53/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
výnos z 31. januára 2005 č. 22783-1/2004-SL, ktorým sa vydáva Slovenský liekopis, prvé vydanie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Výnosom sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 32/1987 Zb. o záväznosti Československého liekopisu v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 181/1991 Zb.
Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Výnos je vydaný aj ako samostatná publikácia.