50/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 31. januára 2005
o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 9 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 546/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Kvalifikačnú skúšku na získanie osvedčenia o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov (ďalej len „kvalifikačná skúška“) tvorí písomná časť a praktická časť.
(2)
Písomnou časťou kvalifikačnej skúšky sa overujú odborné vedomosti z právnych predpisov a zo záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev upravujúcich spoločnú organizáciu trhu.
(3)
Praktickou časťou kvalifikačnej skúšky sa overujú odborné vedomosti z praktického hodnotenia kvality a z odberu vzoriek rastlinných produktov a živočíšnych produktov podľa záväzných právnych aktov Európskych spoločenstiev.1)
(4)
Kvalifikačnú skúšku možno opakovať len raz, a to najneskôr do troch mesiacov odo dňa jej neúspešného vykonania.
§ 2
(1)
Skúšobnú komisiu na vykonanie kvalifikačnej skúšky tvorí predseda skúšobnej komisie a dvaja členovia skúšobnej komisie vymenovaní ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
(2)
Predsedom skúšobnej komisie môže byť osoba, ktorá má najmenej desaťročnú odbornú prax v oblasti kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov.
(3)
Členom skúšobnej komisie môže byť osoba, ktorá má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov.
(4)
Skúšobná komisia zohľadňuje pri celkovom hodnotení dosiahnuté výsledky z písomnej časti a praktickej časti kvalifikačnej skúšky.
§ 3
Vzory osvedčení o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.
§ 4
Zamestnanci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, krajskej veterinárnej a potravinovej správy alebo regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy, ktorí pred 1. marcom 2005 vykonávali kontrolu kvality rastlinných produktov a živočíšnych produktov, vykonajú kvalifikačnú skúšku podľa harmonogramu určeného ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 50/2005 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o autorizácii na výkon kontroly kvality rastlinných produktov
Príloha č. 2 k vyhláške č. 50/2005 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o autorizácii na výkon kontroly kvality živočíšnych produktov
1)
Napríklad príloha IV nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 týkajúceho sa kontrol zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 156, 13. 6. 2001).