473/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024 do 31.12.2025

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

473
ZÁKON
z 23. septembra 2005
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
b)
výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti.
(2)
Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba (ďalej len „bezpečnostná služba“) alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“).
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný zbor alebo stráž zriadená zákonom,1) diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy.
§ 2
Bezpečnostná služba
(1)
Druhy bezpečnostnej služby sú:
a)
strážna služba,
b)
profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a)
c)
detektívna služba,
d)
odborná príprava a poradenstvo.
(2)
Ustanovenia § 9 ods. 2, § 11, 12, 22, 23, 28, 30, 31, 33, § 34 ods. 1, § 48 ods. 1, 5 a 6 a § 63 až 67 sa nevzťahujú na bezpečnostnú službu podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.
§ 3
Strážna služba
Strážna služba je
a)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
b)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
c)
ochrana osoby,
d)
ochrana majetku a osoby pri preprave,
e)
ochrana prepravy majetku a osoby,
f)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
g)
prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“),
h)
vypracúvanie plánu ochrany alebo
i)
monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
§ 4
Detektívna služba
(1)
Detektívna služba je
a)
hľadanie osoby,
b)
hľadanie majetku,
c)
získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
d)
získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
e)
získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
f)
získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.2)
(2)
Detektívnou službou nie je vykonávanie činností podľa odseku 1, ak sa vykonávajú ako súčasť činností podľa osobitných predpisov.
§ 5
Odborná príprava a poradenstvo
Odborná príprava a poradenstvo je
a)
príprava na výkon strážnej služby,
b)
príprava na výkon detektívnej služby,
c)
príprava na výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
d)
poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou,
e)
poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo
f)
poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby.
§ 6
Vlastná ochrana
Vlastná ochrana je prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu.
§ 7
Technická služba
(1)
Technická služba je projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na činnosti uvedené v odseku 1, ak sa tieto činnosti týkajú mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.
§ 8
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
bezpečnostnou praxou fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti,
b)
fyzickou ochranou obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činností,
c)
pátraním priamy výkon činností uvedených v § 4 a priame riadenie a kontrola týchto činností,
d)
obchôdzkou priamy výkon činností uvedených v § 3 písm. a), b) a f) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste,
e)
strážením priamy výkon činností uvedených v § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 písm. a) až f) a i) prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať,
f)
zásahom činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje do práv a slobôd inej osoby,
g)
zabezpečovacím systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo použitia sily,
h)
poplachovým systémom sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich predmet pevne zabudovaný na chránenom objekte alebo na chránenom mieste, alebo v chránenom objekte, ktorý po neoprávnenom zásahu na chránenom objekte alebo na chránenom mieste alebo po neoprávnenom zásahu do chráneného objektu alebo do chráneného miesta, alebo konaním osoby v chránenom objekte alebo na chránenom mieste v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyvolá svetelný, zvukový alebo iný signál,
i)
vecným bezpečnostným prostriedkom vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia,
j)
iným technickým prostriedkom stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
k)
dokladom o vzdelaní diplom o ukončení vysokoškolského štúdia, vysvedčenie o ukončení štúdia, doklad o ukončení odbornej prípravy uvedenej v § 94 ods. 4 alebo osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 18,
l)
potvrdením o bezpečnostnej praxi alebo potvrdením o praxi potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum začiatku jej vykonávania a dátum jej ukončenia a funkcia, v ktorej túto prax osoba vykonávala; na potvrdení musí byť uvedené, kto potvrdenie vydal, spisová značka a číslo písomnosti, pod ktorým bolo potvrdenie vydané, podpisová doložka s menom, priezviskom a funkciou osoby, ktorá potvrdenie podpísala, a odtlačok pečiatky toho, kto potvrdenie vydal,
m)
ozbrojeným zborom zbor, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že je ozbrojený zbor; na účely tohto zákona má rovnaké postavenie aj Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Vojenská polícia a obecná polícia,
n)
ozbrojeným bezpečnostným zborom zbor, o ktorom osobitný zákon ustanovuje, že je ozbrojený bezpečnostný zbor,
o)
miestom činnosti fyzickej osoby adresa, z ktorej fyzická osoba riadi činnosť pri prevádzkovaní súkromnej bezpečnosti,
p)
prevádzkou iné miesto okrem sídla právnickej osoby a miesta činnosti fyzickej osoby, z ktorého sa riadi činnosť pri prevádzkovaní súkromnej bezpečnosti,
r)
verejne prístupným miestom každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný,
s)
prevádzkovateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo licencia na prevádzkovanie technickej služby,
t)
pobytom na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo ohlásený pobyt podľa osobitného zákona,3)
u)
zodpovedným zástupcom fyzická osoba s pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za riadne prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo technickej služby,
v)
príslušným orgánom ministerstvo vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a krajské riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) vo veciach bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d),
w)
splnomocnencom prevádzkovateľa fyzická osoba konajúca v mene prevádzkovateľa vo veciach poskytovania bezpečnostnej služby na základe plnomocenstva okrem osoby, ktorá poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu.3a)
DRUHÁ ČASŤ
BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
PRVÁ HLAVA
OPRÁVNENIE PREVÁDZKOVAŤ BEZPEČNOSTNÚ SLUŽBU
§ 9
Všeobecné ustanovenia
(1)
Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(2)
O udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. U právnickej osoby, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, pred jej zápisom do obchodného registra, rozhoduje o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby krajské riaditeľstvo na základe žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis do obchodného registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená. Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa vydáva na desať rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby je verejná listina a je neprevoditeľná.
§ 10
Vznik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu vzniká doručením licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra,4) vzniká oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu dňom zápisu do tohto registra, ak deň zápisu do obchodného registra je neskorší ako deň doručenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(2)
Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Ak nie je podaný návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo ak registrový súd odmietne vykonanie zápisu,5) táto osoba je povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vrátiť príslušnému orgánu do 15 dní po uplynutí 90-dňovej lehoty alebo do 15 dní od oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra.
§ 11
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe
(1)
Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak
a)
je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „občan Európskeho hospodárskeho priestoru“),
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
je spoľahlivá,
f)
je zdravotne spôsobilá,
g)
má požadovanú odbornú spôsobilosť.
(2)
Podmienky uvedené v odseku 1 musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) vedúci podniku zahraničnej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovateľa.
(3)
Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi; podmienku pracovnoprávneho vzťahu k prevádzkovateľovi nemusí spĺňať zodpovedný zástupca, ak je ním manžel alebo manželka prevádzkovateľa.
§ 11a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) fyzickej osobe
(1)
Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) fyzickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak
a)
je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru,
b)
dosiahla vek 21 rokov,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
je bezúhonná,
e)
je spoľahlivá,
f)
je zdravotne spôsobilá,
g)
má požadovanú odbornú spôsobilosť,
h)
v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace s touto činnosťou,
i)
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
j)
je držiteľom vozidla, ktoré je určené na prepravu bankoviek alebo mincí.8a)
(2)
Podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až g) musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) vedúci podniku zahraničnej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovateľa.
(3)
Ak fyzická osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi; podmienku pracovnoprávneho vzťahu k prevádzkovateľovi nemusí spĺňať zodpovedný zástupca, ak je ním manžel alebo manželka prevádzkovateľa.
§ 12
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnickej osobe
(1)
Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnickej osobe, ktorá je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f), ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňajú podmienky ustanovené v § 11 ods. 1,
b)
fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. d) a e),
c)
z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, že plní úlohy verejnej správy.
(2)
Podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) vedúci podniku zahraničnej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovateľa.
(3)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo vedúci podniku zahraničnej osoby8) nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí mať právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
§ 12a
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) právnickej osobe
(1)
Ministerstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) právnickej osobe, ktorá je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f), ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a
a)
fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu, spĺňajú podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a) až g),
b)
fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, spĺňa podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. d) a e),
c)
v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace s touto činnosťou,
d)
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
e)
je držiteľom vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j),
f)
z obchodného mena9) právnickej osoby nevyplýva, že plní úlohy verejnej správy.
(2)
Podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a) až g) musí spĺňať aj prokurista,6) vedúci organizačnej zložky podniku,7) vedúci podniku zahraničnej osoby8) a splnomocnenec prevádzkovateľa.
(3)
Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo vedúci podniku zahraničnej osoby8) nemá pobyt na území Slovenskej republiky, musí mať právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ustanoveného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a) až g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
§ 13
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený
a)
za úmyselný trestný čin alebo
b)
za iný trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke viac ako 12 mesiacov.
(2)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ani ten, komu súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa tohto zákona alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa tohto zákona, do skončenia výkonu zákazu činnosti.
(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov.10) Ak ide o osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží aj doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, a jeho preklad do štátneho jazyka11) vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu;12) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože jej ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie, že nebola v cudzine uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú, a že jej nebol uložený zákaz činnosti podľa odseku 2. Uvedený doklad alebo čestné vyhlásenie sa po jeho predložení opakovane predkladá v lehote uvedenej v tomto zákone, len ak sa osoba po predchádzajúcom predložení opätovne nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba ministerstvu alebo krajskému riaditeľstvu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Poskytnuté údaje zašle ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
§ 14
Spoľahlivosť
(1)
Za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto
a)
preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,12a) ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich,
b)
bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, z priestupku na úseku používania výbušnín, z priestupku na úseku strelných zbraní a streliva, za ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur, z priestupku na úseku obrany Slovenskej republiky, z priestupku proti verejnému poriadku spáchaného neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného drobným úmyselným ublížením na zdraví alebo z priestupku proti majetku,
c)
bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) a od vykonania trestu neuplynuli tri roky,
d)
je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a),
e)
bol trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 13 ods. 1 písm. a) a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené, ak sa ešte neskončila skúšobná doba,
f)
podľa zistení ministerstva alebo krajského riaditeľstva neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa tohto zákona dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo.
(2)
Spoľahlivosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 13 ods. 3.
(3)
Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si na posúdenie spoľahlivosti vyžiada vyjadrenie útvaru Policajného zboru.
(4)
Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo môže na posúdenie spoľahlivosti požiadať o vyjadrenie aj iný štátny orgán alebo obec, v ktorej sa žiadateľ zdržiava alebo sa v posledných piatich rokoch zdržiaval; tí sú povinní žiadosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva o vyjadrenie vyhovieť v lehote 14 dní od jej doručenia. Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo si však vždy vyžiada vyjadrenie Slovenskej informačnej služby, ak ide o posúdenie spoľahlivosti fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, fyzickej osoby, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, vedúceho organizačnej zložky podniku, zodpovedného zástupcu, prokuristu, splnomocnenca prevádzkovateľa, vedúceho podniku zahraničnej osoby a fyzickej osoby, ktorá vykonáva fyzickú ochranu alebo pátranie v objekte osobitnej dôležitosti; lehota podľa predchádzajúcej vety platí rovnako.
§ 15
Zdravotná spôsobilosť
(1)
Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, ak ju tento zákon vyžaduje. Zdravotnú spôsobilosť osoba preukazuje lekárskym posudkom,13) ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie.
(2)
Osoba je povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená kratšia lehota; psychologické vyšetrenie sa v tomto prípade vyžaduje, iba ak tak určí lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť. Povinnosť podrobiť sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe rozhodnutia ministerstva alebo krajského riaditeľstva nie je dotknutá.
(3)
Každý lekár alebo psychológ, ktorý na základe vyšetrenia zistí, že osoba trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jej zdravotnú spôsobilosť, poučí ju o tejto skutočnosti a oznámi to krajskému riaditeľstvu.
(4)
Podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a vzor lekárskeho posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Odborná spôsobilosť
§ 16
Odborne spôsobilou osobou je na účely tohto zákona osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti (ďalej len „preukaz“).
§ 17
Vzdelanie
(1)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) spĺňa osoba, ktorá
a)
má ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie14) a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov,
b)
má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo
c)
spĺňa niektorú z podmienok uvedenú v odseku 2.
(2)
Požiadavku ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva spĺňa osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
b)
je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo
c)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie15) a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore najmenej päť rokov.
§ 18
Kvalifikačná skúška
(1)
Kvalifikačnú skúšku podľa § 17 ods. 2 písm. b) môže vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, alebo osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, ak tieto osoby vykonávali bezpečnostnú prax alebo prax v odbore právo najmenej desať rokov a čas od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov.
(2)
Žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky podáva osoba písomne ministerstvu. V žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky osoba uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresu pobytu. K žiadosti pripojí osvedčený odpis dokladu o vzdelaní, potvrdenie o bezpečnostnej praxi alebo potvrdenie o praxi v odbore právo a doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky.
(3)
Kvalifikačná skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorej členov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky. Skúšobná komisia je trojčlenná a je zložená zo zástupcov ministerstva, krajského riaditeľstva a vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje vysokoškolské štúdium v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb. Predsedom skúšobnej komisie je zástupca ministerstva. O priebehu kvalifikačnej skúšky vypracuje skúšobná komisia protokol, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. Protokol obsahuje o žiadateľovi údaje podľa odseku 2 druhej vety. Ministerstvo je povinné protokol uschovávať 15 rokov. Kvalifikačnú skúšku možno opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí jedného roka. O úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky vydá ministerstvo absolventovi kvalifikačnej skúšky osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky.
(4)
Podrobnosti o obsahu a priebehu kvalifikačnej skúšky a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Činnosť v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.16)
§ 19
Skúška odbornej spôsobilosti
(1)
Skúška odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) je typu
a)
S - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania,
b)
P - pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov,
c)
CIT - pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou,1a) pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.
