479/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

479
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z. a zákona č. 290/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2a sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ministerstvo vyčiarkne z registra odborne spôsobilých osôb toho, kto
a)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
prestal byť plne spôsobilý na právne úkony,
c)
prestal byť bezúhonným,
d)
bol do registra zapísaný na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
e)
porušuje napriek písomnému upozorneniu ministerstva predpisy o obstarávaní územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie,
f)
písomne požiadal o vyčiarknutie alebo
g)
po uplynutí 10 rokov od posledného overenia odbornej spôsobilosti nemá overenú odbornú spôsobilosť podľa odseku 5.
(8)
Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti so zabezpečením obstarávania územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.“.
2.
V § 4 ods. 2 druhej vete sa za slovo „obstarať“ vkladajú slová „prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a“.
3.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 7a ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú slová „a stratégie a programy regionálneho rozvoja“.
5.
V § 18 ods. 2 sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
6.
V § 19a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1f sa citácia „Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.
8.
V § 28 ods. 2 druhej vete sa za slovom „krajoch“ nahrádza čiarka spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a stavebných úradoch (§ 117)“.
9.
V § 28 odsek 3 znie:
„(3)
Schválený územný plán obce a schválený územný plán zóny je uložený v obci, na stavebnom úrade a na krajskom stavebnom úrade.“.
10.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Schválené územné plány treba uložiť podľa odsekov 2 a 3 do troch mesiacov od ich schválenia.“.
11.
V § 31 ods. 2 sa slovo „prerokúvaní“ nahrádza slovom „obstarávaní“ a číslo „25“ sa nahrádza číslom „28“.
12.
V § 35 ods. 1 druhej vete sa slovo „prípadne“ nahrádza slovom „a“.
13.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.“.
14.
V § 36 ods. 2 v poslednej vete sa za slová „ako 7“ vkladá slovo „pracovných“.
15.
V § 36 ods. 4 sa za slová „ zvlášť rozsiahlej stavby,“ vkladá slovo „stavby“ .
16.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.“.
17.
V § 37 ods. 1 druhá veta znie: „Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.“.
18.
V § 37 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.“.
19.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.“.
20.
V § 38a sa na konci pripája táto veta: „Správne orgány príslušné na ich uskutočňovanie majú v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.“.
21.
§ 39a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení jednoduchej stavby, jej prístavby alebo nadstavby určiť, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55 ods. 2. Nevzťahuje sa to na stavby povoľované špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 a 121.“.
22.
V § 39b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Podmienkami rozhodnutia podľa odseku 1 sa môže určiť aj kapacitná únosnosť využívania územia na voľnočasové alebo rekreačné potreby obyvateľstva vrátane limitov pre ubytovacie kapacity.“.
23.
V § 42 ods. 2 sa za slová „rozsiahlej stavby,“ vkladá slovo „stavby“.
24.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania.“.
25.
V § 43a ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú slová „a rádioaktívneho odpadu“.
26.
V § 44 ods. 2 druhej vete sa za slová „jednoduchých stavieb“ vkladajú slová „a ich zmien“.
27.
V § 46d sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.“.
28.
V § 55 ods. 2 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,“.
Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).
29.
V § 56 písm. b) sa slová „verejných telekomunikačných“ nahrádzajú slovami „elektronických komunikačných“.
30.
V § 56 písm. h) sa slová „§ 55 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 2 písm. d)“.
31.
V § 56 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
32.
V § 57 ods. 1 sa prvá veta nahrádza týmito vetami: „Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.“.
33.
V § 57 odsek 2 znie:
„(2)
Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.“.
34.
V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.“.
35.
Doterajší text § 59 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.“.
36.
V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.“.
37.
V § 61 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na stavebné konanie, a“.
38.
V § 61 ods. 3 sa za slová „najmenej 7“ vkladá slovo „pracovných“.
39.
V § 61 ods. 4 sa za slová „ zvlášť rozsiahlych stavbách,“ vkladá slovo „stavbách“.
40.
V § 61 ods. 5 prvá veta znie: „Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo.“.
41.
