424/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2005 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

424
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 12. septembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 4 a § 30 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 120/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Sústava študijných odborov a učebných odborov
(1)
Sústava študijných odborov a učebných odborov (ďalej len „sústava odborov") na stredných školách sa ustanovuje podľa jednotlivých druhov stredných škôl.1) Sústava odborov určuje nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na predchádzajúce študijné odbory a učebné odbory, nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na prijímanie na nadstavbové štúdium na stredných školách a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy.
(2)
Sústava odborov sa člení na skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov alebo skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory. Dĺžka štúdia v jednotlivých študijných odboroch alebo učebných odboroch sa uvádza v prílohe a v učebných plánoch.1a) Študijný odbor alebo učebný odbor možno členiť na zamerania.
(3)
Súčasťou sústavy odborov na stredných školách je aj experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v nových študijných odboroch a učebných odboroch,1b) ktoré sa každý rok zverejňujú.1c)
(4)
Sústava odborov je v súlade s Klasifikáciou zamestnaní1d) a v súlade s Klasifikáciou odborov vzdelania.1e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a až 1e znejú:
„1)
§ 7 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 39, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
1e)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1f.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1f sa citácia „§ 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 56 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 45 ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 až 6. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 3 ods. 13 a § 7a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 1 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 13 zákona SNR č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 4 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 33 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
kvalifikačné, v ktorom študujúci na stredných zdravotníckych školách získavajú vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon odborných pracovných činností a získavajú odbornú spôsobilosť15a) špeciálne zameranú na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej tri roky a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.
10.
V § 40 sa vypúšťa odsek 6.
11.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:
㤠40a
Žiakovi strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005, sa poskytne výchova a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005 alebo sa mu umožní zmena študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 9 ods. 2.“.
12.
Príloha znie:
„Príloha k vyhláške č. 424/2005 Z. z.
ODDIEL A
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1) ISCED2) 1. roč. 2. až 4. roč.
1 2 3 4 5 6 7
22 HUTNÍCTVO
2262 4 hutník operátor 4 3A3) 2262 4 12 12
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4 mechanik nastavovač 4 3A3) 24114 01 24114 02 24114 03 12 12
2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov 4 3A3) 2412 4 12 8
2413 4 mechanik strojov a zariadení 4 3A3) 2413 4 12 12
2418 4 mechanik požiarnej techniky 4 3A3)   12 12
2419 4 operátor ekologických zariadení 4 3A3)   12 12
2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4 3A3)   12 12
26 ELEKTROTECHNIKA
2679 4 mechanik - mechatronik 4 3A3)   12 10
2697 4 mechanik elektrotechnik 4 3A3) 2670  4 2671  4 2672  4 01 2672 4 02 2672 4 03 2672 4 04 2672 4 05 2672 4 06 2672 4 07 2672 4 08 2672 4 09 2672 4 10 2672 4 11 12 10
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4 operátor gumárskej a plastikárskej výroby 4 3A3) 2859 4 17 12
2860 4 chemik operátor          
2860 4 01 chemik operátor - priemyselná chémia 4 3A3) 2860 4 01 12 12
2860 4 02 chemik operátor - výroba celulózy a papiera 4 3A3) 2860 4 02 12 12
2860 4 03 chemik operátor - farmaceutická výroba 4 3A3) 2860 4 03 12 12
2860 4 04 chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia 4 3A3) 2860 4 04 12 12
29 POTRAVINÁRSTVO
2960 4 operátor potravinárskej výroby 4 3A3) 2960 4 12 12
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4 operátor odevnej výroby          
3137 4 01 operátor odevnej výroby - odevná výroba 4 3A3) 3137 4 01 12 12
3137 4 02 operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia 4 3A3) 3137 4 02 12 12
3138 4 operátor textilnej výroby          
3138 4 03 operátor textilnej výroby - pletiarne 4 3A3) 3138 4 03 12 12
3138 4 04 operátor textilnej výroby - zošľachťovanie textílií 4 3A3) 3138 4 04 12 12
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3243 4 operátor kožiarskej výroby 4 3A3) 3243 4 12 10
3244 4 operátor kožušníckej výroby 4 3A3) 3244 4 12 10
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 4 3A3) 3341 4 12 12
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3434 4 operátor obalových materiálov 4 3A3)   7 7
3453 4 tlačiar na polygrafických strojoch 4 3A3) 3453 4 7 7
3471 4 reprodukčný grafik 4 3A3) 3471 4 7 7
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3656 4 operátor stavebnej výroby 4 3A3) 3656 4 01 3656 4 02 12 12
3658 4 mechanik stavebnoinštalačných zariadení 4 3A3) 3658 4 12 7
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3758 4 operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 4 3A3)   12 12
3759 4 komerčný pracovník v doprave 4 3A3)   12 12
3774 4 mechanik telekomunikácií 4 3A3)   12 12
3776 4 mechanik lietadiel          
3776 4 01 mechanik lietadiel - mechanika 4 3A3)   12 12
3776 4 02 mechanik lietadiel - avionika 4 3A3)   12 12
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií 4 3A3)   12 12
3791 4 spojový manipulant 4 3A3) 3791 4 12 10
3792 4 poštový manipulant 4 3A3)   12 12
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4556 4 operátor lesnej techniky 4 3A3) 4556 4 15 10
4557 4 podnikanie v poľnohospodárstve 4 3A3)   12 12
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6405 4 pracovník marketingu 4 3A3)   12 12
6441 4 kníhkupec 4 3A3) 6441 4 12 12
6442 4 obchodný pracovník 4 3A3) 6442 4 01 6442 4 02 6442 4 03 6442 4 04 12 10
6444 4 čašník, servírka 4 3A3) 6444 4 12 8
6445 4 kuchár 4 3A3) 6445 4 12 8
6446 4 kozmetik 4 3A3) 6446 4 15 104)
