457/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

457
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. septembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
§ 1
(1)
Manipulačný poriadok vodnej stavby (ďalej len „manipulačný poriadok“) obsahuje zásady a postupy manipulácie s vodou na vodných stavbách pri všetkých prietokových situáciách tak, aby sa zaistila bezpečnosť a spoľahlivosť vodnej stavby, bezpečnosť územia ovplyvňovaného vodnou stavbou, účelné a hospodárne využitie vody, zabezpečila ochrana a zlepšovanie kvality vody a aby sa znížili škodlivé účinky povodní, sucha a ľadových javov.
(2)
Vzor manipulačného poriadku je uvedený v prílohe.
(3)
Pre vodnú stavbu sa vypracúva jeden manipulačný poriadok.
(4)
Vlastník vodnej stavby vypracúva manipulačný poriadok po uvedení vodnej stavby do trvalej prevádzky.
(5)
Vlastník vodnej stavby vypracuje manipulačný poriadok, aj ak
a)
sa s vodou manipuluje už počas realizácie vodnej stavby,
b)
sa vodná stavba uvádza do prevádzky po častiach,
c)
je vodná stavba v skúšobnej prevádzke alebo v overovacej prevádzke,
d)
sa vodná stavba uvedie do predčasného užívania,
e)
nie je vodná stavba v trvalej prevádzke alebo jej prevádzka je dočasne obmedzená alebo zmenená,
f)
sa vykonáva na vodnej stavbe rekonštrukcia alebo oprava, ktorá si vyžaduje dočasnú zmenu manipulácie s vodou, ktorá nie je riešená v schválenom manipulačnom poriadku.
(6)
Vlastník vodnej stavby zabezpečuje aktualizáciu manipulačného poriadku po ukončení realizácie vodnej stavby, ako aj po ukončení skúšobnej prevádzky vodnej stavby.
(7)
Na vypracovanie manipulačného poriadku podľa odseku 6 sa primerane vzťahuje vzor manipulačného poriadku uvedený v prílohe; vypracúva sa a schvaľuje po častiach podľa postupu realizácie vodnej stavby do uvedenia vodnej stavby do trvalej prevádzky alebo do ukončenia jej rekonštrukcie, alebo pred uvedením do prevádzky prvého objektu vodnej stavby, ktorý má vplyv na manipuláciu s vodou.
(8)
Súhrnný manipulačný poriadok sa vypracúva pre sústavu vodných stavieb na vodnom toku, ktoré si vyžadujú vzájomnú spoluprácu a nadväznosť manipulácií na vodných stavbách sústavy na hlavnom vodnom toku a jeho prítokoch pri nakladaní s vodou, odvádzaní veľkých vôd, revíziách a opravách.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
László Miklós v. r.
Príloha
k vyhláške č. 457/2005 Z. z.
MANIPULAČNÝ PORIADOK
1)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.
2)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 261/1998 Z. z.