(2)
Skúška sa vykonáva skúšobným testom. Pred začatím skúšky osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu, alebo osoba uvedená v odseku 5 (ďalej len „uchádzač“) preukáže svoju totožnosť a predloží osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ak ju absolvovala. Zápisnicu o vykonaní skúšky je ministerstvo povinné uschovávať 15 rokov od uskutočnenia skúšky. Uchádzač, ktorý nevykoná úspešne skúšku, má nárok na dve opravné skúšky. Na opravnú skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Uchádzača, ktorý nebol prihlásený na skúšku do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy, nebol prihlásený na opravnú skúšku do troch mesiacov od predchádzajúcej skúšky alebo nevyhovie pri skúške ani pri opravných skúškach, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.
(3)
Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a
b)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo bola príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov.
(4)
Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona okrem § 20a ods. 3 a § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
získala špecializované policajné vzdelanie15) a
c)
vykonávala najmenej päť rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
(5)
Odbornú prípravu na skúšku typu S alebo typu P podľa tohto zákona okrem § 90 ods. 2 nemusí vykonať osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v študijnom odbore právo,
b)
má úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb alebo
c)
získala vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa v oblasti bezpečnostných služieb.
(6)
Uchádzača alebo osobu, ktorá nevykoná úspešne skúšku prihlasuje na skúšku podľa typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len „akreditovaná osoba“). Na skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.
(7)
Prihláška na skúšku sa podáva na ministerstve a obsahuje
a)
zoznam uchádzačov, ktorí sú prihlásení na skúšku, s uvedením mena, priezviska, titulu, rodného priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresy pobytu,
b)
čas a miesto konania odbornej prípravy,
c)
údaj o tom, či uchádzač je prihlásený na prvú skúšku alebo na opravnú skúšku.
(8)
K prihláške na skúšku akreditovaná osoba pripojí
a)
doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku,
b)
doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety,
c)
osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní podľa odseku 5.
(9)
Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnia jednej skúšky, určí ministerstvo. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok. Ak prihláška na skúšku nespĺňa náležitosti ustanovené v odsekoch 7 a 8, ministerstvo vyzve akreditovanú osobu na doplnenie prihlášky na skúšku; ak akreditovaná osoba prihlášku na skúšku v určenom termíne nedoplní, ministerstvo termín konania skúšky neurčí.
(10)
Uchádzač skúšku vykoná v štátnom jazyku.
(11)
Podrobnosti o obsahu odbornej prípravy, vzore prihlášky na skúšku, obsahu a priebehu skúšky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 20
Preukaz
(1)
Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, alebo na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá podľa § 19 ods. 3 a 4 alebo § 21 ods. 1 skúšku nemusí vykonať, vydá ministerstvo preukaz typu S, typu P alebo typu CIT, ak sú tieto osoby bezúhonné a spoľahlivé. Platnosť preukazu je desať rokov. Osoba, ktorá nemusí vykonať skúšku, k žiadosti o vydanie preukazu pripojí osvedčený doklad o vzdelaní, potvrdenie o bezpečnostnej praxi a doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby nie staršie ako tri mesiace. Na vydanie preukazu sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17)
(2)
Ministerstvo písomne vyrozumie osobu o nevydaní preukazu, ak nie sú splnené podmienky na vydanie preukazu ustanovené v tomto zákone. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku a nebol mu vydaný preukaz z dôvodu nesplnenia podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ministerstvo vydá preukaz na základe písomnej žiadosti po preukázaní splnenia podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti s platnosťou na dobu, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov od úspešného vykonania skúšky. Osobe, ktorá nemusí absolvovať skúšku podľa § 19 ods. 3, 4 alebo § 21 ods. 1 po tom, čo jej bolo odmietnuté vydanie preukazu, ministerstvo vydá preukaz na základe písomnej žiadosti po preukázaní, že je bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa podmienky ustanovené v § 19 ods. 3, 4 alebo § 21 ods. 1.
(3)
Preukaz je verejná listina. Osoba môže byť súčasne držiteľom len jedného preukazu. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva je pri plnení pracovných úloh povinná mať preukaz pri sebe a na požiadanie ho predložiť ministerstvu pri výkone štátneho dozoru (ďalej len „orgán dozoru“), krajskému riaditeľstvu pri výkone kontroly (ďalej len „orgán kontroly“) alebo orgánu dozoru, orgánu kontroly alebo príslušníkovi Policajného zboru (ďalej len „policajt“) pri výkone kontroly činnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorej zanikla platnosť preukazu podľa § 20a ods. 1 písm. b), c), e) a f) a požiadala o vydanie nového preukazu podľa § 20a ods. 2; od podania žiadosti do doručenia nového preukazu je povinná mať pri sebe kópiu žiadosti.
(4)
Vzor preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 20a
Zánik platnosti preukazu
(1)
Platnosť preukazu zaniká
a)
uplynutím doby, na ktorú bol vydaný,
b)
stratou,
c)
odcudzením,
d)
rozhodnutím o jeho odňatí podľa § 90,
e)
ak zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
f)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
h)
dňom vrátenia preukazu ministerstvu.
(2)
Ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. b), c), e) a f), vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva; ak zanikla platnosť preukazu podľa odseku 1 písm. e) a f), žiadateľ priloží k žiadosti neplatný preukaz.
(3)
Ak platnosť preukazu zanikne podľa odseku 1 písm. a) a h), na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu a úspešne vykonať skúšku.
(4)
Držiteľ neplatného preukazu je povinný ho odovzdať ministerstvu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa odseku 1 písm. a), e) a f), ak odsek 2 neustanovuje inak. Držiteľ neplatného preukazu je povinný ho odovzdať orgánu, ktorý rozhodol o jeho odňatí, do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa odseku 1 písm. d).
§ 21
Uznávanie odbornej spôsobilosti
(1)
Odborná spôsobilosť alebo jej časť získaná v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii sa uzná ako odborná spôsobilosť získaná podľa tohto zákona, ak žiadateľ doloží doklady o získaní odbornej spôsobilosti zodpovedajúce dokladom podľa tohto zákona a ich preklad do štátneho jazyka11) vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu.12)
(2)
Ak sa porovnaním dokladov predložených podľa odseku 1 preukáže rozdiel v odbornej spôsobilosti vyžadovanej podľa tohto zákona a odbornej spôsobilosti, ktorú má osoba, umožní sa osobe získať odbornú spôsobilosť alebo jej časť podľa § 17 až 20. O neuznaní odbornej spôsobilosti alebo jej časti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii vydá ministerstvo rozhodnutie.
(3)
Orgánom na uznávanie vzdelania získaného v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a orgánom na uznávanie odbornej spôsobilosti získanej v členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo v Švajčiarskej konfederácii je ministerstvo.
Konanie o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
§ 22
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a štátne občianstvo,
b)
obchodné meno18) a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
predmet činnosti podľa § 3 až 5,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(2)
Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripojí:
a)
doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety,
b)
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu P alebo typu CIT,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní bezpečnostnej služby.
(3)
Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) až c) aj o prokuristovi, ak prokúru udelila; to isté platí o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila, o vedúcom organizačnej zložky podniku, o vedúcom podniku zahraničnej osoby a o splnomocnencovi prevádzkovateľa.
§ 22a
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a štátne občianstvo,
b)
obchodné meno18) a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
d)
druh, značku, obchodný názov, evidenčné číslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a jeho vybavenie z hľadiska splnenia jednej z podmienok uvedenej v osobitnom predpise.8a)
(2)
Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) pripojí
a)
doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety,
b)
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
c)
doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu CIT,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní bezpečnostnej služby,
f)
osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona,
g)
doklad preukazujúci, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
h)
doklad preukazujúci držbu vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, že toto vozidlo spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise.8a)
(3)
Fyzická osoba uvedie údaje v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 písm. a) až c) aj o prokuristovi, ak prokúru udelila; to isté platí o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila, o vedúcom organizačnej zložky podniku, o vedúcom podniku zahraničnej osoby a o splnomocnencovi prevádzkovateľa.
(4)
Fyzická osoba je povinná pristaviť na vlastné náklady vozidlo podľa § 11a ods. 1 písm. j) a umožniť porovnanie údajov o vozidle a vybavení vozidla s údajmi na vozidle a jeho vybavení, a to na vyzvanie ministerstva v ním určenej lehote a na určené miesto.
§ 23
(1)
Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby,
b)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
predmet činnosti podľa § 3 až 5,
e)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
f)
dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(2)
Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pripojí:
a)
doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) až c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi,
b)
doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b),
c)
zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní bezpečnostnej služby.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby a splnomocnenca prevádzkovateľa.
§ 23a
(1)
Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,19) prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby,
b)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
druh, značku, obchodný názov, evidenčné číslo vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a jeho vybavenie z hľadiska splnenia jednej z podmienok uvedenej v osobitnom predpise.8a)
(2)
Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) pripojí
a)
doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) až c) týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi,
b)
doklady uvedené v § 22a ods. 2 písm. a) o osobe uvedenej v § 12a ods. 1 písm. b),
c)
zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
e)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní bezpečnostnej služby,
f)
osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonávala prepravu peňažnej hotovosti podľa tohto zákona,
g)
doklad preukazujúci, že má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby,
h)
doklad preukazujúci držbu vozidla uvedeného v § 11a ods. 1 písm. j) a doklad preukazujúci, že toto vozidlo spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise.8a)
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) sa primerane vzťahujú aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby a splnomocnenca prevádzkovateľa.
(4)
Právnická osoba je povinná pristaviť na vlastné náklady vozidlo podľa § 11a ods. 1 písm. j) a umožniť porovnanie údajov o vozidle a vybavení vozidla s údajmi na vozidle a jeho vybavení, a to na vyzvanie ministerstva v ním určenej lehote a na určené miesto.
§ 24
Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie podmienok ustanovených v § 14, môže si príslušný orgán vyžiadať na doplnenie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby aj iné podklady, ako sú uvedené v § 22 ods. 2, § 22a ods. 2, § 23 ods. 2 alebo § 23a ods. 2.
§ 25
Vzor žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 26
(1)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa podáva osobne príslušnému orgánu.
(2)
Fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby pri podaní žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom20) alebo iným dokladom preukazujúcim totožnosť.21)
§ 27
(1)
Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) vyžiada vyjadrenie ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti. Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o povinnosti oboznámiť účastníka konania s podkladmi na rozhodnutie sa nepoužijú, ak príslušný orgán žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vyhovie.
(2)
Príslušný orgán do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vydá licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorou prevádzkovateľ preukazuje oprávnenie prevádzkovať v nej uvedené činnosti. Na každú bezpečnostnú službu podľa § 2 ods. 1 sa vydáva samostatná licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(3)
Za licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ktorá bola odcudzená, stratená alebo poškodená, vydá príslušný orgán novú licenciu na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa, v rozsahu činností a s platnosťou podľa licencie, za ktorú sa nová licencia vydáva.
(4)
Vzory licencií na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 28
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti určiť podmienky prevádzkovania bezpečnostnej služby, najmä
a)
rozsah činnosti,
b)
množstvo a druh vecných bezpečnostných prostriedkov, prípadne iných technických prostriedkov alebo výstroja používaných pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
c)
obmedzenie času platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby,
d)
počet zamestnancov,
e)
povinnosť vykonávať prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany v určených termínoch,
f)
počet zamestnancov s požadovanou dĺžkou bezpečnostnej praxe,
g)
počet a druh strelných zbraní22) používaných pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.
§ 29
Oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príslušnému orgánu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien.
(2)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety a lekársky posudok nie staršie ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovateľ povinný predložiť raz za dva roky aj o osobách uvedených v § 11 ods. 2 a 3.
(3)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť ministerstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie staršie ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovateľ povinný predložiť raz za dva roky aj o osobách uvedených v § 11a ods. 2 a 3.
(4)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a), c) a d), ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety a lekársky posudok nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 a doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety osoby uvedenej v § 12 ods. 1 písm. b).
(5)
Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť ministerstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12a ods. 1 písm. a), b) a v § 12a ods. 2 a 3.
(6)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 príslušný orgán potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien.
(7)
Prevádzkovateľ je povinný príslušnému orgánu písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti osôb uvedených v § 11 až 12a najneskôr do 15 dní od tejto zmeny.
§ 30
Zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
(1)
Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak sa zmeny týkajú rozsahu činnosti v rámci jedného druhu bezpečnostnej služby; to platí aj na dodatočné určenie podmienok alebo zmenu podmienok uvedených v § 28. Krajské riaditeľstvo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vydá novú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby s platnosťou najviac do ukončenia platnosti predchádzajúcej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. Žiadosť o nový druh bezpečnostnej služby nie je zmena údajov v rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ale samostatnou žiadosťou o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(2)
Krajské riaditeľstvo môže po udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby určiť alebo upraviť podmienky na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak je to v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb alebo v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti.
§ 31
Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby
(1)
Krajské riaditeľstvo pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby,
a)
ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, splnomocnencom prevádzkovateľa, vedúcim podniku zahraničnej právnickej osoby alebo zodpovedným zástupcom, spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a), c) až g), najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď prestala spĺňať uvedené podmienky,
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby, najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď táto fyzická osoba prestala pôsobiť v právnickej osobe,
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
d)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienky spoľahlivosti ustanovené v § 14 ods. 1 písm. d), do konečného rozhodnutia vo veci,
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, splnomocnencom prevádzkovateľa, vedúcim podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo zodpovedným zástupcom fyzickej osoby, ak musí byť ustanovený, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a), c) až g), najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 33 ods. 7 až 9 zakázané, najdlhšie na tri mesiace,
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby,
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia tejto skutočnosti.
(2)
V prevádzkovaní bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby zruší; toto rozhodnutie je krajské riaditeľstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie bezpečnostnej služby pozastavilo, pominuli. Pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 1 písm. g) možno opakovane najskôr po uplynutí troch mesiacov od zrušenia predchádzajúceho rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby.
