553/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

553
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Korytnici
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Korytnici je v okrese Ružomberok, v katastrálnom území Liptovská Osada. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Korytnici je v okrese Ružomberok, v katastrálnych územiach Liptovská Osada a Liptovská Lúžna. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Korytnici je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Ružomberku, na Obecnom úrade v Liptovskej Osade a na Obecnom úrade v Liptovskej Lúžnej.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
§ 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 113/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci Liptovská Osada za prírodný liečivý zdroj a vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade,
2.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 553/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V KORYTNICI