V § 62 ods. 4 sa slová „záujmy spoločnosti“ nahrádzajú slovami „verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi“.
42.
V § 65 sa na konci pripája táto veta: „Správne orgány príslušné na ich uskutočňovanie majú v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.“.
43.
V § 66 ods. 2 písm. e) sa slová „obcou a“ nahrádzajú slovami „v záväzných stanoviskách podľa § 140b“.
44.
V § 76 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej v oddiele 7 len „stavba”)“.
45.
V § 76 odsek 3 znie:
„(3)
Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a).“.
46.
V § 78 odsek 1 znie:
„(1)
Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.“.
47.
V § 78 ods. 2 sa slová „dokumentácie overenej v stavebnom konaní“ nahrádzajú slovami „stavby pred dokončením“.
48.
V § 80 odsek 3 znie:
„(3)
Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.“.
49.
V § 81b písm. e) sa slová „doklady o overení vhodných“ nahrádzajú slovami „vyhlásenia výrobcu o zhode“.
50.
V § 85 ods. 2 sa slová „úpravách, podľa § 55 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby,“.
51.
V § 88 ods. 1 písm. b) sa za slová „s ním“ vkladajú slová „alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť“.
52.
V § 88 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
53.
V § 88 ods. 4 sa slová „[§ 55 ods. 2 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „[§ 55 ods. 2 písm. b)]“.
54.
V § 88a ods. 1 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.“.
55.
§ 88a sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola určená na ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a).
(9)
S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.“.
56.
Za § 88a sa vkladá § 88b, ktorý znie:
㤠88b
Ustanovenia § 88a ods. 1 až 6 sa nevzťahujú na konanie o stavbách, pri ktorých bolo zrušené právoplatné stavebné povolenie z dôvodu, že bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením.8a) Na opakované konanie o žiadosti o stavebné povolenie sa primerane vzťahujú § 58 až 66.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 65 až 69 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
57.
V § 99 písm. c) sa vypúšťajú slová „obcí pri vykonávaní pôsobnosti podľa § 122 a“.
58.
V § 105 ods. 1 písm. a) sa za slovo „uskutočňuje“ vkladajú slová „jednoduchú stavbu,“.
59.
Nadpis pod § 106 znie:
„Správne delikty“.
60.
V § 106 ods. 1 písm. a) sa za slovo „uskutočňuje“ vkladajú slová „jednoduchú stavbu,“.
61.
V § 107 ods. 1 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
62.
V § 110 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo „spravidla“.
63.
V § 112 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
64.
V § 117 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „ministerstvo zverejňuje zoznam prostredníctvom siete internetu.“.
65.
V § 117 ods. 3 sa slová „vo verejnej službe“ nahrádzajú slovom „obce“ a vypúšťa sa odkaz 11a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11a.
66.
§ 119 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na určenie príslušného stavebného úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1c)“.
67.
V § 120 ods. 1 sa slová „vodohospodárskych dielach“ nahrádzajú slovami „vodných stavbách“.
68.
V § 120 ods. 1 sa za slová „integrovanému povoľovaniu10ma)“ vkladajú slová „a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín“.
69.
V § 120 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva.“.
70.
V § 121 ods. 2 písm. a) sa slová „Vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „pre obranu štátu“.
71.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V konaniach podľa § 120 a v konaniach podľa odseku 2 má miestne príslušný stavebný úrad postavenie dotknutého orgánu podľa § 140a.“.
72.
§ 122 sa vypúšťa.
73.
V § 123a odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Zriaďuje sa Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia”), ktorá je odborným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad.
(2)
Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Inšpekciu tvorí riaditeľstvo inšpekcie so sídlom v Bratislave a stavebné inšpektoráty (ďalej len „inšpektoráty”), ktoré sú preddavkovými organizáciami zapojenými na rozpočet riaditeľstva inšpekcie. Riaditeľstvo inšpekcie je služobným úradom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú štátnu službu11b) a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v inšpekcii vykonávajú práce vo verejnom záujme.11c) Na čele riaditeľstva inšpekcie je riaditeľ inšpekcie, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister”). Riaditeľ inšpekcie je vedúcim služobného úradu. Na čele inšpektorátov sú riaditelia inšpektorátov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ inšpekcie.
