482/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

482
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. októbra 2005,
ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008.
§ 2
(1)
Štátnymi štatistickými zisťovaniami, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám podľa § 18 ods. 3 zákona spravodajská povinnosť, sú
a)
štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky v rokoch 2006 až 2008, uvedené v prílohe č. 1,
b)
štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami a inými orgánmi štátnej správy zriadenými podľa osobitných predpisov v rokoch 2006 až 2008, uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov údajov Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nimi zriadenými organizáciami a inými orgánmi štátnej správy zriadenými podľa osobitných predpisov na účely štátnej štatistiky podľa § 12 ods. 7 zákona sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005 v znení vyhlášky č. 572/2003 Z. z, vyhlášky č. 467/2004 Z. z. a vyhlášky č. 685/2004 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Peter Mach v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 482/2005 Z. z.
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2006 AŽ 2008
Príloha č. 2 k vyhláške č. 482/2005 Z. z.
ŠTATISTICKÉ ZISOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A OSTATNÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A NIMI ZRIADENÝMI ORGANIZÁCIAMI A INÝMI ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY ZRIADENÝMI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV V ROKOCH 2006 AŽ 2008
Charakteristiky zisťovaní
1.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce
Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať aktuálne informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a podrobnej štruktúre a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) tarifných tried (stupňov náročnosti), pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, na účely kolektívneho vyjednávania, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na účely poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasne budú slúžiť na vytvorenie kompletných štatistických zdrojov, spoľahlivých štatistických zdrojov a porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej úrovni, národnej úrovni a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovujú osobitné predpisy.2)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, základné tarifné mzdy, mzdové zvýhodnenie, príplatky, doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, poskytnuté plnenia zo zisku, náhrady za pracovnú pohotovosť, pohlavie a vek zamestnanca, kódy zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) tarifné triedy, dosiahnuté vzdelanie, týždenný fond pracovného času, odpracovaný čas, pracovný úväzok a priemerný hodinový zárobok a obec bydliska.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.
2.
Názov zisťovania: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
Značka štatistického formulára: Platy (MPSVR SR) 1-02
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a výkone prác vo verejnom záujme, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na usmerňovanie aktívnej politiky trhu práce. Súčasne budú slúžiť na vytvorenie kompletných štatistických zdrojov, spoľahlivých štatistických zdrojov a porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej úrovni, národnej úrovni a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového vývoja a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.3)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: plošné zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené platy podľa jednotlivých zložiek - celkový plat, funkčný plat, tarifný (osobný) plat, príplatky, odmeny, náhrada za pracovnú pohotovosť, číselný kód druhu funkcie, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) platová tarifa, dosiahnuté vzdelanie, miesto bydliska.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne vysoké školy a verejné vysoké školy, obce a samosprávne kraje.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.
3.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov a o výdavkoch detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu a príjmoch detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu s možnosťou ich využitia na metodickú činnosť a legislatívnu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet detí, zamestnancov, príjmov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu a výdavkov detských domovov a detských domovov pre maloletých bez sprievodu.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Detské domovy a detské domovy pre maloletých bez sprievodu.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
4.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať podrobné informácie na zistenie a vyhodnotenie pracovných podmienok, mzdových podmienok zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania, analýzy a prognózy. Súčasne bude zisťovanie slúžiť na zabezpečenie informácií o životných podmienkach a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre EURES.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.4)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnávateľ, evidenčný počet zamestnancov, zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráca, mzdové nároky, minimálne mzdy, mzdové tarify, mzdové príplatky, zvýhodnenia a odmeny, doplnkové dôchodkové poistenie, pracovný čas, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a podniková sociálna politika.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné neziskové organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.
5.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú činnosť, riadiacu činnosť, kontrolnú činnosť a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozdelenia podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb, počet zamestnancov v neštátnych subjektoch, počet poberateľov sociálnych služieb, rozdelenia podľa právnej formy, formy poskytovateľa sociálnych služieb, objemy finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre neštátne subjekty, príjmy neštátnych subjektov za poskytované sociálne služby a celkové výdavky neštátnych subjektov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby, samosprávne kraje, obce poskytujúce sociálne služby podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),
- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
6.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci z obcí a samosprávnych krajov, a to o vybraných druhoch sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec a samosprávny kraj, o organizovaní spoločného stravovania a o domoch s opatrovateľskou službou. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú činnosť a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vybraných zariadení sociálnych služieb, počet občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, počet domov s opatrovateľskou službou a počet bytov v domoch s opatrovateľskou službou, počet poskytnutých sociálnych pôžičiek.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),
- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
7.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a regionálnej samosprávy a o počte občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú činnosť, riadiacu činnosť, kontrolnú činnosť a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, počet zariadení opatrovateľskej služby, štruktúra a počet zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, vynaložené bežné výdavky na opatrovateľskú službu, príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu, počet občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, počet automobilov prepravnej služby, vynaložené bežné výdavky na prepravnú službu, príjmy z úhrad za prepravnú službu a počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, obce, samosprávne kraje, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
- činnosti sociálnej pomoci (OKEČ 85.3),
- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),
- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
8.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 12-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti orgánov štátnej správy. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú činnosť, legislatívnu činnosť a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet prípadov jednotlivcov i rodín, pre ktorých sa vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (plnoletí, maloletí), výkony jednotlivých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v sledovanom roku a personálne zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávanej pre maloletých a plnoletých.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
9.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zriadených v samosprávnej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov a zriadených akreditovanými subjektmi a informácie o vykonávaní vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti samosprávnych krajov a vykonávaných akreditovanými subjektmi. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú činnosť, legislatívnu činnosť a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kapacita, počet prípadov, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, dôvody vykonávania týchto opatrení, metódy, techniky a postupy práce, personálne zabezpečenie a náklady na vykonávanie opatrení v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, počet prípadov a spôsoby realizácie vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Krízové strediská, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, akreditované subjekty, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),
– činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
10.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách za zariadenia sociálnych služieb
Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd zamestnancov zariadení sociálnych služieb podľa jednotlivých kategórií v oblasti sociálneho zabezpečenia.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov a objem finančných prostriedkov na mzdy a platy členené na ústavnú sociálnu starostlivosť a mimoústavnú sociálnu starostlivosť.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zariadenia sociálnych služieb, obce, samosprávne kraje, územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),
- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
10a.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach v malých podnikoch a u podnikateľov
Značka štatistického formulára: PM (MPSVR SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať údaje o vzniknutých, zaniknutých, voľných a obsadených pracovných miestach na účely získania spoľahlivých informácií na tvorbu politík v oblasti trhu práce a pre potreby štátnej štatistiky.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vzniknutých a zaniknutých pracovných miest v sledovanom štvrťroku, počet voľných a obsadených pracovných miest k poslednému dňu štvrťroka, charakteristika voľného pracovného miesta: profesia podľa klasifikácie zamestnaní ustanovenej osobitným predpisom,1) pracovný úväzok a náročnosť obsadenia voľného pracovného miesta.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové a neziskové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami s počtom zamestnancov 0 až 19, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri bez ohľadu na prevažujúcu činnosť.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.
