541/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

541
ZÁKON
z 8. novembra 2005
o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje podmienky transformácie Vojenského opravárenského podniku 015 Nováky, štátneho podniku, Vojenského opravárenského podniku 027 Trenčín, štátneho podniku, Leteckých opravovní Trenčín, štátneho podniku, a LOBB, štátneho podniku, Banská Bystrica (ďalej len „štátny podnik“) na tieto akciové spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu (ďalej len „akciová spoločnosť“):
a)
Vojenský opravárenský podnik Nováky, akciová spoločnosť,
b)
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, akciová spoločnosť,
c)
Letecké opravovne Trenčín, akciová spoločnosť,
d)
LOBB Banská Bystrica, akciová spoločnosť.
(2)
Tento zákon ustanovuje aj založenie akciových spoločností, ich vznik, postavenie, právne pomery a zrušenie štátnych podnikov.
§ 2
Založenie akciovej spoločnosti
(1)
Zakladateľom akciovej spoločnosti je štát; v mene štátu koná Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti upravuje osobitný predpis,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa pri založení a vzniku akciovej spoločnosti nepoužije.
(3)
Výkon práv a povinností akcionára v akciovej spoločnosti vykonáva ministerstvo.
(4)
Sídlami akciových spoločností sú:
a)
Nováky - pre Vojenský opravárenský podnik Nováky, akciová spoločnosť,
b)
Trenčín - pre Vojenský opravárenský podnik Trenčín, akciová spoločnosť, pre Letecké opravovne Trenčín, akciová spoločnosť,
c)
Banská Bystrica - pre LOBB Banská Bystrica, akciová spoločnosť.
§ 3
Predmet vkladu
(1)
Na založenie akciovej spoločnosti sa použije podnik2) štátneho podniku a hnuteľný majetok štátu v správe ministerstva; súhlas na použitie majetku štátu podľa osobitného predpisu3) sa nevyžaduje.
(2)
Špecifikáciu hnuteľného majetku štátu určí ministerstvo rozhodnutím pred založením akciovej spoločnosti.
§ 4
Prioritný investičný majetok
(1)
Prioritný investičný majetok na účely tohto zákona predstavuje časť majetku nevyhnutne potrebného na zabezpečenie produkcie pre ozbrojené sily Slovenskej republiky v súlade s § 11 ods. 6 a pre potreby štátu na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z krízového plánu.4)
(2)
Špecifikáciu prioritného investičného majetku vrátane údajov podľa osobitného predpisu5) určí ministerstvo rozhodnutím pred založením akciovej spoločnosti. Špecifikáciu prioritného investičného majetku schvaľuje vláda Slovenskej republiky na základe návrhu ministerstva. Zápis prioritného investičného nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností6) zabezpečí akciová spoločnosť.
(3)
Prioritný investičný majetok môže byť iba vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve akciovej spoločnosti s majoritnou majetkovou účasťou štátu.7) Na prioritný investičný majetok nemožno zriadiť záložné právo ani ho nemožno inak použiť na zabezpečenie záväzkov akciovej spoločnosti, inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať alebo inak previesť do vlastníctva iných právnických osôb a fyzických osôb. Prioritný investičný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty podľa osobitných predpisov.8)
(4)
O prioritnom investičnom majetku ministerstvo vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve akciovej spoločnosti; akciová spoločnosť je povinná poskytnúť tieto údaje ministerstvu.
(5)
Prioritný investičný majetok nemožno prenechať do výpožičky. Pri dočasnej nevyužiteľnosti môže akciová spoločnosť prioritný investičný majetok prenechať do nájmu9) na určitý čas, najviac na desať rokov. Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas ministerstva.
(6)
Špecifikáciu prioritného investičného majetku môže ministerstvo svojím rozhodnutím zmeniť iba na základe schválenia vlády Slovenskej republiky. Zápis zmeny prioritného investičného nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností zabezpečí akciová spoločnosť.
§ 5
Určenie hodnoty nepeňažného vkladu
(1)
Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti sa určí znaleckým posudkom vypracovaným ku dňu založenia akciovej spoločnosti ako všeobecná hodnota10) vkladaného podniku a hnuteľného majetku štátu v správe ministerstva.
(2)
Hodnota nepeňažného vkladu do akciovej spoločnosti určená podľa odseku 1 je peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného v deň jej vzniku vo výške podľa § 10 ods. 1.
§ 6
Prechod vlastníckeho práva
(1)
Vlastnícke právo k nepeňažnému vkladu prechádza na akciovú spoločnosť dňom jej vzniku. Prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu, zo zakladateľa na akciovú spoločnosť sa vykoná záznamom podľa osobitného predpisu.11) Návrh na vykonanie záznamu podá príslušnej správe katastra akciová spoločnosť; jeho prílohou okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise12) je zakladateľská listina akciovej spoločnosti obsahujúca súpis nehnuteľností, ktoré sú súčasťou nepeňažného vkladu.