(3)
Inšpekcia vykonáva štátny stavebný dohľad podľa § 98 až 102 a dohľad nad
a)
plnením podmienok a opatrení uložených rozhodnutiami stavebných úradov,
b)
dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom účastníkom výstavby a iných opatrení v území,
c)
dodržiavaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ako aj základných požiadaviek na stavby, ak dohľad nevykonáva iný orgán podľa osobitného predpisu,
d)
použitím vhodných stavebných výrobkov podľa § 43f v stavbách.
(4)
Inšpekcia nariaďuje odstránenie nedostatkov zistených výkonom dohľadu a dohliada na ich odstránenie. Ak pri súbežnom konaní inšpekcie a stavebného úradu nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie vykoná, je na konanie príslušná inšpekcia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
74.
V § 123a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Inšpektoráty sú správnymi orgánmi prvého stupňa a riaditeľstvo inšpekcie je správnym orgánom druhého stupňa. Územným obvodom riaditeľstva inšpekcie je územie Slovenskej republiky; sídla a územné obvody stavebných inšpektorátov sú uvedené v prílohe.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
75.
V § 123a odsek 7 znie:
„(7)
Úlohy inšpekcie plní na stavbách
a)
pre bezpečnosť štátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
na obranu štátu ministerstvo obrany,
c)
s jadrovým zariadením alebo súvisiacich s jadrovým zariadením Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.“.
76.
V § 125 ods. 2 a 3 sa slová „vojenská správa“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „orgány ministerstva obrany“ v príslušnom gramatickom tvare.
77.
V § 126 ods. 1 sa slová „o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, o odpadoch a veterinárnej starostlivosti a vplyvoch na životné prostredie a o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, rozhodne stavebný úrad alebo iný orgán len po dohode, prípadne so súhlasom dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý môže viazať súhlas na splnenie podmienok zodpovedajúcich uvedeným predpisom“ nahrádzajú slovami „na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov“.
78.
V § 126 ods. 3 sa slová „súhlas Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý môže svoj súhlas viazať na splnenie podmienok“ nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko podľa § 140b od Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“.
79.
V § 134 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Poverení zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského stavebného úradu, inšpekcie a ďalších orgánov štátnej správy môžu vstupovať na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu a do nej s vedomím ich vlastníkov, ak plnia úkony vyplývajúce z tohto zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb dotýkajú; pritom musia dbať, aby čo najmenej rušili ich užívanie a aby ich činnosťou nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Oprávnenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom.
(2)
Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu a do nej podľa odseku 1 vstupovať aj znalci a oprávnené osoby podľa § 45 ods. 4 touto osobou prizvané.“.
80.
V § 137 ods. 4 sa slová „v záujme spoločnosti“ nahrádzajú slovami „vo verejnom záujme“.
81.
V § 139 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
vedenia elektronickej komunikačnej siete,“.
82.
V § 139a sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pozemkov, ktoré podľa schváleného územného plánu obce alebo schváleného územného plánu zóny sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).“.
83.
V § 139a ods. 10 písmeno e) znie:
„e)
vedenia elektronickej komunikačnej siete,“.
84.
V § 139a ods. 10 písmeno m) znie:
„m)
zariadenia civilnej ochrany.“.
85.
§ 139a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Za rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci sa na účely tohto zákona považuje taká výstavba a prestavba, ktorou sa dosiahne
a)
rozšírenie zastavaného územia obce najmenej o 15 %,
b)
zvýšenie počtu obyvateľov obce nad 2000,
c)
rozšírenie obytného územia alebo zmiešaného územia v obci o viac ako 2 ha,
d)
rozšírenie výrobného územia v obci o viac ako 3 ha alebo ak tým výrazne stúpnu nároky na dopravnú a technickú vybavenosť obce, alebo
e)
zvýšenie návštevnosti rekreačného územia v obci najmenej o 10 % alebo zväčšenie rekreačného územia o viac ako 2 ha.“.
86.
V § 139b ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,“.
87.
