554/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

554
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín je v okrese Banská Bystrica, v katastrálnych územiach Čačín a Čerín. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín je v okrese Banská Bystrica, v katastrálnych územiach Čačín, Čerín, Dolná Mičiná, Bečov, Oravce a Dúbravica. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č.3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry zdrojov prírodných minerálnych vôd v Čeríne, časti Čačín je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici a na Obecnom úrade v Čeríne.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.1)
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 554/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V ČAČÍNE