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4 umeleckoremeselné spracúvanie kovov          
8503 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce 4 3A3) 8503 4 01 6 6
8503 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - rytecké práce 4 3A3) 8503 4 03 6 6
8503 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiarske práce 4 3A3) 8503 4 04 6 6
8504 4 umeleckoremeselné spracúvanie dreva          
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce 4 3A3) 8504 4 01 6 6
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce 4 3A3) 8504 4 02 6 6
8504 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie dreva - čalúnnické a dekoratérske práce 4 3A3) 8504 4 03 6 6
8506 4 umeleckoremeselné spracúvanie textilu          
8506 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie textilu - gobelinárske práce 4 3A3) 8506 4 02 6 6
8506 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná čipka 4 3A3) 8506 4 03 6 6
8506 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná výšivka 4 3A3) 8506 4 04 6 6
8507 4 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky          
8507 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - kameňosochárske práce 4 3A3) 8507 4 01 6 6
8507 4 03 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - štukatérske práce 4 3A3) 8507 4 03 6 6
8507 4 04 umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - keramické práce 4 3A3) 8507 4 04 6 6
8508 4 scénické umeleckoremeselné práce          
8508 4 01 scénické umeleckoremeselné práce - parochniarske a maskérske práce 4 3A3) 8508 4 01 6 6
8508 4 02 scénické umeleckoremeselné práce - maľba dekorácií a interiérov 4 3A3) 8508 4 02 6 6
8508 4 03 scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy 4 3A3) 8508 4 03 6 6
8508 4 04 scénické umeleckoremeselné práce - krojová a divadelná obuv 4 3A3) 8508 4 04 6 6
8513 4 umeleckoremeselné spracúvanie kože 4 3A3)   6 6
ODDIEL B
ŠTUDIJNÉ ODBORY A ZAMERANIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V GYMNÁZIÁCH
Kód študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1) ISCED2)
1 2 3 4 5
7902 5 gymnázium 5 3A 7902 5
7902 5 01 gymnázium - matematika 5 3A 7902 5 01
7902 5 02 gymnázium - matematika a fyzika 5 3A 7902 5 02
7902 5 05 gymnázium - informatika 5 3A  
7902 5 10 gymnázium - biológia a chémia 5 3A 7902 5 10
7902 5 16 gymnázium - ekológia a cudzie jazyky 5 3A 7902 5 16
7902 5 38 gymnázium - programovanie 5 3A 7902 5 38
7902 5 70 gymnázium - spoločenskovedné 5 3A  
7902 5 71 gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť 5 3A 7902 5 71
7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky 5 3A 7902 5 73
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium 5 3A 7902 5 74
7902 5 76 gymnázium - telesná výchova 5 3A 7902 5 76
7902 5 78 gymnázium - slovenský jazyk a literatúra 5 3A  
7902 5 81 gymnázium - umelecká výchova 5 3A 7902 5 81
ODDIEL C
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1) ISCED2)
1 2 3 4 5
11 FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6 astronómia5) 6 4A 1140 6
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2141 6 geológia a baníctvo      
2141 6 01 geológia a baníctvo - inžinierska geológia a hydrogeológia 6 3A3) 21416 01
2141 6 02 geológia a baníctvo - geochémia životného prostredia 6 3A3) 21416 02
2141 6 03 geológia a baníctvo - meračstvo a geodézia 6 3A3) 21416 03
2141 6 05 geológia a baníctvo - dobývanie ložísk 6 3A3) 21416 05
2141 6 06 geológia a baníctvo - podzemné staviteľstvo 6 3A3) 21416 06
2147 6 kamenárstvo      
2147 6 02 kamenárstvo - hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba 6 3A3)  
2156 7 geopropagácia krajiny 7 5B  
22 HUTNÍCTVO
2234 6 zlievačstvo 6 3A3) 2234 6 01
2234 6 02
2234 6 03
2235 6 hutníctvo 6 3A3) 2235 6 01
2235 6 02
2235 6 03
2235 6 04
2235 6 05
2235 6 06
2235 6 07
2235 6 08
2241 6 polytechnika 6 3A3) 2241 6
2241 7 polytechnika 7 5B 2241 7
23 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2381 6 strojárstvo 6 3A3) 2381 6 01
2381 6 02
2381 6 03
2381 6 04
2381 6 05
2381 7 strojárstvo      
2381 7 01 strojárstvo - hydraulické systémy 7 5B 2381 7 01
2381 7 02 strojárstvo - príprava a riadenie výroby 7 5B 2381 7 02
2381 7 08 strojárstvo - grafické systémy CAD, CAM 7 5B 2381 7 08
2381 7 09 strojárstvo - automatizácia v strojárstve 7 5B 2381 7 09
2384 6 strojárska konštrukcia 6 3A3) 2384 6
2387 6 mechatronika 6 3A3) 2387 6
2388 6 základy strojárstva a elektrotechniky 6 3A3) 2388 6
26 ELEKTROTECHNIKA
2665 7 manažment a podnikanie v elektrotechnike 7 5B 2665 7
2675 6 elektrotechnika 6 3A3) 2675 6 01
2675 6 02
2675 6 03
2675 6 04
2675 6 11
2675 6 12
2675 6 13
2675 6 14
2675 6 15
2675 6 16
2675 7 elektrotechnika      
2675 7 06 elektrotechnika - racionalizácia výroby a spotreba energie 7 5B  
2675 7 13 elektrotechnika - automatizačná technika 7 5B  
2695 7 počítačové systémy 7 5B  
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6 chémia silikátov      
2720 6 02 chémia silikátov - chémia keramiky 6 3A3) 2720 6 02
2720 6 04 chémia silikátov - chémia skla 6 3A3) 2720 6 04
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2840 6 biotechnológia a farmakológia 6 3A3) 2850 6 02
2850  6 06
2851  6 05
2854 6 01
2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia 6 3A3) 2850 6 07
2850  6 08
2851  6 03
2854 6 02
2849 6 kontrolné analytické metódy 6 3A3) 2850 6 04
2885 6 chemická výroba 6 3A3) 2850 6 01
2850 6 03
2850 6 05
2850 6 09
2850 6 10
2850 6 11
2850 6 12
2851 6 01
2851 6 02
2851 6 04
2851 6 06
2853 6
29 POTRAVINÁRSTVO
2940 6 potravinárstvo      
2940 6 01 potravinárstvo - výroba cukru a cukroviniek 6 3A3) 2940 6 01
2940 6 03 potravinárstvo - spracúvanie múky 6 3A3) 2940 6 03
2940 6 04 potravinárstvo - kvasná technológia 6 3A3) 2940 6 04
2940 6 05 potravinárstvo - spracúvanie mlieka 6 3A3) 2940 6 05
2940 6 06 potravinárstvo - spracúvanie mäsa 6 3A3) 2940 6 06
2940 6 07 potravinárstvo - konzervárstvo 6 3A3) 2940 6 07
2940 6 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve 6 3A3) 2940 6 08
2940 6 09 potravinárstvo - potravinár kvalitár 6 3A3) 2940 6 09
2940 6 10 potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky 6 3A3)  
2940 7 potravinárstvo      
2940 7 01 potravinárstvo - hygiena potravín 7 5B 2940 7 01
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 6 odevníctvo      
3125 6 01 odevníctvo - technológia odevov 6 3A3) 3125 6 01
3126 6 textilná technológia      
3126 6 01 textilná technológia - pradiarstvo 6 3A3) 3126 6 01
3126 6 02 textilná technológia - tkáčstvo 6 3A3) 3126 6 02
3126 6 03 textilná technológia - pletiarstvo 6 3A3) 3126 6 03
3126 7 textilná technológia      
3126 7 10 textilná technológia - textilný manažment 7 5B 3126 7 10
