466/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

466
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z. a zákona č. 542/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „výrobu“ vkladá čiarka a slová „výskum alebo vývoj“.
2.
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
je národohospodársky významná a“.
3.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „výroby“ vkladá čiarka a slová „výskumu alebo vývoja“.
4.
V § 1 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
je národohospodársky významná a“.
5.
V § 1 odsek 4 znie:
„(4)
Ak investícia bude realizovaná na území okresu,1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15 % podľa údajov zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na polovicu.“.
6.
V § 2 ods. 1 a 2 sa za slovo „výrobu“ vkladá čiarka a slová „výskum alebo vývoj“.
Čl. II
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a zákona č. 542/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 5 sa slová „štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.
2.
V § 5 ods. 4 sa slová „štatistických údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 260/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 114/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 109/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. I v § 69b ods. 2 sa slová „k 31. decembru 2005“ nahrádzajú slovami „k 31. októbru 2005“ a slová „od 1. januára 2006“ sa nahrádzajú slovami „od 1. novembra 2005“.
2.
V čl. I v § 69b ods. 3 a 4 sa slová „k 31. decembru 2005“ nahrádzajú slovami „k 31. októbru 2005“.
Čl. IV
Zákon č. 109/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. IV sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a § 64 v sedemdesiatom treťom bode, § 65a v sedemdesiatom deviatom bode, § 69b v osemdesiatom siedmom bode, § 73 ods. 2 v osemdesiatom deviatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2005.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.