548/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. novembra 2005
o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa ustanovuje vo výške 100 Sk. Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa platí príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr pri jeho vydaní, a to
a)
bezhotovostným prevodom na účet príslušnej zdravotnej poisťovne,
b)
poštovou poukážkou na účet príslušnej zdravotnej poisťovne alebo
c)
v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Rudolf Zajac v.r.