V § 139b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.“.
Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.
88.
V § 139b ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom“.
89.
V § 139b ods. 7 písm. c) znie:
„c)
prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,“.
90.
V § 139b ods. 8 sa za slovo „zariadení“ vkladá čiarka a slová „a vodohospodárske diela“ sa nahrádzajú slovami „vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom“.
91.
V § 139b odsek 9 znie:
„(9)
Stavbami na obranu štátu sú stavby zriaďované na pozemkoch vo vlastníctve štátu, v správe ministerstva obrany alebo v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany alebo v správe právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Stavbami na obranu štátu sú aj stavby zriaďované na pozemkoch iných právnických osôb a fyzických osôb, ku ktorým má ministerstvo obrany, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany alebo právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany právo nájmu alebo právo ich užívať na základe iného právneho vzťahu.“.
92.
Za § 140 sa vkladajú § 140a a 140b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠140a
Dotknuté orgány
(1)
Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je
a)
orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí,
b)
obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území,
c)
vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.15)
(2)
Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice sú dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo Štatútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto Košice. Ak kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.
(3)
Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
§ 140b
Záväzné stanovisko
(1)
Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.
(2)
Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.
(3)
Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.
(4)
Pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje podľa § 136. Ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom.
(5)
Ak odvolanie proti rozhodnutiu podľa tohto zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, odvolací orgán konanie preruší a vyžiada si stanovisko k obsahu odvolania od dotknutého orgánu príslušného na vydanie záväzného stanoviska. Odvolanie spolu so stanoviskom dotknutého orgánu k obsahu odvolania predloží stavebný úrad orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a vyžiada si od neho potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie o odvolaní.
(6)
Ak je právoplatné rozhodnutie podľa tohto zákona založené na obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu, ktoré bolo neskôr zrušené alebo zmenené pre rozpor so zákonom, ide o dôvod na obnovu konania.”.
93.
§ 141 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť.
(11)
Správne konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2005 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2005.”.
94.
Slová „telekomunikačná sieť” alebo „telekomunikačné stavby” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „elektronická komunikačná sieť” alebo „stavby elektronických komunikačných sietí” v príslušnom tvare.
95.
Slová „dotknutý orgán štátnej správy” alebo „dotknutý orgán štátnej správy a obec” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dotknutý orgán” v príslušnom tvare.
96.
Slová „ústne konanie” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ústne pojednávanie” v príslušnom tvare.
97.
Slová „jadrovoenergetické zariadenie” vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „jadrové zariadenie” v príslušnom tvare.
98.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY STAVEBNÝCH INŠPEKTORÁTOV
Inšpektorát - sídlo Územná pôsobnosť v obvodoch okresov
I. Inšpektorát Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina,
Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom.
II. Inšpektorát Bratislava Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V,
Dunajská Streda, Malacky, Myjava, Pezinok, Senec, Senica, Skalica.
III. Inšpektorát Nitra Bánovce nad Bebravou, Galanta, Hlohovec, Komárno, Levice, Nitra,
Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Šaľa, Topoľčany,
Trnava, Zlaté Moravce.
IV. Inšpektorát Košice Bardejov, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Košice I, Košice II, Košice
III, Košice IV, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov,
Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará
Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou,
Michalovce.
V. Inšpektorát Žilina Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Liptovský
Mikuláš, Martin, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Považská
Bystrica, Púchov, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice,
Tvrdošín, Žilina.”.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 93/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„“.
r)
sa vyjadruje pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska a k územnoplánovacej dokumentácii1d) v prípadoch, keď sú riešením dotknuté diaľnice.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov regiónov.1e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
1e) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
sa vyjadrujú pri prerokovaní územných plánov obcí a zón.1d) “.
