamy let do krajiny určenia s výnimkou opodstatnených dôvodov,
b)
je cudzinec obvinený podľa osobitného zákona25a) alebo je hľadaný, pretože sa vyhýba výkonu právoplatne uloženého trestu,25b)
c)
nie je možné uskutočniť letecký tranzit cez ďalšie štáty alebo nie je možné uskutočniť prijatie krajinou určenia,
d)
si opatrenie na prepravu cudzinca vyžaduje zmenu verejného letiska,
e)
v daný moment nie je z opodstatnených dôvodov možná požadovaná pomoc alebo
f)
by cudzinec mohol ohroziť verejný poriadok, bezpečnosť štátu, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy.
(5)
Ministerstvo vnútra môže zrušiť rozhodnutie o leteckom tranzite, ktoré už bolo vydané, ak sa následne zistia skutočnosti podľa odseku 4.
(6)
Ministerstvo vnútra bezodkladne informuje žiadajúci štát o rozhodnutí
a)
o zrušení leteckého tranzitu a o dôvode jeho zrušenia,
b)
o zamietnutí leteckého tranzitu podľa odseku 4, o dôvode jeho zamietnutia a v prípade zamietnutia podľa odseku 4 písm. e) aj o termíne najbližšieho možného leteckého tranzitu.
(7)
Ministerstvo vnútra bezodkladne odovzdá späť cudzinca, ak
a)
povolenie na letecký tranzit bolo zamietnuté alebo zrušené,
b)
cudzinec počas leteckého tranzitu opustil bez povolenia tranzitný priestor verejného letiska alebo
c)
letecký tranzit nie je možný z iných dôvodov.
§ 75c
(1)
Ak ministerstvo vnútra na základe žiadosti podľa § 75a ods. 1 písm. a) povolí letecký tranzit, policajný útvar poskytne potrebnú pomoc, najmä sprevádza cudzinca v priestoroch tranzitného verejného letiska, zabezpečuje cudzincovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zabezpečuje stravu cudzincovi a v prípade potreby aj jeho sprievodu.
(2)
Ministerstvo vnútra vyžiada od žiadajúceho štátu uhradenie nákladov za poskytnutú stravu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ak sú tieto náklady skutočné a vyčísliteľné.
(3)
Policajný útvar poskytne súčinnosť aj pri návrate cudzina podľa § 75b ods. 7.
(4)
Ministerstvo vnútra informuje žiadajúci štát o závažných skutočnostiach, ku ktorým došlo počas leteckého tranzitu, a o nákladoch spojených s poskytnutím pomoci.
§ 75d
(1)
Ak sa uskutočňuje letecký tranzit cudzinca so sprievodom, je sprievod povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, preukázať na požiadanie svoju totožnosť, povolenie na letecký tranzit alebo oznámenie podľa § 75b ods. 2.
(2)
Sprievod cudzinca musí byť v civilnom oblečení a nesmie nosiť zbrane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
„25a)
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 321 ods. 3 zákona č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
111.
V § 76 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
poruší povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2, § 20 ods. 3, § 21 ods. 3, § 23 ods. 3, § 23a ods. 2, § 27 ods. 3, § 38a ods. 2, § 45 ods. 3, § 45d ods. 2, § 46 ods. 8, § 49 alebo § 69.“.
112.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
letecký dopravca, ktorý údaje podľa § 51 ods. 4 neposkytne alebo ich poskytne neúplné alebo nesprávne.“.
113.
V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) uloží policajný útvar pokutu od 120 000 Sk do 200 000 Sk za každý vykonaný let.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
114.
V § 80 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo vnútra určí kontaktné miesta na prijímanie a odovzdávanie informácií podľa § 26 ods. 5, § 29 ods. 3, § 38 ods. 3 a § 57 ods. 12.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
115.
V § 80 ods. 5 sa slová „Matričné doklady“ nahrádzajú slovom „Doklady“.
116.
