519/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
2.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska v oblasti finančného trhu prispieva k stabilite finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže; pritom Národná banka Slovenska vykonáva
a)
dohľad nad finančným trhom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1b)
b)
ďalšie činnosti v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov.
§ 21a až 21c a § 73 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z.“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Národná banka Slovenska predkladá Národnej rade Slovenskej republiky polročnú správu o menovom vývoji do troch mesiacov po skončení prvého polroka príslušného kalendárneho roka a ročnú správu o menovom vývoji do piatich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.“.
5.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Národná banka Slovenska predkladá a zverejňuje správy o stave a vývoji finančného trhu podľa osobitného predpisu.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
Zákon č. 747/2004 Z. z.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa slová „medzinárodných finančných inštitúciách“ nahrádzajú slovami „medzinárodných inštitúciách v oblasti finančného trhu“.
7.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Národná banka Slovenska plní úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce pri výkone dohľadu nad finančným trhom podľa osobitného predpisu.1d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 4 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
8.
§ 5 sa vypúšťa.
9.
V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Banková rada určuje
a)
menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach Národnej banky Slovenska,
b)
zásady výkonu a organizáciu výkonu dohľadu nad finančným trhom a rozhoduje v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.1c)“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,“.
11.
V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
určuje podľa osobitného predpisu1e) výšku ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
§ 40 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. i) sa slová „pobočky a účelové“ nahrádzajú slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „podľa § 5“.
13.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci, súčinnosti a poskytovaní informácií a podkladov medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu alebo medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov.1f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1f znie:
„1f)
Napríklad § 87 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Banková rada má jedenásť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ďalší členovia, z ktorých najviac traja nemusia byť v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska. Výkon funkcie člena bankovej rady je na pracovnoprávne účely výkonom verejnej funkcie,2) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno.“.
15.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Ôsmich ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.“.
16.
V § 7 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Funkčné obdobie guvernéra, viceguvernéra alebo iného člena bankovej rady začína plynúť dňom účinnosti jeho vymenovania do príslušnej funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
17.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
18.
V § 7 ods. 8 úvodnej vete sa slová „Členstvo v bankovej rade“ nahrádzajú slovami „Funkcia člena bankovej rady“.
19.
V § 7 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena bankovej rady o vzdaní sa jeho funkcie bankovej rade, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,“.
20.
V § 7 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dňom účinnosti vymenovania člena bankovej rady do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.“.
21.
V § 7 ods. 9 úvodnej vete sa slovo „Člena“ nahrádza slovami „Ak osobitný predpis2ba) neustanovuje inak, člena“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
„2ba)
Článok 14 bod 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).“.
22.
V § 7 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5 alebo 6“.
23.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Právny vzťah medzi Národnou bankou Slovenska a členom bankovej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska, sa pri výkone funkcie tohto člena bankovej rady považuje za obdobný pracovný vzťah a spravuje sa ustanoveniami právnych predpisov2caa) o obdobných pracovných vzťahoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa znie:
„2caa)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 8 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Banková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vymenovaných členov bankovej rady vrátane guvernéra alebo ním povereného predsedajúceho viceguvernéra. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov vymenovaných členov bankovej rady, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
25.
V § 8 ods. 3 sa slová „môže písomne“ nahrádzajú slovom „nemôže“.
26.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak guvernérovi zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný nový guvernér, oprávnenia guvernéra Národnej banky Slovenska prechádzajú na viceguvernéra povereného bankovou radou; ak nie sú vymenovaní ani viceguvernéri, tieto oprávnenia prechádzajú na iného člena bankovej rady povereného bankovou radou.“.
27.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodnutia prijaté podľa odseku 2 prerokuje na svojom nasledujúcom zasadnutí banková rada.“.
28.
Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý znie:
㤠10
Úlohy pri dohľade nad dohliadanými subjektmi v rámci finančného trhu v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu1c) vykonáva organizačná zložka zriadená bankovou radou.“.
