534/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

534
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 314/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) prvom bode sa nad slovo „pobyt“ umiestňuje odkaz 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písmeno m) znie:
„m)
obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má fyzická osoba s príjmami podľa § 6 vo vlastníctve a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje alebo účtovala,1) eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11; obchodným majetkom podľa tohto ustanovenia je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenájmu,“.
3.
V § 2 písmeno s) znie:
„s)
finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak
1.
vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na nájomcu a
2.
doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok,“.
4.
V § 2 písm. u) sa vypúšťajú slová „alebo platenie poistného na životné poistenie,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
životným poistením životné poistenie,2a) z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem po dovŕšení 55 rokov života.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slová „základnom imaní“ vkladajú slová „alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,“.
7.
V § 4 ods. 5 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
8.
V § 5 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou príjmov podľa § 6 až 8 za predpokladu, že dojednanie cien pri vzájomných obchodných vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom zodpovedá princípu nezávislého vzťahu podľa § 17 ods. 5“.
9.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Príjmom zamestnanca je aj
a)
suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty,6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň cena zvýši,
b)
hodnota zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnávateľom na nákup zamestnaneckej akcie určená ako rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie platnou v prvý deň možnosti realizácie opcie a cenou akcie garantovanou opciou, znížený o sumu zaplatenú zamestnancom za nákup opcie; zamestnaneckou opciou na účely tohto zákona je opcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od obchodnej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa, ktorú nemožno scudziť; zamestnaneckou akciou na účely tohto zákona je akcia nadobudnutá zamestnancom od zamestnávateľa alebo od akciovej spoločnosti ekonomicky prepojenej s obchodnou spoločnosťou zamestnávateľa.“.
13.
V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
j)
rozdiel medzi vyššou trhovou cenou zamestnaneckej akcie a jej cenou garantovanou opciou zaplatenou zamestnancom v deň nákupu zamestnaneckej akcie.“.
14.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „na vkladovom účte“ vkladá čiarka a slová „na účte stavebného sporiteľa“.
18.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
príjmy podľa odseku 1 písm. k).“.
20.
V § 8 ods. 5 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji zamestnaneckých akcií aj suma nepeňažného príjmu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. b) zdanená podľa § 35,“.
21.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. l) sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií.“.
24.
V § 9 ods. 2 písm. s) sa nad slová „v zahraničí“ umiestňuje odkaz 59a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a)
§ 18 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nezahŕňa“ vkladajú slová „daňový bonus podľa § 33,“ a nad slovo „povolanie“ sa umiestňuje odkaz 125.
26.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
poistné na životné poistenie.“.
27.
V § 11 ods. 3 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „až e)“.
28.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. c), finančné prostriedky vynaložené daňovníkom na účelové sporenie podľa odseku 1 písm. d) a poistné vynaložené daňovníkom na životné poistenie podľa odseku 1 písm. e) je možné odpočítať od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, v úhrne najviac do výšky 12 000 Sk. V prípade jednorazovo zaplateného poistného na životné poistenie dohodnutého na dobu
a)
určitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpočíta na zdaňovacie obdobia podľa poistnej doby, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázateľne zaplatené,
b)
neurčitú sa jednorazové poistné rovnomerne rozpočíta na obdobie desiatich po sebe nasledujúcich rokov, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo jednorazové poistné preukázateľne zaplatené.“.
29.
V § 11 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. c) musia byť splnené podmienky podľa osobitného predpisu35) a na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. d) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
dohodnutá doba platenia účelového sporenia je najmenej desať rokov, pričom daňovníkovi nie je vyplatené plnenie z účelového sporenia pred uplynutím tejto lehoty, a súčasne
b)
plnenie z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením 55. roku života daňovníka.
