433/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

433
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. septembra 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov (ďalej len „hydroenergetický potenciál“) na účely zabezpečenia účelného, hospodárneho a trvalo udržateľného využívania vôd ako prírodného zdroja1) a zachovania ekologickej stability2) oblastí povodí.
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje na vodné stavby s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom bez ohľadu na ich dosahovaný výkon.
§ 2
(1)
Vodná stavba s hydroenergetickým potenciálom je vodná stavba, ktorej technické parametre, najmä sústredenie prietoku alebo rozdiel vodných hladín, vytvárajú podmienky na využitie hydroenergetického potenciálu. Vodnými stavbami s hydroenergetickým potenciálom sú najmä riečny stupeň, priehrada, hať, odberný objekt a prevod vody.
(2)
Užívateľom hydroenergetického potenciálu je ten, kto hydroenergetický potenciál využíva na výrobu elektrickej energie alebo na priamy pohon zariadení.
(3)
Technicky využiteľný hydroenergetický potenciál je súčet priemerných ročných výrobných kapacít vybudovaných a navrhovaných vodných elektrární na vodnom toku.
(4)
Využívanie hydroenergetického potenciálu sa plánuje v rámci plánovania v povodiach a v oblastiach povodí a energetickej politiky,3) pričom sa zohľadňuje dokumentácia ochrany prírody a krajiny.4)
(5)
Odôvodnené zmeny vo využívaní hydroenergetického potenciálu v konkrétnom profile sa zapracujú do vodného plánu manažmentu povodia pri jeho najbližšej aktualizácii.
(6)
Záväznými podmienkami sú podľa § 26 ods. 2 zákona maximálna hltnosť, hladinové pomery (spád), počet a typ turbín, inštalovaný výkon sústrojenstiev, minimálny zostatkový prietok v koryte vodného toku a podmienky využívania hydroenergetického potenciálu.
§ 3
(1)
Vodná stavba s energetickým využitím je vodná stavba, ktorej súčasťou je zariadenie na výrobu elektrickej energie alebo mechanickej energie na priamy pohon zariadení.
(2)
Kritériá na posudzovanie vodnej stavby s energetickým využitím sú
a)
miera a hospodárnosť využitia hydroenergetického potenciálu,
b)
vplyv na odtokové pomery v dotknutom povodí,
c)
ochrana pred povodňami,
d)
dosiahnutie a udržanie ekologickej stability územia,
e)
zachovanie biologickej rozmanitosti,
f)
prevádzková bezpečnosť vodnej stavby.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.
László Miklós v. r.
1)
§ 7 zákona 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
2)
3)
§ 11 ods. 1 zákona č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov.
4)
§ 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.