Predpis bol zrušený predpisom 540/2006 Z. z.

428/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2005 do 30.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

428
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. septembra 2005,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na
a)
39,70 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
6 900 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 525/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.