3133 7 manažér v odevníctve 7 5B  
3135 7 komerčný pracovník v odevníctve 7 5B  
3155 6 grafické systémy v odevníctve 6 3A3)  
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3231 6 výroba obuvi a galantérneho tovaru 6 3A3) 3231 6 01
3231 6 02
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo      
3336 6 01 drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo 6 3A3) 3331 6
3336 6 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo 6 3A3) 3332 6
3336 6 03 drevárstvo a nábytkárstvo - čalúnnictvo 6 3A3)  
3336 6 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve 6 3A3)  
3337 6 výroba hudobných nástrojov      
3337 6 01 výroba hudobných nástrojov - technológie výroby hudobných nástrojov 6 3A3) 3337 6 01
3383 6 spracúvanie dreva 6 3A3) 3383 6
3383 7 spracúvanie dreva      
3383 7 11 spracúvanie dreva - manažment a podnikanie v spracúvaní dreva 7 5B  
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6 polygrafia      
3431 6 01 polygrafia - polygrafická technológia 6 3A3) 3431 6
3431 6 02 polygrafia - grafika tlačovín 6 3A3) 3431 6
3432 6 obalová technika 6 3A3) 3432 6
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3650 6 staviteľstvo 6 3A3) 3650 6 01
3650 6 02
3650 6 03
3650 6 04
3650 6 05
3650 6 06
3650 6 07
3650 6 08
3650 6 09
3650 6 10
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 6 3A3) 3655 6
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 6 3A3) 3740 6 01
3740 6 02
3740 6 03
3740 6 04
3740 6 05
3740 6 06
3740 6 07
3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy 6 3A3) 3760 6 01
3760 6 02
3760 6 03
3760 6 04
3760 6 05
3764 7 logistika a manažment v cestnej preprave 7 5B  
3765 6 technika a prevádzka dopravy 6 3A3) 3772 6 01
3772 6 03
3772 6 05
39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6 životné prostredie 6 3A3) 3916 6
3917 6 technické a informatické služby 6 3A3) 3917 6
3917 6 01 technické a informatické služby - v hutníctve 6 3A3) 3917 6 01
3917 6 02 technické a informatické služby - v strojárstve 6 3A3) 3917 6 02
3917 6 03 technické a informatické služby - v elektrotechnike 6 3A3) 3917 6 03
3917 6 04 technické a informatické služby - v chémii 6 3A3) 3917 6 04
3917 6 05 technické a informatické služby - v textile a odevníctve 6 3A3) 3917 6 05
3917 6 06 technické a informatické služby - v stavebníctve 6 3A3) 3917 6 06
3917 6 07 technické a informatické služby - prevádzka a ekonomika železníc 6 3A3) 3917 6 07
3917 6 08 technické a informatické služby - mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve 6 3A3) 3917 6 08
3917 6 09 technické a informatické služby - zasielateľstvo 6 3A3) 3917 6 09
3917 6 10 technické a informatické služby - odevníctvo 6 3A3) 3917 6 10
3917 6 11 technické a informatické služby - obuvníctvo 6 3A3) 3917 6 11
3917 6 12 technické a informatické služby - spracúvanie dreva 6 3A3) 3917 6 12
3917 6 13 technické a informatické služby - geológia a baníctvo 6 3A3) 3917 6 13
3917 6 14 technické a informatické služby - zdravotnícke služby 6 3A3)  
3963 7 požiarna ochrana6) 7 5B  
3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 6 3A3)  
42 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6 agropodnikanie      
4210 6 02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby 6 3A3) 4210 6 02
4210 6 03
4210 6 04 agropodnikanie - farmárstvo 6 3A3) 4210 6 04
4210 6 01
4210 6 07 agropodnikanie - hydinárstvo 6 3A3) 4210 6 07
4210 6 08 agropodnikanie - poľnohospodársky manažment 6 3A3) 4210 6 08
4210 6 09 agropodnikanie - záhradnícka výroba 6 3A3) 4210 6 09
4210 6 10 agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie 6 3A3) 4210 6 10
4210 6 06
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika 6 3A3)  
4210 6 12 agropodnikanie - produkcia potravín 6 3A3)  
4210 6 13 agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo 6 3A3)  
4210 6 14 agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat 6 3A3)  
4210 6 15 agropodnikanie - plemenárstvo 6 3A3)  
4210 6 16 agropodnikanie - pestovateľstvo 6 3A3)  
4210 7 agropodnikanie      
4210 7 02 agropodnikanie - hygiena potravín živočíšneho pôvodu 7 5B 4210 7 02
4210 7 03 agropodnikanie - chov koni 7 5B  
4211 6 záhradníctvo      
4211 6 01 záhradníctvo - ovocinárstvo a zeleninárstvo 6 3A3) 4211 6 01
4211 6 02 záhradníctvo - kvetinárstvo a sadovníctvo 6 3A3) 4211 6 02
4211 6 09 záhradníctvo - škôlkarstvo 6 3A3)  
4211 6 16 záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba5) 6 4A 42116 16
4211 6 17 záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo 6 3A3) 4211 6 07
4211 6 18 záhradníctvo - agroturistika 6 3A3)  
4211 6 19 záhradníctvo - záhradnícky manažment 6 3A3) 4211 6 06
4211 6 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba 6 3A3)  
4211 6 27 záhradníctvo - krajinná ekológia 6 3A3)  
4211 7 záhradníctvo      
4211 7 08 záhradníctvo - aranžovanie a viazačstvo 7 5B 4211 7 08
4211 7 13 záhradníctvo - podnikanie a obchod 7 5B 42117 13
4215 6 rybárstvo 6 3A3) 4215 6
4219 6 lesníctvo      
4219 6 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka 6 3A3) 4219 6 01
4219 6 02 lesníctvo - krajinná ekológia 6 3A3) 4219 6 02
4220 7 lesníctvo a lesnícky manažment 7 5B  
4221 7 vidiecka turistika 7 5B  
4225 7 obchod a služby v poľnohospodárstve 7 5B  
4227 6 vinohradníctvo a ovocinárstvo      
4227 6 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka 6 3A3) 4214 6 01
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie 6 3A3) 4214 6 02
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika 6 3A3) 4214 6 03
4236 6 ekonomika pôdohospodárstva 6 3A3) 4218 6
4243 6 mechanizácia pôdohospodárstva      
4243 6 01 mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby 6 3A3) 4210 6 05
4243 6 02 mechanizácia pôdohospodárstva - opravárstvo 6 3A3)  
4243 6 03 mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku 6 3A3)  
43 VETERINÁRSKE VEDY
4330 6 veterinárstvo      
4330 6 01 veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby 6 3A3)  
4330 6 02 veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba 6 3A3)  
4330 6 04 veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá 6 3A3)  
4330 6 05 veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá 6 3A3)  
4336 7 veterinárne zdravotníctvo a hygiena 7 5B  
53 ZDRAVOTNÍCTVO
5304 6 asistent výživy 6 3A3) 5304 6
5308 6 zdravotnícky laborant 6 3A3) 5308 6
5310 6 zubný technik5) 6 4A 5310 6
5311 6 farmaceutický laborant 6 3A3) 5311 6
5312 6 očný optik5) 6 4A 5312 6
5314 6 ortopedický technik5) 6 4A 5314 6
5315 6 zdravotnícky záchranár5) 6 4A 5315 6
5317 7 diplomovaný fyzioterapeut 7 5B 5317 7
5325 7 diplomovaná všeobecná sestra 7 5B 5325 7