(7)
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. e) musia byť splnené tieto podmienky:
a)
dohodnutá poistná doba je najmenej desať rokov, pričom výplata poistného plnenia pre prípad dožitia sa konca poistnej doby je dohodnutá v poistnej zmluve najskôr pre rok, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, alebo
b)
poistná doba je dohodnutá na dobu neurčitú, pričom výplata poistného plnenia nastane najskôr po uplynutí doby desiatich rokov od uzavretia životného poistenia a najskôr v roku, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
30.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odsekoch 6 a 7, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb účelového sporenia a platieb poistného na životné poistenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok; nedodržaním podmienok je aj výplata odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia pred dovŕšením 55 rokov života daňovníka a pred uplynutím desiatich rokov od uzavretia účastníckej zmluvy.“.
31.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby desiatich rokov od začiatku životného poistenia alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daňovník dovŕši vek 55 rokov života, daňovník je povinný zvýšiť základ dane o sumu poistného zaplateného na životné poistenie, o ktorú si znížil základ dane, do konca troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok. Za nedodržanie podmienok podľa odseku 7 sa nepovažuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je súčasťou životného poistenia.
(10)
Ak daňovník, ktorý si uplatňoval zníženie základu dane podľa odseku 1 písm. c), d) alebo e), zomrie, táto skutočnosť sa nepovažuje za nedodržanie podmienok ustanovených v odsekoch 6 a 7. V tomto prípade sa základ dane nezvyšuje.“.
32.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy,40a) sú len príjmy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
34.
V § 13 ods. 2 písm. f) sa nad slovo „zahraničí“ umiestňuje odkaz 59a.
36.
V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Základ dane daňovníka, ktorý je dôchodkovou správcovskou spoločnosťou vytvárajúcou a spravujúcou dôchodkové fondy, sa zisťuje len za dôchodkovú správcovskú spoločnosť.“.
38.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu1) vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke77a) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, z tohto výsledku hospodárenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 77 a 77a znejú:
„77)
§ 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
77a)
§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.“.
39.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia podľa § 17 ods. 1 písm. c), upraví tento výsledok hospodárenia o položky, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).“.
40.
V § 17 ods. 5 sa za slová „základu dane“ vkladá slovo „zahraničnej“, za slová „obchodných vzťahoch“ sa vkladá slovo „zahraničných“ a vypúšťa sa tretia veta.
42.
V § 17 ods. 15 druhá veta znie: „Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané za daňový výdavok alebo výnosy (príjmy) zahrnované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.“.
43.
V § 17 ods. 16 sa slová „cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o preukázateľné náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie tohto majetku“ nahrádzajú slovami „cenu podľa § 25“.
44.
V § 17 odsek 17 znie:
„(17)
Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdobia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do základu dane v období, v ktorom o nich účtuje, zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky alebo platbe alebo odpisu záväzku. V zdaňovacom období, v ktorom tento daňovník doručí správcovi dane oznámenie o ukončení nezahrnovania týchto kurzových rozdielov do základu dane, zahrnie do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve, nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.“.
„89)
Zákonník práce.
Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
51.
V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:
„o)
úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu podľa osobitného predpisu,1)“.
54.
V § 20 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „rezervy na vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu;149) to neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 149 znie:
„149)
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.
56.
V § 20 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výrobca pri predaji elektrozariadenia uvádza na doklade vyhotovenom pri predaji sumu recyklačného poplatku a súčasne výška rezervy vypočítaná a preukázaná daňovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom.“.
57.
V § 20 ods. 11 prvej vete sa slová „zrušia v prospech výnosov“ nahrádzajú slovami „zahrnú do základu dane“.
58.
V § 20 ods. 14 sa za slová „zahrnuté do príjmov“ vkladajú slová „vrátane pohľadávok nadobudnutých vkladom podniku alebo jeho časti, alebo pohľadávok nadobudnutých právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie“.
61.
V § 22 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.“.
62.
V § 22 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania“ a súčasne sa vypúšťa druhá veta.
65.
V § 24 ods. 1 úvodné vety znejú: „Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o“.
66.