11.
Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky
Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: jednotlivé agendy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, osobitný trestný úsek, občianskoprávny úsek, obchodný úsek a správny úsek, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolanie (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Najvyšší súd Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. pracovného dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
12.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnanosti a mzdách v školstve pre potreby riadiacej činnosti a rozhodovacej činnosti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci, mzdové prostriedky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
13.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pre potreby riadiacej činnosti a rozhodovacej činnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky verejnej správy v členení podľa ich účelu, zamestnanci a mzdové prostriedky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy a organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
15.
Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried a detí, druhy starostlivosti, národnosť detí, veková štruktúra a individuálna integrácia detí, evidenčný počet zamestnancov v materských školách a školách v prírode.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Materské školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
16.
Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: triedy a žiaci podľa ročníkov, odchody žiakov zo základných škôl, organizácia vyučovania, školské kluby, žiaci podľa národnosti, individuálne integrovaní žiaci podľa druhu postihnutia, žiaci učiaci sa cudzí jazyk, veková štruktúra žiakov a počet pedagogických zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
17.
Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách a špeciálnych základných školách
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prospechu žiakov v základných školách a špeciálnych základných školách potrebné na hodnotenie kvality pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného školstva a špeciálneho školstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospech, neklasifikovanosť a žiaci opakujúci ročník.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy a špeciálne základné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
18.
Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní predmetov a o záujmoch žiakov pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: športové triedy, rozšírené vyučovanie matematiky, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a technickej výchovy a informatiky v členení tried žiakov podľa jednotlivých ročníkov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
19.
Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej materskej škole, špeciálnej základnej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o špeciálnej materskej škole a o špeciálnej základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, vekovej štruktúry, počet žiakov za predchádzajúci rok, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti a evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Špeciálne materské školy a špeciálne základné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
20.
Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti a o praktickej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole, odbornom učilišti a o praktickej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčný počet zamestnancov a internát školy.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Špeciálne stredné školy, odborné učilištia a praktické školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
21.
Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii na stredných školách
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: jednotlivé druhy škôl, počet detí, žiakov a študentov podľa tried a ročníkov a druhu postihnutia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stredné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka, SOU a U do 4. októbra.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
22.
Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú pri rozhodovacej činnosti a riadiacej činnosti, odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a deti ohrozené postihnutím a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony špeciálnopedagogickej poradne a detského integračného centra, počet klientov evidovaných v poradenskom zariadení podľa veku, druhu postihnutia a spôsobu vzdelávania a evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Špeciálnopedagogické poradne, detské integračné centrá.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
23.
Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študujúcich, novoprijatých študentov a absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl a učilíšť
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o vekovej štruktúre študentov a absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl a učilíšť pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: veková štruktúra novoprijatých študentov, študentov spolu a absolventov stredných škôl a špeciálnych stredných škôl podľa druhu, foriem a dĺžky štúdia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stredné školy, špeciálne stredné školy a učilištia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
24.
Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informáciu o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried podľa ročníkov, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijné odbory a zamerania, kapacita školy, evidenčný počet zamestnancov a štipendiá za predchádzajúci školský rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
25.
Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, združených stredných škôl, stredných odborných učilíšť a učilíšť
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prospechu a dochádzke žiakov gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, združených stredných škôl, stredných odborných učilíšť a učilíšť potrebné na hodnotenie kvality procesu na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 31. augustu sledovaného roka a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prospech a dochádzka žiakov a kvalita pedagogického procesu žiakov (študujúcich) podľa jednotlivých ročníkov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, združené stredné školy, stredné odborné učilištia a učilištia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
26.
Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných predmetov a nepovinných predmetov v stredných školách
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných predmetov a nepovinných predmetov v stredných školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Informácie sa využívajú na riadiacu činnosť a informatívnu činnosť v pedagogickom procese a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné predmety a nepovinné predmety.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stredné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
27.
Názov zisťovania: Výkaz o združenej strednej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 8-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o združenej strednej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet tried podľa ročníkov, národnosti, študijných odborov a zamerania, počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk, kapacita školy, evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Združené stredné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
28.
Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školských knižniciach potrebné pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, používatelia, výpožičky a služby, aktivity knižníc, informačné technológie, počet zamestnancov a finančné náklady.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy a stredné školy, v ktorých pôsobnosti sú zriadené školské knižnice.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
29.
Názov zisťovania: Výkaz o akademickej knižnici
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o akademických knižniciach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: knižničný fond, počet čitateľov, výpožičky, informačné technológie, finančné náklady a zamestnanci.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Akademické knižnice a vysoké školy, ktorých sú knižnice súčasťou.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
30.
Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokých školách podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počet študujúcich, počet študentov podľa národnosti, počet učiteľov, počet štipendistov a vyplatená suma na štipendiá.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
31.
Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: veková štruktúra študentov vysokých škôl podľa foriem štúdia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. októbra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
32.
Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania ustanovenej osobitným predpisom 6) a podľa druhu štúdia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
33.
Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: absolventi vysokých škôl členení podľa vekovej štruktúry a podľa druhu štúdia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
34.
Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach výchovnej prevencie a zariadeniach náhradnej výchovy podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov, rozmiestnenie detí, príchody a odchody z domova (centra), chovanci, žiaci vyslaní do škôl v prírode, vybavenie zariadení a počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Reedukačné domovy a diagnostické centrá.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
35.
Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a na záujmovú činnosť detí a mládeže podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: záujmová činnosť v sledovaných oblastiach, počet zariadení a podujatí, metodická činnosť, letné tábory a evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
36.
Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony, kapacita a zamestnanci jedální a tržby jedální za predchádzajúci rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy, ktoré prevádzkujú vysokoškolské jedálne.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
37.
Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach školského stravovania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet stravníkov, kapacita zariadení a ich výkony a evidenčný počet zamestnancov jedální.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy, stredné školy a školské zariadenia, v ktorých pôsobnosti sa nachádzajú zariadenia školského stravovania.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
38.
Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jazykových školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: poslucháči podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Jazykové školy, stredné školy a základné školy, ktorých sú súčasťou.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
39.
Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o domove mládeže podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných žiakov, vybavenie domova a evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domovy mládeže a stredné školy, ktorých sú súčasťou.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
40.
Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných študentov v internáte, kapacita a zamestnanci internátu.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vysoké školy, v ktorých pôsobnosti je správa vysokoškolských internátov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
41.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o botanickej záhrade
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 21-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti botanickej záhrady na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení a ich návštevníci, kultúrno-výchovné akcie a účasť na nich, počet záujmových krúžkov a ich členov, počet zamestnancov zariadení a hospodárenie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Botanické záhrady, ktorých zakladateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 2. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
42.
Názov zisťovania: Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 22-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychologickom poradenstve a výchovnom poradenstve a preventívnej starostlivosti o deti a mládež. Výsledky zisťovania sa použijú pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony pedagogicko-psychologickej poradne, počet klientov podľa druhu školy a zariadenia, počet zamestnancov, aktivity v oblasti poradenstva a prevencia drogových závislostí.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Pedagogicko-psychologické poradne.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
43.
Názov zisťovania: Výkaz o centrách výchovnej prevencie a psychologickej prevencie
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 23-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o centrách výchovnej prevencie a psychologickej prevencie pre rozhodovaciu činnosť a riadiacu činnosť, na zhodnotenie projektov v rámci prevencie drogových závislostí a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť centra výchovnej prevencie a psychologickej prevencie, dôvod príchodu klienta do centra podľa druhu problému, prevencia drogových závislostí, internátna starostlivosť, vybavenie zariadenia výchovnej starostlivosti a počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá výchovnej prevencie a psychologickej prevencie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
44.
Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v sledovaných odboroch a evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné umelecké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
45.
Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: hudobné odbory základnej umeleckej školy, členenie študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelania.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné umelecké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
46.
Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci podľa študijných odborov a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne údaje a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, žiaci podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stredné odborné učilištia a učilištia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
47.
Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole, športovej triede
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: športové triedy a žiaci podľa druhu športov a počtu trénerov a podľa druhu pracovnej činnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
48.
Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športovej škole, športovej triede
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športových školách a športových triedach pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalifikovanosť trénerov podľa druhu športu v športovej škole a športovej triede.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Športové školy a školy, ktorých súčasťou sú športové triedy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
49.
Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci podľa študijných odborov a učebných odborov a ročníkov, evidenčný počet zamestnancov a materiálno-technická základňa.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Strediská praktického vyučovania, strediská odbornej praxe a stredné školy, ktorých sú súčasťou.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 3. októbra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
50.
Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školách v prírode pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenie a evidenčný počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Školy v prírode.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
51.
Názov zisťovania: Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športovom stredisku pri školách pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: žiaci športového strediska pri škole podľa druhu športu a počet trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy a stredné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
52.
Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športe pri škole a školskom zariadení
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30a-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športovom stredisku pri školách pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvalifikovanosť trénerov podľa druhu pracovnej činnosti v športovom stredisku pri škole.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy a stredné školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
53.
Názov zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 31-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: telovýchovné zariadenia využívané školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy, stredné školy a vysoké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
54.
Názov zisťovania: Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 32-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry, činnosť zariadenia, počet zaškolených frekventantov a počet zamestnancov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vzdelávacie zariadenia, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
55.
Názov zisťovania: Výkaz o počte žiakov (detí) základných umeleckých škôl, škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce
Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 40-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádzajú obecné, súkromné a cirkevné základné umelecké školy, školy a školské zariadenia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. septembra kalendárneho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
56.
Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach
Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti občianskych združení detí a mládeže a združení pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi v oblasti neformálneho vzdelávania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, vekové zloženie a vzdelanostné zloženie, činnosť občianskeho združenia, medzinárodné výmeny a ekonomické ukazovatele.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Občianske združenia detí a mládeže.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
57.
Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mladých (ICM)
Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosti a podujatia centier mladých, edičná činnosť, počet klientov a ich veková štruktúra v rámci informačného servisu a evidenčný počet zamestnancov centier.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Informačné centrá mládeže.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
57a.
Názov zisťovania: Výkaz o centrách talentovanej mládeže a zväzových centrách prípravy mládeže (CTM a ZCPM)
Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní športovej prípravy mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori) pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počty zamestnancov, odborná úroveň a vzdelanie zamestnancov, počty športovcov podľa vekových kategórií, dôvody príchodu a odchodu športovcov, ekonomické ukazovatele.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Centrá talentovanej mládeže a zväzové centrá prípravy mládeže.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
58.
Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrazovosti žiakov a študentov pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdroje a príčiny úrazov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy, stredné školy, vysoké školy a školské zariadenia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
59.
Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní
Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť v rámci ďalšieho vzdelávania a pri tvorbe a realizácii koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výkony vzdelávacieho subjektu, kapacita, evidenčný počet zamestnancov, zdroj financovania, vzdelávacia činnosť a účastníci vzdelávania.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Stredné školy, vysoké školy, vzdelávacia ustanovizeň orgánov štátnej správy, zariadení obcí a miest, stavovských organizácií, profesijných zväzov, družstiev, občianskych a záujmových združení, odborových organizácií, cirkví a náboženských spoločností, kultúrnych ustanovizní, fyzických osôb a právnických osôb a vzdelávacie zariadenie zamestnávateľov a iné vzdelávacie ustanovizne.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
60.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli
Značka štatistického formulára: VVP (MŠ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskumno-vývojovom potenciáli pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskumno-vývojový potenciál, štruktúra kapacít výskumu a vývoja podľa vecného zamerania a podľa druhu činností, štruktúra realizačných výstupov, zamestnanci podľa štruktúry a podľa vecného zamerania, ženy, medzinárodné vedecko-technické kontakty a spolupráca a odborné pobyty v zahraničí, výdavky na riešenie medzinárodných úloh, členstvo v medzinárodnej vládnej organizácii alebo mimovládnej organizácii v oblasti vedy a techniky, inovačné aktivity, novovznikajúce inovatívne podniky a hospodárenie a úroveň laboratórneho vybavenia vo výskume a vývoji.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
61.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
Značka štatistického formulára: IKT (MŠ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách v školách podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybavenosť škôl osobnými počítačmi, zdroje ich získavania a pedagogickí zamestnanci.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Základné školy, stredné školy a vysoké školy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.
62.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach
Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových zdravotníckych organizáciách a neziskových zdravotníckych organizáciách a v štátnych akciových spoločnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na určovanie cien zdravotníckych výkonov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady podľa vybraných druhov, výnosy a počet vyšetrení a využitie postelí.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
63.
Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta prijatého do ústavnej starostlivosti v psychiatrickom zariadení
Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii prijatej do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na jej ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia pacienta (rodné číslo, kód okresu jeho trvalého bydliska, prechodného bydliska, štátne občianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta, kontakt so zariadením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické informácie (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), liečba (kód diagnózy) a prepustenie, preloženie, úmrtie a ďalšia starostlivosť po prepustení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
64.
Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 2-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na rozbor príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia (samovraždy a samovražedné pokusy). Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia pacienta (rodné číslo, kód okresu jeho trvalého bydliska, prechodného bydliska, štátne občianstvo, rodinný stav), sociálno-ekonomické informácie (najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), úmyselné sebapoškodenie (vykonanie činu, spôsob vykonania činu, kód diagnózy, motív činu, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky, psychiatrická liečba) a pitva.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
65.
Názov zisťovania: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 3-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných liečebných kúpeľoch. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia klienta (rodné číslo, kód trvalého bydliska, prechodného bydliska, kód krajiny) sociálno-ekonomické informácie (pracovný stav, poisťovňa/platca), druh kúpeľnej starostlivosti a ukončená kúpeľná liečba (dĺžka pobytu, indikačná skupina, kód diagnózy, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby).
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
66.
Názov zisťovania: Hlásenie liečby užívateľa drog
Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 4-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liečených užívateľoch drog. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia klienta (rodné číslo, vek, pohlavie, štátne občianstvo, rodinný stav, kód trvalého bydliska, prechodného bydliska, resp. kód krajiny v prípade cudzinca), charakter kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený kedykoľvek predtým, kontakt so zariadením), sociálno-ekonomické informácie (spôsob života, pracovný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania), drogy (vek prvého užitia akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob, frekvencia a vek pri prvom užití primárnej drogy, kódy sekundárnych drog), rizikové faktory (použitie injekčnej striekačky pri aplikácii drogy, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, vyšetrenie HIV a vírusovej hepatitídy) a začatá liečba užívateľa drog.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
67.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskyt jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druh liečby diabetu a vekové zloženie chorých na diabetes mellitus.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
68.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskyt tuberkulózy a respiračných chorôb, jednotlivé typy vyšetrení a očkovania proti tuberkulóze.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
69.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave pacientov evidovaných na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách podľa vybraných diagnóz. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: psychiatrické zariadenia, záchytné stanice, zdravotný stav obyvateľstva podľa psychiatrických diagnóz, veku a pohlavia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
70.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti všeobecných ambulancií pre deti a dorast
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí a dorastu a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: choroby detí a dorastu podľa jednotlivých druhov ochorení a činnosti špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
71.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín pre riadiacu činnosť a rozhodovaciu činnosť v zdravotníctve. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie v ambulanciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky, prenatálne vyšetrenia a chromozómové vyšetrenia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
72.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií, o zdravotnom stave žien, tehotných žien a o používaní antikoncepčných prostriedkov. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nové tehotenstvá, počet a štruktúra gynekologických vyšetrení a prvýkrát zistených rakovinových ochorení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
73.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti o obyvateľstvo. Spracované údaje sa využijú na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť stomatológov a stomatologická starostlivosť o deti a dorast.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
74.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kožných chorobách a iných chorobách prenosných prevažne sexuálnym stykom podľa jednotlivých diagnóz. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet evidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných kožných ochorení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
76.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oddelení telovýchovného lekárstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preventívne vyšetrenia a odborné výkony.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
77.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednotlivých ambulantných chirurgických odboroch a posteľových chirurgických odboroch a vybraných chirurgických výkonoch. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané chirurgické výkony.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
78.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stredísk, o pacientoch, ktorí vyžadujú liečbu nahrádzajúcu funkcie obličiek. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nefrologické pracoviská a posteľový fond, personálne zabezpečenie, diagnózy, vekové zloženie pacientov a spôsob a dĺžka ich liečby, technické vybavenie a laboratórne vybavenie dializačných stredísk a nefrologických laboratórií.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
79.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách a činnosti oftalmologických ambulancií a oddelení. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyšetrenia, výskyt jednotlivých vybraných ochorení, dispenzarizácie vybraných ochorení, druh liečby a operačné výkony a činnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
80.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice – infektológia a tropická medicína
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 16-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskyte cudzokrajných chorôb. Informácie slúžia na ich včasné diagnostikovanie a vyhodnocovanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výskyt cudzokrajných chorôb, nároky na jednotlivé druhy vyšetrení a personálne zabezpečenie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