5328 7 diplomovaná dentálna hygienická 7 5B 5328 7
5329 7 diplomovaný zubný technik 7 5B 5329 7
5332 7 diplomovaný zdravotnícky záchranár 7 5B  
5333 7 diplomovaný rádiologický asistent 7 5B 5333 7
5335 7 diplomovaný optometrista 7 5B 5335 7
5345 7 diplomovaný medicínsko-technický laborant 7 5B  
5356 6 zdravotnícky asistent 6 3A3)  
5370 6 masér 6 3A3)  
5371 3 sanitár 3 3C 5371 3
5376 6 masér pre zrakovo hendikepovaných 6 3A3)  
62 EKONOMICKÉ VEDY
6292 6 hospodárska informatika5) 6 4A 6292 6
63 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6308 6 verejná správa 6 3A3)  
6310 7 financie 7 5B 6310 7
6314 6 cestovný ruch5) 6 4A 6314 6
6314 7 cestovný ruch 7 5B 6314 7
6317 6 obchodná akadémia 6 3A3) 6317 6
6317 6 09 obchodná akadémia - malé a stredné podnikanie 6 3A3)  
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium 6 3A3) 6317 6 74
6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií      
6318 7 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment hotelov 7 5B 6318 7 01
6318 7 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment cestovných kancelárií 7 5B 6318 7 02
6318 7 03 manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment turistických      
  informačných kancelárií 7 5B 6318 7 03
6323 6 hotelová akadémia 6 3A3) 6323 6
6326 6 efektívny manažment5) 6 4A 6326 6
6329 6 obchodné a informačné služby      
6329 6 01 obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy 6 3A3)  
6329 6 02 obchodné a informačné služby - riadenie podniku 6 3A3)  
6332 7 daňové služby 7 5B  
6334 7 trhové služby 7 5B  
6335 7 medzinárodné podnikanie 7 5B  
6338 7 manažment a ekonomika priemyselného podniku 7 5B  
6341 6 škola podnikania 6 3A3) 6341 6
6352 6 obchod a podnikanie 6 3A3) 6352 6
6353 3 služby a domáce hospodárenie 3 3C 6353 3
6354 6 služby a súkromné podnikanie      
6354 6 01 služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo 6 3A3) 6354 6 01
6354 6 02 služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka odievania 6 3A3) 6354 6 02
6354 6 03 služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka kozmetiky 6 3A3) 6354 6 03
6354 6 04 služby a súkromné podnikanie - marketing 6 3A3) 6354 6 04
6355 6 služby v cestovnom ruchu 6 3A3) 6355 6
6357 6 ekonomické služby7) 6 3A 6357 6
6360 6 kozmetika5) 6 4A 6360 6
6362 6 kozmetička a vizážistka 6 3A3)  
68 PRÁVNE VEDY
6851 6 sociálno-právna činnosť5) 6 4A 6851 6
6851 7 sociálno-právna činnosť 7 5B 6851 7
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7237 6 informačné systémy a služby      
7237 6 01 informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie 6 3A3) 7237 6 01
7237 6 03 informačné systémy a služby - hospodárske informácie 6 3A3) 7237 6 03
7237 6 04 informačné systémy a služby - verejné knižnice 6 3A3)  
75 PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7 špeciálna pedagogika 7 5B 7518 7
76 UČITEĽSTVO
7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 6 3A3) 7646 6
7647 3 opatrovatelka 3 3C 7647 3
7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 6 3A3) 7640 6
7641 6
7644 6
7661 6 sociálno-výchovný pracovník 6 3A3)  
7663 6 kultúrno-výchovný pracovník 6 3A3)  
82 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8218 6 reštaurovanie textílií 6 3A3)  
8218 7 reštaurovanie textílií 7 5B  
8222 6 úžitková maľba 6 3A3) 8222 6
8223 6 úžitková fotografia 6 3A3) 8223 6
8226 6 hudobno-dramatické umenie 6 3A3) 8226 6
8226 7 hudobno-dramatické umenie 7 5B 8226 7
8227 6 tanec      
8227 6 01 tanec - klasický tanec 6 3A3) 8227 6 01
8227 6 02 tanec - ľudový tanec 6 3A3) 8227 6 02
8227 7 tanec      
8227 7 01 tanec - klasický tanec 7 5B 8227 7 01
8227 7 02 tanec - ľudový tanec 7 5B 8227 7 02
8228 6 spev 6 3A3) 8228 6
8228 7 spev 7 5B 8228 7
8229 6 hudba      
8229 6 01 hudba - skladba 6 3A3) 8229 6 01
8229 6 02 hudba - dirigovanie 6 3A3) 8229 6 02
8229 6 03 hudba - hra na klavíri 6 3A3) 8229 6 03
8229 6 04 hudba - hra na organe 6 3A3) 8229 6 04
8229 6 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 6 3A3) 8229 6 05
8229 6 06 hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 6 3A3) 8229 6 06
8229 6 07 hudba - hra na akordeóne 6 3A3) 8229 6 07
8229 6 08 hudba - cirkevná hudba 6 3A3) 8229 6 08
8229 6 09 hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch 6 3A3) 8229 6 09
8229 7 hudba      
8229 7 01 hudba - skladba 7 5B 8229 7 01
8229 7 02 hudba - dirigovanie 7 5B 8229 7 02
8229 7 03 hudba - hra na klavíri 7 5B 8229 7 03
8229 7 04 hudba - hra na organe 7 5B 8229 7 04
8229 7 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch 7 5B 8229 7 05
8229 7 06 hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale 7 5B 8229 7 06
8229 7 07 hudba - hra na akordeóne 7 5B 8229 7 07
8229 7 08 hudba - cirkevná hudba 7 5B 8229 7 08
8229 7 09 hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch 7 5B 8229 7 09
8230 6 scénická technika 6 3A3) 8230 6
8231 6 tvarovanie priemyselných výrobkov 6 3A3) 8231 6
8233 6 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov      
8233 6 01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo 6 3A3) 8233 6 01
8233 6 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo 6 3A3) 8233 6 02
8233 6 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov 6 3A3) 8233 6 03
8233 6 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie 6 3A3) 8233 6 04
8234 6 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu 6 3A3) 8234 6
8235 6 výtvarné spracúvanie skla      
8235 6 02 výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla 6 3A3) 8235 6 02
8235 6 03 výtvarné spracúvanie skla - hutnícke tvarovanie skla 6 3A3) 8235 6 03
8235 6 04 výtvarné spracúvanie skla - maľovanie a leptanie skla 6 3A3) 8235 6 04
8235 6 07 výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenej bižutérie 6 3A3) 8235 6 07
8235 6 09 výtvarné spracúvanie skla - tvorba drobnej sklenej plastiky 6 3A3)  
8235 7 výtvarné spracúvanie skla 7 5B  
8236 6 textilné výtvarníctvo      
8236 6 01 textilné výtvarníctvo - tkáčska tvorba 6 3A3) 8236 6 01
8236 6 02 textilné výtvarníctvo - pletiarska tvorba 6 3A3) 8236 6 02
8236 6 03 textilné výtvarníctvo - tlačiarenská tvorba 6 3A3) 8236 6 03
8237 7 modelárstvo a návrhárstvo odevov 7 5B  
8238 6 ručné výtvarné spracúvanie textílií 6 3A3) 8238 6
8238 7 ručné výtvarné spracúvanie textílií 7 5B  
8240 6 tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 6 3A3) 8240 6
8244 6 modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov 6 3A3) 8244 6
8245 6 konzervátorstvo a reštaurátorstvo      
8245 6 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby 6 3A3) 8245 6 01
