485/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá.
Výnosom sa ustanovujú podmienky a kritériá posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálnych vojakov na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie v nadväznosti na novú právnu úpravu postavenia profesionálnych vojakov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Výnos bude uverejnený v čiastke 53/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.