29.
V § 12 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
30.
Doterajší text § 17 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Národná banka Slovenska môže služby v oblasti hotovostného peňažného obehu poskytovať za odplatu.
(3)
Národná banka Slovenska plní funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre analýzu a monitorovanie falzifikátov eurových bankoviek a eurových mincí.“.
31.
V § 17b ods. 3 štvrtej vete sa za slovo „odobratie“ vkladá slovo „bezodkladne“.
32.
V § 17b ods. 4 sa vypúšťa slovo „bezodplatne“ a za slovo „iných“ sa vkladajú slová „alebo tých istých“.
33.
V § 17e sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že ide o sfalšované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom činným v trestnom konaní;2e) Národná banka Slovenska tiež toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá sfalšované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala Národnej banke Slovenska.“.
34.
V § 17f ods. 1 prvej vete sa za slovo „ktorých“ vkladá slovo „iné“.
35.
V § 17f ods. 3 písm. c) sa za slovo „podnikateľa“ vkladá čiarka a slová „do funkčnej náplne ktorých patrí riadenie alebo kontrola činností spojených so spracúvaním bankoviek a mincí,“ a na konci sa pripájajú slová „alebo ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročná ekonomická prax,“.
36.
§ 23 znie:
㤠23
Národná banka Slovenska je oprávnená obchodovať s bankami, so zahraničnými bankami a s inými finančnými inštitúciami s cennými papiermi vymedzenými Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska je oprávnená ako zábezpeky pri svojich obchodoch prijímať majetkové hodnoty4ab) vymedzené Národnou bankou Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:
„4ab)
Napríklad článok 17 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.“.
37.
§ 25 a 26 znejú:
㤠25
(1)
Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a)
viesť účty Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
b)
poskytovať ďalšie služby Štátnej pokladnici podľa osobitného predpisu,4b)
c)
spolupracovať so Štátnou pokladnicou podľa osobitného predpisu.4b)
(2)
Národná banka Slovenska môže vykonávať platby z účtov Štátnej pokladnice len do výšky kreditného zostatku na týchto účtoch.4c)
§ 26
Národná banka Slovenska môže v rámci svojich obchodov so Slovenskou republikou
a)
poskytovať služby Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu,5)
b)
spolupracovať s Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b, 4c a 5 znejú:
„4b)
§ 6, § 11, § 12 ods. 4, § 19 ods. 2 a § 21 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 11 a 21 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 17, § 19 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 27 ods. 1 sa slová „krátkodobé cenné papiere so splatnosťou do jedného roka“ nahrádzajú slovami „pokladničné poukážky“.
39.
V § 29 písm. a) sa vypúšťa slovo „ostatnými“.
40.
V § 29 písm. b) sa vypúšťa odkaz 3.
41.
V § 29 písm. c) sa vypúšťa slovo „ostatnými“, slovo „vykonávanými“ sa nahrádza slovom „vykonávaný“ a vypúšťajú sa slová „a vyhlasuje ich opatrením3) v Zbierke zákonov“.
42.
V § 30 ods. 2 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
43.
V § 31 odsek 6 znie:
„(6)
Národná banka Slovenska vedie centrálny register krátkodobých cenných papierov pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak. Národná banka Slovenska vydá prevádzkový poriadok a sadzobník odplát centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska, ktoré upravia pravidlá prevádzkovania tohto registra vrátane postupu a odplát pri zriaďovaní, vedení a rušení majetkových účtov v tomto registri a pri zabezpečovaní ostatných služieb a činností súvisiacich s prevádzkovaním tohto registra.“.
44.
V § 34a ods. 2 sa za slovo „vkladov“ vkladá čiarka a slová „s Garančným fondom investícií“.
45.
V § 34b ods. 1 písm. b) sa za slovo „orgány“ vkladá čiarka a slová „akcionárov, iných spoločníkov alebo majiteľov“.