8245 6 02 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - kovy 6 3A3) 8245 6 02
8245 6 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba 6 3A3) 8245 6 05
8247 6 ladenie klavírov 6 3A3) 8247 6
8248 6 kameňosochárstvo 6 3A3) 8248 6
8249 6 tvarovanie dreva a rezbárstvo 6 3A3) 8249 6
8260 6 propagačné výtvarníctvo 6 3A3) 8260 6
8260 7 propagačné výtvarníctvo 7 5B  
8261 6 propagačná grafika 6 3A3) 8261 6
8262 6 grafická úprava tlačív 6 3A3) 8262 6
8264 6 konzervátorské a reštaurátorské práce      
8264 6 01 konzervátorské a reštaurátorské práce - papier, staré tlače a knižné väzby 6 3A3) 8264 6 01
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo 6 3A3) 8264 6 03
8264 6 05 konzervátorské a reštaurátorské práce - kameň, omietky, nástenné maľby,      
  keramika, porcelán 6 3A3) 8264 6 05
8267 6 štukatérstvo 6 3A3)  
8269 6 tvorba nábytku a interiéru 6 3A3) 8239 6
8242 6
8270 6 scénická kostýmová tvorba 6 3A3)  
8273 6 scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 6 3A3)  
8278 6 maskérska tvorba 6 3A3)  
8279 6 dizajn a tvarovanie dreva 6 3A3)  
8297 6 fotografický dizajn 6 3A3)  
8298 6 odevný dizajn 6 3A3)  
92 BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6 bezpečnostná služba      
9210 6 01 bezpečnostná služba - základná policajná príprava5) 8) 6 4A 9210 6 01
9210 6 02 bezpečnostná služba - poriadková polícia8) 9) 6 4A 9210 6 02
9210 6 03 bezpečnostná služba - dopravná polícia8) 9) 6 4A 9210 6 03
9210 6 04 bezpečnostná služba - ochrana objektov8) 9) 6 4A  
9210 6 05 bezpečnostná služba - hraničná a cudzinecká polícia8) 9) 6 4A 9210 6 05
9210 6 06 bezpečnostná služba -justičná a kriminálna polícia8) 9) 6 4A 9210 6 06
9210 6 07 bezpečnostná služba - služby osobitného určenia8) 9) 6 4A  
9210 6 09 bezpečnostná služba - ochrana určených osôb8) 9) 6 4A  
ODDIEL D
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH PRE ABSOLVENTOV TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV
Kód SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1) ISCED2)
1 2 3 4 5
21 BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2153 4 baníctvo 4 3A 2153 4
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4 strojárstvo      
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 4 3A 2414 4 01
2414 4 02 strojárstvo - obrábanie materiálov 4 3A 2414 4 02
2414 4 03 strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov 4 3A 2414 4 03
2414 4 04 strojárstvo - podnikanie a služby 4 3A  
2414 4 06 strojárstvo - dizajn 4 3A  
2415 4 plynárenstvo 4 3A 2415 4
2417 4 prevádzka strojov a zariadení 4 3A 2417 4
26 ELEKTROTECHNIKA
2675 4 elektrotechnika      
2675 4 01 elektrotechnika - energetika 4 3A 2675 4 01
2675 4 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení 4 3A 2675 4 02
2675 4 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia 4 3A 2675 4 03
2676 4 zariadenia oznamovacej techniky 4 3A 2676 4
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4 keramický priemysel 4 3A 2731 4
2733 4 sklársky priemysel      
2733 4 01 sklársky priemysel - výroba skla 4 3A 2733 4 01
2733 4 02 sklársky priemysel - zošľachťovanie skla 4 3A 2733 4 02
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2887 4 riadenie chemickotechnologických procesov      
2887 4 01 riadenie chemickotechnologických procesov - manažér gumárskej      
  a plastikárskej výroby 4 3A  
2890 4 chemický a farmaceutický priemysel 4 3A  
29 POTRAVINÁRSTVO
2959 4 potravinársky priemysel 4 3A 2959 4
2982 4 potravinárska výroba      
2982 4 01 potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba 4 3A  
2982 4 02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba 4 3A  
2982 4 04 potravinárska výroba - mliekárska výroba 4 3A  
2982 4 05 potravinárska výroba - konzervárska výroba 4 3A  
2982 4 06 potravinárska výroba - mlynárska a cestovinárska výroba 4 3A  
2982 4 07 potravinárska výroba - spracovanie cukru a perníka - špeciálne techniky 4 3A  
2982 4 08 potravinárska výroba - výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie      
  minerálnych vôd 4 3A  
2982 4 09 potravinárska výroba - liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických      
  nápojov 4 3A  
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4 odevníctvo 4 3A 3125 4
3139 4 textilný priemysel      
3139 4 01 textilný priemysel - prevádzka textilných strojov 4 3A 3139 4 01
3139 4 02 textilný priemysel - textilná technológia 4 3A 3139 4 02
3139 4 03 textilný priemysel - zošľachťovanie textílií 4 3A 3139 4 03
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3248 4 kožiarstvo 4 3A  
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba      
3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba - drevárstvo a nábytkárstvo 4 3A 3342  4
3343  4 01
3347 4 02 drevárska a nábytkárska výroba - čalúnnictvo 4 3A 3343 4 02
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3454 4 polygrafický priemysel 4 3A 3454 4
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3659 4 stavebníctvo      
3659 4 01 stavebníctvo - výroba stavieb 4 3A 3659 4 01
3659 4 02 stavebníctvo - technické zariadenie budov 4 3A 3659 4 02
3659 4 05 stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve 4 3A  
3660 4 vodné hospodárstvo 4 3A 3660 4
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3756 4 poštová prevádzka 4 3A 3756 4
3757 4 dopravná prevádzka      
3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava 4 3A 3757 4 01
3757 4 05 dopravná prevádzka - obchodná činnosť železníc 4 3A  
3757 4 06 dopravná prevádzka - železničná dopravná cesta 4 3A  
3757 4 08 dopravná prevádzka - vodná doprava 4 3A  
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4 rastlinná výroba 4 3A 4501 4
4502 4 živočíšna výroba      
4502 4 02 živočíšna výroba - rybárstvo 4 3A 4502 4 02
4511 4 záhradníctvo 4 3A 4511 4
4512 4 poľnohospodárstvo 4 3A  
4521 4 lesné hospodárstvo 4 3A 4521 4
4526 4 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 4 3A 4526 4
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6403 4 podnikanie v remeslách a službách 4 3A  
6411 4 prevádzka obchodu      
6411 4 01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod 4 3A 64114 01
6411 4 02 prevádzka obchodu - propagácia 4 3A 64114 02
6421 4 spoločné stravovanie 4 3A 6421 4
6426 4 vlasová kozmetika 4 3A 6426 4
6443 4 obchodník 4 3A  
6476 4 technicko-ekonomický pracovník 4 3A  
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4 umeleckoremeselné práce 4 3A 8501 4
ODDIEL E
SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV, UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele10) Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1) ISCED2) 1. roč. 2. a 3. roč.