V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.116a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:
„116a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
67.
V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom alebo vkladom je obstarávacia cena zistená u darcu alebo vkladateľa, len ak ide o majetok, ktorý u darcu alebo vkladateľa nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania alebo vkladu by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,“.
68.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý je fyzickou osobou“.
69.
V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová „písmen a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až c)“.
71.
V § 26 ods. 8 prvej vete sa za slová „finančného prenájmu“ vkladajú slová „okrem pozemkov“ a na konci sa pripájajú tieto slová a vety: „zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu.“.
72.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov.“.
73.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.“.
74.
V § 32 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane122) a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48,
b)
plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v odseku 4,“.
75.
V § 32 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.
76.
V § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.
77.
V § 32 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo,122a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:
„122a)
Napríklad Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb.), Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb.).“.
80.
V § 34 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov.“.
81.
V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e)“.
83.
V § 38 ods. 1 prvá veta znie:
„Zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5 až 7, alebo zamestnanec, ktorý okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43, pri ktorých neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5 až 7, môže písomne požiadať posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,122) u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane.122)“.
84.
V § 38 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.
85.
V § 38 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
že si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) a spĺňa podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5 až 7,“.
86.
V § 38 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.
87.
V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8.“.
88.
V § 38 odsek 7 znie:
„(7)
Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 100 Sk zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) postupoval podľa § 36 ods. 5, daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania zníži o sumu daňového bonusu a zohľadní daňový nedoplatok aj v sume 100 Sk alebo nižšej ako 100 Sk. Ak zamestnanec uplatní postup podľa § 50, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) zamestnancovi, v prípade, ak nebol daňový nedoplatok zaplatený v správnej výške znížením sumy daňového bonusu, zrazí aj daňový nedoplatok v sume 100 Sk alebo nižšej ako 100 Sk najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa vykonalo ročné zúčtovanie.“.
89.
V § 39 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom vzor tohto potvrdenia určí ministerstvo.“.
90.
V § 39 ods. 10 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
91.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.“.
92.
V § 40 ods. 5 tretej vete sa slovo „príslušenstva“ nahrádza slovami „sankčného úroku“ a posledná veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) a správca dane tento postup nepoužijú, ak sa daňový nedoplatok alebo suma rozdielu daňového bonusu rovná 100 Sk alebo je nižšia ako 100 Sk, ale len ak daňovník nevyužije možnosť podať vyhlásenie podľa § 50.“.
93.
V § 42 ods. 6 sa za slová „základu dane“ vkladajú slová „zníženého o daňovú stratu“.
95.
V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „bežných účtov“ vkladá čiarka a slová „z účtov stavebných sporiteľov“.
103.
V § 45 ods. 1 piatej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa rozumie celkovým základom dane (na účely zápočtu dane) základ dane neznížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11.“.
105.
V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová „zaplatil v lehote na podanie daňového priznania,“ vkladajú slová „ak podáva daňové priznanie,“ a za slovo „zrazená“ sa vkladá čiarka a slová „pričom táto daň je vysporiadaná v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia podľa odseku 1“.
106.
V § 52 ods. 35 sa slová „obdobie roku 2005 najviac vo výške a spôsobom ustanoveným týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „obdobia rokov 2005 a 2006 najviac vo výške, spôsobom a za podmienok ustanovených v § 11 ods. 6 písm. a) a b) tohto zákona“.
107.
V § 52 odsek 37 znie:
„(37)
Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanom pri ich vzniku a hodnotou po precenení v období, v ktorom dochádza k inkasu alebo odpisu pohľadávky, respektíve platbe alebo odpisu záväzku, zahrnie sa do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo k platbe, alebo odpisu záväzku.“.
108.
