498/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

498
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík.
Výnos ustanovuje rozsah a podmienky poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík obciam, ktoré sú sídlom matričného úradu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je prístupný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.