§ 80 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak existuje dôvodná obava z ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku občanom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo zvýhodneným cudzincom, ktorý hlási svoj pobyt, žiada o vydanie potvrdenia o registrácii alebo o udelenie povolenia na pobyt, môže policajný útvar požiadať orgány iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru o poskytnutie informácie týkajúcej sa predchádzajúcich policajných záznamov o tomto občanovi alebo zvýhodnenom cudzincovi. Informácie o občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru si môže policajný útvar vyžiadať do troch mesiacov od jeho vstupu na územie Slovenskej republiky alebo od ohlásenia pobytu na policajnom útvare.“.
117.
Za § 80a sa vkladajú § 80b a 80c, ktoré znejú:
㤠80b
Zoznam chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 80c
(1)
Na účely tohto zákona je policajný útvar a zastupiteľský úrad v konaní o vízach oprávnený spracovávať tieto osobné a ďalšie údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezviská, dátum narodenia, pohlavie, miesto a štát narodenia, štátnu príslušnosť, rodinný stav, údaje o cestovnom doklade, biometrické údaje,
b)
povolanie, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, meno, priezvisko, rodné priezvisko manžela/manželky, dátum a miesto narodenia manžela/manželky, meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa, predchádzajúce pobyty v Slovenskej republike,
c)
predchádzajúcu štátnu príslušnosť, údaje o trvalom bydlisku, údaje o zamestnávateľovi, cieľovú krajinu, druh víza, požadovaný počet vstupov, dobu pobytu, údaje o udelených vízach Slovenskej republiky, účel cesty, dátum príchodu, dátum odchodu, druh dopravného prostriedku, miesto prvého vstupu, údaje o kontaktnej osobe v Slovenskej republike, spôsob finančného zabezpečenia v Slovenskej republike,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu a príbuzenský vzťah občana Slovenskej republiky, od ktorého je cudzinec závislý alebo ktorý ho pozval.
(2)
Na účely tohto zákona je policajný útvar a zastupiteľský úrad v konaní o pobyte oprávnený spracovávať osobné a ďalšie údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) a
a)
titul, národnosť, účel pobytu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaje o zamestnaní pred príchodom a po príchode do Slovenskej republiky, miesto a štát trvalého bydliska, adresu posledného bydliska, bydlisko v Slovenskej republike, meno ubytovateľa,
b)
predchádzajúce priezviská manžela/manželky, štát narodenia manžela/manželky, štátnu príslušnosť manžela/manželky, trvalé bydlisko manžela/manželky, bydlisko v Slovenskej republike manžela/manželky,
c)
dátum narodenia otca/matky, štátnu príslušnosť otca/matky, miesto narodenia dieťaťa, štátnu príslušnosť dieťaťa, trvalé bydlisko dieťaťa, bydlisko dieťaťa v Slovenskej republike, mená a priezviská súrodencov, dátum a miesto narodenia súrodencov, štátnu príslušnosť súrodencov, trvalé bydlisko súrodencov.
(3)
Na účely tohto zákona je policajný útvar v konaní o pobyte občana Európskeho hospodárskeho priestoru oprávnený spracovávať osobné a ďalšie údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, adrese trvalého bydliska v cudzine, bydlisku v Slovenskej republike a údaje o ubytovateľovi.
(4)
Na účely tohto zákona je policajný útvar v konaní o administratívnom vyhostení a zaistení oprávnený spracovávať osobné a ďalšie údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaje o adrese trvalého bydliska.“.
118.
Za § 81a sa vkladá § 81b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠81b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 15. decembru 2005
(1)
Policajný útvar na požiadanie cudzinca, ktorému bolo udelené ďalšie povolenie podľa doterajších predpisov a ktorý najmenej päť rokov bol zamestnaný alebo podnikal, alebo ak ide o jeho rodinného príslušníka, vystaví nový doklad o pobyte s názvom „osoba s dlhodobým pobytom – ES”; to neplatí, ak ide o rodinného príslušníka občana Slovenskej republiky.
(2)
Trvalý pobyt občana Európskeho hospodárskeho priestoru a zvýhodneného cudzinca sa považuje za pobyt na základe ďalšieho povolenia.