1 2 3 4 5 6 7 8
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2 zlievač 2 3C 2401 2 2414 4 03 2414 4 04 12 12
2423 2 nástrojár 2 3C 2423 2 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 2414 4 06 12 12
2431 2 operátor v kovoobrábaní a službách 2 3C   2414 4 02 2414 4 04 12 12
2432 2 puškár 2 3C   2414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 12 12
2433 2 obrábač kovov 2 3C 2433 2 01 2433 2 02 2433 2 03 2433 2 04 2414 4 02 2414 4 04 2414 4 06 12 12
2435 2 klampiar            
2435 2 01 klampiar - strojárska výroba 2 3C 2435 2 01 2414 4 01 2414 4 03 2414 4 04 12 12
2435 2 02 klampiar - stavebná výroba 2 3C 2435 2 02 2414 4 01 2414 4 03 3659 4 01 3659 4 05 12 1211)
2436 2 modelár 2 3C 2436 2 2414 4 02 2414 4 03 2414 4 04 2414 4 06 3347 4 01 12 12
2439 2 lakovník 2 3C 2439 2 2414 4 01 6403 4 12 12
2463 2 hodinár 2 3C 2463 2 2414 4 01 2414 4 04 2675 4 03 12 7
2464 2 strojný mechanik 2 3C 2464 2 01 2464 2 02 2464 2 03 2464 2 04 2464 2 05 2464 2 06 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 12 12
2465 2 strojník            
2465 2 01 strojník - vrtné súpravy 2 3C 2465 2 01 2417 4 12 15
2465 2 02 strojník - hutnícka druhovýroba kovov 2 3C 2465 2 02 2417 4 12 10
2465 2 05 strojník - duté sklo 2 3C 2465 2 05 2417 4 2733 4 01 12 12
2465 2 11 strojník - vodohospodárske zariadenia 2 3C 2465 2 11 2417 4 3660 4 12 12
2465 2 14 strojník - výroba papiera 2 3C 2465 2 14 2417 4 2890 4 12 12
2466 2 mechanik opravár            
2466 2 01 mechanik opravár - plynárenské zariadenia 2 3C 2466 2 01 2414 4 01 2414  4 04 2415  4 2417 4 12 12
2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 2 3C 2466 2 02 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 3454 4 12 12
2466 2 03 mechanik opravár - požiarna technika 2 3C 2466 2 03 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 12 10
2466 2 04 mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia 2 3C 2466 2 04 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 05 mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby 2 3C 2466 2 05 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 06 mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby 2 3C 2466 2 06 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 08 mechanik opravár - renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo 2 3C 2466 2 08 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 4 12 10
2466 2 10 mechanik opravár - koľajové vozidlá 2 3C 2466 2 10 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 12 12
2466 2 11 mechanik opravár - lietadlá 2 3C 2466 2 11 2414 4 01 2414 4 04 12 12
2468 2 nastavovač textilných strojov            
2468 2 01 nastavovač textilných strojov - tkáčovne 2 3C 2468 2 01 3139 4 01 12 12
2468 2 03 nastavovač textilných strojov - pletiarne 2 3C 2468 2 03 3139 4 01 12 12
2485 2 rytec kovov            
2485 2 02 rytec kovov - nástroje a znaky 2 3C 2485 2 02 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 12 7
2487 2 autoopravár            
2487 2 01 autoopravár - mechanik 2 3C 2466 2 09 2414 4 01 2414 4 04 2417 4 2675 4 03 3757 4 01 12 10
2487 2 02 autoopravár - elektrikár 2 3C 2687 2 2675 4 03 3757 4 01 12 10
2487 2 03 autoopravár - karosár 2 3C   2414 4 01 2414 4 03 2414 4 04 12 12
2487 2 04 autoopravár - lakovník 2 3C   2414 4 01 2414 4 04 12 12
26 ELEKTROTECHNIKA
2680 2 mechanik            
2680 2 03 mechanik - chladiace zariadenia 2 3C 2680 2 03 2414 4 01 2675 4 02 12 12
2680 2 04 mechanik - stroje a zariadenia 2 3C 2680 2 04 2414 4 01 2675 4 02 12 12
2680 2 05 mechanik - elektrotechnika 2 3C 2680 2 05 2414 4 01 2675 4 02 2675 6 03 12 12
2680 2 06 mechanik - meracie prístroje a zariadenia 2 3C 2680 2 06 2414 4 01 2675 4 02 2675 6 03 12 12
2680 2 07 mechanik - administratívna technika 2 3C 2680 2 07 2414 4 01 2675 4 02 2675 6 03 12 12
2683 2 elektromechanik            
2683 2 01 elektromechanik - banské stroje a zariadenia 2 3C 2683 2 01 2153 4 2675 4 01 2675 4 02 12 10
2683 2 02 elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia 2 3C 2683 2 02 2675  4 03 2676  4 12 10
2683 2 03 elektromechanik - rozvodné zariadenia 2 3C 2683 2 03 2675 4 01 2675 4 02 12 10
2683 2 04 elektromechanik - stroje a zariadenia 2 3C 2683 2 04 2675 4 01 2675 4 02 12 10
2686 2 mechanik elektronických zariadení 2 3C 2686 2 2675 4 03 12 10
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2755 2 maliar skla a keramiky            
2755 2 01 maliar skla a keramiky - malba skla 2 3C 2755 2 01 2733 4 02 17 12
2755 2 02 maliar skla a keramiky - maľba a dekorácia keramiky 2 3C 2755 2 02 2731 4 6403 4 17 12
2756 2 sklár            
2756 2 01 sklár - duté a lisované sklo 2 3C 2756 2 01 2733 4 01 12 10
2756 2 04 sklár - obsluha sklárskych automatov 2 3C   2733 4 01 12 10
2756 2 05 sklár - úprava a zošľachťovanie skla 2 3C   2733 4 02 12 10
2759 2 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel            
2759 2 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel - vianočné ozdoby 2 3C 2759 2 03 6403 4 7 7
2783 2 brusič skla            
2783 2 02 brusič skla - vybrusovanie 2 3C 2783 2 02 2733 4 02 12 12
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2866 2 gumár plastikár            
2866 2 01 gumár plastikár - spracúvanie kaučuku 2 3C 2866 2 01 2887 4 01 12 1212)
2866 2 02 gumár plastikár - spracúvanie plastov 2 3C 2866 2 02 2887 4 01 12 12
