542/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

542
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje rozsah praxe
a)
zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej službe1) v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra,
b)
rádiologického asistenta,1a)
c)
zdravotníckeho asistenta,1a)
d)
zubného technika.1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.
2.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠4a
Rozsah praxe rádiologického asistenta
(1)
Rádiologický asistent samostatne
a)
pracuje s automatickým vyvolávacím zariadením,
b)
spracúva manuálnym vyvolávacím spôsobom filmový materiál,
c)
vykonáva dozimetrické merania prístrojov a príslušenstva; vykazuje výsledky merania na účely akreditácie, prípadne kontroly,
d)
robí kalibračné merania ožarovačov,
e)
meria a sleduje fyziologické funkcie osoby,
f)
zabezpečuje dodržiavanie predpisov radiačnej hygieny,
g)
spolupracuje na odstránení kontaminácie prípadnej radiačnej nehody,
h)
edukuje osobu v súvislosti s diagnostickými postupmi a liečebnými postupmi v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne,
i)
spracúva obrazovú dokumentáciu,
j)
vedie dokumentáciu; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
k)
uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne a využíva výsledky výskumu v praxi,
l)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore rádiologický asistent,
m)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.
(2)
Rádiologický asistent na základe indikácie lekára samostatne
a)
vykonáva snímkovacie techniky v rádiodiagnostickej skiagrafii,
b)
vykonáva vyšetrenia na pracovisku počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie,
c)
uskutočňuje výber rádiologických vyšetrovacích postupov v rámci zložitých výkonov a neštandardných výkonov,
d)
podáva kontrastné látky z originálneho balenia a ordinované lieky potrebné na rádiodiagnostické vyšetrenie alebo liečebný výkon všetkými dostupnými formami okrem parenterálnej formy podania,
e)
pripravuje fotochemické roztoky na zabezpečenie prevádzky vyvolávacích zariadení,
f)
aplikuje základné ožarovacie techniky a gamagrafické techniky,
g)
aplikuje ožarovacie techniky na kobaltových ožarovačoch, urýchľovačoch a röntgenologických ožarovačoch podľa liečebného plánu,
h)
aplikuje špeciálne radiačné techniky podľa liečebného plánu,
i)
vykonáva všetky funkčné in vivo vyšetrenia pomocou jednosondových vyšetrovacích prístrojov, dvojsondových vyšetrovacích prístrojov a viacsondových vyšetrovacích prístrojov,
j)
vykonáva lokalizačné rádionuklidové vyšetrenia a dynamické rádionuklidové vyšetrenia,
k)
pripravuje osobu na diagnostické výkony a liečebné výkony v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne.
(3)
Rádiologický asistent vykonáva v spolupráci s lekárom aj výkony súvisiace s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych metódach a pri neinvazívnych metódach.
§ 4b
Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta
(1)
Zdravotnícky asistent na základe koordinácie sestry alebo pôrodnej asistentky samostatne
a)
poskytuje základnú starostlivosť v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
b)
vykonáva uspokojovanie biologických potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
c)
pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia,
d)
zaznamenáva do dokumentácie realizované výkony; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
e)
poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb,
f)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
g)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,
h)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti,
i)
vykonáva prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,
j)
vykonáva starostlivosť o posteľ,
k)
vykonáva hygienickú starostlivosť osobám vrátane detí, okrem novorodencov,
l)
pripravuje operačné pole,
m)
vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti,
n)
podáva jedlo osobám vrátane detí, okrem novorodencov,
o)
sleduje bilanciu tekutín,
p)
zabezpečuje starostlivosť o vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra osôb vrátane detí, okrem novorodencov,
q)
pripravuje obväzový materiál,
r)
meria fyziologické funkcie osobe,
s)
vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním a nácvikom sedu, stoja a chôdze,
t)
vykonáva starostlivosť o kožu okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré vyžadujú zásah sestry alebo pôrodnej asistentky,
u)
aplikuje zábaly, obklady a liečivé kúpele,
v)
pripravuje a podáva liečebné čaje,
w)
stará sa o zavedené permanentné močové katétre,
x)
odoberá moč na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetruje moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
y)
odoberá stolicu na biochemické vyšetrenie,
z)
aplikuje klystíry a liečivé sedacie kúpele,
aa) zhotovuje bandáž dolných končatín,
ab) aplikuje lieky na kožu a do telových dutín,
ac) aplikuje teplé a studené procedúry.
(2)
Zdravotnícky asistent v spolupráci s lekárom vykonáva fixáciu zlomenín dolných a horných končatín.
§ 4c
Rozsah praxe zubného technika
(1)
Zubný technik samostatne
a)
posudzuje a navrhuje riešenia v oblasti fixnej protetiky, snímacej protetiky a čeľustnej ortopédie,
b)
odporúča vhodné konštrukčné riešenia zhotovenia zubných náhrad,
c)
určuje farbu a tvar zhotovovaných zubov,
d)
vymieňa trecie segmenty a nefunkčné prvky dentálnych zásuvných spojov a dentálnych zámkov,
e)
opravuje prasknuté a zlomené snímateľné zubné náhrady a čeľustnoortopedické aparáty,
f)
zhotovuje odtlačky ušných koncoviek a tvárových epitéz,
g)
zhotovuje zdravotnícke pomôcky proti chrápaniu vrátane ich odtlačkov,
h)
hodnotí kvalitu zhotovených zubných náhrad a materiál používaný v zubnej technike,
i)
podieľa sa na vývoji dentálnych materiálov, dentálnych prístrojov a dentálnych nástrojov,
j)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných v zubnej technike a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,
k)
podieľa sa na tvorbe programov na podporu verejného zdravia a zdravotnej politiky,
l)
vedie dokumentáciu, zaznamenáva do dokumentácie údaje o použitých materiáloch a pracovných výkonoch; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky a aktualizuje zoznam protetických prác v zubnej technike,
m)
vydáva potvrdenie o použitom materiáli pre potreby osoby a potreby lekára,
n)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v odbore zubná technika,
o)
spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
p)
uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum v zubnej technike a využíva výsledky výskumu v praxi.
(2)
Zubný technik na základe indikácie lekára samostatne
a)
zhotovuje fixné zubné náhrady, snímacie zubné náhrady a čeľustnoortopedické aparáty,
b)
zhotovuje chirurgické dlahy, ušné koncovky, zdravotné pomôcky v gynekológii, obturátory a tvárové epitézy,
c)
zhotovuje úpravy a opravy zubných náhrad,
d)
overuje medzičeľustné vzťahy a funkčnosť zubných náhrad,
e)
vykonáva všetky výkony súvisiace s činnosťami podľa písmen a) až d),
f)
určuje použitie dentálnych materiálov u osoby.
(3)
Zubný technik v spolupráci s lekárom
a)
spresňuje protetické riešenia zhotovenia kombinovaných zubných náhrad, chirurgických dláh, ušných koncoviek a iných zdravotných pomôcok na základe analýz študijných modelov,
b)
skúša konštrukcie zhotovených náhrad,
c)
upravuje zubné náhrady a ich komponenty.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Rudolf Zajac v. r.