(3)
Konania o pobyte začaté pred 15. decembrom 2005 sa dokončia podľa tohto zákona; podľa zákona účinného pred 15. decembrom 2005 sa dokončia iba v prípade, ak je to pre žiadateľa priaznivejšie.
(4)
Konania o správnych deliktoch začaté pred 15. decembrom 2005 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
119.
Za § 82 sa vkladá § 82a, ktorý znie:
㤠82a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
120.
Príloha k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nahrádza prílohou č. 1 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
VZOR
Žiadosť o letecký tranzit cudzinca
121. Za prílohu č.1 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa vkladá príloha č. 2 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:
1. Smernica Rady 2001/51/ES z 28. júna 2001, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia článku 26 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (Ú. v. ES L 187, 10. 7. 2001).
2. Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3. 10. 2003).
3. Smernica Rady 2003/110/ES z 25. novembra 2003 o pomoci v prípadoch tranzitu na účely leteckého odsunu (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003).
4. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
6. Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6. 8. 2004).”
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z. a zákona č. 69/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
e) na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie.”.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z.. zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 18 sa citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 16 “16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.„ nahrádza citáciou “16) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.„.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 24 znie:
„Položka 24
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 7 000 Sk
2. zamestnania 5 000 Sk
3. sezónneho zamestnania 1 000 Sk
4. štúdia a činností podľa osobitných
programov
3 000 Sk
5. zlúčenia rodiny 4 000 Sk
6. plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl
2 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na
trvalýpobyt
5 000 Sk
c) Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 4 000 Sk
2. zamestnania 3 000 Sk
3. sezónneho zamestnania 500 Sk
4. štúdia a činností podľa osobitných
programov
1 000 Sk
5. zlúčenia rodiny 2 000 Sk
6. plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl
1 000 Sk
d) Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý
pobyt na neobmedzený čas
5 000 Sk
e) Vydanie dokladu o pobyte 50 Sk
f) Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za
stratený, zničený, poškodený alebo
odcudzený doklad
200 Sk
g) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 3 000 Sk
h) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 1 000 Sk
i) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území
Slovenskej republiky
100 Sk
j) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 1 000 Sk
k) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
od 5 do 15 rokov
400 Sk
l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi
mladšiemu ako 5 rokov
250 Sk
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom.16a)
2.
Od poplatkov podľa písmen a) až d), g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.
3.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
4.
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
5.
Od poplatku podľa písmen g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.
Od poplatku podľa písmen j), k) a l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.
Od poplatku podľa písmen b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na trvalý pobyt podľa § 35 písm. a) a § 45a až 45d zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA sa položka 25 vypúšťa.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 sa vypúšťa písmeno b).
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 26 sa na konci pripája táto veta: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj rodinní príslušníci občana členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie.”.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k položke 240 sa dopĺňa bod 6, ktorý znie: „6. osoby, ktorým bolo udelené krátkodobé vízum na jeden vstup na účel prevzatia povolenia na pobyt.”.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII KONZULÁRNE POPLATKY položka 242 znie:
„Položka 242
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný
pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 7 000 Sk
2. zamestnania 5 000 Sk
3. sezónneho zamestnania 1 000 Sk
4. štúdia a činností podľa osobitných
programov
3 000 Sk
5. zlúčenia rodiny 4 000 Sk
6. plnenia služobných povinností civilnými
zložkami ozbrojených síl
2 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na
trvalý pobyt
5 000 Sk
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.
2.
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené udelenie povolenia na pobyt štipendistom vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3.
Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené povolenie na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.”.
Čl. VI
Zákon č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa slová „dohody, ktorou sa vykonáva dohovor” nahrádzajú slovami „Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda uzatvorená”.
2.
V § 11 sa za číslicu „7” vkladajú slová „, ktorý nadobúda účinnosť 15. decembra 2005,” a slová „ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti dohovoru o pristúpení Slovenskej republiky k Dohode, ktorou sa vykonáva dohovor medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom rušení kontrol na spoločných hraniciach„ sa nahrádzajú slovami “ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady prijatého na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii”.
Čl. VII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplní niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 606/2003 Z. z., zákonom č. 69/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.