V § 52 odsek 42 znie:
„(42)
Na podiely na zisku bez majetkovej účasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých bol vybraný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa
a)
použije § 3 ods. 2 písm. c) tohto zákona, ak ide o člena štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva,
b)
použije § 5 ods. 7 písm. i) tohto zákona, ak ide o zamestnanca obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem písmena a), a
c)
vybraná daň do nadobudnutia účinnosti tohto zákona vysporiada najneskôr pri ročnom zúčtovaní podľa § 38 alebo pri podaní daňového priznania podľa § 32.“.
109.
§ 52 sa dopĺňa odsekmi 43 až 49, ktoré znejú:
„(43)
Ak sa daňovník rozhodne nezahrnovať kurzové rozdiely do základu dane podľa § 17 ods. 17 počnúc zdaňovacím obdobím roka 2005, oznámenie o ich nezahrnovaní doručí správcovi dane do 31. decembra 2005.
(44)
Súčasťou rozdielov z precenenia cenných papierov nezahrnutých do základu dane v zdaňovacom období roku 2003, ktoré je daňovník povinný zahrnúť do základu dane najneskôr v lehote ukončenej 31. decembrom 2007, sú aj oceňovacie rozdiely z cenných papierov určených na predaj a obchodovanie, vzniknuté z ocenenia cenných papierov reálnou hodnotou, o ktorých bol daňovník povinný účtovať k 1. januáru 2003 na účet výsledku hospodárenia minulých rokov.
(45)
Na výšku vykázanej straty do 31. decembra 2003 odpočítavanej podľa § 30 sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Ak počas odpočtu straty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných do 31. decembra 2003 vykáže daňovník ďalšie straty, na ich odpočet sa použije § 30.
(46)
Rozdiely vzniknuté k 31. decembru 1999 medzi zostatkovou cenou opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku odpisovanej podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, nezahrnuté do výdavkov alebo príjmov daňovníka do konca roka 2004, sa zahrnú do výdavkov alebo príjmov daňovníka najneskôr do konca roka 2006.
(47)
Postup podľa § 11 ods. 10 sa použije aj u daňovníka, ktorý si uplatnil zníženie základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) v roku 2005.
(48)
Daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.64) Tento postup sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie roku 2007.
(49)
Pri predĺžení alebo skrátení dohodnutej doby finančného prenájmu sa výška mesačného odpisu vypočítaná podľa § 26 ods. 8 upraví počnúc mesiacom, v ktorom sa nájomca a prenajímateľ dohodli na zmene doby trvania finančného prenájmu.“.
110.
V prílohe č. 1 odpisovej skupine 1 položke 1-17 sa kód „29.40.5“ nahrádza kódom „29.41.1“ a odpisovej skupine 2 položke 2-28 sa kód „29.40.5“ nahrádza kódom „29.41.1“.
Čl. II
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 1 sa vypúšťa písmeno e).
4.
V § 2 ods. 1 sa čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a Úrad daňového preverovania“.
5.
V § 2 ods. 2 druhá veta znie: „Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov môže daňové riaditeľstvo vytvoriť pracoviská daňových úradov.“.
6.
V § 3 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „a Úradu daňového preverovania“.
7.
V § 3 ods. 5 písmeno e) znie:
„e)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 554/2003 Z. z.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 171/2005 Z. z.“.
8.
V § 4 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov,4a) o čom podáva informáciu daňovému riaditeľstvu,“.
9.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Územné obvody v pôsobnosti daňových úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Pôsobnosť daňových úradov pre oblasť hazardných hier je uvedená v prílohe č. 2.“.
10.
§ 4a a 4b vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 8d až 8g sa vypúšťajú.
11.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý znie:
㤠8b
Zrušuje sa Úrad daňového preverovania.“.
12.
Za § 8b sa vkladá § 8c, ktorý znie:
㤠8c
Konanie podľa osobitného predpisu4) začaté pred 15. decembrom 2005 dokončí daňový úrad, ktorý toto konanie začal.“.