4. V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n), p), q) a r), odseku 4 písm. e), f) a g) a odseku 5 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
5. § 3b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu,2aa) ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:
2aa) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
2ab)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
6. § 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Povoľovanie stavieb
(1)
Na začatie stavby diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie a na ich zmeny je potrebné stavebné povolenie, ktoré vydáva špeciálny stavebný úrad (§ 3a), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na
a)
stavebné úpravy cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, ktorými sa nezasahuje do ich nosnej konštrukcie, nezvyšuje sa ich stále zaťaženie, nemení sa vzhľad stavby, ani spôsob užívania,
b)
udržiavacie práce na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
c)
udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
(3)
Stavebné povolenie, ani ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu sa nevyžaduje na udržiavacie práce,
a)
ktorých vykonávanie nemôže ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad ani životné prostredie v okolí pozemnej komunikácie,
b)
ktorými nedochádza k zmene šírkového usporiadania pozemnej komunikácie ani k zmene jej smerového alebo výškového priebehu trasy,
c)
ktoré nevyžadujú uzávierku pozemnej komunikácie,
d)
ktorými sa nezasahuje do práv vyplývajúcich
1.
zo styku pozemnej komunikácie s dráhou alebo inou komunikáciou, s vedeniami každého druhu alebo s vodnou stavbou, alebo
2.
z pripojení na cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie a z vjazdov na susedné nehnuteľnosti a z výjazdov z nich.
(4)
Na stavebné konanie podľa odseku 1 a na ohlasovanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,6a) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Koncepciu územného rozvoja Slovenska prerokuje jej obstarávateľ s Hlavným banským úradom. Územné plány regiónov, územné plány obcí a územné plány zón, ak riešia ochranu a využitie nerastného bohatstva, prerokujú ich obstarávatelia s obvodným banským úradom.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva.7)“.
3. V § 17 ods. 1 sa slová „po dohode s príslušným stavebným úradom podľa osobitného predpisu7b)“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska stavebného úradu7b)“.
4. V § 17 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťajú slová „katastrálnom“ a „katastrálneho“.
5. V § 19 ods. 1 sa slová „so súhlasom obvodného banského úradu“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska10a) obvodného banského úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
10b)
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
6. V § 19 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
7. V § 23 ods. 1 sa vypúšťa slovo „o investičnej“.
8. V § 24 ods. 4 sa za slovo „vestníku“ vkladajú slová „a v Úradnom vestníku Európskej únie, ak ide o vyhradené nerasty uvedené v § 3 ods. 1 písm. b)“.
9. V § 27 ods. 1 sa slová „po dohode s príslušným stavebným úradom podľa osobitného predpisu7b)“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska stavebného úradu7b)“.
10. V § 27 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „katastrálnom“ a „katastrálneho“.
11. V § 33 ods. 6 sa slovo „okresný“ nahrádza slovom „stavebný“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová „a územného projektu zóny ich“ nahrádzajú slovom „jeho“.
2. V § 13 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,“.
3. V § 13 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
rozhoduje o zrušení zariadenia na účely civilnej ochrany podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.16a)“.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).“.
4. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Krajský úrad je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územnotechnických podkladov a územného plánu regiónu.“.
5. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany.“.
6. V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Obvodný úrad je dotknutým orgánom16b)
a)
pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,
b)
v územnom konaní,
c)
v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
16b) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
7. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V konaniach podľa odseku 2 písm. b) a c), v ktorých je príslušný stavebný úrad, uplatňuje obvodný úrad svoju pôsobnosť na úseku civilnej ochrany záväzným stanoviskom.16ba)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ba znie:
16ba) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z. a zákona č. 544/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 2 sa za slovami „obvodoch letísk“ čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj pri ďalších stavbách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky (§ 30)“.
2.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj pri ďalších stavbách podľa § 30, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je letecký úrad dotknutým orgánom6a) štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a doplnkov a v územnom konaní.6b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
6a) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
6b)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
3.
V § 29 ods. 2 prvej vete sa slová „po dohode so stavebným úradom príslušným na vydanie územného rozhodnutia7)“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska stavebného úradu7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
4.
§ 47 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
sa vyjadruje v prerokúvaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska.11ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ba znie:
11ba) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XII
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 7 prvej vete sa slová „so súhlasom“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 5 druhej vete sa slová „so súhlasom“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska1b)“.
3.
§ 38 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie21b) z hľadiska záujmov vnútrozemskej plavby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 39 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a stavieb zasahujúcich do vodných ciest23)“.
