446/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. septembra 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 723/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sa do zoznamu liekov zaraďuje nový liek alebo sa navrhuje nová konečná cena, ak ide o liek už zaradený do zoznamu liekov, ktorého navrhovaná konečná cena prepočítaná na štandardnú dávku liečiva je nižšia než platná referenčná cena za štandardnú dávku liečiva v príslušnej referenčnej skupine, výška maximálnej úhrady zdravotnej poisťovne za túto referenčnú skupinu sa do najbližšieho ďalšieho vydania zoznamu liekov zníži o 75 % z rozdielu medzi novou konečnou cenou prepočítanou na štandardnú dávku liečiva a aktuálne platnou cenou za štandardnú dávku liečiva v príslušnej referenčnej skupine.“.
2.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Pri stanovovaní úhrady podľa metodiky A je maximálna výška úhrady za štandardnú dávku liečiva 100 % z najlacnejšieho lieku v príslušnej referenčnej skupine.“.
3.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Pri stanovovaní úhrady podľa metodiky V je maximálna výška úhrady za štandardnú dávku liečiva 100 %.“.
4.
V § 6 ods. 8 písmená b) až d) znejú:
„b)
v referenčných skupinách s nízkou spoločenskou hodnotou (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 7 až 9) je maximálny doplatok pacienta za mesiac liečby alebo za terapeutický cyklus za referenčný liek 1 500 Sk a minimálny doplatok pacienta za mesiac liečby alebo za cyklus liečby je 50 Sk,
c)
v referenčných skupinách s vysokou spoločenskou hodnotou (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny 10 až 12) je maximálny doplatok pacienta za mesiac liečby v priemerných používaných dávkach za referenčný liek 900 Sk a minimálny doplatok pacienta za mesiac liečby alebo za cyklus liečby je 20 Sk,
d)
v referenčných skupinách s veľmi vysokou spoločenskou hodnotou (súčet bodov pre spoločenskú hodnotu referenčnej skupiny viac ako 12) je maximálny doplatok pacienta za mesiac liečby v priemerných používaných dávkach za referenčný liek 500 Sk a minimálny doplatok pacienta za mesiac liečby alebo za cyklus liečby je 0 Sk.“.
5.
V § 6 odsek 9 znie:
„(9)
Pri stanovovaní úhrady podľa metodiky I a S sa v referenčných skupinách s vysokou terapeutickou hodnotou podľa odseku 8 písm. b) až d) maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za mesiac liečby alebo za cyklus liečby za referenčný liek stanovuje v závislosti od referenčnej ceny za mesiac liečby alebo za cyklus liečby v priemerných používaných dávkach takto:
a)
výška úhrady sa stanoví z intervalu : <C*Umin/100, C*Umax/100>, kde
1.
C je referenčná cena za mesiac liečby v príslušnej referenčnej skupine v priemerných používaných dávkach,
2.
Umin vyjadruje minimálnu úhradu v percentách,
3.
Umax vyjadruje maximálnu úhradu v percentách z referenčnej ceny za mesiac liečby v príslušnej referenčnej skupine v priemerných používaných dávkach,
pričom
Umin Umax
I 0 40 úhrada v referenčných skupinách podľa § 6 ods. 8 písm. b)
II 20 80 úhrada v referenčných skupinách podľa § 6 ods. 8 písm. c)
III 60 100 úhrada v referenčných skupinách podľa § 6 ods. 8 písm. d),
b)
doplatok pacienta musí spĺňať prednostne podmienky uvedené v § 6 ods. 8 písm. b) až d).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2005.
Rudolf Zajac v. r.