§ 31a
Pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)
(1)
Ministerstvo pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),
a)
ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej právnickej osoby alebo splnomocnencom prevádzkovateľa, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a), c) až g) najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď prestala spĺňať uvedené podmienky,
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby, najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď táto fyzická osoba prestala pôsobiť v právnickej osobe,
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
d)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienku spoľahlivosti ustanovenú v § 14 ods. 1 písm. d), najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedenú podmienku,
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo splnomocnencom prevádzkovateľa, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11a ods. 1 písm. a), c) až g) najdlhšie na dva mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 33 ods. 7 až 9 zakázané, najdlhšie na dva mesiace,
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby,
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti,
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom alebo osobitným predpisom,1a) najdlhšie na dva mesiace od zistenia tejto skutočnosti, alebo
j)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 11a ods. 1 písm. h) až j), najdlhšie na dva mesiace od zistenia tejto skutočnosti.
(2)
V prevádzkovaní bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia ministerstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby zruší; toto rozhodnutie je ministerstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie bezpečnostnej služby pozastavilo, pominuli. Pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 1 písm. g) nemožno opakovane.
§ 32
Zánik oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká
a)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou,
b)
zrušením právnickej osoby,
c)
uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená,
d)
rozhodnutím ministerstva podľa § 33a alebo rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 33 alebo
e)
písomným oznámením o ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby a odovzdaním licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľom.
(2)
Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu nezanikne odovzdaním licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľom, ak bolo začaté konanie o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo konanie o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(3)
Ak oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená, môže prevádzkovateľ požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby na činnosti, ktoré sú predmetom udelenej licencie, najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
§ 33
Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak
a)
uplynula lehota ustanovená v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu, trvajú,
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestal spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a), c) až g) a nejde o prípad podľa § 31 ods. 1 písm. d) a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, prestal spĺňať podmienky spoľahlivosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nejde o prípad podľa § 31 ods. 1 písm. d),
c)
prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osoby, ktorá uskutočňuje vypratanie bytu, nebytového priestoru alebo odňatie hnuteľnej veci bez vykonateľného rozhodnutia orgánu príslušného podľa osobitného predpisu,22a)
d)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) krajskému riaditeľstvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 31 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i), alebo
e)
osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis do obchodného registra v ustanovenej lehote.
(2)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(3)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(4)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby aj vtedy, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby neprevezme.
(5)
Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala podľa odseku 3, ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi nie je možné udeliť.
(6)
Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala podľa odseku 1 písm. a) až d), odseku 2 alebo odseku 4, možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(7)
Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 3, nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, splnomocnencom prevádzkovateľa ani zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa; ak ide o fyzickú osobu, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), odseku 2 alebo odseku 4, nesmie vykonávať tieto funkcie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(8)
Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, splnomocnencom prevádzkovateľa alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa, ktorému bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 3, nesmú vykonávať tieto funkcie u prevádzkovateľa ani byť držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby; to neplatí, ak ich činnosť nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňatá.
(9)
Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, splnomocnencom prevádzkovateľa alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa, ktorému bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa odseku 1 písm. a) až d), odseku 2 alebo odseku 4, nesmú vykonávať tieto funkcie u prevádzkovateľa ani byť držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby po dobu troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby; to neplatí, ak ich činnosť nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňatá.
§ 33a
Odňatie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b)
(1)
Ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak
a)
uplynula lehota ustanovená v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu, trvajú,
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky uvedené v § 11a ods. 1 písm. a), c) až g) a nejde o prípad podľa § 31a ods. 1 písm. d) a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, prestal spĺňať podmienky spoľahlivosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nejde o prípad podľa § 31a ods. 1 písm. d),
c)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j) ministerstvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 31a ods. 1 písm. a) až f), i) alebo j).
(2)
Ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom, osobitným predpisom1a) alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(3)
Ministerstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak prevádzkovateľ do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby neprevezme.
(4)
Ak ministerstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(5)
Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa ani splnomocnencom prevádzkovateľa po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b).
(6)
Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom, zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa alebo splnomocnencom prevádzkovateľa, ktorému bola odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), nesmú vykonávať tieto funkcie u prevádzkovateľa ani byť držiteľom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b); to neplatí, ak ich činnosť nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) odňatá.
§ 34
Povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, po pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu
(1)
Ak sa na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vydá nová licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, prevádzkovateľ je povinný predchádzajúcu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vrátiť krajskému riaditeľstvu najneskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. O vrátení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vrátil.
(2)
Po zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu je osoba, ktorá vlastní alebo užíva majetok slúžiaci na poskytovanie bezpečnostnej služby alebo v súvislosti s ňou, povinná zaistiť jeho ochranu, najmä ochranu všetkých vecných bezpečnostných prostriedkov, iných technických prostriedkov a dokladov tak, aby sa nemohli zneužiť na ujmu práv a slobôd iných osôb alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.
(3)
Pri pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu je prevádzkovateľ povinný do 15 dní od pozastavenia prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu vrátiť licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby príslušnému orgánu; ak ide o zrušenie právnickej osoby s likvidáciou, túto povinnosť má likvidátor. O vrátení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby príslušný orgán vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby vrátil.
(4)
Ak je to vzhľadom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti potrebné, v rozhodnutí o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby príslušný orgán určí podmienky ukončenia prevádzkovania bezpečnostnej služby týkajúce sa najmä nakladania s vecami uvedenými v odseku 2.
§ 35
Súčinnosť
Odpis právoplatného rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, právoplatného rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo právoplatného rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo v prípade zániku oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu písomného oznámenia zašle príslušný orgán správcovi dane, registrovému súdu podľa sídla právnickej osoby a orgánu štátnej štatistiky do 15 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť alebo bolo písomné oznámenie doručené; ak je prevádzkovateľom fyzická osoba, príslušný orgán zašle odpis rozhodnutia alebo písomného oznámenia v tej istej lehote aj orgánu, ktorý vykonáva jej sociálne poistenie.
DRUHÁ HLAVA
PREVÁDZKOVANIE BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
§ 36
Fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom, nesmie byť držiteľom iného oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu a nesmie byť ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, osobou uvedenou v § 11 ods. 2, 3, § 12 ods. 2 alebo 3 inej právnickej osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby prevádzkujúcej bezpečnostnú službu, nesmie byť držiteľom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu a nesmie byť ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, osobou uvedenou v § 11 ods. 2, 3, § 12 ods. 2 alebo 3 inej právnickej osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu. Držiteľ licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa tohto zákona je oprávnený po splnení zákonom ustanovených podmienok prevádzkovať všetky druhy bezpečnostnej služby a technickú službu.
§ 37
Prekážky prevádzkovania bezpečnostnej služby
(1)
Bezpečnostnú službu môže prevádzkovať fyzická osoba, právnická osoba alebo právnická osoba s najmenej 15 % majetkovým podielom fyzickej osoby, na ktorých majetok bol ukončený konkurz,23) najskôr po uplynutí troch rokov od ukončenia konkurzu.
(2)
Ak prevádzkovateľ podľa odseku 1 spôsobil konkurz úmyselne, môže prevádzkovať bezpečnostnú službu najskôr po piatich rokoch od vyrovnania jeho záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz.
(3)
Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorej bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku.24) Táto fyzická osoba alebo právnická osoba môže prevádzkovať bezpečnostnú službu najskôr po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(4)
Na prekážku podľa odsekov 1 až 3 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu v dôsledku trestného činu spáchaného treťou osobou.
(5)
Bezpečnostnú službu nemôže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve.25)
§ 38
Písomnosti
(1)
Prevádzkovateľ je povinný na účely tohto zákona viesť v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a uschovávať ju päť rokov od skončenia zmluvného plnenia.
(2)
Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby sa musí evidovať a označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
(3)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie musia mať písomnú formu,26) inak sú neplatné. Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie je prevádzkovateľ povinný uschovávať v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby počas jej plnenia a päť rokov po skončení zmluvného plnenia.
(4)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby musí obsahovať
a)
druh poskytovanej bezpečnostnej služby,
b)
predmet poskytovanej činnosti podľa § 3 až 5; to neplatí, ak ide o bezpečnostnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. b),
c)
údaje o zmluvných stranách podľa § 22 ods. 1 písm. a), okrem štátneho občianstva, písm. b) alebo § 23 ods. 1 písm. a) a c),
d)
miesto poskytovania bezpečnostnej služby okrem bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b), § 3 písm. c) až e) a h) a § 4.
(5)
Podrobnosti o vedení evidencie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Správa o činnosti bezpečnostných služieb
§ 39
(1)
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby (ďalej len „správa“) za uplynulý kalendárny rok.
(2)
Povinnosť predkladať správu podľa odseku 1 má aj prevádzkovateľ, ktorý svoju činnosť v priebehu hodnoteného roka ukončil alebo začal.
§ 40
(1)
Správa o činnosti bezpečnostnej služby musí obsahovať:
a)
označenie prevádzkovateľa, v ktorom je uvedené číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, meno, priezvisko, adresa pobytu a miesto činnosti, obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
b)
štatistické údaje; obsah štatistických údajov a vzor tlačiva štatistických údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
c)
zoznam chránených objektov a chránených miest, kde je vykonávaná fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením podľa § 3 písm. a), b), f) alebo písm. i), okrem objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov26a) obsahujúci názov a adresu chráneného objektu alebo chráneného miesta,
d)
zoznam zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby uzavretých v uplynulom kalendárnom roku obsahujúci údaje podľa § 38 ods. 4 písm. c), deň uzavretia zmluvy, dobu, na ktorú bola uzavretá, a predmet zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) a § 3 až 5,
e)
opisnú časť, ak počas uplynulého kalendárneho roka nastal niektorý z prípadov uvedených v odseku 2,
f)
dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa a telefonický kontakt.
(2)
V opisnej časti sa opíšu prípady
a)
použitia strelnej zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
b)
použitia strelnej zbrane proti zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
c)
usmrtenia zamestnanca bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
d)
usmrtenia osoby zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
e)
ublíženia na zdraví zamestnancovi bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
f)
ublíženia na zdraví osobe zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
g)
zistenia trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
h)
spáchania trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
i)
obmedzenia osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine.
(3)
Opisná časť musí obsahovať údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu o osobe, ktorá vykonala úkon, použila zbraň, spôsobila zranenie alebo usmrtenie, údaje o dĺžke pracovnej neschopnosti, údaje o osobe, ktorá spôsobila škodu, výšku spôsobenej škody, údaje o osobe, ktorá spáchala trestný čin alebo ktorá zistila trestný čin, uvedenie útvaru Policajného zboru alebo iného orgánu, ktorému bola vec hlásená, údaje o odovzdanej osobe.
(4)
Za zranenie sa na účely správy považuje zranenie, ktoré si vyžiadalo pracovnú neschopnosť, alebo je predpoklad, že by si vyžiadalo pracovnú neschopnosť.
§ 41
Označenie sídla a prevádzky
Na účely tohto zákona je prevádzkovateľ povinný označiť sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom na viditeľnom a verejne prístupnom mieste. Výška písmen označenia je najmenej 35 mm v kontrastnom vyhotovení k podkladu.
§ 42
Vzťah strážnej služby a detektívnej služby
Prevádzkovateľ nesmie uzavrieť zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu. Ak sa až po uzavretí zmluvy zistí, že pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu, nesmie v pátraní pokračovať; prevádzkovateľ je povinný oznámiť osobe, s ktorou uzavrel zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, že nemôže pokračovať v poskytovaní detektívnej služby, a uviesť dôvod. Rovnako nesmie prevádzkovateľ uzavrieť zmluvu o poskytovaní strážnej služby s osobou, proti ktorej smeruje pátranie na základe skôr uzavretej zmluvy o poskytovaní detektívnej služby.
§ 43
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby aj na svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s ich činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma, a sú povinní správať sa tak, aby zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou.
(2)
Prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je účastníkom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby, a ak ide o skutočnosti týkajúce sa inej osoby, aj táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá oznamovacia povinnosť alebo povinnosť vypovedať podľa osobitných predpisov.27)
Zamestnanci
§ 44
(1)
Prevádzkovateľ môže zamestnávať len osobu, ktorá je bezúhonná podľa § 13, spoľahlivá podľa § 14, zdravotne spôsobilá podľa § 15 a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich tento zákon vyžaduje.
(2)
Podmienky ustanovené týmto zákonom sa nevzťahujú na zamestnanca prevádzkovateľa, ktorý sa nezúčastňuje na výkone bezpečnostnej služby.
§ 45
Na posúdenie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred nástupom do zamestnania doklad alebo čestné vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie starší ako tri mesiace a následne každé dva roky.
§ 46
(1)
Prevádzkovateľ poučí uchádzača o zamestnanie o podmienkach podľa § 44. O poučení sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše uchádzač o zamestnanie.
(2)
Uchádzač o zamestnanie je povinný pred nástupom do zamestnania prevádzkovateľovi predložiť čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti.
(3)
Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi neodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti.
§ 46a
(1)
Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je prevádzkovateľ povinný vyžiadať od zamestnanca každé dva roky lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
(2)
Na posúdenie zdravotnej spôsobilosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred nástupom do zamestnania lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. Na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť každé dva roky lekársky posudok preukazujúci jeho zdravotnú spôsobilosť podľa § 15 ods. 1, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, a neodkladne hlásiť prevádzkovateľovi každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie zdravotnej spôsobilosti.
§ 47
Prevádzkovateľ je povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby uschovávať písomnosti týkajúce sa svojich zamestnancov preukazujúce ich bezúhonnosť a spoľahlivosť vrátane písomností podľa § 46, prípadne aj písomnosti preukazujúce zdravotnú spôsobilosť a vzdelanie, ak sa vyžadujú, od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Po uplynutí piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu písomnosti skartuje, ak o ich vrátenie nepožiadal ten, kto ich predložil.
Výkon fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva
§ 48
(1)
Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20.
(2)
Fyzickú ochranu pri poskytovaní bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu CIT podľa § 20.
(3)
Odbornú prípravu a poradenstvo môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 20 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14,
e)
je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
f)
je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typu P alebo typu CIT podľa § 20,
g)
spĺňa podmienku vzdelania podľa § 17 ods. 2.