2873 2 textilný chemik            
2873 2 01 textilný chemik - úprava textílií 2 3C 2873 2 01 3139 4 03 12 12
2873 2 02 textilný chemik - farbenie textílií 2 3C 2873 2 02 3139 4 03 12 12
2877 2 chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby 2 3C 2876 2 2890 4 12 12
2878 2 biochemik            
2878 2 01 biochemik - mliekárska výroba 2 3C 2878 2 01 2959 4 2982 4 04 12 10
2878 2 02 biochemik - výroba piva a sladu 2 3C 2878 2 02 2959 4 2982 4 08 12 10
2878 2 03 biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína 2 3C 2878 2 03 2959 4 2982 4 09 12 10
2889 2 chemik            
2889 2 01 chemik - chemickotechnologické procesy 2 3C   2890 4 12 12
2889 2 02 chemik - farmaceutická výroba 2 3C   2890 4 12 12
2889 2 03 chemik - výroba a spracúvanie papiera 2 3C   2890 4 12 12
2889 2 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov 2 3C   2890 4 12 12
2889 2 05 chemik - ochrana a tvorba životného prostredia 2 3C   2890 4 12 12
29 POTRAVINÁRSTVO
2954 2 mäsiar 2 3C   2982 4 01 2982 4 05 12 12
2962 2 pekár 2 3C 2962 2 2959 4 2982 4 02 12 10
2963 2 mlynár a cestovinár 2 3C   2982 4 06 12 12
2964 2 cukrár 2 3C 2964 2 2959 4 2982 4 02 6421 4 12 10
2965 2 cukrovinkár pečivár            
2965 2 01 cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek 2 3C 2965 2 01 2959 4 2982 4 07 17 10
2965 2 02 cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva 2 3C 2965 2 02 2959 4 2982 4 02 17 10
2968 2 mäsiar údenár            
2968 2 01 mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov 2 3C 2968 2 01 2959 4 2982 4 01 2982 4 05 12 10
2968 2 02 mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov 2 3C 2968 2 02 2959 4 2982 4 01 12 10
2978 2 cukrár pekár 2 3C   2982 4 02 12 12
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2 pradiar            
3143 2 01 pradiar - spracúvanie textilných vláken 2 3C 3143 2 01 3139 4 02 12 12
3143 2 02 pradiar - výroba netkaných textílií 2 3C 3143 2 02 3139 4 02 12 12
3146 2 tkáč            
3146 2 01 tkáč - plošné textílie 2 3C 3146 2 01 3139 4 02 6403 4 12 12
3148 2 gubár 2 3C   3139 4 02 6403 4 12 12
3151 2 pletiar 2 3C 3151 2 3139 4 02 6403 4 12 12
3152 2 krajčír            
3152 2 01 krajčír - pánske odevy 2 3C 3152 2 01 3125 4 6403 4 12 12
3152 2 02 krajčír - dámske odevy 2 3C 3152 2 02 3125 4 6403 4 12 12
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov 2 3C 3152 2 03 3125 4 6403 4 12 12
3178 2 výroba konfekcie13) 2 3C 3178 2 nie je určený 17 12
3185 2 krajčírka            
3185 2 01 krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň 2 3C 3185 2 01 3125 4 12 12
3185 2 03 krajčírka - textilné hračky 2 3C 3185 2 03 3125 4 12 15
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3250 2 remenár sedlár 2 3C 3250 2 3248 4 6403 4 12 12
3251 2 kožušník            
3251 2 02 kožušník - šitie a oprava kožušinových výrobkov 2 3C 32512 02 3125 4 6403 4 12 10
3272 2 zvrškár 2 3C 3272 2 3248 4 12 12
3274 2 obuvník            
3274 2 07 obuvník - výroba zvrškov a spodkov 2 3C 3274 2 01 3274 2 02 3248 4 6403 4 12 10
3274 2 08 obuvník - výroba spodkov 2 3C 3274 2 01 3274 2 02 3248 4 6403 4 12 10
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2 stolár 2 3C 3355 2 01 3355 2 02 3355 2 03 3355 2 04 3347 4 01 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3356 2 spracúvateľ prírodných pletív 2 3C 3356 2 6403 4 12 10
3370 2 čalúnnik 2 3C 3370 2 3347 4 02 12 12
34 POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3473 2 polygraf            
3473 2 01 polygraf - sadzba 2 3C 3473 2 01 3454 4 7 7
3473 2 02 polygraf - reprodukčná grafika 2 3C 3473 2 02 3454 4 7 7
3473 2 03 polygraf - polygrafická montáž 2 3C 3473 2 03 3454 4 7 7
3473 2 04 polygraf - tlač na polygrafických strojoch 2 3C 3473 2 04 3454 4 7 7
3473 2 05 polygraf - dokončievacie spracúvanie 2 3C 3473 2 05 3454 4 7 7
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3661 2 murár 2 3C 3661 2 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3663 2 tesár 2 3C 3663 2 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3664 2 železobetonár 2 3C 3664 2 3659 4 01 3659 4 05 12 12
3665 2 štukatér 2 3C 3665 2 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 7
3668 2 montér suchých stavieb 2 3C   3659 4 01 3659 4 05 12 12
3672 2 kamenár 2 3C   3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 10
3673 2 kachliar 2 3C   3659 4 01 3659 4 05 12 12
3675 2 maliar 2 3C 3675 2 01 3675 2 02 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 10
3676 2 izolatér 2 3C 3676 2 3659 4 01 3659 4 05 12 7
3678 2 inštalatér 2 3C 3678 2 3659 4 01 3659 4 02 3659 4 05 2414 4 01 12 7
3679 2 sklenár 2 3C 3679 2 3659 4 01 3659 4 05 12 10
3680 2 podlahár 2 3C 3680 2 3659 4 01 3659 4 05 12 7
3684 2 strechár 2 3C   3659 4 01 3659 4 05 12 711)
3688 2 kominár 2 3C 3688 2 3659 4 01 3659 4 05 6403 4 12 1011)
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3762 2 železničiar            
3762 2 01 železničiar - dopravná cesta 2 3C 3762 2 3757 4 06 12 12
3762 2 02 železničiar - obchodná činnosť 2 3C 3762 2 3757 4 05 12 12
3763 2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy 2 3C 3763 2 3756 4 12 10
3766 2 lodník 2 3C   3757 4 08 12 12
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4524 2 agromechanizátor opravár 2 3C   4526 4 12 12
