551/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači je v okrese Zvolen, v katastrálnom území Rybáre a Veľká Lúka. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1
(2)
Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej je v okrese Zvolen, v katastrálnom území Kováčová. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej je v okresoch Banská Bystrica a Zvolen, v katastrálnych územiach Badín, Budča, Hájniky, Hronsek, Kováčová, Lieskovec, Lukavica, Lukové, Rybáre, Sampor, Sebedín, Bečov, Sielnica, Turová, Veľká Lúka, Vlkanová, Zolná, Zvolen. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 až 3 je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej je uvedený v prílohe č. 5.
(6)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 až 3, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Banskej Bystrici, na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia vo Zvolene, na Mestskom úrade v Sliači a na Obecnom úrade v Kováčovej.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2000 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Kováčovej a v Sliači.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 551/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V SLIAČI