(4)
Odbornú prípravu v rámci akreditácie môže vykonávať len osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a b) a
a)
získala vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky, ak má vykonávať lektorskú činnosť z právnych predmetov,
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti lekárskych vied alebo má platné potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci podľa osobitného predpisu,28) ak má vykonávať lektorskú činnosť z poskytovania prvej pomoci,
c)
má ukončené ucelené štúdium v študijnom odbore požiarnej ochrany s päťročnou praxou v tomto odbore alebo je technik požiarnej ochrany s desaťročnou praxou, ak má vykonávať lektorskú činnosť z požiarnej prípravy.
(5)
Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy podľa § 80 ods. 1 zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov. Táto osoba je povinná mať počas výkonu fyzickej ochrany osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy pri sebe a je povinná ho na požiadanie predložiť orgánu dozoru, orgánu kontroly alebo pri výkone kontroly činnosti orgánu dozoru, orgánu kontroly alebo policajtovi.
(6)
Opätovné zamestnávanie osoby uvedenej v odseku 5, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, tým istým prevádzkovateľom bezpečnostnej služby je zakázané. Osoba uvedená v odseku 5 nemôže po tom, čo vykonávala fyzickú ochranu podľa odseku 5, opätovne vykonávať fyzickú ochranu u iného prevádzkovateľa, ak nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.
§ 49
Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba, ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok znižujúcich jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.
§ 50
(1)
Prevádzkovateľ nesmie osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom. Pri zásahu môže použiť vecný bezpečnostný prostriedok a hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany. Pred použitím vecného bezpečnostného prostriedku je povinná vyzvať osobu, proti ktorej zasahuje, aby upustila od konania, ktorým porušuje alebo ohrozuje záujem chránený bezpečnostnou službou, s výstrahou, že bude použitý niektorý z vecných bezpečnostných prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sama napadnutá alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti. O tom, ktorý vecný bezpečnostný prostriedok použije, rozhoduje podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe, proti ktorej zasahuje, nespôsobila neprimeranú ujmu.
(3)
V súvislosti s činnosťou podľa odseku 2 je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania povinná
a)
poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekára,
b)
ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej každý prípad smrti a každý prípad uvedený v písmene a), ako aj každé porušenie alebo závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou.
(4)
Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany podľa tohto zákona sú oprávnené
a)
presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,
b)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
c)
zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou zakázaný,
d)
viesť evidenciu o vstupe alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo z chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta; na tento účel je oprávnený vyžadovať preukázanie totožnosti29) alebo preukázanie príslušnosti k ozbrojenému zboru, ozbrojenému bezpečnostnému zboru alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
e)
zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,
f)
vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu,
g)
v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,
h)
presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,
i)
na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,
j)
za podmienok podľa osobitného predpisu29a) presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
k)
vyviesť nepovolanú osobu z chráneného objektu alebo z chráneného miesta.
(5)
Ustanovenie odseku 4 písm. a), b), c) a h) sa nepoužije proti príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel. Zakázať vstup do chráneného objektu nemožno osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov.29b)
(6)
Výzve osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany k úkonom podľa odseku 4 je povinný každý vyhovieť s výnimkou podľa odseku 5.
§ 51
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode (havárii), k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie, najmä
a)
chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,
b)
zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto,
c)
zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,
d)
neodkladne ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,
e)
zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.
§ 52
(1)
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva nesmie pri plnení úloh podľa tohto zákona používať žiadny spôsob maskovania tváre.
(2)
Prevádzkovateľ nesmie používať vozidlá so zvláštnymi výstražnými znameniami.
(3)
Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo monitorovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí sa musí vykonávať podľa vopred vypracovaného plánu služieb.
(4)
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní úlohy podľa tohto zákona, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky.
§ 53
(1)
Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti30)
a)
musí prevádzkovateľ zabezpečiť prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov a teórie taktiky a techniky vykonávania zásahov v rozsahu najmenej štyroch hodín za mesiac,
b)
musí prevádzkovateľ viesť dokumentáciu o odbornej príprave podľa písmena a) v rozsahu uvedenom v § 83 ods. 2,
c)
musí mať osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania bezpečnostnú prax v dĺžke najmenej dvoch rokov; dĺžku bezpečnostnej praxe preukazuje prevádzkovateľovi potvrdením o bezpečnostnej praxi, a ak takéto potvrdenie nemožno zabezpečiť, čestným vyhlásením, ktoré je prevádzkovateľ povinný uschovávať v osobnom spise zamestnanca od jeho nástupu do zamestnania po dobu troch rokov od ukončenia zamestnania,
d)
je prevádzkovateľ povinný vypracovať vnútorný predpis upravujúci výkon fyzickej ochrany alebo pátrania v objekte osobitnej dôležitosti,
e)
je prevádzkovateľ povinný oznámiť ministerstvu vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôležitosti do 15 dní od jej začatia.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný písomne požiadať ministerstvo o preverenie bezúhonnosti podľa § 13 a spoľahlivosti podľa § 14 osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch osobitnej dôležitosti; prevádzkovateľ k žiadosti pripojí doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety, ktoré predkladá uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec.
(3)
Štátny dozor v objektoch osobitnej dôležitosti sa vykonáva najmenej raz za tri roky.
(4)
Prevádzkovateľ, ktorý v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak porušil povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva, nemôže vykonávať ochranu objektov osobitnej dôležitosti.
§ 54
Identifikačný preukaz
(1)
Prevádzkovateľ je povinný vydať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva identifikačný preukaz podľa druhu činnosti, ktorý musí obsahovať
a)
obchodné meno prevádzkovateľa,
b)
druh bezpečnostnej služby,
c)
číslo licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľa,
d)
meno a priezvisko, titul držiteľa identifikačného preukazu,
e)
fotografiu držiteľa identifikačného preukazu,
f)
číslo identifikačného preukazu,
g)
odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa.
(2)
Identifikačný preukaz je prevádzkovateľ povinný evidovať vrátane uvedenia dátumu jeho prevzatia osobou s jej podpisom. Nesmie vydať dva alebo viac identifikačných preukazov s rovnakým číslom. Jedna osoba môže byť súčasne držiteľom jedného identifikačného preukazu s označením toho druhu činnosti, ktorá prevažuje.
(3)
Pri plnení úloh podľa tohto zákona na verejne prístupnom mieste a na mieste, kde osoba poverená výkonom fyzickej ochrany prichádza do kontaktu s osobami pri vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený identifikačný preukaz jeho prednou stranou obsahujúcou údaje podľa odseku 1 na ľavej strane odevu v oblasti pŕs; to neplatí, ak ide o činnosť uvedenú v § 3 písm. c). Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri plnení úloh podľa tohto zákona na inom mieste ako uvedenom v prvej vete, osoba poverená výkonom pátrania alebo osoba poverená odbornou prípravou a poradenstvom pri plnení úloh podľa tohto zákona musí mať identifikačný preukaz pri sebe. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná na požiadanie identifikačný preukaz predložiť orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, orgánu kontroly pri výkone kontroly alebo policajtovi alebo príslušníkovi Vojenskej polície pri výkone kontroly činnosti.
(4)
Podrobnosti o identifikačnom preukaze a vzor identifikačného preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 55
Rovnošaty
(1)
Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby nesmú byť zameniteľné s rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný pri výkone fyzickej ochrany musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu; to neplatí, ak ide o činnosť uvedenú v § 3 písm. c).
(2)
Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy, je neprípustné.
(3)
Vzor znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY A PROFESIONÁLNEJ CEZHRANIČNEJ PREPRAVY EUROVEJ HOTOVOSTI CESTNOU DOPRAVOU
§ 56
Povinnosti prevádzkovateľa strážnej služby
(1)
Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný
a)
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva alebo krajského riaditeľstva,
b)
dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany v rozsahu meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, dátum prijatia do pracovného pomeru, dátum a dôvod skončenia pracovného pomeru, číslo preukazu a číslo identifikačného preukazu,
d)
viesť evidenciu služieb podľa jednotlivých chránených objektov a činností podľa odseku 5,
e)
viesť evidenciu zásahov uvedených v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i),
f)
neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie každého zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby,31)
g)
zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene f) a v § 50 ods. 4 písm. f), g) a i); záznam o zásahu vyhotoví a vlastnoručne podpíše zasahujúca osoba,
h)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. c) až g) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa strážnej služby, ktorý vykonáva iba činnosť podľa § 3 písm. h).
(3)
Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný presvedčiť sa, či ten, s kým hodlá uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má byť predmetom ochrany; na tento účel je oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať strážnu službu, príslušné doklady32) a tie uschovávať v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby. Splnenie tejto povinnosti je prevádzkovateľ strážnej služby povinný na požiadanie preukázať orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru alebo orgánu kontroly pri výkone kontroly.
(4)
Prevádzkovateľ strážnej služby pri ochrane osoby, ochrane majetku alebo zabezpečovaní poriadku nesmie poskytovať podporu a ochranu konaniu, ktorým sú porušované všeobecne záväzné právne predpisy.
(5)
Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany alebo prostredníctvom kamerového systému. V prípade zistenia podozrenia z trestnej činnosti vykoná opatrenia na obmedzenie osobnej slobody osoby, zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do chráneného objektu alebo na chránené miesto a vec neodkladne oznámi miestne príslušnému útvaru Policajného zboru.
(6)
Motorové vozidlo používané na preverenie signálu musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“. Nápis na vozidle je umiestnený na obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej časti vozidla a tvoria ho veľké tlačené písmená čiernej farby na bielom podklade. Veľkosť písmen je najmenej 100 mm na bočných stranách vozidla a najmenej 60 mm na zadnej časti vozidla. Šírka a hrúbka písmen musí byť primeraná ich veľkosti. Označenie motocyklov sa vykoná primeraným spôsobom.
(7)
Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý vykonáva ochranu majetku a osoby pri preprave, je povinný zabezpečiť prepravu majetku a osoby vhodným motorovým vozidlom a ochranu majetku a osoby
a)
najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, ak prepravuje majetok v hodnote od 166 000 eur do 1 660 000 eur,
b)
najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom pred vozidlom vykonávajúcim prepravu s najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, ak prepravuje majetok v hodnote od 1 660 000 eur do 3 320 000 eur,
c)
najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom pred vozidlom vykonávajúcim prepravu s najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany a doprovodným vozidlom za vozidlom vykonávajúcim prepravu s najmenej dvomi osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany, ak prepravuje majetok v hodnote nad 3 320 000 eur alebo ak prevádzkovateľ strážnej služby hodnotu prepravovaného majetku nepozná.
(8)
Evidencie, záznam o zásahu a inšpekčná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú počas celej doby prevádzkovania strážnej služby a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencií, zázname o zásahu a inšpekčnej knihe dozoru uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 57
Obmedzenie činnosti strážnej služby
(1)
Strážnu službu je zakázané poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že bude zneužitá na násilné ovplyvňovanie politických sporov, kolektívneho vyjednávania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, ako aj na akékoľvek potláčanie práv a slobôd.
(2)
Ochranu osoby možno vykonávať len s jej výslovným súhlasom. Ustanovenia osobitných predpisov o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 57a
Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
(1)
Na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b) sa primerane vzťahuje § 56 ods. 1, 3, 4 a 8.
(2)
Informácie pred začatím profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou32a) sa oznamujú ministerstvu.
ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREVÁDZKOVANÍ DETEKTÍVNEJ SLUŽBY
§ 58
Povinnosti prevádzkovateľa detektívnej služby
(1)
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný
a)
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva alebo krajského riaditeľstva,
b)
dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania v rozsahu podľa § 56 ods. 1 písm. c),
d)
viesť evidenciu zásahov uvedených v písmene e),
e)
neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru vykonanie každého zásahu pri výkone pátrania, pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby, alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby,
f)
zabezpečiť spracovanie záznamu o zásahu uvedenom v písmene e); záznam o zásahu vyhotoví a vlastnoručne podpíše zasahujúca osoba,
g)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)
Evidencie, záznam o zásahu a inšpekčná kniha dozoru uvedené v odseku 1 sa vedú počas celej doby prevádzkovania detektívnej služby a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencií, zázname o zásahu a inšpekčnej knihe dozoru uvedených v odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 59
Obmedzenie činnosti detektívnej služby
(1)
Detektívnu službu nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných práv chránených zákonom33) alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do činnosti orgánu verejnej moci, alebo ktorým by mohlo dôjsť k zmareniu činnosti orgánu verejnej moci.
(2)
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti.
(3)
Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu o poskytovaní detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.
§ 60
Záverečná správa o poskytnutí detektívnej služby
(1)
Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný pri každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby spracovať písomnú záverečnú správu o poskytnutí detektívnej služby (ďalej len „záverečná správa“). Jej originál je povinný odovzdať druhému účastníkovi zmluvy o poskytovaní detektívnej služby a kópiu uschovávať päť rokov od skončenia plnenia zmluvy.
(2)
Záverečná správa sa považuje za písomnosť podľa § 38. V záverečnej správe musia byť uvedené najmä
a)
identifikačné údaje účastníkov zmluvy o poskytovaní detektívnej služby v rozsahu podľa § 38 ods. 4 písm. c) a dátum jej uzavretia,
b)
predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
c)
čas a skutočný priebeh poskytovania detektívnej služby,
d)
výsledok poskytovania detektívnej služby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy o poskytovaní detektívnej služby,
e)
náklady a výška odplaty za poskytnutie detektívnej služby.
§ 61
Zaobchádzanie so získanými informáciami
Prevádzkovateľ detektívnej služby môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe, ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou písomne splnomocnenej. Obdobne je povinný zaobchádzať aj s materiálom získaným v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby. Ustanovenia § 38 a oznamovacia povinnosť podľa osobitného zákona34) nie sú týmto ustanovením dotknuté.