81.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 17-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevalencii pacientov a incidencii pacientov dispenzarizovaných v kardiologických ambulanciách. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu, na epidemiologické analýzy, prognózovanie, návrhy preventívnych opatrení a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, personálne zabezpečenie, počet pacientov dispenzarizovaných v kardiologických ambulanciách podľa vekových skupín, pohlavia, vybrané ochorenia na choroby obehovej sústavy a revaskularizačné zákroky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
82.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií a o evidovaných pacientoch podľa vybraných skupín diagnóz. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, personálne zabezpečenie, činnosť neurologických ambulancií, počet evidovaných pacientov podľa vybraných skupín diagnóz a veková štruktúra pacientov s cievnymi chorobami mozgu.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
83.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby)
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 19-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách a činnosti záchrannej zdravotnej služby. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, personálne zabezpečenie, činnosť záchrannej zdravotnej služby a počet ošetrených osôb podľa vybraných diagnóz.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
84.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa jednotlivých kategórií, ošetrené osoby podľa vekových skupín, počet postihnutí u ošetrovaných osôb a počet výkonov u ošetrovaných osôb.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
85.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o metódach chemickej analýzy a ich podiele na správnom určení diagnózy, dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby a na určenie prognózy zdravotného stavu vyšetrovaného. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie a počet a druh vyšetrení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
86.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o diagnostikovaní a terapii chorôb krvi a krvotvorby, darcoch krvi, odberoch krvi a využívaní krvi a jej zložiek. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, laboratórnych vyšetrení pre hematológiu a transfúziológiu, darcovia krvi, ich vyšetrenia, príprava jednotlivých zložiek krvi a použitie krvných prípravkov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
87.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie súvisiace s používaním otvorených rádioaktívnych žiaričov na preventívne účely, diagnostické účely a liečebné účely. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rádionuklidových vyšetrení, personálne zabezpečenie a prístrojové vybavenie na pracoviskách nukleárnej medicíny.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
88.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiológie
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rádiologických oddeleniach a pracoviskách, ich prístrojovom vybavení a používaných rádiologických metódach. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rádiologické vyšetrenia, prístrojové vybavenie a personálne zabezpečenie rádiologických oddelení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
89.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach, výkonoch, počte pacientov a ich štruktúre na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a rozdelenie evidovaných osôb podľa diagnostických skupín, výkony a personálne vybavenie oddelení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
90.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne ortopedicko-protetických pomôcok
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o pacientoch, ktorým sa venuje sústavná zdravotnícka starostlivosť, z hľadiska ortopedickej protetiky. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne zabezpečenie, počet vyšetrení, počet zariadení výdajní ortopedicko-protetických pomôcok, počet osôb evidovaných na oddeleniach (ambulanciách) ortopedickej protetiky a poskytnuté ortopedicko-protetické pomôcky.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
91.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na alergické stavy a iné imunopatogeneticky podmienené stavy a informácie o činnosti imunologických laboratórií. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet ambulancií, personálne zabezpečenie, počet ochorení u sledovaných osôb a vybrané vyšetrenia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
92.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach a diagnostickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek odobratých pri lekárskom výkone. Údaje slúžia na včasné diagnostikovanie a na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet úmrtí, počet pitiev, počet oddelení a personálne zabezpečenie a činnosť oddelení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
93.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia
Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 9-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti súdnolekárskeho oddelenia so zameraním na vybrané vyšetrenia. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vyšetrení, počet pitiev podľa vekových kategórií detí, ostatné pitvy a personálne vybavenie daného oddelenia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
94.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie posteľovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond zdravotníckeho zariadenia a jeho využitie podľa jednotlivých oddelení a personálne zabezpečenie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
95.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie priebehu a druhov pôrodov a úmrtnosti rodičiek. Údaje slúžia na monitorovanie zdravotného stavu žien – gynekologická starostlivosť a na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť v posteľovej časti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
96.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 4-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: materiálne zabezpečenie a personálne zabezpečenie a zdravotnícke výkony na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
97.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia na sledovanie vývoja liečby ožarovaním ultrakrátkymi lúčmi. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pacientov, postelí a personálne vybavenie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
98.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 8-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji chorobnosti detí liečených v sanatóriách. Údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí, na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť a kapacita detských sanatórií a druh postihnutia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
99.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 9-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnotenie personálneho vybavenia a využitia lôžkovej kapacity psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: posteľový fond a jeho využitie pre dospelých, deti a dorast a personálne zabezpečenie v psychiatrických zariadeniach.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
100.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 10-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hospitalizovaných pacientoch pri náhlych ochoreniach a úrazoch. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy náhlych príhod vyžadujúcich chirurgický zákrok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
101.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 11-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré poskytujú prehľad o využití posteľovej kapacity a o liečebných výkonoch v jednotlivých kúpeľných liečebniach. Získané údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet a štruktúra liečených pacientov a liečebné výkony.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
102.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 12-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výkonoch a počte pacientov na neurochirurgických oddeleniach, o posteľovom fonde na týchto oddeleniach. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: neurochirurgické oddelenia v posteľovej časti, počet operácií a počet pacientov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
103.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 13-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie činnosti oddelení a ambulancií klinickej onkológie. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pracoviská klinickej onkológie, personálne zabezpečenie, prístrojové vybavenie, vyšetrenia a liečebné postupy na oddeleniach a v ambulancii klinickej onkológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
104.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára
Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 14-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnotenie personálneho vybavenia a využitia kapacity psychiatrického stacionára. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pacienti a činnosti stacionárov pre dospelých, deti a dorast a odborné personálne zabezpečenie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
106.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 2-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a o špecifických údajoch u neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Získané údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky a náklady, príjmy a výnosy, doplnkové ukazovatele a vybrané ukazovatele za neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (posteľových aj neposteľových).
