450/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2005
o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani
Vláda Slovenskej republiky podľa § 103 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky zániku daňového nedoplatku evidovaného k 31. októbru 2005 a zodpovedajúceho nezaplateným penále, pokute a zvýšeniu dane, ktoré boli vyrubené alebo uložené do 31. decembra 2003, ako aj sankčnému úroku a pokute, ktoré boli vyrubené alebo uložené od 1. januára 2004 a ktoré prislúchajú k dani z príjmov zo závislej činnosti zaplatenej do 31. decembra 2004.
§ 2
Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplateným penále, pokute a zvýšeniu dane, ako aj sankčnému úroku a pokute podľa § 1 zaniká dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády, ak daňový nedoplatok vzniknutý nezaplatením dane z príjmov zo závislej činnosti bol evidovaný k
a)
31. decembru 2002 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu, ku ktorému zriaďovateľská funkcia prešla podľa osobitného predpisu1) na obec alebo na vyšší územný celok,
b)
30. júnu 2002, 31. decembru 2002 a 30. septembru 2003 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré bolo transformované na neziskovú organizáciu podľa osobitného predpisu,2)
c)
31. decembru 2003 voči štátnemu zdravotníckemu zariadeniu.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.