5.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vydáva záväzné stanoviská
1.
v územnoplánovacích činnostiach, ak ide o umiestnenie prístavov a stavieb, ktoré sú súčasťou vodnej cesty alebo ju križujú, a o vymedzenie ochranného pásma vodnej cesty,
2.
v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,23) ak ide o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty alebo prístavu,“.
Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená e) až m).“.
6.
Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Všeobecné predpisy o správnom konaní25) sa nevzťahujú na vydávanie záväzných stanovísk.“.
Čl. XIII
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 733/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 písmeno b) znie:
„b)
výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to
1.
k dokumentácii v územnom konaní,23)
2.
k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,24) ak sa neuskutočnilo územné konanie,
3.
k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,24a)
4.
k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,24b) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 40c ods. 1,“.
2.
§ 16 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.25b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
25b) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu25c) považujú za záväzné stanovisko.25d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25c a 25d znejú:
25c) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25d)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
4.
V § 17 sa slová „§ 16“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1“.
5.
V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska,78a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a znie:
78a) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 70 sa v písmene e) slová „§ 16 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. a)“, v písmene f) sa slová „§ 16 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. b)“ a v písmene o) sa slová „[§ 16 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 ods. 1 písm. d)]“.
7.
§ 70 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
vyjadruje sa k územným plánom regiónov.78a)“.
8.
§ 71 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón.25b)“.
9.
V § 74 ods. 9 sa slová „§ 16 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 písm. a) až c)“.
Čl. XIV
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 ods. 3 sa slová „stavebný úrad a obec“ nahrádzajú slovami „obec, ak nie je stavebným úradom; stavebný úrad je dotknutým orgánom“.
2.
V § 18 ods. 2 sa slová „po dohode so stavebným úradom“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska stavebného úradu“.
3.
V § 30 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa o umiestnení rozhoduje v územnom konaní alebo v stavebnom konaní, krajský pamiatkový úrad je v konaní dotknutým orgánom.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
4.
V § 32 ods. 5 sa slovo „Rozhodnutie“ nahrádza slovami „Záväzné stanovisko“, vypúšťa sa slovo „aj“ a slová „rozhodnutie o zámere“ sa nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko k zámeru“.
5.
V § 32 ods. 6 sa slová „rozhodnutie o zámere“ nahrádzajú slovami „záväzné stanovisko k zámeru“.
6.
V § 32 ods. 7 sa slovo „rozhodnutí“ nahrádza slovami „záväznom stanovisku“.
7.
V § 32 ods. 10 sa slovo „rozhodnutie“ nahrádza slovami „záväzné stanovisko“.
8.
V § 32 ods. 11 sa slová „po predchádzajúcom súhlase“ nahrádzajú slovami „na základe záväzného stanoviska31a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.31b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:
„31a)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
31b)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVII
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. o) sa za slová „(§ 33)“ vkladá čiarka a slová „a chránené časti krajiny,13) najmä“ sa vypúšťajú.
2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zf), ktoré znie:
„zf)
nájomcu aj vypožičiavateľ alebo prednájomca, ak je zapísaný v katastri nehnuteľností formou poznámky.65)“.
3.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,24)“.
4.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,“.
5.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 26.
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená e) až o).
6.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V územiach s prvým a druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie podľa odseku 1 písm. c) až f) vyžaduje, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného územia obce.“.
7.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak v dôsledku ustanovenia zón v chránenom území podľa tohto zákona nie je možné určiť stupeň územnej ochrany v ochrannom pásme podľa odsekov 4 až 8, platí na ňom stupeň ochrany, ktorý platil v ochrannom pásme pred ustanovením zón.“.
8.
V § 30 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „zóny v národnom parku vyhlási vláda nariadením“.
9.
V § 53 ods. 2 sa na konci druhej vety vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa takéto územie nachádza na území vyhlasovaných zón národného parku“.
10.