13.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 150/2001 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
PÔSOBNOSŤ DAŇOVÝCH ÚRADOV PRE OBLASŤ HAZARDNÝCH HIER V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Daňový úrad územné obvody daňových úradov
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I Bratislava I
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA II Bratislava II, Bratislava VI, Senec
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA III Bratislava III, Pezinok
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA V Bratislava V, Bratislava IV, Malacky
DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA Trnava, Piešťany, Hlohovec
DAŇOVÝ ÚRAD GALANTA Galanta, Sládkovičovo, Sereď
DAŇOVÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder
DAŇOVÝ ÚRAD SENICA Senica, Skalica, Šaštín Stráže
DAŇOVÝ ÚRAD NITRA I Nitra I, Nitra II, Topoľčany, Zlaté Moravce
DAŇOVÝ ÚRAD KOMÁRNO Komárno, Kolárovo, Hurbanovo, Štúrovo
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky, Šaľa, Šurany
DAŇOVÝ ÚRAD LEVICE Levice, Vráble, Želiezovce, Šahy
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA I Žilina I, Žilina II, Kysucké Nové Mesto, Bytča
DAŇOVÝ ÚRAD MARTIN Martin, Turčianske Teplice
DAŇOVÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN Dolný Kubín, Námestovo, Čadca
DAŇOVÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Liptovský Mikuláš, Ružomberok
DAŇOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA II Banská Bystrica II, Banská Bystrica I, Brezno
DAŇOVÝ ÚRAD LUČENEC Lučenec, Veľký Krtíš, Fiľakovo
DAŇOVÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA Rimavská Sobota, Tornaľa, Revúca
DAŇOVÝ ÚRAD ZVOLEN Zvolen, Detva, Nová Baňa, Banská Štiavnica,
Krupina, Žiar nad Hronom
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE I Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV,
Košice V, Moldava nad Bodvou
DAŇOVÝ ÚRAD MICHALOVCE Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
DAŇOVÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava
DAŇOVÝ ÚRAD TREBIŠOV Trebišov, Kráľovský Chlmec
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV I Prešov I, Prešov II, Sabinov
DAŇOVÝ ÚRAD VRANOV Vranov, Humenné, Snina
DAŇOVÝ ÚRAD SVIDNÍK Svidník, Bardejov, Stropkov
DAŇOVÝ ÚRAD POPRAD Poprad, Svit, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa
DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN Trenčín, Dubnica nad Váhom,
Bánovce nad Bebravou
DAŇOVÝ ÚRAD PRIEVIDZA Prievidza, Nováky, Partizánske
DAŇOVÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA Považská Bystrica, Púchov
DAŇOVÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Stará Turá
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z. a zákona č. 69/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 29a ods. 1 písm. c) druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnancovi správcu dane, ktorým je daňový úrad“.
2.
V § 29a odsek 2 znie:
„“.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy; to neplatí, ak je trestný čin páchaný v súbehu s iným trestným činom.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z. a zákona č. 618/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Správca pohľadávky štátu nie je povinný uplatniť a vymáhať úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania, ak v jednotlivom prípade nepresiahnu sumu 500 Sk.“.
2.
V § 6a ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a dlžník vzniesol námietku premlčania“.
3.
§ 6a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak vláda na základe návrhu ministerstva financií rozhodne o odpustení pohľadávky štátu v zahraničí, táto pohľadávka štátu zaniká.“.
4.
§ 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:
㤠8
Ponukové konanie
(1)
Správca je povinný prebytočný majetok štátu písomne ponúknuť tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v ktorom sa tento prebytočný majetok štátu nachádza a ktorým by tento majetok mohol účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním. Záujemca o prebytočný nehnuteľný majetok štátu je povinný preukázať, že tento nehnuteľný majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, bude ho užívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia a zároveň musí preukázať finančné krytie na prevádzku tohto nehnuteľného majetku. Ak o ponúknutý majetok štátu neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, je správca povinný vykonať osobitné ponukové konanie podľa tohto zákona.
