Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

486/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2005 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 11. októbra 2005
o druhom vydaní bankoviek po 50 Sk vzoru 1995 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Dňa 23. decembra 2005 sa vydáva do obehu druhé vydanie bankovky po 50 Sk vzoru 1995.1)
(2)
Druhé vydanie bankovky po 50 Sk vzoru 1995 sa od bankovky po 50 Sk vzoru 1995 líši tým, že na rube tejto bankovky namiesto názvu tlačiarne „BA BANKNOTE“ je vytlačená skratka názvu tlačiarne „CBNC Ltd.“.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.
Ivan Šramko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 131/1995 Z. z. o vydaní bankoviek po 1 000 Sk, 50 Sk a 20 Sk vzoru 1995 v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.