(2)
Po vzniku akciovej spoločnosti je ministerstvo povinné bez zbytočného odkladu odovzdať a akciová spoločnosť je povinná prevziať majetok, záväzky, práva a povinnosti tvoriace nepeňažný vklad. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica.
§ 7
Prechod práv a povinností
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov štátneho podniku prechádzajú na akciovú spoločnosť odo dňa jej vzniku.13)
§ 8
Základné imanie a akcie
(1)
Základné imanie akciovej spoločnosti pri jej vzniku je hodnota nepeňažného vkladu znížená o hodnotu rezervného fondu. Ustanovenia § 58 ods. 1 Obchodného zákonníka o základnom imaní sa nepoužijú.
(2)
Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera.
§ 9
Stanovy
Stanovy akciovej spoločnosti okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise14) upravujú spôsob
a)
tvorby a použitie fondov ustanovené osobitnými predpismi,15)
b)
rozhodovania o nakladaní s majetkom akciovej spoločnosti.
§ 10
Rezervný fond
(1)
Akciová spoločnosť pri svojom vzniku je povinná vytvoriť rezervný fond vo výške najmenej 10 % z hodnoty nepeňažného vkladu. Rezervný fond možno použiť aj na vyrovnanie rozdielov hodnoty nepeňažného vkladu medzi dňom založenia akciovej spoločnosti a dňom vzniku akciovej spoločnosti.
(2)
Akciová spoločnosť je povinná každoročne dopĺňať rezervný fond vo výške najmenej 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % zo základného imania akciovej spoločnosti.
§ 11
Predmet podnikania
(1)
Obchodovanie štátneho podniku s vojenským materiálom povolené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu16) prechádza na akciovú spoločnosť.
(2)
Akciová spoločnosť je oprávnená odo dňa svojho vzniku pokračovať v podnikateľskej činnosti v rozsahu, ktorú vykonával štátny podnik ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, podľa osobitného predpisu.17)
(3)
Akciová spoločnosť je oprávnená odo dňa svojho vzniku pokračovať aj v iných činnostiach, ktoré vykonával štátny podnik ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Na akciovú spoločnosť prechádzajú odo dňa jej vzniku úlohy vyplývajúce z hospodárskej mobilizácie, ktoré štátny podnik zabezpečoval ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona ako subjekt hospodárskej mobilizácie.
(5)
Prevádzkovanie letiska Leteckými opravovňami Trenčín, akciovou spoločnosťou, povolené rozhodnutím Leteckého úradu Slovenskej republiky udeleným Leteckým opravovniam Trenčín, štátnemu podniku, na základe osobitného predpisu19) prechádza na akciovú spoločnosť.
(6)
Akciová spoločnosť vykonáva prednostne na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky opravy, výrobu a ostatné služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom na základe zmluvných vzťahov; tento predmet podnikania nemožno zmeniť ani rozhodnutím valného zhromaždenia.
§ 12
Majetková účasť štátu
(1)
Na prevod majetkovej účasti štátu na podnikaní akciovej spoločnosti sa vzťahuje osobitný predpis.20)
(2)
Pri rozhodovaní o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní akciovej spoločnosti musí byť zachovaná najmenej 51-percentná trvalá majetková účasť štátu.
§ 13
Zrušenie štátneho podniku
(1)
Štátny podnik sa zruší rozhodnutím ministerstva bez likvidácie.21)
(2)
Pred vydaním rozhodnutia ministerstvo zabezpečí ochranu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.
§ 14
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
V obchodnom registri sa vykoná výmaz zrušeného štátneho podniku a zápis akciovej spoločnosti podľa tohto zákona k tomu istému dňu.
(2)
Súhlas správcu dane s výmazom štátneho podniku z obchodného registra sa nevyžaduje.
(3)
K návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa prikladá doklad o oprávnení na podnikanie štátneho podniku ako právneho predchodcu akciovej spoločnosti.
(4)
Akciová spoločnosť je povinná bezodkladne po svojom vzniku uverejniť vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v Obchodnom vestníku oznámenie o prevzatí záväzkov a o prechode pohľadávok zrušeného štátneho podniku.
(5)
Akciová spoločnosť môže počas 12 mesiacov odo dňa svojho vzniku podnikať v rozsahu činností, ktoré vykonáva štátny podnik ku dňu založenia akciovej spoločnosti.
(6)
Na založenie, vznik, postavenie a právne pomery akciovej spoločnosti neupravené týmto zákonom sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka s výnimkou § 59 ods. 2 tretej až piatej vety a odseku 5, § 60, § 477 ods. 3 časti vety za čiarkou a odseku 4, § 478 a § 483 ods. 3.
(7)
Na rozhodnutie ministerstva podľa § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 a 6, § 13 ods. 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.22)
§ 15
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
3)
§ 13 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
8)
Napríklad Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 353/2005 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
10)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
12)
§ 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. 255/2001 Z. z.
15)
Napríklad § 67 a 217 Obchodného zákonníka, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
21)
§ 15 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.