(2)
Povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám sa nevzťahuje na prevod
a)
pozemku vo vlastníctve štátu, zastavaného stavbou vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa alebo v správe budúceho nadobúdateľa, vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria,12a) ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s touto stavbou,
b)
rodinného domu vo vlastníctve štátu doterajšiemu nájomcovi alebo vypožičiavateľovi, ktorý rodinný dom užíval aspoň päť rokov; to platí aj na pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlú zastavanú plochu a nádvorie,12a) ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom,
c)
nehnuteľností, ktoré by mohol budúci nadobúdateľ stavby ako investor stavby nadobudnúť podľa osobitného zákona,13ac) ak podľa vyjadrenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú splnené podmienky na vyvlastnenie podľa osobitného zákona,13ac)
d)
hnuteľnej veci štátu nadobudnutej správcom podľa § 5 okrem vecí, ktoré určí zriaďovateľ svojím opatrením; na veci určené v tomto opatrení sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám,
e)
správy prebytočného majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak bude majetok štátu slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním.
§ 8a
Osobitné ponukové konanie
(1)
Účelom osobitného ponukového konania je vytvorenie súťažného prostredia. Osobitné ponukové konanie sa začína zverejnením ponuky v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Ponuka musí obsahovať najmä identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky, primeranú cenu podľa odseku 5, lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky.
(2)
Správca
a)
je oprávnený zrušiť osobitné ponukové konania, ak si to v ponuke vyhradil,
b)
môže od záujemcov požadovať zloženie finančnej zábezpeky, ktorú je povinný viesť na osobitnom účte,
c)
je povinný vylúčiť z osobitného ponukového konania cenové ponuky osôb blízkych,12b) majetkovo prepojených a personálne prepojených s iným záujemcom,
d)
je povinný akceptovať cenovú ponuku vyjadrenú len jednou pevnou sumou.
(3)
Správca písomne pozve na vyhodnotenie cenových ponúk všetkých záujemcov najneskôr päť dní pred konaním vyhodnotenia; neúčasť niektorého záujemcu nie je prekážkou uskutočnenia ich vyhodnotenia. Správca je povinný vyhodnotiť cenové ponuky záujemcov v komisii, ktorej členov vymenúva štatutárny orgán správcu. Pri rovnosti cenových ponúk je správca povinný vyzvať na vyhodnotení zúčastnených záujemcov na zvýšenie cenovej ponuky. Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca ponúkne primeranú cenu.
(4)
Správca prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý v osobitnom ponukovom konaní ponúkne najvyššiu cenu. Ak záujemca, ktorý ponúkol v osobitnom ponukovom konaní najvyššiu cenovú ponuku, odstúpi od uzavretia zmluvy o prevode majetku štátu, správca môže vyzvať na uzavretie zmluvy o prevode majetku štátu v poradí ďalšieho záujemcu s cenovou ponukou vo výške aspoň primeranej ceny. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku primeranej ceny, je správca povinný opakovať osobitné ponukové konanie.
(5)
Za primeranú cenu sa na účely tohto zákona pri prevode nehnuteľných vecí štátu považuje všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.13b)
(6)
Správca nie je povinný vykonať osobitné ponukové konanie pri prevode
a)
majetku štátu uvedeného v § 8 ods. 2,
b)
nezastavaného pozemku vo vlastníctve štátu, ak jeho celková výmera nepresahuje 200 m2,
c)
nehnuteľnej veci štátu do vlastníctva obce za podmienky, že obec bude tento nehnuteľný majetok vo svojom mene využívať na poskytovanie všeobecne prospešných služieb13ad) alebo na výstavbu verejnoprospešných stavieb13ac) a že obec dodrží podmienky uvedené v § 11 ods. 4; to platí aj pri prevode nehnuteľnej veci štátu do vlastníctva vyššieho územného celku,
d)
podielu majetku štátu, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo13c) alebo prednostné právo na prevod správy podielu majetku štátu v spoločnej správe podľa § 10 ods. 1,
e)
majetku štátu na účely poskytovania starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb,13d) zdravotníckemu zariadeniu,13e) škole alebo školskému zariadeniu,13f) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom13g) a preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,13d) v zdravotníckom zariadení13e) alebo je najmenej jeden rok zaradené do siete škôl a školských zariadení,13f)
f)
nehnuteľnej veci štátu určenej pre potreby diplomatického zastúpenia cudzích štátov,
g)
hnuteľnej veci štátu právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva činnosť zameranú na predchádzanie vzniku vážnych, ťažko liečiteľných chorôb a súvisiacu osvetovú činnosť a ak táto hnuteľná vec jej bude slúžiť na uvedené účely,
h)
inej hnuteľnej veci štátu než uvedenej v písmenách d), e) a g) okrem vecí, ktoré určí zriaďovateľ svojím opatrením; na veci určené v tomto opatrení sa vzťahuje povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie.