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. apríla nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
107.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o počte a štruktúre zamestnancov v zdravotníctve
Značka štatistického formulára: M (MZ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o evidenčnom počte, vekovej štruktúre zamestnancov a vzdelanostnej štruktúre zamestnancov v zdravotníctve. Údaje sa využijú pri hodnotení personálneho zabezpečenia poskytovaných služieb a na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách, priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný, veková štruktúra a vzdelanostná štruktúra zamestnancov v zdravotníctve podľa kategórií a informačné technológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ostatné organizácie pôsobiace v zdravotníctve bez ohľadu na prevažujúcu činnosť a počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
110.
Názov zisťovania: Register chronických ochorení pľúc
Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4-02
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na pravidelné monitorovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikácia pacienta (priezvisko a meno, miesto trvalého bydliska, prípadná zmena trvalého bydliska), sociálno-ekonomické informácie o pacientovi (pracovný stav), meno a priezvisko ošetrujúceho lekára a informácie o vybraných chronických ochoreniach pľúc, ich symptomatológie, spôsob overenia diagnózy a liečby, resp. úmrtia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. júla a 20. januára po skončení sledovaného obdobia.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice.
111.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve a na publikačnú činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ich druhy, personálne zabezpečenie, vyšetrenia v organizačných útvaroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v návštevnej službe.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
114.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti
Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti, o počte liečební, oddelení a postelí. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie v zdravotníctve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kúpeľná starostlivosť pre dospelých a deti podľa skupín chorôb s uvedením počtu liečební, oddelení, postelí a personálneho zabezpečenia.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií v Bratislave.
115.
Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami
Značka štatistického formulára: Z (MZ SR) 13-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je registrácia pacientov s geneticky podmienenými chorobami, ktorí boli vyšetrení na oddeleniach lekárskej genetiky. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na epidemiologické spracovanie, prognózovanie, prevenciu a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pacient s genetickými chorobami, diagnózy a etiológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– zdravotníctvo (OKEČ 85.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Centra lekárskej genetiky v Bratislave.
116.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ochrane pamiatkového fondu, ktoré sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie vo výbore pre kultúrne dedičstvo Rady Európy.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva podľa Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy z 3. 10. 1985 prijatého v Grenade a Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaného 16. 1. 1992) prijatého vo Vallete.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pracovísk, priemerný evidenčný počet zamestnancov, príjmy a výdavky, počet národných kultúrnych pamiatok, počet pamiatkových objektov, pamiatkových predmetov a pamiatkových území a financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok z verejných zdrojov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy, krajské úrady, samosprávne kraje, obce, organizácie rezortu kultúry, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52),
– všeobecná verejná správa (OKEČ 75.11).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
117.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 2-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kultúre národnostných menšín a kultúre znevýhodnených skupín obyvateľstva. Podklady a prehľady sa periodicky vykazujú pri monitorovaní plnenia záväzkov, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov č. 148 prijatej Radou Európy 5. 11. 1992 v Štrasburgu, z Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín č. 157 prijatého Radou Európy 1. 2. 1995 v Štrasburgu, ako aj z Memoranda o sociálnej inklúzii podpísaného 18. 12. 2003 v Bruseli.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: aktivity a financovanie kultúry národnostných menšín a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva zo štátnych zdrojov a z neštátnych zdrojov, subjekty kultúrnych aktivít, počet a druh usporiadaných kultúrnych podujatí, financovanie vydavateľských subjektov zo štátnych zdrojov a z neštátnych zdrojov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Organizácie národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, občianske združenia, nadácie, právnické osoby, fyzické osoby, ktoré zabezpečujú aktivity a vykonávajú vydavateľskú činnosť vo vzťahu ku kultúre národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva v Slovenskej republike podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti ostatných členských organizácií (OKEČ 91.33.9),
– vydavateľské činnosti (OKEČ 22.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.
118.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o verejných kultúrno-osvetových aktivitách a o finančnom zabezpečení a personálnom zabezpečení miestnej kultúry na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet kultúrno-osvetových zariadení, priemerný evidenčný počet zamestnancov, počet uskutočnených podujatí, hospodárenie kultúrno-osvetových zariadení, formy záujmovej vzdelávacej činnosti, ich počet, formy a počet záujmovej umeleckej činnosti a mimoumeleckej činnosti.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce, regionálne osvetové strediská, Dom zahraničných Slovákov, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Matica slovenská vykonávajúce činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– ostatné činnosti v kultúre a zábave (OKEČ 92.3),
– ostatné vzdelávanie (OKEČ 80.42.9),
– usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúrne a iné sociálne služby okrem sociálneho zabezpečenia (OKEČ 75.12).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Národného osvetového centra.
119.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 4-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vydaných neperiodických publikáciách v členení na tematické skupiny a o počte výtlačkov. Spracované údaje sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet titulov a výtlačkov neperiodických publikácií podľa tematických skupín a podľa jazyka vydania.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vydavatelia neperiodických publikácií, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– vydávanie kníh (OKEČ 22.11).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.
120.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hudobných telies a umeleckých súborov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: činnosť hudobných telies a umeleckých súborov – koncertov, počet vystúpení, návštevníkov, počet premiér, zameraní koncertov vo vzťahu k návštevníkovi, zastúpení domácich umelcov a hosťujúcich umelcov, ako aj údaje o zamestnancoch a hospodárení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Hudobné telesá a umelecké súbory, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.
121.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o galérii
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti galérií na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie sa v medzinárodnom meradle využívajú na štatistické zisťovanie inštitútu UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť galérií a ich expozícií, výkony galérií, počet návštevníkov, počet zamestnancov, hospodárenie organizácie a informačné technológie.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Galérie zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej galérie.