46.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
(1)
Národná banka Slovenska je oprávnená zabezpečovať vlastnú ozbrojenú ochranu6) svojich objektov, majetku a osôb, ako aj prepravu a vlastnú ozbrojenú ochranu6) prepravy peňazí a iných hodnôt (ďalej len „vlastná ochrana"); pri plnení úloh vlastnej ochrany možno vykonávať zásahy a používať vecné bezpečnostné prostriedky, zbrane a iné technické prostriedky len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi.6a)
(2)
Zamestnanec Národnej banky Slovenska poverený výkonom vlastnej ochrany (ďalej len „osoba poverená výkonom vlastnej ochrany") je pri plnení úloh vlastnej ochrany oprávnený
a)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osôb, ktoré vstupujú do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktoré vystupujú z chráneného objektu alebo z chráneného miesta, vrátane preukázania totožnosti u osôb pristihnutých pri neoprávnenom vstupe alebo neoprávnenom výstupe, ako aj zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
b)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup a výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
c)
viesť evidenciu o vstupe a výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
d)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní protiprávnej činnosti súvisiacej s vlastnou ochranou alebo bezprostredne po spáchaní takej protiprávnej činnosti,
e)
zakázať na nevyhnutný čas každej osobe vstup do určeného chráneného objektu alebo na chránené miesto, ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh vlastnej ochrany,
f)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
g)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s cieľom vlastnej ochrany alebo či nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a také predmety odobrať,
h)
presvedčiť sa, či osoba, ktorá s dopravným prostriedkom vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo ktorá s dopravným prostriedkom vystupuje z chráneného objektu alebo chráneného miesta, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s cieľom vlastnej ochrany, alebo predmety, ktorými by mohla spáchať protiprávnu činnosť, a také predmety odobrať,
i)
držať alebo nosiť zbraň, ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitného predpisu,6a)
j)
vyzvať každú osobu, aby upustila od protiprávneho konania alebo hrozby protiprávneho konania súvisiaceho s cieľom vlastnej ochrany, a v prípade márnej výzvy vykonať zásah a použiť primerané donucovacie prostriedky vrátane použitia služobného psa na odvrátenie protiprávneho konania, ktoré bezprostredne ohrozuje alebo porušuje cieľ vlastnej ochrany; osoba poverená výkonom vlastnej ochrany je oprávnená použiť zbraň iba v nutnej obrane a v krajnej núdzi, pri zneškodňovaní zvierat bezprostredne ohrozujúcich život alebo zdravie osoby, pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva, ktoré vážne ohrozuje život alebo zdravie osoby, alebo cieľ vlastnej ochrany, prípadne na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje život alebo zdravie osoby, alebo cieľ vlastnej ochrany, a to po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
k)
na nevyhnutný čas, do príchodu policajta, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom vlastnej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu, alebo z chráneného miesta,
l)
obmedziť osobnú slobodu6b) osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazov; takú osobu je však povinná ihneď odovzdať útvaru Policajného zboru.
(3)
Výzve osoby poverenej výkonom vlastnej ochrany na vykonanie úkonov podľa odseku 2 je povinný vyhovieť každý. Ustanovenia odseku 2 písm. f) až h) sa však nepoužijú proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Vojenskej polície, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a iným obdobným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú pri výkone služobnej činnosti.
(4)
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej havárii, k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, je osoba poverená výkonom vlastnej ochrany povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie, najmä je povinná
a)
neodkladne prostredníctvom svojich nadriadených ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,
b)
chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,
c)
zamedziť prístupu nepovolaných osôb na také miesto,
d)
zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,
e)
zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 6a a 6b znejú:
„6)
Napríklad zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), § 24 a 25 Trestného zákona.
6a)
Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 85 ods. 2 Trestného poriadku.“.
47.