V § 61 ods. 8 písm. i) sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nárok nezaniká v prípade, ak orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie o nevydaní súhlasu, nepovolení výnimky alebo rozhodnutie s určenými obmedzujúcimi podmienkami a tým obmedzí postup vlastníka pozemku podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídateľných škôd v lesoch.93c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93c znie:
„93c)
§ 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
11.
§ 62 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje
a)
na prevod vlastníckeho práva k pozemku, ak sa na pozemku umiestni stavba v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,23) ani
b)
na prevod vlastníckeho práva k pozemkom tvoriacim zastavané plochy a nádvoria, ak sú na nich ku dňu účinnosti tohto zákona umiestnené stavby vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb, ani
c)
na zámenu pozemkov, ak získaním zamenených pozemkov do vlastníctva štátu dôjde k sceleniu pozemkov alebo k inému usporiadaniu vlastníctva štátu k týmto pozemkom v lokalitách, na ktorých sú sústredené málo pozmenené biotopy európskeho významu, biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu, prírodné dedičstvo, významné biocentrá či iné prírodné hodnoty.
(4)
Zámenu pozemkov podľa odseku 3 písm. c) je možné uskutočniť len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody.“.
12.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Predkupné právo štátu podľa odseku 1 zaniká, ak sa na pozemku nachádza alebo umiestni stavba v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.24)“.
13.
V § 65 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. o)“.
14.
V § 65 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú slová „a § 62 ods. 4“.
15.
V § 67 písm. g) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b) a c)“, slová „§ 9 ods. 1 písm. h) až k), n) a o)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. g) až j), m) a n)“ a slová „§ 9 ods. 1 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. o)“.
16.
V § 68 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. b) a c)“, slová „§ 9 ods. 1 písm. d), f), g) a l)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. d) až f) a k)“ a slová „§ 9 ods. 1 písm. p)“ sa nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. o)“.
17.
V § 68 písm. h) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. l)“.
18.
V § 69 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 9 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. l)“.
19.
V § 103 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Orgán ochrany prírody má v konaniach uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až f) postavenie dotknutého orgánu;122) vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa považuje za záväzné stanovisko,123) ak sa týka územia s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 122 a 123 znejú:
122) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
123)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
20.
V § 103 ods. 8 sa slová „§ 9 ods. 1 písm. a) až g) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 písm. a) až f) a m)“.
21.
§ 104 sa dopĺňa odsekmi 28 a 29, ktoré znejú:
(28) Vláda do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona vydá nariadenie, ktorým vyhlási zóny Tatranského národného parku.
(29)
Zóny v chránených územiach ustanovené ministerstvom do 31. októbra 2005 sa od 1. novembra 2005 považujú za zóny vyhlásené vládou podľa § 30 ods. 2 tohto zákona.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 230/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
f) účely prerokovania územnoplánovacej dokumentácie.39a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
39a) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 49 ods. 1 písm. b) sa na konci vkladá odkaz 59a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
59a) § 11 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
r) vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. f) ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska.“.
4.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
i) vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. f) k územným plánom regiónov.“.
5.
V § 61 písm. a) sa slová „§ 27“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 1 písm. e) a f)“ a za slová „vyjadrenia (§ 28)“ sa vkladajú slová „a súhlasy podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d)“.
6.
§ 61 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
j) vyjadruje sa podľa § 28 ods. 2 písm. f) k územným plánom obcí a územným plánom zón.“.
7.
V § 73 ods. 3 druhej vete sa slová „§ 27 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 1 písm. e) a f)“.
8.
V § 73 ods. 15 sa za slová „§ 22 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 27 ods. 1 písm. a) až d),“.
9.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom66a) v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 a súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) tohto zákona sa považujú za záväzné stanoviská.66b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66a a 66b znejú:
66a) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
66b)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
Čl. XIX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 139/1982 Zb., zákonom č. 103/1990 Zb., zákonom č. 262/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákonom č. 229/1997 Z. z., zákonom č. 175/1999 Z. z., zákonom č. 237/2000 Z. z., zákonom č. 416/2001 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákonom č. 103/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 417/2003 Z. z., zákonom č. 608/2003 Z. z., zákonom č. 541/2004 Z. z., zákonom č. 290/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.