552/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove je v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území Šamorín. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove je v okresoch Dunajská Streda, Senec a Bratislava II, v katastrálnych územiach Podunajské Biskupice, Studené, Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková, Kalinkovo, Hamuliakovo, Nová Lipnica, Miloslavov, Šamorín, Čilistov, Mliečno, Kráľovianky, Bučuháza, Dobrohošť, Báč, Trnávka, Čukárska Paka, Malá Paka, Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Hubice, Štvrtok na Ostrove. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Čilistove je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave, na Krajskom úrade životného prostredia v Bratislave, na Úrade Trnavského samosprávneho kraja, na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Dunajskej Strede, na Obvodnom úrade životného prostredia v Senci, na Obvodnom úrade životného prostredia v Bratislave, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave a na Mestskom úrade v Šamoríne.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.1)
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 552/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V ČILISTOVE