(7)
Ak správca nie je povinný vykonať ponukové konanie štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám alebo osobitné ponukové konanie, prevedie nehnuteľný majetok štátu aspoň za primeranú cenu s výnimkou prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu
a)
obci alebo vyššiemu územnému celku za podmienok uvedených v odseku 6 písm. c),
b)
zariadeniu sociálnych služieb, zdravotníckemu zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu za podmienok uvedených v odseku 6 písm. e),
c)
pre potreby diplomatického zastúpenia cudzích štátov.
(8)
Ak ani po opakovanom osobitnom ponukovom konaní vykonanom v časovom odstupe aspoň jedného mesiaca neponúkne žiadny záujemca primeranú cenu, ponúkne správca tento majetok obci, v územnom obvode ktorej sa tento majetok nachádza, za primeranú cenu podľa odseku 5 zníženú o 50 %. Ak do 30 dní od doručenia ponuky obec nezašle písomné stanovisko, v ktorom prejaví záujem takýto majetok prevziať za ponúknutú cenu, ponúkne správca takýto majetok vyššiemu územnému celku, v územnom obvode ktorého sa majetok nachádza, za rovnakých podmienok ako obci.
(9)
Ak aj vyšší územný celok do 30 dní od doručenia ponuky nezašle písomné stanovisko, v ktorom prejaví záujem takýto majetok prevziať za ponúknutú cenu, môže ho správca previesť do vlastníctva alebo správy inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila na osobitnom ponukovom konaní a ktorá ponúkla najvyššiu cenu, najmenej však za primeranú cenu podľa odseku 5 zníženú o 50 %. Na vyhodnotenie ponúknutých cien sa vzťahuje odsek 3.
(10)
Pri prevode majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
§ 116, 117 Občianskeho zákonníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:
„13f)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 8a sa vkladajú § 8b a 8c, ktoré znejú:
㤠8b
(1)
Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom štátu vrátane udeľovania súhlasu podľa tohto zákona musia mať písomnú formu s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 7, inak sú neplatné.
(2)
Na nakladanie s majetkom štátu v zahraničí je oprávnený a povinný jeho správca. Toto nakladanie sa riadi právnymi predpismi štátu, v ktorom sa majetok štátu nachádza, pričom sa postup upravený v tomto zákone použije primerane. Na nakladanie s majetkom štátu v zahraničí sa súhlas podľa tohto zákona nevyžaduje.
§ 8c
Zriaďovateľ
(1)
Na platnosť nakladania s majetkom štátu je v prípadoch ustanovených týmto zákonom potrebný súhlas ministerstva financií alebo zriaďovateľa.
(2)
Súhlas zriaďovateľa na nakladanie s majetkom štátu sa vyžaduje aj vtedy, ak si to zriaďovateľ podľa tohto zákona vyhradí svojím opatrením.