122.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 7-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozhlasovej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho života, kultúrneho života a politického života a v medzinárodných organizáciách.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: rozhlasová programová služba podľa typu programu, programy spravodajských vysielaní, vzdelávacích vysielaní, kultúrnych vysielaní, náboženských vysielaní, reklamných vysielaní, zábavných vysielaní, zahraničných vysielaní a národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch, personálne zabezpečenie vysielania, typ prenosu a forma vysielania.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Rozhlasoví vysielatelia na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vysielať rozhlasovú programovú službu, vykonávajúci činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti rozhlasu a televízie (OKEČ 92.20).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
123.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 8-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o televíznej programovej službe pre potreby štatistiky kultúry. Výsledky zisťovania sa využijú v rôznych sférach hospodárskeho života, kultúrneho života a politického života a v medzinárodných organizáciách.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.8)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: televízna programová služba podľa typu a pôvodu programu, programy spravodajských vysielaní, vzdelávacích vysielaní, kultúrnych vysielaní, náboženských vysielaní, reklamných vysielaní, umeleckých vysielaní a zábavných vysielaní, národnostných vysielaní v jednotlivých jazykoch, personálne zabezpečenie vysielania, typ prenosu a forma vysielania.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Televízni vysielatelia na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vysielať televíznu programovú službu, vykonávajúci činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti rozhlasu a televízie (OKEČ 92.20).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
124.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o múzeu
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 9-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti múzeí na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Informácie sa v medzinárodnom meradle využívajú na štatistické zisťovanie inštitútu UNESCO a na zabezpečovanie spolupráce múzeí a galérií v rámci Medzinárodnej rady múzeí – ICOM.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť múzeí a ich expozícií, výkony múzeí, počet návštevníkov, počet zamestnancov, hospodárenie organizácie a využívanie informačných technológií.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Múzeá zaregistrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť (OKEČ 92.52).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského národného múzea.
125.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o knižnici
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 10-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti verejných knižníc, vedeckých knižníc a špeciálnych knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a ako podklady na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť knižníc (verejné knižnice a vedecké knižnice, špeciálne knižnice), knižničný fond (knižničné jednotky, ročný prírastok knižničných jednotiek a úbytok knižničných jednotiek), výpožičky a služby, používatelia, informačné technológie, zamestnanci a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Knižnice, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby verejnosti, a vlastníci alebo správcovia historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti knižníc a archívov (OKEČ 92.51).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice.
126.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o audiovízii
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 11-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín, videopožičovní a klubov, ako aj o jazykovej úprave a exporte filmových diel. Výsledky zisťovania sa využijú na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie. Využívajú ich svetové organizácie a inštitúcie sledujúce oblasť audiovízie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť producentov, distributérov a prevádzkovateľov, tvorba, výroba a úprava audiovizuálnych diel, ich distribúcia v sieti kín, videopožičovní a klubov, jazyková úprava a export filmových diel, ako aj sieť a výkony kín a filmových klubov.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Únia filmových distributérov, Združenie prevádzkovateľov a zamestnancov kín Slovenskej republiky, Asociácia slovenských filmových klubov a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov (OKEČ 92.1),
– reprodukcia nosičov záznamu obrazu (OKEČ 22.32),
– prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť inde neklasifikovaných (OKEČ 71.40).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského filmového ústavu.
127.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o profesionálnom divadle
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 12-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti profesionálnych divadiel na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sieť divadiel, inscenácia predstavenia, výkony, tvorba a šírenie divadelného predstavenia, ponúkané miesta a návštevnosť, hospodárenie a výkony, zamestnanci a počet predstavení odohraných hosťujúcimi súbormi.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Profesionálne divadlá, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, samosprávnych krajov, obcí a iných právnických osôb, vykonávajúce činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31),
– prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.
128.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o periodickej tlači
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 13-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o periodickej tlači podľa druhu, periodicity, jazyka vydania a vydavateľa. Výsledky sa využijú na riešenie vecných problémov rozvoja systému periodickej tlače a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: systém periodickej tlače z hľadiska vývoja počtu titulov, vydavateľa a územnej pôsobnosti novín a časopisov, počet výtlačkov, periodicita, jazyk vydania, priemerné jednorazové náklady, noviny a časopisy vydávané v elektronickej forme.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vydavatelia periodickej tlače registrovanej na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– vydávanie novín (OKEČ 22.12),
– vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií (OKEČ 22.13).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
129.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 14-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti hvezdární, planetárií, astronomických pozorovateľní a kabinetov na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovné akcie a účasť na nich, počet záujmových krúžkov a počet ich členov, počet zamestnancov, zariadení, celkové hospodárenie zariadení a využívanie informačných technológií.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Hvezdárne, planetáriá, astronomické pozorovateľne a kabinety, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, a iné právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied (OKEČ 73.10),
– ostatné vzdelávanie (OKEČ 80.42.9).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.
130.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 15-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti cirkví a náboženských spoločností na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: personálne obsadenie, cirkevné činnosti, počet liturgických obradov, materiálno-technická základňa cirkví a náboženských spoločností.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– činnosti cirkevných organizácií (OKEČ 91.31).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví.
131.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 16-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizátorov verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na riešenie vecných problémov v danej oblasti a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry – koncerty podľa zamerania a regiónu, počet ponúknutých miest a návštevníkov koncertov, periodické podujatia a neperiodické podujatia podľa typu a regiónu, financovanie podujatí.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Hudobné agentúry, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, mestské kultúrne strediská, obce, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné hudobné podujatia profesionálnych hudobných telies a umelcov a ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– ostatné obchodné činnosti inde neklasifikované (OKEČ 74.87),
– prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Hudobného centra.
132.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach
Značka štatistického formulára: Kult (MK SR) 17-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o organizovaní divadelných festivalov, prehliadok, pracovných dielní a tvorivých dielní a podobných pracovných podujatí v oblasti profesionálneho divadelníctva v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú ako podklady na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: kvantitatívne vyjadrenie činnosti organizátora podujatia, programu, kapacita ponúkaných miest a financovanie podujatí.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Občianske združenia, profesionálne divadlá a ďalšie subjekty, ktoré organizujú profesionálne divadelné podujatia, ako aj orgány štátnej správy, samosprávneho kraja a miestnej samosprávy, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– ostatné obchodné činnosti inde neklasifikované (OKEČ 74.87),
– umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia (OKEČ 92.31),
– prevádzka kultúrnych a umeleckých zariadení (OKEČ 92.32).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Divadelného ústavu.