PIATA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O ODBORNEJ PRÍPRAVE A PORADENSTVE
§ 62
Povinnosti prevádzkovateľa odbornej prípravy a poradenstva
(1)
Prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva je povinný
a)
plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uložené rozhodnutiami a opatreniami ministerstva alebo krajského riaditeľstva,
b)
dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c)
spracovať informáciu o poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva; na obsah a uschovanie informácie sa použije primerane § 60,
d)
viesť samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu podľa § 56 ods. 1 písm. c),
e)
viesť inšpekčnú knihu dozoru.
(2)
Evidencia uvedená v odseku 1 písm. d) a inšpekčná kniha dozoru sa vedú počas celej doby prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva a uschovávajú sa v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa tri nasledujúce roky po vykonaní posledného zápisu. Podrobnosti o vedení evidencie uvedenej v odseku 1 písm. d) a inšpekčnej knihy dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠIESTA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O VLASTNEJ OCHRANE
§ 63
Udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o udelení licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti a ak počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a vybavenie vlastnej ochrany vecnými bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám vlastnej ochrany.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre iné osoby, môže prevádzkovať vlastnú ochranu v rozsahu udelenej licencie.
§ 64
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany musí obsahovať
a)
u fyzickej osoby meno a priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu, obchodné meno, ak používa, miesto činnosti, ak nie je totožné s miestom pobytu, a identifikačné číslo, ak jej je pridelené; u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
opis činnosti vlastnej ochrany vymedzený podľa § 3 až 5,
c)
zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy,
d)
počet osôb poverených výkonom
1.
fyzickej ochrany,
2.
pátrania,
3.
odbornej prípravy a poradenstva,
e)
prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov a iných technických prostriedkov používaných pri výkone vlastnej ochrany.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany pripojí
a)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
b)
opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšieho označenia, ak sa majú používať pri poskytovaní vlastnej ochrany.
(3)
Požiadavky na farebné vyobrazenie rovnošaty, vzor znaku a podrobnosti o umiestnení znaku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 65
Pozastavenie prevádzkovania vlastnej ochrany
Krajské riaditeľstvo pozastaví prevádzkovanie vlastnej ochrany:
a)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby,
b)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo
c)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia tejto skutočnosti.
§ 66
Odňatie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovateľ nezačal vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite dlhšie ako jeden rok.
(2)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(3)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, ak prevádzkovateľ opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(4)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany aj vtedy, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany neprevezme.
§ 67
Výkon vlastnej ochrany
Na prevádzkovanie vlastnej ochrany sa nevzťahujú § 10 ods. 1 druhá veta a odsek 2, § 11 a 12, § 22 až 25, § 29 ods. 2 a 3, § 31 ods. 1, § 33 ods. 1 až 4, § 35 až 37, § 38 ods. 1, 3 a 5, § 40 ods. 1 písm. d), § 41 a 42, § 56 ods. 3, § 60 a 61; ustanovenia § 13 až 21 sa vzťahujú len na zamestnanca prevádzkovateľa vlastnej ochrany.
TRETIA ČASŤ
TECHNICKÁ SLUŽBA
§ 68
Všeobecné ustanovenia
(1)
Technickú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(2)
O udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby rozhoduje krajské riaditeľstvo na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby. U právnickej osoby, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, pred jej zápisom do obchodného registra, rozhoduje o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby krajské riaditeľstvo na základe žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis do obchodného registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená. Licencia na prevádzkovanie technickej služby sa vydáva na desať rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Licencia na prevádzkovanie technickej služby je verejná listina a je neprevoditeľná.
(4)
Vzor licencie na prevádzkovanie technickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 69
Vznik oprávnenia prevádzkovať technickú službu
(1)
Oprávnenie prevádzkovať technickú službu vzniká doručením licencie na prevádzkovanie technickej služby. Osobe, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, vzniká oprávnenie prevádzkovať technickú službu dňom zápisu do tohto registra, ak deň zápisu do obchodného registra je neskorší ako deň doručenia licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(2)
Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby. Ak nie je podaný návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo ak registrový súd odmietne vykonanie zápisu, táto osoba je povinná písomné rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby a licenciu na prevádzkovanie technickej služby vrátiť krajskému riaditeľstvu do 15 dní po uplynutí 90-dňovej lehoty alebo do 15 dní od oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra.
§ 70
Podmienky udelenia licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1)
Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) s tým, že § 11 ods. 2 a 3 platí rovnako.
(2)
Právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí spĺňať podmienky ustanovené v § 12 s tým, že fyzické osoby uvedené v § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 nemusia spĺňať podmienku uvedenú v § 11 ods. 1 písm. f).
(3)
Ak niektorá z osôb uvedených v odseku 1 alebo 2 nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí ustanoviť zodpovedného vedúceho. Zodpovedný vedúci musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi technickej služby.
(4)
Na posudzovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti sa vzťahujú § 13 a 14.
(5)
Odborne spôsobilou je osoba, ktorá
a)
získala vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a má aspoň jednoročnú prax v tomto odbore alebo
b)
má stredoškolské vzdelanie v príslušnom odbore ukončené maturitnou skúškou a má aspoň dvojročnú prax v tomto odbore, alebo
c)
má ukončené stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore a má aspoň trojročnú prax v tomto odbore.
(6)
Odbornú spôsobilosť osoba preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi.
(7)
Na uznávanie odbornej spôsobilosti sa primerane vzťahuje § 21 ods. 1 a 3.
§ 71
Náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1)
Fyzická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby uvedie
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a štátne občianstvo,
b)
obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby, identifikačné číslo, ak je pridelené,
c)
predmet činnosti podľa § 7 ods. 1,
d)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
e)
dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(2)
Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby pripojí doklady uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) a d) a doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi; § 22 ods. 3 platí primerane s tým, že sa prikladá iba doklad podľa § 22 ods. 2 písm. a) a doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi.
(3)
Fyzická osoba uvedie údaje uvedené v odseku 1 písm. a) a pripojí doklady uvedené v odseku 2 aj o zodpovednom vedúcom, ak ho ustanovila.
(4)
Právnická osoba v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby uvedie
a)
obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby,
b)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a štátne občianstvo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v jej mene,
c)
identifikačné číslo, ak je pridelené,
d)
predmet činnosti podľa § 7 ods. 1,
e)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi,
f)
dobu ukončenia, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov.
(5)
Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa primerane vzťahuje aj na prokuristu, zodpovedného zástupcu, vedúceho organizačnej zložky podniku a vedúceho podniku zahraničnej osoby.
(6)
Právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby pripojí doklady uvedené v
a)
§ 22 ods. 2 písm. a) a doklad o vzdelaní a potvrdenie o praxi týkajúce sa fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členmi, a o osobách uvedených v § 23 ods. 3 a § 70 ods. 3,
b)
§ 22 ods. 2 písm. a) o osobe, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe,
(7)
Vzor žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Konanie a rozhodovanie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
§ 72
(1)
Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby sa podáva krajskému riaditeľstvu alebo na jednotnom kontaktnom mieste podľa osobitného predpisu.34a)
(2)
Krajské riaditeľstvo si k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby vyžiada vyjadrenie ministerstva k záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti. Ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní o povinnosti oboznámiť účastníka konania s podkladmi pre rozhodnutie sa nepoužijú, ak krajské riaditeľstvo žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby vyhovie. Ak krajské riaditeľstvo nemôže rozhodnúť o žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby v lehote podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, môže túto lehotu predĺžiť riaditeľ krajského riaditeľstva, najviac však o 60 dní.
(3)
Krajské riaditeľstvo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby vydá licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorou prevádzkovateľ preukazuje oprávnenie prevádzkovať v nej uvedené činnosti.
(4)
V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby možno v záujme ochrany života, zdravia, majetkových alebo iných práv osôb, ako aj v záujme vnútorného poriadku a bezpečnosti určiť podmienky prevádzkovania technickej služby, najmä rozsah činnosti alebo obmedzenie času platnosti licencie na prevádzkovanie technickej služby. Podmienky prevádzkovania technickej služby možno určiť aj dodatočne.
(5)
Prevádzkovateľ technickej služby je povinný oznámiť ministerstvu vykonávanie technickej služby v objekte osobitnej dôležitosti pred jej začatím a zároveň musí podať ministerstvu žiadosť o preverenie osôb, ktoré budú technickú službu vykonávať. Prevádzkovateľ k žiadosti o preverenie bezúhonnosti a spoľahlivosti pripojí doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie staršie ako tri mesiace, ktoré predkladá uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec. Ministerstvo na základe tejto písomnej žiadosti prevádzkovateľa preverí bezúhonnosť podľa § 13 a spoľahlivosť podľa § 14 osoby, ktorá má vykonávať technickú službu v objekte osobitnej dôležitosti.
(6)
Prevádzkovateľ, ktorý v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uložené rozhodnutiami alebo opatreniami ministerstva alebo krajského riaditeľstva, nemôže vykonávať technickú službu v objektoch osobitnej dôležitosti.
§ 73
Oznamovacia povinnosť
(1)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť krajskému riaditeľstvu zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, najneskôr do 15 dní od týchto zmien.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie staršie ako tri mesiace; tieto doklady je prevádzkovateľ povinný predložiť raz za dva roky aj o osobách uvedených v § 11 ods. 2 a 3 a § 70 ods. 3.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky doklady a čestné vyhlásenia podľa § 13 ods. 3 druhej vety nie staršie ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 a § 70 ods. 3.
(4)
Na základe oznámenia podľa odseku 1 krajské riaditeľstvo potvrdí prevádzkovateľovi oznámenie zmien.
(5)
Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť krajskému riaditeľstvu každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby uvedenej v § 70 najneskôr do 15 dní od tejto zmeny.
§ 74
Zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby
Krajské riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak sa zmeny týkajú rozsahu činnosti; to platí aj na dodatočné určenie podmienok alebo zmenu podmienok uvedených v § 72 ods. 4. Krajské riaditeľstvo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby vydá novú licenciu na prevádzkovanie technickej služby s platnosťou najviac do ukončenia platnosti predchádzajúcej licencie na prevádzkovanie technickej služby.
§ 75
Pozastavenie prevádzkovania technickej služby
(1)
Krajské riaditeľstvo pozastaví prevádzkovanie technickej služby,
a)
ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, zodpovedným vedúcim, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej právnickej osoby alebo zodpovedným zástupcom, spĺňať podmienku ustanovenú v § 11 ods. 1 písm. a), c) až e) alebo g), najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď prestala spĺňať uvedené podmienky,
b)
ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby, najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď táto fyzická osoba prestala pôsobiť v právnickej osobe,
c)
ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe, prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
d)
ak prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienky spoľahlivosti ustanovené v § 14 ods. 1 písm. d), do konečného rozhodnutia vo veci,
e)
ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, zodpovedným vedúcim, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo zodpovedným zástupcom fyzickej osoby, ak musí byť ustanovený, prestane spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a), c) až e) alebo g), najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,
f)
ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je podľa § 77 ods. 7 až 9 zakázané, najdlhšie na tri mesiace,
g)
na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania technickej služby,
h)
ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo
i)
ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia tejto skutočnosti.
(2)
V prevádzkovaní technickej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania technickej služby zruší; toto rozhodnutie je krajské riaditeľstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ technickej služby preukáže, že dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie technickej služby pozastavilo, pominuli. Pozastaviť prevádzkovanie technickej služby podľa odseku 1 písm. g) možno opakovane najskôr po uplynutí troch mesiacov od zrušenia predchádzajúceho rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania technickej služby.
§ 76
Zánik oprávnenia prevádzkovať technickú službu
(1)
Oprávnenie prevádzkovať technickú službu zaniká
a)
smrťou prevádzkovateľa, ktorý bol fyzickou osobou,
b)
zrušením právnickej osoby,
c)
uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej služby udelená,
d)
rozhodnutím krajského riaditeľstva podľa § 77 alebo
e)
písomným oznámením o ukončení prevádzkovania technickej služby a odovzdaním licencie na prevádzkovanie technickej služby prevádzkovateľom.
(2)
Oprávnenie prevádzkovať technickú službu nezanikne odovzdaním licencie na prevádzkovanie technickej služby prevádzkovateľom, ak bolo začaté konanie o pozastavení prevádzkovania technickej služby alebo konanie o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(3)
Ak oprávnenie prevádzkovať technickú službu zaniká uplynutím času, na ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej služby udelená, môže prevádzkovateľ požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie technickej služby na činnosti, ktoré sú predmetom udelenej licencie na prevádzkovanie technickej služby, najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie technickej služby.
§ 77
Odňatie licencie na prevádzkovanie technickej služby
(1)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak
a)
uplynula lehota ustanovená v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkovať technickú službu, trvajú,
b)
prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestal spĺňať podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a), c) až e) alebo g) a nejde o prípad podľa § 75 ods. 1 písm. d) a prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, prestal spĺňať podmienky spoľahlivosti podľa § 14 ods. 1 písm. c) až f) a nejde o prípad podľa § 75 ods. 1 písm. d),
c)
prevádzkovateľ neoznámi skutočnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) krajskému riaditeľstvu do 15 dní, odkedy nastali a márne uplynula lehota uvedená v § 75 ods. 1 písm. a) až c), e), f) alebo i) alebo
d)
osoba uvedená v § 10 ods. 2 nepodá návrh na zápis do obchodného registra v ustanovenej lehote.
(2)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(3)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, ak prevádzkovateľ opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.
(4)
Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie technickej služby aj vtedy, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie technickej služby neprevezme.
(5)
Ak sa licencia na prevádzkovanie technickej služby odňala podľa odseku 3, ďalšiu licenciu na prevádzkovanie technickej služby tomu istému prevádzkovateľovi nie je možné udeliť.
(6)
Ak sa licencia na prevádzkovanie technickej služby odňala podľa odseku 1, 2 alebo 4, možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie technickej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(7)
Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie technickej služby podľa odseku 3, nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom ani zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa; ak ide o fyzickú osobu, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie technickej služby podľa odseku 1, 2 alebo 4, nesmie vykonávať tieto funkcie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby.