4529 2 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby 2 3C   4511 4 12 12
4560 2 pestovateľ            
4560 2 01 pestovateľ - chmeliarstvo 2 3C 4560 2 01 4501 4 12 12
4560 2 02 pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo 2 3C 4560 2 02 4501 4 4511 4 12 12
4560 2 03 pestovateľ - šľachtenie a semenárstvo 2 3C 4560 2 03 4501 4 4511 4 12 12
4560 2 04 pestovateľ - vinohradníctvo 2 3C 4560 2 04 4501 4 4511  4 4512  4 12 12
4561 2 poľnohospodár            
4561 2 01 poľnohospodár - mechanizácia 2 3C 4561 2 01 4526 4 12 10
4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo 2 3C 4561 2 02 4501 4 4512 4 12 12
4561 2 03 poľnohospodár - služby 2 3C 4561 2 03 nie je určený 12 12
4567 2 poľnohospodárka pre služby na vidieku 2 3C   nie je určený 12 10
4569 2 viazač - aranžér kvetín 2 3C   4511 4 12 12
4571 2 záhradník 2 3C 4571 2 4511 4 12 12
4572 2 poľnohospodárska výroba13) 2 3C 4572 2 nie je určený 12 12
4574 2 opravár poľnohospodárskych strojov 2 3C   4526 4 12 12
4575 2 mechanizátor lesnej výroby 2 3C 4575 2 4521 4 17 10
4576 2 mechanizátor rastlinnej výroby 2 3C 4576 2 4501 4 4512 4 4526 4 12 10
4577 2 hydinár 2 3C 4577 2 2959 4 12 12
4578 2 rybár 2 3C 4578 2 2982 4 01 4502 4 02 12 7
4580 2 chovateľ            
4580 2 02 chovateľ - chov koni a jazdectvo 2 3C 4580 2 02 4512 4 12 7
4580 2 03 chovateľ - chov oviec 2 3C 4580 2 03 4512 4 12 10
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6444 2 čašník, servírka 2 3C 6490 2 02 6421 4 12 8
6445 2 kuchár 2 3C 6490 2 01 6421 4 12 8
6451 2 aranžér 2 3C 6451 2 6411 4 02 6403 4 12 1214)
6452 2 fotograf 2 3C 6452 2 6403 4 6411 4 02 17 12
6453 2 knihár            
6453 2 01 knihár - ručná výroba 2 3C 6453 2 01 3454 4 12 7
6453 2 02 knihár - priemyselná výroba 2 3C 6453 2 02 3454 4 12 12
6456 2 kaderník 2 3C 6456 2 6426 4 17 10
6460 2 predavač 2 3C 6460 2 01 6460 2 02 6460 2 03 6460 2 04 6460 2 05 6460 2 06 6460 2 07 6460 2 08 6460 2 09 6460 2 10 6460 2 11 6460 2 12 6411 4 01 6443 4 12 10
6475 2 technicko-administratívny pracovník 2 3C   6476 4 12 12
6489 2 hostinský, hostinská 2 3C   6421 4 12 8
85 UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2 umelecký kováč a zámočník 2 3C 8541 2 8501 4 6403 4 8 8
8545 2 zlatník a klenotník 2 3C 8545 2 6403 4 8501 4 12 10
8551 2 umelecký štukatér 2 3C   8501 4 6403 4 12 10
8555 2 umelecký rezbár 2 3C 8555 2 8501 4 6403 4 8 8
8557 2 umelecký stolár 2 3C 8557 2 8501 4 6403 4 8 8
8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér 2 3C 8559 2 8501 4 6403 4 8 8
8564 2 umelecký smaltér 2 3C   8501 4 12 10
8571 2 umelecká vyšívačka 2 3C 8571 2 6403 4 8501 4 8 8
8572 2 umelecká čipkárka 2 3C 8572 2 6403 4 8501 4 8 8
8573 2 umelecký keramík 2 3C   8501 4 6403 4 12 10
8576 2 umelecký parochniar a maskér 2 3C   8501 4 12 10
8582 2 umelecký krajčír 2 3C 8582 2 8501 4 6403 4 8 8
ODDIEL F
SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV UČILÍŠŤ S OSOBITNE UPRAVENÝMI UČEBNÝMI PLÁNMI
Kód SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1) ISCED2) 1. roč. 2. roč.
1 2 3 4 5 6 7
24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2477 0 obrábanie kovov 0 2C 2477 0 12 12
2478 0 strojárska výroba 0 2C 2478 0 12 12
27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2752 0 výroba úžitkového skla 0 2C   7 7
2782 0 sklárska výroba 0 2C 2782 0 7 7
28 OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2885 0 chemická výroba 0 2C 2885 0 12 12
29 POTRAVINÁRSTVO
2982 0 potravinárska výroba 0 2C 2982 0 12 12
31 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0 výroba konfekcie 0 2C 3178 0 17 12
3179 0 textilná výroba 0 2C 3179 0 12 12
32 SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3282 0 výroba obuvi 0 2C 3282 0 12 12
3283 0 výroba koženej galantérie 0 2C 3283 0 12 12
3284 0 kožušnícka výroba 0 2C 3284 0 12 12
33 SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3383 0 spracúvanie dreva 0 2C 3383 0 12 12
36 STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3686 0 stavebná výroba 0 2C 3686 0 12 12
45 POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0 poľnohospodárska výroba 0 2C 4572 0 12 12
4579 0 lesná výroba 0 2C 4579 0 17 12
64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0 technické služby v autoservise 0 2C 6449 0 10 10
Vysvetlivky:
1) Klasifikácia odborov vzdelania vydaná podľa § 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.
2) Medzinárodná norma klasifikácie vzdelania (International Standard Classification of Education, Paris, UNESCO 1997), www.portal.unesco.org.
3) 4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.
4) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5) Iba pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.
6) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
7) Iba nadstavbové štúdium.
8) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách Policajného zboru v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
9) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. a) vyhlášky.
10) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.
11) V 3. ročníku pri práci vo výške najviac 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
12) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
13) Učebný odbor stredného odborného učilišťa, ktorého štúdium trvá dva roky.
14) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.
Martin Fronc v. r.