133.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti orgánov územnej samosprávy v správnom konaní
Značka štatistického formulára: ŠS (MV SR) 5-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti orgánov územnej samosprávy týkajúcej sa výkonu štátnej správy v správnom konaní. Získané informácie umožnia porovnávať výkon rozhodovacieho procesu a hodnotiť výkon rozhodovacieho procesu a kvalitu výkonu štátnej správy.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet podaní, vybavení, odstúpení, odvolaní, nevybavení a nevykonaní rozhodnutí podľa jednotlivých úsekov štátnej správy.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce a samosprávne kraje.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
134.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti orgánov územnej samosprávy, ktorá nepodlieha režimu správneho konania
Značka štatistického formulára: ŠS (MV SR) 6-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti orgánov územnej samosprávy v tých oblastiach, ktoré sa týkajú výkonu štátnej správy a nepodliehajú režimu správneho konania. Ide o rôznorodé činnosti a na základe ich kvantifikácie bude možné objektívnejšie hodnotiť náročnosť, kvalitu štátnej správy a kvantitu štátnej správy vykonávanej týmito úradmi.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných nariadení obcí a samosprávnych krajov a interných predpisov, predkladanie návrhov príslušným orgánom, vypracovanie koncepcií, kontrolnej činnosti, vedenia rôznych evidencií a vydávanie stanovísk.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce a samosprávne kraje.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
135.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti obecného hasičského zboru
Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení obecných hasičských zborov hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hasičských automobilov a vecných prostriedkov, výjazdov k zásahom a výdavky na ich činnosť.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Obce.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.
136.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného hasičského útvaru a závodného hasičského zboru
Značka štatistického formulára: PO (MV SR) 2-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materiálno-technickom vybavení závodných hasičských útvarov a závodných hasičských zborov hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, o zásahovej činnosti a výdavkoch vynaložených na činnosť.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hasičských automobilov a vecných prostriedkov, výjazdov k zásahom a výdavky na ich činnosť.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby, ktoré majú zriadené hasičské jednotky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných a krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.
137.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúre a umiestnení na trhu. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba, zákazky a predaj tovaru.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa štatistickej klasifikácie produkcie (KP) ustanovenej osobitným predpisom10) v skupinách:
– výbušniny (KP 24.61),
– ostatné výrobky z gumy (KP 25.13),
– ostatné výrobky z plastov (KP 25.24),
– kovové konštrukcie a ich časti (KP 28.11),
– zbrane a munícia (KP 29.60),
– počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie dát (KP 30.02),
– meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia (KP 33.20),
– optické a fotografické prístroje a zariadenia (KP 33.40),
– hodiny a hodinky (KP 33.50),
– lode (KP 35.11),
– lietadlá a kozmické lode (KP 35.30).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
138.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe, umiestnení na trhu a vývoji priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. Údaje sa využijú na riadenie a rozhodovanie a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a umiestnenie na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa štatistickej klasifikácie produkcie (KP) ustanovenej osobitným predpisom10) v skupinách:
– výbušniny (KP 24.61),
– ostatné výrobky z gumy (KP 25.13),
– ostatné výrobky z plastov (KP 25.24),
– kovové konštrukcie a ich časti (KP 28.11),
– zbrane a munícia (KP 29.60),
– počítače a iné prístroje a zariadenia na spracovanie dát (KP 30.02),
– meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia (KP 33.20),
– optické a fotografické prístroje a zariadenia (KP 33.40),
– hodiny a hodinky (KP 33.50),
– lode (KP 35.11),
– lietadlá a kozmické lode (KP 35.30).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
139.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze citlivých tovarov podľa licencií
Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoze a dovoze citlivých tovarov realizovaných na základe úradného rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vývoz a dovoz citlivých tovarov podľa licencií.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vývozcovia a dovozcovia, ktorí sú držiteľmi licencie oprávňujúcej vyvážať a dovážať citlivé tovary.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
139a.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie
Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 3-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe surového dreva na priemyselné spracovanie. Informácie sa využijú pri analytickej a koncepčnej činnosti za odvetvia drevospracujúceho priemyslu a pre potreby medzinárodných organizácií (Eurostat, FAO a ďalšie).
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vlastná spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom a živnostenskom registri s ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac s činnosťou podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– pílenie dreva (OKEČ 20.10),
– výroba dyhy, drevotrieskovej, drevovláknitej dosky a iných aglomerovaných materiálov (OKEČ 20.20),
– výroba celulózy (OKEČ 21.11).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
140.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz pre rafinérie, ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív
Značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku úniu.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia rafinérskeho procesu, zásoby ropy a ropných výrobkov z hľadiska núdzových zásob.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– výroba rafinovaných ropných produktov (OKEČ 23.20),
– ťažba ropy a zemného plynu (OKEČ 11.10),
– veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a so súvisiacimi produktmi (OKEČ 51.51),
– skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
140a.
Názov zisťovania: Týždenný výkaz predajcov pohonných látok
Značka štatistického formulára: PPH (SŠHR SR) 1-52
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka za Slovenskú republiku o maloobchodných predajných cenách vybraných ropných výrobkov na území Slovenskej republiky pre Európsku úniu.
Podrobný postup získavania týchto štatistických informácií ustanovuje osobitný predpis.11a)
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia maloobchodného predaja ropných palív na území Slovenskej republiky z pohľadu vybraných ropných výrobkov núdzových zásob.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú činnosť podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) ustanovenej osobitným predpisom:5)
– maloobchodný predaj pohonných látok (OKEČ 50.50).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: týždenne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.
142.
Názov zisťovania: Výkaz o dani z nehnuteľnosti
Značka štatistického formulára: Daň (MF SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré sú potrebné pri legislatívnych prácach a rozpočtových prácach na zostavovaní rozpočtov obcí a na sledovanie tvorby vlastných príjmov obcí.
b)