524/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

524
ZÁKON
z 28. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z. a zákona č. 128/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa slovo „občanmi“ nahrádza slovami „fyzickými osobami“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska.“.
4.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
meno, priezvisko a adresu bydliska správcu trhoviska, ak je ním fyzická osoba, alebo názov a adresu sídla, ak je ním právnická osoba.“.
6.
V § 5 ods. 4 písm. f) sa slovo „občanmi“ nahrádza slovami „fyzickými osobami“.
7.
V § 5 ods. 6 sa slovo „občanmi“ nahrádza slovami „fyzickými osobami“.
8.
V § 6 písmeno e) znie:
„e)
liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,“.
9.
V § 6 písm. i) sa za slovo „živočíchov“ vkladá čiarka a slová „exempláre voľne žijúcich živočíchov17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Čl. 2 písm. t) nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 061, 3. 3. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 938/97 z 26. mája 1997 (Ú. v. ES L 140, 30. 5. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2307/97 z 18. novembra 1997 (Ú. v. ES L 325, 27. 11. 1997) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2214/98 z 15. októbra 1998 (Ú. v. ES L 279, 16. 10. 1998) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1476/1999 zo 6. júla 1999 (Ú. v. ES L 171, 7. 7. 1999) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2724/2000 z 30. novembra 2000 (Ú. v. ES L 320, 18. 12. 2000) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1579/2001 z 1. augusta 2001 (Ú. v. ES L 209, 2. 8. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2476/2001 zo 17. decembra 2001 (Ú. v. ES L 334, 18. 12. 2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1497/2003 z 18. augusta 2003 (Ú. v. ES L 215, 27. 8. 2003) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. ES L 284, 31. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 834/2004 z 28. apríla 2004 (Ú. v. ES L 127, 29. 4. 2004).“.
10.
V § 6 sa dopĺňa písmeno k), ktoré znie:
„k)
chránené rastliny,20a) exempláre rastlín17a) a invázne druhy rastlín.20b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20b znejú:
„20a)
§ 33 a 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
20b)
§ 7 zákona č. 543/2002 Z. z.“.
11.
V § 7 ods. 2 sa slová „na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom“ nahrádzajú slovami „na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach“.
12.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 25. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
13.
V § 10 písm. c) sa slová „občania predávajúci“ nahrádzajú slovami „fyzické osoby predávajúce“.
14.
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.“.
15.
V § 11 ods. 1 písm. f) sa slová „v § 10 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „v § 10 ods. 1 písm. b) a c)“.
16.
V § 11 ods. 2 písm. f) sa slovo „občanmi“ nahrádza slovami „fyzickými osobami“.
17.
V § 11 ods. 3 sa slová „§ 10 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1 písm. b)“.
18.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slová „(§ 3 ods. 1)“ vkladajú slová „alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri diaľniciach (§ 9 ods. 2)“.
19.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom“ nahrádzajú slovami „na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach“.
20.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.