(8)
Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa, ktorému bola odňatá licencia na prevádzkovanie technickej služby podľa odseku 3, nesmú vykonávať tieto funkcie u prevádzkovateľa technickej služby ani byť držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby; to neplatí, ak ich činnosť nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej služby odňatá.
(9)
Osoby, ktoré boli štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prokuristom alebo zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa, ktorému bola odňatá licencia na prevádzkovanie technickej služby podľa odseku 1, 2 alebo 4, nesmú vykonávať tieto funkcie u prevádzkovateľa technickej služby ani byť držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby po dobu troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby; to neplatí, ak ich činnosť nesúvisela s dôvodom, pre ktorý bola licencia na prevádzkovanie technickej služby odňatá.
§ 78
Povinnosti po zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby, po pozastavení prevádzkovania technickej služby alebo po zániku oprávnenia prevádzkovať technickú službu
(1)
Ak sa na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby vydá nová licencia na prevádzkovanie technickej služby, prevádzkovateľ je povinný predchádzajúcu licenciu na prevádzkovanie technickej služby vrátiť krajskému riaditeľstvu najneskôr pri preberaní novej licencie na prevádzkovanie technickej služby. O vrátení licencie na prevádzkovanie technickej služby krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie technickej služby vrátil.
(2)
Prevádzkovateľ, ktorého prevádzkovanie technickej služby sa pozastavilo, je povinný zabezpečiť, aby sa neporušovali ustanovenia tohto zákona.
(3)
Pri pozastavení prevádzkovania technickej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať technickú službu je prevádzkovateľ povinný do 15 dní od pozastavenia prevádzkovania technickej služby alebo zániku oprávnenia prevádzkovať technickú službu vrátiť licenciu na prevádzkovanie technickej služby krajskému riaditeľstvu; ak ide o zrušenie právnickej osoby s likvidáciou, túto povinnosť má likvidátor. O vrátení licencie na prevádzkovanie technickej služby krajské riaditeľstvo vydá potvrdenie tomu, kto licenciu na prevádzkovanie technickej služby vrátil.
(4)
Ak je to vzhľadom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti potrebné, v rozhodnutí o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby krajské riaditeľstvo určí podmienky ukončenia prevádzkovania technickej služby.
§ 78a
Výkon technickej služby
Technickú službu môže vykonávať len osoba, ktorá
a)
dosiahla vek 18 rokov,
b)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
je bezúhonná podľa § 13,
d)
je spoľahlivá podľa § 14.
§ 79
Na prevádzkovanie technickej služby sa primerane vzťahujú § 27 ods. 3, § 35, 37, 38, 41, 43 až 47, § 56 ods. 1 písm. a) až c).
ŠTVRTÁ ČASŤ
AKREDITÁCIA
§ 80
Podmienky na udelenie akreditácie
(1)
Odbornú prípravu na skúšku podľa § 19 zabezpečuje akreditovaná osoba. Akreditáciu udelí ministerstvo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá
a)
je oprávnená na výkon činnosti uvedenej v § 5,
b)
preukáže, že je schopná zabezpečiť riadnu úroveň odbornej prípravy,
c)
preukáže, že má vhodné priestory, v ktorých sa má vykonávať odborná príprava (ďalej len „školiace zariadenie“), ak sa má vykonávať prezenčnou formou alebo kombinovanou formou.
(2)
Platnosť akreditácie je najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie. Akreditovaná osoba vykonáva odbornú prípravu prezenčnou formou v školiacom zariadení, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Odborná príprava vykonávaná aspoň čiastočne dištančnou formou sa realizuje formou prenosu obrazu a zvuku medzi osobou, ktorá vykonáva odbornú prípravu (ďalej len „lektor“), a účastníkom odbornej prípravy. Akreditovaná osoba je povinná bezplatne sprístupniť orgánu dozoru alebo orgánu kontroly online pripojenie k odbornej príprave vykonávanej aspoň čiastočne dištančnou formou. Ak akreditovaná osoba neumožní bezplatné online pripojenie orgánu dozoru alebo orgánu kontroly, odborná príprava sa neuzná.
§ 81
Konanie o žiadosti o udelenie akreditácie
(1)
Žiadosť o udelenie akreditácie obsahuje:
a)
meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu pobytu a obchodné meno fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie,
b)
uvedenie formy vykonávania odbornej prípravy,
c)
dátum začatia vykonávania odbornej prípravy,
d)
dobu ukončenia činnosti, ak zamýšľa činnosť vykonávať menej ako desať rokov,
e)
adresu školiaceho zariadenia a jeho kapacitu, ak sa má vykonávať odborná príprava prezenčnou formou alebo kombinovanou formou,
f)
údaje o lektorovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu.
(2)
Žiadateľ o akreditáciu k žiadosti pripojí
a)
doklad preukazujúci právo užívať školiace zariadenie, ak sa má odborná príprava vykonávať prezenčnou formou alebo kombinovanou formou; ministerstvo si môže vyžiadať aj doklady preukazujúce vhodnosť školiaceho zariadenia,
b)
čestné vyhlásenie lektorov s potvrdeniami o praxi a dokladmi o vzdelaní; v čestnom vyhlásení sa uvedú osobné údaje lektora, predmety, ktoré bude prednášať, a prehľad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
koncepciu odbornej prípravy a učebný plán, ktorých obsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
(3)
Ak sa má odborná príprava vykonávať prezenčnou formou alebo kombinovanou formou, je žiadateľ o akreditáciu povinný umožniť osobám povereným ministerstvom vykonať obhliadku školiaceho zariadenia.
(4)
O žiadosti o udelenie akreditácie rozhodne ministerstvo do 90 dní od začatia konania. Ak žiadateľ o akreditáciu nie je vlastníkom školiaceho zariadenia, v ktorom sa má vykonávať odborná príprava prezenčnou formou alebo kombinovanou formou, ministerstvo udelí akreditáciu len na obdobie, počas ktorého je žiadateľ o akreditáciu oprávnený priestory školiaceho zariadenia užívať. Ministerstvo v rozhodnutí o udelení akreditácie uvedie aj adresu školiaceho zariadenia, ak sa má odborná príprava vykonávať prezenčnou formou alebo kombinovanou formou.
§ 82
Zmena rozhodnutia o udelení akreditácie, pozastavenie vykonávania odbornej prípravy a zánik akreditácie
(1)
Akreditovaná osoba je povinná oznámiť ministerstvu zmenu všetkých údajov, ktoré uviedla v žiadosti o akreditáciu, a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojila k žiadosti o akreditáciu, najneskôr do 15 dní od týchto zmien. Vo vykonávaní odbornej prípravy môže pokračovať až po potvrdení zmien ministerstvom alebo po zmene rozhodnutia o udelení akreditácie.
(2)
Ministerstvo na základe oznámenia zmien a doloženia dokladov podľa odseku 1 potvrdí zmenu alebo začne konanie o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie do 15 dní odo dňa oznámenia zmien a doloženia dokladov podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo pozastaví vykonávanie odbornej prípravy, ak akreditovanej osobe bolo pozastavené prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa § 31. Pozastavenie vykonávania odbornej prípravy sa písomne oznámi akreditovanej osobe na základe rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva.
(4)
Akreditácia zaniká
a)
smrťou akreditovanej osoby,
b)
zrušením akreditovanej právnickej osoby,
c)
odňatím akreditácie,
d)
odňatím licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby,
e)
na žiadosť akreditovanej osoby,
f)
uplynutím času, na ktorý bola akreditácia udelená.
(5)
Ministerstvo akreditáciu odníme, ak akreditovaná osoba
a)
nezabezpečuje riadnu úroveň odbornej prípravy,
b)
závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva,
c)
nezačala vykonávať odbornú prípravu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie alebo odbornú prípravu nevykonáva nepretržite dlhšie ako jeden rok.
(6)
Akreditovaná osoba, ktorej bola akreditácia odňatá, je povinná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie vrátiť rozhodnutie o udelení akreditácie ministerstvu.
(7)
Tomu, komu bola akreditácia odňatá, alebo tomu, koho žiadosť o udelenie akreditácie bola zamietnutá, možno novú akreditáciu udeliť najskôr po piatich rokoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie alebo rozhodnutia o neudelení akreditácie.
§ 83
Povinnosti akreditovanej osoby
(1)
Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr päť dní pred začatím odbornej prípravy oznámenie o forme, dátume, čase a ak bude aspoň čiastočne vykonávaná prezenčnou formou, aj mieste jej konania; ak bude odborná príprava vykonávaná aspoň čiastočne dištančnou formou, je akreditovaná osoba povinná oznámiť aspoň dva dni pred začatím dištančnej časti podrobnosti o sprístupnení podľa § 80 ods. 2 štvrtej vety. Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresy pobytu. Vzor oznámenia začatia odbornej prípravy a zoznamu osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Akreditovaná osoba pred začatím odbornej prípravy zapíše do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy osoby prihlásené na odbornú prípravu v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresa pobytu. Osoby sa zapisujú do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy v skupinách a v poradí tak, ako ich akreditovaná osoba prihlasuje podľa odseku 1. Do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba ku každej skupine osôb prihlásených na odbornú prípravu zapíše témy prednášok v rozsahu určenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Lektor vyznačí v evidencii osôb a priebehu odbornej prípravy účasť alebo neúčasť osoby prihlásenej na odbornú prípravu na začiatku každej hodiny.
(3)
Akreditovaná osoba vydá po ukončení odbornej prípravy osobe, ktorá absolvovala odbornú prípravu v celom rozsahu, osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorého obsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Evidenciu osôb a priebehu odbornej prípravy je akreditovaná osoba povinná viesť počas celej doby vykonávania odbornej prípravy v školiacom zariadení, ak sa odborná príprava vykonáva prezenčnou formou alebo kombinovanou formou alebo v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby, ak sa odborná príprava vykonáva dištančnou formou a uschovávať ju v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby tri roky po vykonaní posledného zápisu.
(5)
Podrobnosti o vedení a obsahu evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
PIATA ČASŤ
ŠTÁTNY DOZOR A KONTROLA, SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY NA ÚSEKU SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI A EVIDENCIE
PRVÁ HLAVA
ŠTÁTNY DOZOR A KONTROLA
§ 84
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva ministerstvo.
(2)
Kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe fyzickým osobám a právnickým osobám vo svojej pôsobnosti vykonáva krajské riaditeľstvo.
(3)
Kontrolu činnosti podľa tohto zákona je oprávnená vykonávať osoba poverená výkonom štátneho dozoru, kontroly (ďalej len „kontrolór“) alebo každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj príslušník Vojenskej polície.
(4)
Štátny dozor a kontrolu v objektoch osobitnej dôležitosti vykonáva ministerstvo a krajské riaditeľstvo spravidla v súčinnosti s orgánmi, ktoré vykonávajú štátny odborný dozor podľa osobitného zákona.35)
§ 85
(1)
Kontrolór pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti alebo policajt pri výkone kontroly činnosti je oprávnený
a)
ukladať na mieste pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
vykonať zápis v inšpekčnej knihe dozoru a robiť záznamy v evidenciách, ktoré sa vedú v chránenom objekte alebo na chránenom mieste,
c)
zadržať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, osobe uvedenej v § 11 ods. 1 až 3, osobe uvedenej v § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 preukaz, ak
1.
sú opakované alebo hrubé nedostatky v činnosti osoby,
2.
táto osoba nemôže riadne plniť úlohy preto, lebo je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok,
3.
má dôvodné pochybnosti o odbornej úrovni fyzickej osoby alebo o úrovni jej výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
4.
je podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania preukazu,
5.
jeho platnosť zanikla,
6.
sa osoba odmietne podrobiť skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok,
d)
vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti, a vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov; každý je povinný súčinnosť poskytnúť,
e)
vyžadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona, ako aj všetkých osôb, ktoré sú prítomné pri vykonávaní tejto činnosti,
f)
zisťovať, či zamestnanec pri plnení úloh nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok; ten je povinný podrobiť sa zisteniu.
(2)
Osoba, ktorej bol zadržaný preukaz podľa odseku 1 písm. c), môže vykonať len úkony súvisiace s odovzdaním služby.
(3)
O zadržaní preukazu podľa odseku 1 písm. c) vydá kontrolór alebo policajt potvrdenie a vec predloží neodkladne, najneskôr do troch dní od zadržania preukazu, orgánu dozoru alebo orgánu kontroly na rozhodnutie podľa § 89 ods. 1 písm. a).
(4)
Na ukladanie pokynov podľa odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Uloženie pokynu sa uvedie v inšpekčnej knihe dozoru a v zázname o kontrole činnosti podľa odseku 6 alebo v zázname o výsledku štátneho dozoru, alebo v zázname o výsledku kontroly.
(5)
Proti uloženým pokynom podľa odseku 1 písm. a) môže prevádzkovateľ podať do dvoch dní po ich uložení písomné námietky, ktoré musia byť odôvodnené. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán dozoru, ak pokyny uložil kontrolór ministerstva, alebo orgán kontroly, ak pokyny uložil kontrolór krajského riaditeľstva alebo policajt pri výkone kontroly činnosti. O námietkach rozhodne orgán dozoru alebo orgán kontroly do piatich dní od doručenia námietok.
(6)
O nedostatkoch zistených pri kontrole činnosti policajt vypracuje záznam o kontrole činnosti a písomne vyrozumie krajské riaditeľstvo podľa miesta zistenia nedostatku.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na kontrolu činnosti vykonávanú príslušníkom Vojenskej polície v chránených objektoch alebo na chránených miestach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§ 86
(1)
Kontrolór sa pred začatím štátneho dozoru alebo kontroly preukáže preukazom kontrolóra a služobným preukazom osobe oprávnenej konať za kontrolovaný subjekt alebo zamestnancovi kontrolovaného subjektu prítomnému na mieste výkonu štátneho dozoru alebo kontroly. Ak nie je osoba oprávnená konať za kontrolovaný subjekt prítomná v čase začatia štátneho dozoru alebo kontroly na mieste výkonu štátneho dozoru alebo kontroly, kontrolór je povinný neodkladne oznámiť tejto osobe začatie štátneho dozoru alebo kontroly.
