465/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
ZÁKON
z 23. septembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa za slovom „ekvivalent“ vypúšťa čiarka a slová „miesto a čas výroby“ sa nahrádzajú slovami „v podobe miesta a času výroby“.
2.
V § 4 ods. 7 sa slová „musia všeobecné varovanie a dodatočné varovanie pokrývať plochu najmenej 22,5 cm2“ nahrádzajú slovami „všeobecné varovanie a dodatočné varovanie musia každé osobitne pokrývať plochu najmenej 22,5 cm2“.
3.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Skúšky na overovanie správnosti deklarovaných údajov podľa odseku 4 vykonávajú akreditované skúšobné laboratóriá.2) Zoznam akreditovaných skúšobných laboratórií spoločne so stanovenými kritériami používanými pri schvaľovaní laboratórií zasiela ministerstvo Európskej komisii.“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto zariadení,“.
5.
V § 7 ods. 1 písm. b) a d) sa vypúšťajú slová „okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov“ a v písmene f) sa vypúšťajú slová „okrem fajčiarní“.
6.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.“.
7.
V § 8 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2“.
8.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste.“.
9.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zistené porušenia zákona podľa § 4 až 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až f) oznamujú Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa citácia „o ochrane zdravia ľudí“.
11.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk, ak výrobca tabakových výrobkov pri veľkoobchodnej činnosti poruší ustanovenie o prekročení obsahu škodlivých látok podľa § 5.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
12.
V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „s výnimkou odseku 8“.
13.
V § 10 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
14.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b)
poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i),
c)
umožní užívať tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov.
(2)
Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. c) možno uložiť pokutu do 15 000 Sk.
(4)
Priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj orgány Železničnej polície.
(5)
Priestupky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) prejednávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva;4) v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj orgány uvedené v § 9 ods. 1 písm. a), b), d) a f).
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.6)
(7)
Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov z pokút za priestupky uložené obcou, ktoré sú príjmom obce.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
15.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k zákonu č. 377/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, uvádzania a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18. 07. 2001).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.