Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

52/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 11. februára 2005
o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Národný park Slovenský kras
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny - Národný park Slovenský kras (ďalej len „päťstokorunák“).
(2)
Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,35 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
§ 2
(1)
Na líci päťstokorunáka v hornej časti sú v polkruhu vyobrazené dve strnádky cia sediace na konári stromu. Pod vyobrazením strnádok cia je označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“ a pod ňou štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od horného okraja päťstokorunáka smerom dole.
(2)
Na rube päťstokorunáka je vyobrazená kvapľová jaskyňa a kvet kandík psí (ďalej len „kvet“). Pod vyobrazením kvetu je letopočet razby „2005“ a v opise zľava doprava od horného okraja päťstokorunáka smerom dole je názov národného parku „NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS“. Iniciálky autorky výtvarného návrhu päťstokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“ a značka Bižuterie Česká Mincovna, a.s., štylizované písmená „ČM“ sú umiestnené v pravej spodnej časti kvapľovej jaskyne.
(3)
Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Ivan Šramko v. r.