(2)
Kontrolór je pri výkone štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti oprávnený
a)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov poskytnutie prvopisov dokladov a iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov dát, robiť si z nich kópie a vykonávať s nimi potrebné úkony súvisiace s výkonom štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti,
b)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov a organizácií, fyzických osôb a právnických osôb; každý je povinný kontrolórovi súčinnosť poskytnúť,
c)
vyžadovať v určenej lehote písomné vyjadrenie k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly,
d)
prizvať k výkonu štátneho dozoru alebo kontroly policajtov alebo zamestnancov ministerstva, krajského riaditeľstva alebo útvaru Policajného zboru, alebo iných právnických osôb, alebo iné fyzické osoby, ak to povaha štátneho dozoru alebo kontroly vyžaduje; tieto osoby sa preukážu pred začiatkom výkonu štátneho dozoru alebo kontroly preukazom totožnosti,
e)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov, ak ich použitie nezakazujú osobitné predpisy.35a)
(3)
Kontrolór je pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly povinný
a)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly, okrem prípadov uvedených v písmene h) a i), alebo ak ho od tejto povinnosti oslobodí ten, v koho záujme túto povinnosť má, alebo vo verejnom záujme vedúci orgánu dozoru alebo vedúci orgánu kontroly,
b)
osobe uvedenej v odseku 1 umožniť prítomnosť pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly a priebežne túto osobu oboznamovať s výsledkom štátneho dozoru alebo kontroly,
c)
spracovať záznam o výsledku štátneho dozoru alebo záznam o výsledku kontroly (ďalej len „záznam o kontrole“), s ktorým oboznámi kontrolovaný subjekt,
d)
preveriť opodstatnenosť námietok v písomnom vyjadrení kontrolovaného subjektu k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly podľa odseku 2 písm. c), opodstatnené a preukázané námietky zohľadniť v dodatku k záznamu o kontrole; k dodatočným námietkam kontrolór nemusí prihliadať,
e)
vydať písomné potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností a technických nosičov dát,
f)
prerokovať záznam o kontrole s kontrolovaným subjektom a ten mu odovzdať,
g)
v zázname o kontrole uložiť kontrolovanému subjektu povinnosť v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne o prijatých opatreniach a ich splnení predložiť orgánu dozoru alebo orgánu kontroly v určenej lehote písomnú informáciu,
h)
oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov,
i)
v odôvodnených prípadoch informovať o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly orgán podľa osobitného zákona,35) a ak je to vo verejnom záujme, aj verejnosť.
(4)
Kontrolóri, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do začatia kontroly, písomne oznámiť orgánu dozoru alebo orgánu kontroly. Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nepredpojatosti kontrolórov so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly, ku kontrolovanému subjektu alebo k jeho zamestnancom, môže proti ich účasti na kontrole podať písomné námietky orgánu dozoru alebo orgánu kontroly s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok. Kontrolóri, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú oprávnení vykonať pri štátnom dozore alebo kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad. Vedúci orgánu dozoru alebo orgánu kontroly alebo ním určený zamestnanec je povinný rozhodnúť o námietkach najneskôr do piatich dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(5)
Podrobnosti o preukaze kontrolóra a jeho vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 87
Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)
Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a)
byť prítomný pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly, oboznamovať sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim,
b)
vyžadovať písomné potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov a iných písomností a technických nosičov dát,
c)
oboznámiť sa so záznamom o kontrole a prevziať jeden výtlačok záznamu o kontrole.
(2)
Kontrolovaný subjekt je povinný
a)
poskytnúť kontrolórovi potrebnú súčinnosť na vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly, umožniť mu vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly vrátane vytvorenia vhodných materiálnych a technických podmienok na vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly,
b)
umožniť vstup kontrolóra do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom štátneho dozoru alebo kontroly,
c)
zabezpečiť preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona, ako aj všetkých osôb, ktoré sú prítomné pri vykonávaní tejto činnosti,
d)
poskytnúť kontrolórovi prvopisy dokladov a iných písomností, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov dát,
e)
v určenej lehote zaslať písomné vyjadrenie k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole,
f)
v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; o prijatých opatreniach a ich splnení predložiť orgánu štátneho dozoru alebo orgánu kontroly v stanovenej lehote písomnú informáciu.
§ 88
Záznam o kontrole
(1)
O výsledku štátneho dozoru alebo kontroly kontrolór vypracuje záznam o kontrole. Záznam o kontrole musí obsahovať:
a)
označenie orgánu dozoru alebo orgánu kontroly, číslo písomnosti, dátum napísania záznamu o kontrole,
b)
identifikačné údaje kontrolórov s uvedením mena, priezviska a funkcie a rovnaké identifikačné údaje prizvaných osôb,
c)
dátum vykonania štátneho dozoru alebo kontroly,
d)
označenie kontrolovaného subjektu,
e)
predmet štátneho dozoru alebo kontroly,
f)
identifikačné údaje zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol prítomný pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly, s uvedením mena, priezviska a pracovného zaradenia,
g)
preukázané zistenia s uvedením porušených všeobecne záväzných právnych predpisov,
h)
vlastnoručné podpisy kontrolórov,
i)
vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený,
j)
vyjadrenia k zisteniam štátneho dozoru alebo kontroly,
k)
uloženie povinnosti kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a oznámiť ich v stanovenej lehote orgánu dozoru alebo orgánu kontroly,
l)
opatrenia vykonané voči kontrolovanému subjektu,
m)
ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.
(2)
Ak kontrolovaný subjekt v lehote určenej podľa § 87 ods. 2 písm. e) nezašle orgánu dozoru alebo orgánu kontroly písomné vyjadrenie, má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, súhlasí.
(3)
Štátny dozor alebo kontrola sú ukončené v deň podpísania záznamu o kontrole a jeho dodatku. Štátny dozor alebo kontrola sa považujú za ukončené aj vtedy, ak niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu odmietne podpísať záznam o kontrole alebo ak sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu ani po písomnej výzve, alebo bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez vážnych dôvodov nedostaví na orgán dozoru alebo orgán kontroly na účel prerokovania záznamu o kontrole. Túto skutočnosť je potrebné uviesť v zázname o kontrole.
§ 89
(1)
Orgán dozoru a orgán kontroly rozhodnú o tom, že
a)
osobe preukaz, ktorý bol zadržaný podľa § 85 ods. 1 písm. c), nebude vrátený do konečného rozhodnutia vo veci; orgán dozoru alebo orgán kontroly rozhodne vo veci do desiatich dní odo dňa zadržania preukazu; o začatí konania účastníka neupovedomuje,
b)
osoba, ktorá nie je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. d), je povinná odovzdať preukaz orgánu dozoru alebo orgánu kontroly do konečného rozhodnutia vo veci podľa osobitného predpisu;36) ak osoba po konečnom rozhodnutí vo veci podľa osobitného predpisu36) opäť spĺňa podmienku spoľahlivosti, ministerstvo na základe jej písomnej žiadosti po preukázaní splnenia podmienky spoľahlivosti vydá tejto osobe preukaz,
c)
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná opätovne sa podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ak sú o jej zdravotnom stave dôvodné pochybnosti,
d)
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva je povinná podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti, ak sú dôvodné pochybnosti o jej odbornej úrovni; rozhodnutie o nariadení preskúšania musí byť vydané do 30 dní od zistenia dôvodov na jeho vydanie.
(2)
Ak bolo rozhodnuté podľa odseku 1 písm. d), že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva sa musí podrobiť preskúšaniu odbornej spôsobilosti, je táto osoba povinná odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti orgánu dozoru alebo orgánu kontroly, ktorý vydal rozhodnutie. Pri preskúšaní odbornej spôsobilosti sa postupuje podľa § 19 ods. 1, 2, 6 až 9; absolvovanie odbornej prípravy sa nevyžaduje. Preukaz sa vráti po úspešnom absolvovaní skúšky.
(3)
Na rozhodovanie podľa odseku 1 je vecne príslušný orgán dozoru, ak dôvody rozhodnutia boli zistené jeho činnosťou alebo mu boli oznámené; orgán kontroly je vecne príslušný na rozhodovanie, ak dôvody rozhodnutia boli zistené jeho činnosťou, policajtom pri kontrole činnosti alebo mu boli oznámené.
§ 90
(1)
Orgán dozoru a orgán kontroly rozhodnú o odňatí preukazu osobe, ktorá nie je bezúhonná podľa § 13 alebo ktorá nie je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. a) až c), e) a f), alebo ktorá nie je spoľahlivá podľa § 14 ods. 1 písm. d) a bolo vo veci právoplatne rozhodnuté v jej neprospech, alebo u ktorej sú dôvodné pochybnosti o úrovni jej výkonu fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a bolo vo veci právoplatne rozhodnuté v jej neprospech, alebo ktorá sa podrobila preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 89 ods. 1 písm. d) a skúšku nevykonala úspešne.
(2)
Ak sa preukaz odňal podľa odseku 1, možno nový preukaz vydať najskôr po uplynutí piatich rokov a až po absolvovaní odbornej prípravy a úspešnom vykonaní skúšky. Pri preskúšaní odbornej spôsobilosti sa postupuje podľa § 19 ods. 1, 2, 6 až 9.
(3)
Na vecnú príslušnosť rozhodovať podľa odseku 1 sa vzťahuje § 89 ods. 3.
DRUHÁ HLAVA
SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY NA ÚSEKU SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI
§ 91
Správne delikty na úseku súkromnej bezpečnosti
(1)
Ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorý
a)
bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou, pre iné osoby,
b)
bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou, ako vlastnú ochranu alebo bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je technickou službou,
c)
poveruje výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva osoby, ktoré nespĺňajú podmienky bezúhonnosti alebo spoľahlivosti,
d)
nesplní povinnosť ustanovenú v § 56 ods. 3, v § 56 ods. 5 prvej vete alebo v § 56 ods. 7,
e)
nesplní inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až d), ustanovenú týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe alebo nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím ministerstva alebo krajského riaditeľstva vydaným na základe tohto zákona,
f)
uvedie nepravdivé informácie v správe o činnosti bezpečnostnej služby podľa § 40.
(2)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 3319 eur do 66 387 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) a c) pokutu od 331 eur do 33 193 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) pokutu od 331 eur do 16 596 eur a za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) a f) pokutu do 3319 eur; zákaz činnosti do piatich rokov možno uložiť za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b) a do troch rokov za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) až f).
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) môže uložiť kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly blokovú pokutu do 331 eur. Na blokové konanie sa primerane použijú ustanovenia o blokovom konaní pri prejednávaní priestupkov.37)
(4)
Pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne aj na opakované porušenie právnej povinnosti alebo na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti.
(5)
Za správny delikt podľa odseku 1 možno uložiť aj prepadnutie veci, ak vec patrí páchateľovi správneho deliktu a ak ide o vec, ktorá sa použila na spáchanie správneho deliktu, správnym deliktom sa získala alebo sa nadobudla za vec získanú správnym deliktom.
(6)
Ak sa neuložilo prepadnutie veci podľa odseku 5, možno rozhodnúť, že táto vec bude zhabaná, ak vec
a)
patrí páchateľovi správneho deliktu, ktorého nemožno stíhať za správny delikt, alebo
b)
nepatrí páchateľovi správneho deliktu, alebo mu nepatrí v celosti, a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.
(7)
Prepadnutie veci nemožno uložiť alebo zhabanie veci nemožno vysloviť, ak je hodnota veci v nápadnom nepomere k povahe správneho deliktu.
(8)
Pokutu, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci možno uložiť a zhabanie veci možno vysloviť najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia právnej povinnosti.
(9)
Účastníkom konania pri prejednávaní správnych deliktov je aj vlastník veci, ktorá sa má zhabať, a to v časti konania týkajúceho sa zhabania veci.
(10)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo, ak boli zistené činnosťou ministerstva alebo mu boli oznámené, alebo krajské riaditeľstvo, ak boli zistené činnosťou krajského riaditeľstva alebo mu boli oznámené.
(11)
Uložením sankcie za správny delikt podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby podľa § 31 a 31a, o pozastavení prevádzkovania vlastnej ochrany podľa § 65, o pozastavení prevádzkovania technickej služby podľa § 75, o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa § 33 a 33a, o odňatí licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany podľa § 66 alebo o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa § 77.
(12)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Vlastníkom prepadnutých vecí alebo zhabaných vecí sa stáva štát.
§ 92
Priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti
(1)
Priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti sa dopustí ten, kto
a)
bez licencie vykonáva činnosť, ktorá je bezpečnostnou službou alebo technickou službou,
b)
sa pri výkone fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva vydáva za policajta alebo za inú osobu, ktorá plní úlohy verejnej správy,
c)
ako zamestnanec nepredloží prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi technickej služby doklady alebo čestné vyhlásenie preukazujúce jeho bezúhonnosť podľa § 45, nepredloží čestné vyhlásenie podľa § 46 ods. 2 alebo v ňom uvedie nepravdivý údaj alebo nesplní povinnosť podľa § 46 ods. 3,
d)
ako osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva si na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode (havárii), pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, nepočína tak, aby žiadnym spôsobom nesťažovala vyšetrovanie,
e)
ako zamestnanec kontrolovaného subjektu alebo ako osoba oprávnená konať za kontrolovaný subjekt odmietne poskytnúť kontrolórovi potrebnú súčinnosť na vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly, neumožní mu vstup do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s výkonom štátneho dozoru alebo kontroly, alebo mu neposkytne prvopisy dokladov, písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov dát,
f)
nesplní inú povinnosť, ako je uvedená v písmenách a) až e), ustanovenú týmto zákonom, osobitným predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou1a) alebo na ich základe.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu od 663 eur do 6 638 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b), d) a e) pokutu od 165 eur do 3 319 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) pokutu od 30 eur do 300 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 1 659 eur; zákaz činnosti do piatich rokov možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b) a f) a zákaz činnosti do troch rokov za priestupok podľa odseku 1 písm. c) až e).