§ 36 a 37 znejú:
㤠36
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom podľa osobitných predpisov.1b)
§ 37
Národná banka Slovenska vykonáva aj devízový dohľad podľa osobitného predpisu,5a) dohľad nad platobným stykom a platobnými systémami podľa osobitného predpisu1a) a kontrolu podľa tohto zákona nad spracovateľmi bankoviek a mincí podľa § 17f.“.
48.
V § 41 štvrtej vete sa slová „dohľadu vykonávaného“ nahrádzajú slovami „dohľad vykonávaný“ a slová „zákonov7) a orgánmi dohľadu iných štátov“ sa nahrádzajú slovami „zákonov1f) a zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu“.
49.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
㤠42a
Národná banka Slovenska je oprávnená určovať odplatu a ďalšie podmienky vykonávania služieb Národnej banky Slovenska, ak ich neustanovuje zákon. Službami Národnej banky Slovenska sú činnosti vykonávané Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.1)“.
50.
V § 44 písm. a) sa vypúšťa odkaz 3.
51.
V § 44 písm. c) a d) a v § 45 ods. 1 sa odkaz 6 nahrádza odkazom 1.
52.
§ 44 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom,1)
f)
iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.“.
53.
Za § 49a sa vkladá § 49aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49aa
Spoločné a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2005
(1)
Národná banka Slovenska zabezpečuje vykonávanie prípravných činností na zavedenie eura ako peňažnej jednotky a zákonného platidla v Slovenskej republike; na slovenskej strane eurových mincí zabezpečí uvádzanie označenia “Slovensko„ alebo “Slovenská republika„. Na eurové bankovky a eurové mince sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(2)
Ustanovenia tohto zákona o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady sa od 15. decembra 2005 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 15. decembrom 2005.
(3)
Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezlučiteľnosti funkcie člena bankovej rady s inou funkciou, povolaním, so zamestnaním alebo s činnosťou v orgáne verejnej moci sa nepoužije, ak ide o funkciu, povolanie alebo zamestnanie v Úrade pre finančný trh.14) Na účely ustanovenia § 7 ods. 1 druhej vety sa u fyzickej osoby, ktorá je v pracovnom pomere k Úradu pre finančný trh,14) považuje podmienka pracovného pomeru k Národnej banke Slovenska za splnenú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13)
§ 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za slová „Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ vkladajú slová „Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 poslednej vete sa slovo „Vnútorné“ nahrádza slovom „Organizačné“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 6 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 27 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vo výroku prvostupňového rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré vydal útvar dohľadu nad finančným trhom, sa výslovne uvedie, že rozhodnutie vydal útvar dohľadu nad finančným trhom; vo výroku druhostupňového rozhodnutia sa výslovne uvedie, že rozhodnutie vydala banková rada.“.
5.
V § 40 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr však do 20. januára,“.
6.
V § 40 ods. 3 poslednej vete sa pred slová „pre organizačné zložky zahraničných správcovských spoločností“ vkladajú slová „pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, ktorí sú právnickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 30 000 Sk,“.
7.
V § 40 ods. 4 poslednej vete sa za slová „pre sprostredkovateľov investičných služieb, ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 5 000 Sk“ vkladá čiarka a slová „a pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 3 000 Sk a najviac 10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 3 000 Sk a pre sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia, ktorí sú fyzickou osobou, môže byť najmenej 1 000 Sk a najviac 3 000 Sk“.
8.
V § 45 ods. 6 sa slová „Úrad pre finančný trh“ nahrádzajú slovami „banková rada do 20. januára 2006“ .
9.
V § 46 prvom bode sa slovo „a“ za slovami „zákona č. 439/2004 Z. z.“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a čl. II zákona č. 519/2005 Z. z.,“.
10.
V § 46 druhom bode sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2005 Z. z.“.
11.
Slová „vedúci útvaru dohľadu nad finančným trhom“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 348/1999 Z. z., zákonom č. 149/2001 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 13 a bodov 25 až 52, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.