(3)
Funkciu zriaďovateľa na účely tohto zákona vykonáva
a)
ústredný orgán štátnej správy, ktorý zriadil štátnu rozpočtovú organizáciu alebo štátnu príspevkovú organizáciu,
b)
ústredný orgán štátnej správy, na ktorého rozpočet je zapojená finančnými vzťahmi alebo v ktorého vecnej pôsobnosti je štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia zriadená zákonom, alebo štátny fond,
c)
ministerstvo financií v prípadoch neuvedených v písmenách a) a b).
(4)
Súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona je možné udeliť len vtedy, ak správca dodržal všetky podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;8) tieto rozhodnutia nie sú preskúmateľné súdom.“.
6.
V § 9 ods. 2 prvej vete sa slovo „zriaďovateľa“ nahrádza slovami „ministerstva financií“.
7.
V § 13 ods. 13 písmeno b) znie:
„b)
so súhlasom vlády Slovenskej republiky a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií použiť majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšujúcej 1 000 000 Sk ako vklad do základného imania právnickej osoby alebo ako vklad pri založení právnickej osoby,23ab) ktorej jediným zakladateľom je štát.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23ab znie:
„23ab)
§ 154 až 220 Obchodného zákonníka.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Príjmy a výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami realizuje Pôdohospodárska platobná agentúra prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.9a) Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(4)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,
b)
prostriedky Európskej únie na krytie oprávnených výdavkov súvisiacich s intervenčnými opatreniami,
c)
úhrada časti úrokových nákladov odsúhlasených Komisiou Slovenskej republike na intervenčný nákup produktov,
d)
príjmy za kurzové rozdiely,
e)
iné príjmy.
(5)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
výdavky na intervenčné opatrenia,
b)
oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov.9b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9b)
Napríklad Nariadenie Rady č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (Ú. v. ES L 216, 5. 8. 1978) v platnom znení, Nariadenie Komisie (ES) č. 1843/2003 zo 17. októbra 2003 stanovujúce koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať pri nákupe poľnohospodárskych produktov na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003).“.
2.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu v roku 2005 sú prostriedky štátneho rozpočtu nepoužité na realizáciu intervenčných opatrení v roku 2005.“.
Čl. VII
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. 266/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva iné, prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu okrem prostriedkov súvisiacich s intervenčnými opatreniami, o ktorých osobitný zákon13) ustanoví, že sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte.“.
2.
V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak konečný prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, zabezpečuje plnenie úloh podľa osobitných predpisov,33) môže tieto prostriedky poskytovať iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám na základe zmluvy.“.
Čl. VIII
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z. a zákona č. 142/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „predpokladanou“ vkladajú slová „väčšou škodou,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „za účasti zamestnanca správcu dane,13a) ktorým je daňový úrad“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 1a písm. j) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.“.
2.
V § 28 ods. 1 písm. c) druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnancovi správcu dane, ktorým je daňový úrad“.
3.
V § 28 ods. 2 sa slová „daňových predpisov alebo colných predpisov“ nahrádzajú slovami „colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy“.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 177/2004 Z. z., zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. 538/2004 Z. z., zákonom č. 539/2004 Z. z., zákonom č. 659/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 314/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem článku I bodov desiateho až dvanásteho, pätnásteho, sedemnásteho, devätnásteho, dvadsiateho druhého, dvadsiateho tretieho, tridsiateho tretieho, tridsiateho siedmeho, štyridsiateho prvého, štyridsiateho piateho až päťdesiateho, päťdesiateho druhého, päťdesiateho tretieho, päťdesiateho piateho, päťdesiateho deviateho, šesťdesiateho, šesťdesiateho tretieho, šesťdesiateho štvrtého, sedemdesiateho, sedemdesiateho ôsmeho, sedemdesiateho deviateho, osemdesiateho druhého, deväťdesiateho štvrtého, deväťdesiateho šiesteho až stodruhého, stoštvrtého, stojedenásteho až stopätnásteho, článku V a článku IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006, a okrem čl. I bodu tridsiateho piateho, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.