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo, ak boli zistené činnosťou ministerstva alebo mu boli oznámené, alebo krajské riaditeľstvo, ak boli zistené činnosťou krajského riaditeľstva alebo mu boli oznámené.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 165 eur, pričom pokutu môže uložiť aj kontrolór pri výkone štátneho dozoru alebo kontroly; v rozkaznom konaní možno uložiť pokutu do 331 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, ak tento zákon neustanovuje inak.38)
(6)
Ten, komu bol uložený zákaz činnosti podľa odseku 2, je povinný odovzdať preukaz správnemu orgánu, ktorý rozhodol o zákaze činnosti. Po zrušení zákazu činnosti sa preukaz vráti osobe, ktorá ho odovzdala správnemu orgánu.
TRETIA HLAVA
EVIDENCIE VEDENÉ MINISTERSTVOM
§ 93
(1)
Ministerstvo vedie informačný systém súkromnej bezpečnosti (ďalej len „informačný systém“).
(2)
V informačnom systéme sa vedie evidencia
a)
prevádzkovateľov strážnej služby,
b)
prevádzkovateľov bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. b),
c)
prevádzkovateľov detektívnej služby,
d)
prevádzkovateľov odbornej prípravy a poradenstva,
e)
prevádzkovateľov vlastnej ochrany osobitne pre každý druh bezpečnostnej služby,
f)
prevádzkovateľov technickej služby,
g)
žiadateľov o udelenie licencie, ktorým sa licencia neudelila,
h)
právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa udelila akreditácia,
i)
fyzických osôb, ktoré sa prihlásili na kvalifikačnú skúšku, s výsledkom kvalifikačnej skúšky,
j)
fyzických osôb, ktoré sa prihlásili na skúšku, s výsledkom skúšky,
k)
fyzických osôb, ktorým sa vydal preukaz,
l)
fyzických osôb, ktorým sa odňal preukaz,
m)
právnických osôb a fyzických osôb, ktorým bol uložený zákaz činnosti,
n)
fyzických osôb, ktorým bola uložená sankcia za priestupok,
o)
fyzických osôb a právnických osôb, ktorým bola uložená sankcia alebo ochranné opatrenie za správny delikt,
p)
údajov zo správ o činnosti bezpečnostných služieb,
q)
osôb, u ktorých bola preverovaná bezúhonnosť a spoľahlivosť podľa § 53 ods. 2.
(3)
Informačný systém vedený podľa odseku 2 obsahuje osobné údaje v rozsahu údajov uvádzaných v žiadostiach alebo v rozsahu údajov uvádzaných v ostatných tlačivách podľa tohto zákona, alebo údajov získaných v konaniach podľa tohto zákona. Údaje do informačného systému vkladá ministerstvo alebo krajské riaditeľstvo, ktoré vykonalo úkon. Údaje evidované v informačnom systéme sa uschovávajú po dobu piatich rokov od zániku platnosti dokladov, z ktorých boli údaje použité, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri spracúvaní osobných údajov podľa odseku 2 a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného predpisu,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Do evidencie podľa odseku 2 písm. a) až f), h), k) až m) má právo nahliadnuť každý. Výpis z evidencie vedenej podľa odseku 2 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá osvedčí právny záujem.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 94
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby zamieta z dôvodu podľa § 14 ods. 1 písm. f), ktorého podkladom je výlučne utajovaná skutočnosť,39a) v odôvodnení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby sa uvedie len skutočnosť, že žiadateľ alebo osoba uvedená v § 12 ods. 1 písm. a) alebo b) neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činnosti podľa tohto zákona dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona a že bude činnosť podľa tohto zákona vykonávať poctivo; podklad, ktorý je utajovanou skutočnosťou, je súčasťou spisu správneho orgánu.
(3)
Čestné vyhlásenie podávané podľa tohto zákona musí byť vlastnoručne podpísané pred správnym orgánom osobou, ktorá ho podáva, alebo osvedčené notárom alebo iným orgánom príslušným podľa osobitného predpisu.40)
(4)
Vzdelaním v oblasti bezpečnostných služieb je aj vzdelanie získané štúdiom v policajnej škole na území Slovenskej republiky a do 31. decembra 1992 aj v policajnej škole na území Českej republiky alebo odborná príprava získaná podľa osobitného zákona;41) za vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb sa nepovažuje jazykové vzdelanie a pedagogické vzdelanie získané štúdiom v uvedených školách.
§ 95
Záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti
(1)
Pri rozhodovaní so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti vychádza ministerstvo a krajské riaditeľstvo z vývoja bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike alebo na častiach jej územia a z pravdepodobného vplyvu činností, ktorých sa rozhodnutie týka, na túto situáciu.
(2)
V odôvodnení rozhodnutia vydaného so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti musia byť podrobne uvedené skutočnosti, z ktorých tento záujem v danom prípade vyplýva.
§ 96
Prechodné ustanovenia
(1)
Licencia na prevádzkovanie strážnej služby vydaná pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu na prevádzkovanie strážnej služby vydanú podľa tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnosť zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie, najneskôr však 31. decembra 2010.
(2)
Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby vydaná pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu na prevádzkovanie detektívnej služby vydanú podľa tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnosť zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie, najneskôr však 31. decembra 2010.
(3)
Licencia na prevádzkovanie vlastnej ochrany vydaná pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany vydanú podľa tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnosť zaniká dňom uvedeným v rozhodnutí o udelení licencie, najneskôr však 31. decembra 2010.
(4)
Živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby vydané pred 1. januárom 2006 sa považuje za licenciu na prevádzkovanie technickej služby vydanú podľa tohto zákona v rozsahu, v akom bolo vydané; jeho platnosť zaniká dňom uvedeným v živnostenskom oprávnení, najneskôr však 31. decembra 2006.
(5)
Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy udelená pred 1. januárom 2006 sa považuje za akreditáciu podľa tohto zákona v rozsahu, v akom bola udelená; jej platnosť zaniká najneskôr 30. júna 2006.
(6)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby, ktorý je fyzickou osobou, je povinný do 30. júna 2006 predložiť krajskému riaditeľstvu listiny preukazujúce, že spĺňa podmienky ustanovené v § 11; ak tak neurobí, krajské riaditeľstvo mu odníme licenciu.
(7)
Prevádzkovateľ strážnej služby alebo prevádzkovateľ detektívnej služby, ktorý je právnickou osobou, je povinný do 30. júna 2006 predložiť krajskému riaditeľstvu listiny preukazujúce, že spĺňa podmienky ustanovené v § 12; ak tak neurobí, krajské riaditeľstvo mu odníme licenciu.
(8)
Odbornú prípravu a poradenstvo podľa tohto zákona možno prevádzkovať na základe oprávnenia vydaného pred 1. januárom 2006, najneskôr však do 30. júna 2006.
(9)
Prevádzkovateľ, ktorý vykonáva ochranu objektov osobitnej dôležitosti, je povinný do 31. decembra 2006 preukázať ministerstvu splnenie podmienok ustanovených v § 53.
(10)
Konania začaté pred 1. januárom 2006 sa dokončia podľa tohto zákona. Na ukladanie pokút za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým došlo pred 1. januárom 2006, sa však použijú ustanovenia právnych predpisov účinných do 31. decembra 2005.
§ 97
Ak sa zmluva o poskytovaní technickej služby neuzavrela pred 1. januárom 2006 písomne a na jej základe sa má poskytovať plnenie aj po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, je potrebné zmluvu o poskytovaní technickej služby v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona uzavrieť písomne, inak stratí platnosť.
§ 98
(1)
Preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané. Pri vydaní nového preukazu sa postupuje podľa § 20 ods. 5.
(2)
Prevádzkovateľ je povinný označiť sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku podľa § 41 do 30. júna 2006.
(3)
Prevádzkovateľ prevádzkujúci zariadenie poplachového systému alebo časť takého zariadenia podľa § 3 písm. g) je povinný označiť motorové vozidlo alebo motocykel používaný na preverenie signálu podľa § 56 ods. 6 nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ do 30. júna 2006.
§ 98a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2013
(1)
Akreditovaná osoba, ktorej bola udelená akreditácia pred 1. februárom 2013, môže zabezpečovať odbornú prípravu zameranú na získanie preukazu typu CIT, ak ministerstvo potvrdí zmeny učebného plánu a koncepcie odbornej prípravy rozšírené o rozsah a obsah pre daný typ odbornej prípravy, ktoré akreditovaná osoba doručí ministerstvu. Rozsah a obsah odbornej prípravy na skúšku typu CIT ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Prevádzkovateľ technickej služby, ktorý má k 31. januáru 2013 ustanoveného zodpovedného vedúceho, je povinný do 31. mája 2013 predložiť krajskému riaditeľstvu doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu registra trestov.
(3)
Licencie vydané pred 1. februárom 2013 ostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli vydané.
(4)
Odborná príprava v skrátenej forme začatá pred 1. februárom 2013 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
(5)
Lektor, ktorý nespĺňa podmienku podľa § 48 ods. 4 písm. a) na výkon lektorskej činnosti z právnych predmetov, musí do 31. decembra 2016 získať osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa § 18.
(6)
Žiadosti podané pred 1. februárom 2013 sa vybavia podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
(7)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. februárom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2013.
(8)
Licencia udelená na činnosť podľa § 4 ods. 1 písm. c) do 31. januára 2013 sa považuje za licenciu udelenú na činnosť podľa § 3 písm. i) od 1. februára 2013.
§ 98b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 98c
Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
(1)
Ministerstvo môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, udelenie akreditácie, prihlásenie na skúšku, vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie preukazu.
(2)
Platnosť preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo akreditácie, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(3)
Do lehoty pri dokladoch uvedených v § 22 ods. 2 písm. b), § 22a ods. 2 písm. b), § 29 ods. 2 až 5, § 46a a § 73 ods. 2 a 3 sa nezapočítava čas trvania krízovej situácie.
(4)
Počas krízovej situácie lehota na vydanie preukazu, licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, licencie na prevádzkovanie technickej služby, akreditácie alebo na určenie termínu a miesta konania kvalifikačnej skúšky neplynie.
(6)
Lehoty podľa § 19 ods. 9 druhej vety, § 29 ods. 2 až 5, § 45 ods. 1 druhej vety a ods. 2 druhej vety, § 46a ods. 1 druhej vety a ods. 2 druhej vety a § 48 ods. 5, ktoré uplynuli alebo uplynú od vyhlásenia krízovej situácie do jedného mesiaca od jej odvolania, sa predlžujú až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.
(7)
Splnenie povinností podľa § 46a ods. 1 prvej vety a ods. 2 prvej vety počas krízovej situácie sa vyžaduje najneskôr do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie; uchádzač o zamestnanie sa do uplynutia tejto doby považuje za zdravotne spôsobilého.
(8)
Namiesto podmienky podľa § 48 ods. 1 písm. f) na účely § 3 písm. a) a b) počas krízovej situácie postačuje osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy.
§ 100
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z., zákona č. 440/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 181/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 100/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z. a zákona č. 470/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno t) znie:
„t)
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,23e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie:
„23e)
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).“.
2.
V prílohe č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI v SKUPINE č. 314 - Ostatné sa vypúšťa živnosť pod por. č. 15.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z, zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov položka č. 149 znie:
„Položka 149
a)
Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
1.
strážnej služby.................................................. 2 500 Sk
2.
detektívnej služby.............................................. 3 000 Sk
3.
odbornej prípravy a poradenstva....................... 3 500 Sk
4.
vlastnej ochrany.................................................. 2 000 Sk
5.
technickej služby................................................. 2 000 Sk
b)
Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky.. 2 000 Sk
c)
Podanie prihlášky na vykonanie skúšky
odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
1.
skúška typu S......................................................... 500 Sk
2.
skúška typu P ...................................................... 1 500 Sk
3.
skúška po skrátenej forme odbornej prípravy....... 1 000 Sk
d)
Podanie žiadosti o udelenie akreditácie..................... 5 000 Sk
e)
Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby,
ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany
na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu............... 100 Sk
f)
Vydanie licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo
technickej služby.............................................................. 1 000 Sk
g)
Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikač-
nej skúšky......................................................................... 1 000 Sk
h)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti ....................... 500 Sk
i)
Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ................... 1 000 Sk
j)
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia
o udelení licencie...................................................................500 Sk
k)
Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnu-
tia o udelení akreditácie...................................................... 2 000 Sk
l)
Vydanie výpisu z evidencie informačného
systému súkromnej bezpečnosti............................................ 500 Sk
Poznámky
1.
Správny orgán poplatok podľa písmena a) bodu 5. zníži na pätinu uvedenej sadzby, ak k 1. 1. 2006 je žiadateľ držiteľom oprávnenia podľa doterajších predpisov.
2.
Správny orgán môže poplatok podľa písmena h) znížiť na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti.
3.
Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena h) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný pri druhej strate. Pri každej ďalšej strate preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
4.
Správny orgán správny poplatok podľa písmena j) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.
5.
Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.“.
Čl. IV
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny (Ú. v. EÚ L 316, 29. 11. 2011).
3)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 8 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
Čl. 7, 14 až 20 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
10)
§ 14 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12a)
§ 2 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
13)
§ 16 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
§ 13 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.
17)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 5 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26a)
§ 27 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
27)
Napríklad § 340 Trestného zákona, § 127 Trestného poriadku, § 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 381/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29a)
§ 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29b)
Napríklad § 100, 101, 103 a 107 Trestného poriadku, § 25 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 199/2009 Z. z., § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 59 ods. 4 písm. a) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 125 ods. 3 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
§ 27 ods. 1 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z.
32)
Napríklad § 588, 611, 628, 657, 659, 663, 747, 754, 765 Občianskeho zákonníka, § 3 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
32a)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1214/2011.
34a)
§ 66b ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35a)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
38)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
41)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.